อบจ.ชัยภูมิ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 ก.ค. -13 ส.ค. 2557  ครูผู้ช่วย


ฝากประชาสัมพันธ์

"อบจ.ชัยภูมิ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 ก.ค. -13 ส.ค. 2557  ครูผู้ช่วย"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14259 หรือ
ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,050-17,690
อัตราว่าง: 106
ปฏิบัติงานที่: ชัยภูมิ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 ก.ค. – 13 ส.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน 106 อัตรา
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 หนังสือส านักงาน ก.จ. กท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว. 103 ลงวันที่ 2 สิงหาคม
2550 เรื่อง ซักซ้อมการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วยหรือครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ 4 กันยายน 2549
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วน
จังหวัด มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด น ามาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารงานบุคคล
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลมาใช้กับการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม และประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดชัยภูมิ (ก.จ.จ.ชัยภูมิ) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการ
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2555
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2556 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดชัยภูมิ (ก.จ.จ.ชัยภูมิ) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2545 ประกอบกับมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดชัยภูมิ (ก.จ.จ.ชัยภูมิ) ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ต าแหน่งครูผู้ช่วย
รายละเอียดดังนี้
1. ต าแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
1.1 ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน 20 สาขาวิชาเอก รวม 106 อัตรา ดังนี้
(1) สาขาวิชาเอกภาษาไทย จ านวน 24 อัตรา
(2) สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จ านวน 13 อัตรา
(3) สาขาวิชาเอกภาษาจีน จ านวน 2 อัตรา
(4) สาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น จ านวน 1 อัตรา
(5) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จ านวน 6 อัตรา
(6) สาขาวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ จ านวน 2 อัตรา
(7) สาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา จ านวน 6 อัตรา
(8) สาขาวิชาเอกดนตรีไทย จ านวน 1 อัตรา
(9) สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ จ านวน 7 อัตรา
(10) สาขาวิชาเอกเคมี จ านวน 5 อัตรา
(11) สาขาวิชาเอกแนะแนว จ านวน 1 อัตรา
/(12)… -2-

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(12) สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จ านวน 20 อัตรา
(13) สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 อัตรา
(14) สาขาวิชาเอกชีววิทยา จ านวน 3 อัตรา
(15) สาขาวิชาเอกคหกรรม จ านวน 2 อัตรา
(16) สาขาวิชาเอกศิลปศึกษา จ านวน 1 อัตรา
(17) สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา จ านวน 4 อัตรา
(18) สาขาวิชาเอกนาฎศิลป์ จ านวน 3 อัตรา
(19) สาขาวิชาเอกพลศึกษา จ านวน 1 อัตรา
(20) สาขาวิชาเอกเกษตรกรรม จ านวน 1 อัตรา
2. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
2.1 ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือนอันดับ
ครูผู้ช่วยขั้น 15,050.- บาท
2.2 ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปีได้รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย
ขั้น 15,800.- บาท
2.3 ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า
1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ได้รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วยขั้น 15,800.- บาท
2.4 ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี ได้รับอัตราเงินเดือนอันดับ
ครูผู้ช่วยขั้น 17,690.- บาท

สมัครงาน อบจ.ชัยภูมิ งานราชการ ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ รับสมัคร สอบ อบจ.ชัยภูมิ 2557 สอบ อบจ.ชัยภูมิ 57 อบจ.ชัยภูมิ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ อบจ.ชัยภูมิ :อินเตอร์เน็ต  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 22 ส.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์สมัครสอบงานราชการ อบจ.ชัยภูมิ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments