สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 7 -29 ก.ค. 2557  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ,นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ


ฝากประชาสัมพันธ์

“สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 7 -29 ก.ค. 2557  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ,นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14258 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ,นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 27
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 – 29 ก.ค. 2557
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขา โดยจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดของพัสดุ เพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพ การร่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง การเสนอความเห็นเกี่ยวกับพัสดุ การวางระบบงานให้สอดคล้องกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
– ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุ เช่น ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล ตัวเลข หลักฐาน การทำสัญญา และเอกสารต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารด้านอื่น ๆ ให้เป็นไปอย่างประหยัด
มีประสิทธิภาพสูง พร้อมทั้งจัดทำรายงานการตรวจสอบ เพื่อเสนอข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการดำเนินงาน ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน และให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจง เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551
– ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
– ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546
– มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

– ความรู้เกี่ยวกับการเงินการคลังภาครัฐ เช่น งบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ เป็นต้น


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ
โดยจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา แนะนำในการศึกษา อบรม สัมมนา ทุนการศึกษาต่อ ทุนการฝึกอบรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการดูงานต่างประเทศของบุคลากรสำนักงบประมาณ การศึกษาดูงานของบุคลากรจากหน่วยงานต่างประเทศ ณ สำนักงบประมาณ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างประเทศ เพื่อใช้ในการจัดทำโครงการ การร่างโต้ตอบหนังสือเป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้ง
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา อบรม สัมมนา และดูงานต่างประเทศ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา และดูงาน หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ
– ความสามารถในการร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ
– ความสามารถในการวิเคราะห์ ตีความ สรุปความภาษาอังกฤษ

– ความสามารถในการอ่านและแปลความหมายจากข้อความภาษาอังกฤษ และการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน การรวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ การดูแลการรับและจ่ายเงิน ทำรายงานแสดงฐานะทางการเงิน ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ และการบัญชี ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผล และติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย จัดทำรายงานการปฏิบัติงานตามแผน ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน การงบประมาณและการบัญชี ตรวจร่างบันทึก และหนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายในงบต่าง ๆ ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีต่าง ๆ ของราชการ ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ – จ่ายเงินให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี การจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำมาตรฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : โดยทดสอบความรู้เกี่ยวกับหลักการเงินและบัญชีภาครัฐภายใต้กฎหมายและระเบียบหลักได้แก่
– พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
– ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปี พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 20 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขา โดยจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางด้านวิชาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สภาวะเศรษฐกิจ และพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเครื่องมือทางการเงิน การคลัง และการงบประมาณภาครัฐ เพื่อประกอบการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การใช้งบประมาณ หรือ จัดทำข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ภาวะรายได้ หนี้สาธารณะ ภาวะเศรษฐกิจการคลังและการงบประมาณ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการจัดทำและบริหารงบประมาณ หรือ พัฒนาระบบ รูปแบบ กระบวนการ วิธีการ และเครื่องมือในการติดตามประเมินผล การติดตามประเมินผลในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบในการดำเนินงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหาร ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม ในมิติยุทธศาสตร์ มิติหน่วยงาน และมิติพื้นที่ หรือ พัฒนาและกำหนดรูปแบบของระบบงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณ หรือ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเสนอแนะนโยบาย รูปแบบ แนวทางเกี่ยวกับการจัดทำและกำหนดมาตรฐานงบประมาณ หรือ ปฏิบัติงานทางการวิเคราะห์งบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา จัดเตรียมวิเคราะห์ และจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี บริหารงบประมาณ ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การพิจารณาหนี้สาธารณะ และพิจารณาจัดทำประมาณการรายได้ประจำปี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้เกี่ยวกับการเศรษฐกิจ การคลัง และงบประมาณ
– ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์นโยบาย แผนงานและโครงการ
– ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ด้านการงบประมาณ
(การวางแผน จัดทำ บริหาร และติดตามประเมินผล)
– ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการงบประมาณ เช่น พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ระเบียบว่าด้วยการบริหาร

งบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ

สมัครงาน สำนักงบประมาณ งานราชการ สำนักงบประมาณ รับสมัคร สอบ สำนักงบประมาณ 2557 สอบ สำนักงบประมาณ 57 สำนักงบประมาณ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงบประมาณ :สมัครด้วยตนเอง
คลิกเลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments