งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

ธกส เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 25 มิ.ย. -08 ก.ค. 2557  พนักงานปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์(software/hardware),พนักงานปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์ธุรกิจบัตรอิเล็กทรอนิกส์,พนักงานปฏิบัติงานด้านการธนาคารและการเงิน,พนักงานปฏิบัติงานด้านองค์กรและทรัพยากรมนุษย์,พนักงานปฏิบัติงานด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์,ผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 1

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

1

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคารระดับ 4 และผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 1 ระดับ 2 – 3
—————————————————-
ด้วยธนาคารจะด าเนินการสรรหาคัดเลือกพนักงานระดับ 4 ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์
Software ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ Hardware ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์ธุรกิจบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติงาน
ด้านการธนาคารและเงิน ปฏิบัติงานด้านองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ ปฏิบัติงานด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์
และผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 1 กลุ่มงานปฏิบัติการ ระดับ 2- 3 ปฏิบัติงานด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปีบัญชี 2557
โดยวิธีการสอบคัดเลือก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ต าแหน่งงานที่รับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
1.1 พนักงานปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ Software ระดับ 4 จ านวน 3 อัตรา
1.1.1 อายุผู้สมัคร ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
1.1.2 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมเครือข่ายสื่อสาร
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายโทรคมนาคม วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรม-
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบ-
สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
การจัดการสารสนเทศ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
1.1.3 มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาโปรแกรมจากบริษัทเอกชน ส่วนงานราชการ
สถาบันอื่นๆ นับระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร ในส่วนของนักพัฒนาโปรแกรม
อิสระ ต้องมีหนังสือรับรองการพัฒนาโปรแกรมที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วจากส่วนงานบริษัทเอกชน ส่วนงานราชการ
สถาบันอื่นๆไม่น้อยกว่า 3 โปรแกรม ภายในวันที่สิ้นการรับสมัคร
1.1.4 มีความสามารถเขียนโปรแกรมหรือพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ
เช่น VISUAL BASIC , VISUAL C# , Shell Script , PHP , ASP.NET , JAVA SCRIPT , ASP บนฐานข้อมูล RDBMS
หรือ SQL หรือ Oracle หรือ DB2 หรือออกแบบ Database
1.1.5 หากมีประสบการณ์การท างานดังกล่าวข้างต้นจากสถาบันการเงินการธนาคาร
หรือ หากมีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1.1.6 หากมีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบ Mobile-Banking
จากสถาบันการเงินอื่นที่มิใช่ ธ.ก.ส. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1.1.7 สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2558-6555, 0-228-0180
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
2346 PHAHOLYOTHIN ROAD, SENANIKOM, CHATUCHAK, BANGKOK 10900. THAILAND.
TEL. 0-2558-6555, 0-228-0180 FAX : (662) 0-2558-6341, 0-2280-5320 Website: www.baac.or.th

เคียงคู่รู้ค่าประชาชน 2

1.2 พนักงานปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ Hardware ระดับ 4 จ านวน 3 อัตรา
1.2.1 อายุผู้สมัคร ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
1.2.2 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครือข่ายสื่อสาร วิศวกรรม-
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายโทรคมนาคม วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การจัดการ-
สารสนเทศ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
1.2.3 มีประสบการณ์ด้านระบบปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านการจัดท า
โครงสร้างแผนเครือข่ายสื่อสาร หรือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ จากบริษัทเอกชน
ส่วนงานราชการ สถาบันอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร
1.2.4 หากมีใบรับรอง CISSP CISA CISM หรือ มีประสบการณ์การท างานดังกล่าว
ข้างต้นจากสถาบันการเงินการธนาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1.2.5 หากมีประสบการณ์ในการออกแบบระบบเครือข่าย วิเคราะห์เครือข่าย
ที่เกี่ยวข้องกับระบบ Mobile-Banking จากสถาบันการเงินอื่นที่มิใช่ ธ.ก.ส. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1.2.6 สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
1.3 พนักงานปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์ธุรกิจบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 4 จ านวน 2 อัตรา
1.3.1 อายุผู้สมัคร ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
1.3.2 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
1.3.3 มีประสบการณ์ในการวางแผนการตลาดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์การตลาด
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์การพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจบัตรอิเล็กทรอนิกส์ จากบริษัทเอกชน ส่วนงานราชการ
สถาบันอื่นๆที่มิใช่ ธ.ก.ส. ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร
1.3.4 สามารถท างานภายใต้ความกดดันสูงได้ และมีความทุ่มเท เสียสละ
1.3.5 สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
1.4 ต าแหน่งพนักงานปฏิบัติงานด้านการธนาคารและการเงิน ระดับ 4 จ านวน 2 อัตรา
1.4.1 อายุผู้สมัคร ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
1.4.2 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านบัญชี การเงิน การเงิน-
และการธนาคาร วิศวกรรมการเงิน เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง เศรษฐศาสตร์ระหว่าง-
ประเทศ การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ สถิติ สถิติประยุกต์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
1.4.3 มีประสบการณ์ด้านการโอนเงินภายในประเทศ การโอนเงินระหว่างประเทศ
การเงินระหว่างประเทศ การวิเคราะห์การเงิน การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน การลงทุนในตลาดตราสารหนี้
การส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ประกันชีวิต หรือรายได้ค่าธรรมเนียม จากสถาบันการเงินอื่น ๆ
มีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร

3

1.4.4 มีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 450 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL
(แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 455 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 47 หรือมีผลคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4
หรือผลคะแนนการทดสอบด้านภาษาอังกฤษซึ่งสามารถเทียบเท่ากับ TOEIC ตามเกณฑ์คะแนนข้างต้นได้ ทั้งนี้
ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีผลก่อนวันที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
1.4.6 สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ และสามารถท างานภายใต้ความกดดัน
สูงได้ และมีความทุ่มเท เสียสละ
1.5 ต าแหน่งพนักงานปฏิบัติงานด้านองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ ระดับ 4 จ านวน 5 อัตรา
1.5.1 อายุผู้สมัคร ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
1.5.2 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านการบริหารทรัพยากร-
มนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารองค์กรและทรัพยากรมนุษย ์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ จิตวิทยา การวัดและประเมินผล เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์ การตลาด จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
1.5.3 มีประสบการณ์ด้านการวางแผนก าลังคน วิเคราะห์ก าหนดต าแหน่งงานและสายอาชีพ
การวิเคราะห์ประเมินความต้องการอัตราก าลัง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสร้างและออกแบบเครื่องมือในการ
คัดเลือกบุคลากร การวัดและประเมินผลข้อสอบ การจัดท าแผนเพื่อพัฒนาบุคลากร การออกแบบเครื่องมือเพื่อพัฒนา-
บุคลากร การวิเคราะห์และพัฒนาโครงสร้างองค์กร การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ จากบริษัทเอกชน
ส่วนงานราชการ สถาบันอื่นๆ มีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร
1.5.4 มีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 450 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL
(แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 455 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 47 หรือมีผลคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4
หรือผลคะแนนการทดสอบด้านภาษาอังกฤษซึ่งสามารถเทียบเท่ากับ TOEIC ตามเกณฑ์คะแนนข้างต้นได้ ทั้งนี้
ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีผลก่อนวันที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
1.5.5 สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ และสามารถท างานภายใต้ความกดดัน
สูงได้ และมีความทุ่มเท เสียสละ
1.6 ต าแหน่งพนักงานปฏิบัติงานด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 4 จ านวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
1.6.1 อายุผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1) บุคคลทั่วไปต้องมีอายุตั้งแต่ 20 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
2) บุคคลที่ปัจจุบันปฏิบัติงานอยู่กับธนาคารและมีระยะเวลาการปฏิบัติงานกับ
ธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (นับถึงวันที่สมัคร)
1.6.2 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า
ไฟฟ้าก าลัง เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

4

1.6.3 มีประสบการณ์ในการท างานและหนังสือรับรองการท างานด้านระบบอุปกรณ์
ช่วยรักษาความปลอดภัย กลุ่มโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระบบเครื่องแจ้งสัญญาณเตือนภัยโจรกรรม
ระบบเครื่องแจ้งเหตุ เพลิงไหม้ ระบบวิทยุสื่อสาร ระบบไฟฟ้า ระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ภายในอาคารสูง
มีระยะเวลารวมกันอย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร
1.6.4 สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
1.7 ต าแหน่งผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 1 ปฏิบัติงานด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 2 – 3
จ านวน 2 อัตรา
1.7.1 อายุผู้สมัคร ต้องมีอายุตั้งแต่ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
1.7.2 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลัง เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง (ต้องส าเร็จ
การศึกษาก่อนวันที่ปิดรับสมัคร)
1.7.3 มีประสบการณ์ในการท างานและหนังสือรับรองการท างานด้านระบบอุปกรณ์
ช่วยรักษาความปลอดภัย กลุ่มโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระบบเครื่องแจ้งสัญญาณเตือนภัยโจรกรรม
ระบบเครื่องแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบวิทยุสื่อสาร ระบบไฟฟ้า ระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ภายในตัวอาคารสูง
มีระยะเวลารวมกันอย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร
1.7.4 สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 เพศ ชาย/หญิง
2.2 มีสัญชาติไทย
2.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.4 เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
2.5 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่าน
การบ าบัดรักษาของราชการ หรือสถานบ าบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด
โรคหัวใจซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออื่นๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน
2.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
2.7 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจาก
องค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น

5

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

2.9 ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจ าคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็น
โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษ
หรือรอการลงโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี
2.10 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
2.11 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
2.12 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือ พนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน

3. อัตราเงินเดือน
3.1 ต าแหน่งงานตามข้อ 1.1 – 1.6
ธนาคารจะบรรจุแต่งตั้งให้เป็นพนักงานระดับ 4 เท่านั้น โดยก าหนดอัตราเงินเดือน ดังนี้
3.1.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตรงกับต าแหน่งงาน ณ วันที่สมัครให้ได้รับ
เงินเดือน 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมกับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรวมเป็นเงินเดือนละ
15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
3.1.2 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ตรงกับต าแหน่งงาน ณ วันที่สมัครให้ได้รับ
เงินเดือน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมกับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรวมเป็นเงินเดือนละ
15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ธนาคารจะพิจารณาค่าประสบการณ์ที่ตรงกับต าแหน่งและความต้องการของธนาคารไม่เกิน
5 ปี ปีละ 6% มาพิจารณาเป็นเงินเดือนเพิ่มเติม
3.2 ต าแหน่งงานตามข้อ 1.7
ธนาคารจะบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 1 ปฏิบัติงานเทียบเท่าพนักงานระดับ 2
เท่านั้น และให้ได้รับเงินเดือนตามระเบียบที่ธนาคารก าหนด โดยให้ได้รับเงินเดือนขั้นต้นตามมาตรฐานสิทธิประโยชน์ของ
ลูกจ้างกลุ่มงานปฏิบัติการระดับมาตรฐานกลุ่ม 2 เดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) รวมอัตราเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวรวมเป็นเงินเดือนละ 10,500 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
ธนาคารจะพิจารณาค่าประสบการณ์ที่ตรงกับต าแหน่งและความต้องการของธนาคารไม่เกิน 5 ปี
ปีละ 6% มาพิจารณาเป็นเงินเดือนเพิ่มเติม

4. การประกาศรับสมัคร
4.1 ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครและรับผิดชอบตรวจสอบตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัคร
ท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารก าหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ด าเนินการจ้าง
แล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้นได้

6

4.2 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ http://www.baac.or.th หรือ http://www.baacapplicant.com ตั้งแต่วันที่
25 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2558-6100 ต่อ 8331-2, 8334-5 ในวันท าการ
จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น.
ผู้สมัครต้องบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่ก าหนดและสั่งพิมพ์เอกสารแบบช าระ
ค่าธรรมเนียมการสอบในกระดาษ A4 น าแบบช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบไปยื่นช าระเงินที่ธนาคารเพื่อการ
เกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
เท่านั้น ในเวลาท าการของธนาคาร (08.30 – 15.30 น.) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ค่าธรรมเนียมการสอบ 280 บาท
2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต 20 บาท
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องอ่านและตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนบันทึกการ
สมัคร และสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวและต าแหน่งเดียวเท่านั้น หากมีข้อมูลผิดพลาดธนาคารจะไม่รับผิดชอบ
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการสมัครได้ในภายหลัง การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการสอบภายในระยะเวลาที่ธนาคารก าหนดเท่านั้น โดยธนาคารจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทั้งสิ้น
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการช าระเงิน ได้ทางเว็บไซต์ http://www.baacapplicant.com
ภายใน 3 วันท าการหลังจากช าระเงิน

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน
ธนาคารก าหนดให้มีการสอบข้อเขียนภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เท่านั้น และ
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องสอบตามที่ธนาคารเห็นสมควร และไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการสอบ
ข้อเขียน โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ ซึ่งผู้สมัครจะอ้างสิทธิใด ๆ โต้แย้งมิได้ โดยธนาคารจะประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน สถานที่สอบข้อเขียน วันที่สอบข้อเขียน ประมาณวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ที่เว็บไซต์
http://www.baac.or.th หรือ http://www.baacapplicant.com และผู้สมัครจะต้องสั่งพิมพ์ใบสมัครลงใน
กระดาษ A4 พร้อมทั้งติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าทดสอบ
ที่สนามสอบที่ธนาคารก าหนด

6. การสอบคัดเลือก
6.1 ต าแหน่งงานตามข้อ 1.1 -1.6
6.1.1 การสอบข้อเขียน ธนาคารก าหนดสอบข้อเขียน ดังนี้
1) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน) ใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที
2) วิชาความรู้เฉพาะต าแหน่ง (100 คะแนน) ใช้เวลาในการทดสอบ 2 ชั่วโมง
6.1.2 การสอบสัมภาษณ์
6.1.3 การทดสอบบุคลิกภาพ

7

6.2 ต าแหน่งงานตามข้อ 1.7
6.2.1 การสอบข้อเขียน ธนาคารก าหนดสอบข้อเขียนวิชาความรู้เฉพาะต าแหน่ง
(100 คะแนน) ใช้เวลาในการทดสอบ 2 ชั่วโมง
6.2.2 การสอบสัมภาษณ์
6.2.3 การทดสอบบุคลิกภาพ

7. เกณฑ์การพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์
7.1 การพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน
7.1.1 ต าแหน่งงานตามข้อ 1.1 – 1.6
ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนต้องได้คะแนนในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60
หากจ านวนผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนมีน้อยกว่าจ านวนที่ธนาคารต้องการ ธนาคารจะพิจารณาลดหย่อน
เกณฑ์คะแนนตามหลักการวัดผลตามเกณฑ์ที่ธนาคารยอมรับได้
7.1.2 ต าแหน่งงานตามข้อ 1.7
ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนต้องได้คะแนนวิชาความรู้เฉพาะต าแหน่งไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 60 หากจ านวนผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนมีจ านวนไม่เพียงพอกับความต้องการของธนาคาร ธนาคารจะ
พิจารณาลดหย่อนเกณฑ์คะแนนตามหลักการวัดผลตามเกณฑ์ที่ธนาคารยอมรับได้
7.2 ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ ต้องมีคะแนนการสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80
7.3 ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบบุคลิกภาพ (ไม่มีคะแนนแต่มีการพิจารณาผลผ่าน / ไม่ผ่าน)
โดยผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกต้องมีผลการทดสอบบุคลิกภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติจึงพิจารณาให้เป็นผู้ผ่านเกณฑ์การ
คัดเลือกในครั้งนี้
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร และให้ถือค าวินิจฉัยของ
ธนาคารเป็นที่สุด ซึ่งผู้สมัครไม่สามารถโต้แย้งได้

8. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
8.1 ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ธนาคารจะประกาศโดยเรียง
ล าดับตามหมายเลขประจ าตัวสอบ
8.2 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ธนาคารจะประกาศเรียงล าดับตามคะแนนรวมการสอบ
ข้อเขียนและคะแนนสอบสัมภาษณ์ กรณีมีคะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาจัดล าดับโดยใช้ปัจจัยในการเรียงล าดับ
ทีละปัจจัย ดังนี้
ปัจจัยที่ 1 คะแนนการสอบสัมภาษณ์ โดยหากมีคะแนนรวมการสอบสัมภาษณ์เท่ากัน
ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 2 เป็นล าดับถัดไป
ปัจจัยที่ 2 คะแนนรวมการสอบข้อเขียน โดยหากมีคะแนนรวมการสอบข้อเขียนเท่ากัน
ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 3 เป็นล าดับถัดไป

8

ปัจจัยที่ 3 คะแนนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป โดยหากมีคะแนนวิชาความรู้
ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 4 เป็นล าดับถัดไป
ปัจจัยที่ 4 คะแนนวิชาความรู้เฉพาะต าแหน่ง โดยหากมีคะแนนวิชาความรู้เฉพาะ
ต าแหน่งเท่ากัน ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 5 เป็นล าดับถัดไป
ปัจจัยที่ 5 เลขประจ าตัวสอบ

9. เงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงาน
9.1 ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศรับสมัครทุกประการ
หากปรากฏว่าคุณสมบัติของท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารก าหนดไว้ จะไม่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานหรือผู้ช่วย
พนักงานประเภทที่ 1 และธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ด าเนินการจ้างแล้วธนาคาร
จะเลิกจ้างทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
9.2 ธนาคารจะเรียกตัวผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเรียงตามล าดับคะแนน และอัตราว่างซึ่ง
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพ และจัดท าหนังสือค้ าประกันตามแบบที่ธนาคารก าหนด
สืบประวัติตามระเบียบของธนาคาร
9.3 หากผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามระยะเวลาที่ธนาคารก าหนด
จะถือว่าสละสิทธิ์ และจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกทุกบัญชี
9.4 กรณีส่วนงานภายในธนาคาร มีอัตราว่างและเป็นต าแหน่งงานนอกเหนือจากต าแหน่งที่
ประกาศรับสมัคร ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เพื่อเรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกในบัญชีส ารองที่เหลืออยู่เข้ารับการ
คัดเลือกได้ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม ได้แก่ วุฒิการศึกษา ขีดความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม
กับต าแหน่ง เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารก าหนด และเรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์ตามต าแหน่งที่ว่างได้
โดยไม่เรียงล าดับ

10. เงื่อนไขการทดลองปฏิบัติงานและเงื่อนไขการจ้าง
ต าแหน่งพนักงานตามข้อ 1.1 – 1.6 ธนาคารก าหนดให้มีการทดลองปฏิบัติงานในต าแหน่ง
ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งและต้องผ่านการทดลองปฏิบัติงานจากส่วนงานต้นสังกัดเมื่อปฏิบัติงานครบ 90 วัน
โดยผู้ผ่านเกณฑ์การทดลองปฏิบัติงานต้องมีผลคะแนนการประเมินการทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80
หากไม่ผ่านเกณฑ์ ธนาคารอาจจะพิจารณาให้ทดลองปฏิบัติงานเพิ่มเติมอีก 90 วัน และจะประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง หากปรากฏว่ามีผลคะแนนการทดลองปฏิบัติงานต่ ากว่าร้อยละ 80 ธนาคารจะเลิกจ้างทันที
โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
ส าหรับผู้ผ่านเกณฑ์ตามต าแหน่งงานข้อ 1.7 ธนาคารก าหนดให้ท าสัญญาจ้างรายปี ไม่มี
เงื่อนไขในการเป็นพนักงานธนาคาร มีระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน 90 วัน หากไม่ผ่านเกณฑ์การทดลองปฏิบัติงาน
ธนาคารมีสิทธิ์เลิกจ้างได้

9

ทั้งนี้ การบรรจุแต่งตั้งจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและนโยบายการจ้างของธนาคาร และผู้ผ่านเกณฑ์
การสรรหาและคัดเลือกที่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งธนาคารจะขึ้นบัญชีส ารองไว้จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2559

ธนาคารขอให้ผู้สมัครอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างและหรือกระท าการใด ๆ ว่าสามารถให้ความ
ช่วยเหลือในการ เข้าท างานกับ ธ.ก.ส. ได้ และอย่าใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถ
ของตนเองในการสอบเพราะ ธ.ก.ส. จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลท าให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน
และจะถูกด าเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบเข้า
ท างานกับ ธ.ก.ส. อีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าท างานกับ ธ.ก.ส. แล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2557

ลงชื่อ พงษ์พันธ์ จงรักษ์
(นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์)
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ท าการแทน
ผู้จัดการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 คลิกเลือกหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11