งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 -25 ก.ค. 2557  นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

"กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 -25 ก.ค. 2557  นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14127 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 – 25 ก.ค. 2557
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการจัดการโลจิสติกส์ ทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทางการจัดการอุตสาหกรรม ทางระบบสารสนเทศทางการจัดการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาวิชาการจัดการ ทางการจัดการอุตสาหกรรม ทางการจัดการโลจิสติกส์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และ วิเคราะห์ข้อมูลด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และ โซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการวางแผนพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาเทคโนโลยี มาตรฐานและนวัตกรรมด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การยกระดับบุคลากรภาคอุตสาหกรรมให้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในระดับมืออาชีพ เพื่อยกระดับ ขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมไทยสู่มาตรฐานสากล
(๒) ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการหรือกิจการด้านอุตสาหกรรม เพื่อประกอบ การตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา ในการส่งเสริม พัฒนาอุตสาหกรรม ตลอดจนดำเนินการ ประสานงานเพื่อให้ มีผลสัมฤทธิ์ของงานตรงตามนโยบายของหน่วยงานที่กำหนดไว้
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ประกอบการในด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพ และสามารถแข่งขันได้ ในระดับประเทศและสากล
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน
– ความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
– ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมโลจิสติกส์อุตสาหกรรม การจัดการอุตสาหกรรม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการภาคอุตสาหกรรม
– ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สมัครงาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ งานราชการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัคร สอบ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2557 สอบ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 57 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ :อินเตอร์เน็ต  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 29 ก.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์สมัครสอบงานราชการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments