งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 -10 ก.ค. 2557  พนักงานไฟฟ้า,พนักงานวางผังเมือง,พนักงานช่างสี,พนักงานเขียนแบบ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

"กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 -10 ก.ค. 2557  พนักงานไฟฟ้า,พนักงานวางผังเมือง,พนักงานช่างสี,พนักงานเขียนแบบ"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14108 หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานไฟฟ้า,พนักงานวางผังเมือง,พนักงานช่างสี,พนักงานเขียนแบบ
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 10 ก.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานไฟฟ้า
อัตราเงินเดือน : 13,010 – 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวท.
– ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ปวท. สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า และ
สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
– ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน
ดูแล บำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับ-
อากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก
๒. จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผนบำรุงรักษา
๓. ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่หน่วยงาน
หรือกฎหมายกำหนด


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานวางผังเมือง
อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาโท สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางผังเมืองทางการวางผังเมือง ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง
ทางการวางผังชุมชน ทางการวางแผนภาค
ทางการวางแผนภาคและเมือง ทางการวางแผน
ชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม หรือทางการ
วางผังเมืองและสภาพแวดล้อม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางผังเมือง ศึกษา พัฒนา จัดทำหลักเกณฑ์ และกำหนดมาตรฐานงาน
วางผังเมือง คิดค้นปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคงานวางผังเมือง ให้การศึกษาอบรม
ให้คำปรึกษา ข้อคิด ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ กำกับดูแล ตอบข้อหารือแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านผังเมือง
กำหนดแนวทางปฏิบัติงานการวางผังตามกระบวนการวางผังเมือง จัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน
วางผังเมือง และปฏิบัติหน้าทีอื่นที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานช่างสี
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในงานพ่นหรือทาสีเป็นอย่างดี และเคย ปฏิบัติงานนี้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ในงานพ่นหรือทาสีเป็นอย่างดี และเคย
ปฏิบัติงานนี้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการเตรียม ผิว ผสม พ่นหรือทาสีลงบนสิ่งของต่างๆ เช่น อาคาร
เครื่องจัก อุปกรณ์ ตัวถังรถยนต์ โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น
๒. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชำนาญในการเตรียม ผิว ผสม พ่นหรือทาสี
ลงบนสิ่งของต่างๆ เช่น อาคารเครื่องจัก อุปกรณ์ ตัวถังรถยนต์ โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น
๓. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการและให้ความ-
ช่วยเหลือในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานเขียนแบบ
อัตราเงินเดือน : 13,010 – 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวท.
– ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ปวท. สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
– ปวส. สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม งานแผนที่ งานวิศวกรรมโครงสร้าง-
และงานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนงานออกแบบของหน่วยงานต่างๆ
๒. ศึกษาข้อมูลวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำมาใช้ในงานเขียนแบบให้เกิดความสมบูรณ์
๓. ประมาณราคางานก่อสร้างของหน่วยงานราชการ เพื่อใช้ในการเปิดสอบราคา และ
นำไปสู่การก่อสร้างตามวัตถุประสงค์
๔. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่
ผู้ร่วมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การ
ดำเนินงานสำเร็จลุล่วง
๕. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการและให้ความ-
ช่วยเหลือในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง งานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัคร สอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง 2557 สอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง 57 กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง :สมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments