กรมการสารวัตรทหาร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 26 พ.ค. -20 มิ.ย. 2557  พลอาสาสมัคร เหล่าทหารสารวัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗


ฝากประชาสัมพันธ์

"กรมการสารวัตรทหาร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 26 พ.ค. -20 มิ.ย. 2557  พลอาสาสมัคร เหล่าทหารสารวัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ "

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14086 หรือ
ตำแหน่ง: พลอาสาสมัคร เหล่าทหารสารวัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 พ.ค. – 20 มิ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศกรมการสารวัตรทหารบก

เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็น
พลอาสาสมัคร เหล่า ทหารสารวัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
……………………………………………….
กรมการสารวัตรทหารบก มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้า รับราชการ เป็น พลอาสาสมัคร เหล่า ทหารสารวัตร จำนวน ๖๓ อัตรา บรรจุทดแทนให้กับหน่วยต่างๆ ที่สูญเสียกำลังพล กรณีสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารประทวน( อัตรา สิบเอก ) ได้ โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียด ดังนี้
๑. คุณสมบัติทั่วไป
๑.๑ เป็นทหารกองหนุนประเภท ๑ หรือผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ – ๕ อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์
๑.๒ เพศชาย มีความสูงตั้งแต่ ๑๖๘ เซนติเมตรขึ้นไป
๑.๒ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.๓ ) หรือเทียบเท่า ขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตาม คุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
๑.๓ เป็นผู้มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๑.๔ บิดา,มารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด มิใช่การแปลงสัญชาติ
๑.๕ เป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๕
๑.๖ มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยเป็นผู้ติดยาเสพติดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดให้โทษ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่เคยต้องโทษในคดียาเสพติดทุกประเภท
๑.๗ ไม่เป็นผู้ต้องโทษในคดีอาญา โดยคำพิพากษาของศาลหรืออยู่ระหว่างดำเนินคดีของศาล
๑.๘ มีรูปร่างบุคลิกลักษณะเหมาะสมกับการเป็นทหาร
๑.๙ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๑.๑๐ ไม่เป็นผู้ที่เคยให้ถูกออกจากราชการ เพราะมีความผิดหรือมีมลทินมัวหมอง
๑.๑๑ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
๑.๑๒ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
๑.๑๓ ไม่เป็นบุคคลที่ต้องโทษจำคุก ตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา เว้นแต่ความผิด ลหุโทษ หรือฐานประมาท
๑.๑๔ ไม่อยู่ในสมณเพศ
๑.๑๕ ผู้ที่มีประวัติคดีอาญาและไม่กรอกข้อมูลลงในใบสมัครรับราชการและไม่แจ้งข้อ เท็จจริงตามความเป็นจริง เมื่อตรวจพบภายหลังจะถือว่าแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ทบ. ในภายหลัง ดังนั้น จะสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่รับการบรรจุหรือยกเลิก เพิกถอน ระงับ การบรรจุในภายหลัง
๑.๑๖ งดรับสมัครพลทหารประจำการ และนายสิบกองหนุนที่มีชั้นยศ จ.ส.ต. – จ.ส.อ. กลับเข้ารับราชการใน ทบ.
๒. หลักฐานการรับสมัคร
๒.๑ รูปถ่ายสี ( หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีดำ ) ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
๒.๒ ใบประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิ หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียน
๒.๓ ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร,บิดา และมารดา ( กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต ให้ใช้ใบมรณบัตร หรือหากมีการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ของผู้สมัคร,บิดา และมารดา ให้แนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลมาด้วย )
๒.๔ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
๒.๕ สมุดประจำตัวทหารกองหนุน ( แบบ สด.๘ ) ถ้าเป็นผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ – ๕ ให้นำใบประกาศนียบัตรที่แสดงว่า สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร
๒.๖ ใบสำคัญความเห็นแพทย์ทหาร ( แบบ ทบ.๔๖๖ – ๖๒๐ )
๒.๗ สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศสิบตรีกองประจำการ ( ถ้ามี )
๒.๘ ใบทะเบียนสมรสของบิดา มารดา ( กรณีบิดา มารดา หย่าให้ใช้ใบทะเบียนหย่า )
๒.๙ หนังสือรับรองการเป็นบุตรข้าราชการทหาร,ลูกจ้างชั่วคราว,ลูกจ้างประจำและ พนักงานราชการ สังกัด ทบ. ซึ่งประสบอันตรายทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ฯ หรือเสียชีวิต เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
๒.๑๐ หนังสือรับรองการเป็นบุตรข้าราชการทหาร สังกัด ทบ. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒.๑๑ หนังสือรับรองการเป็นลูกจ้างชั่วคราว,ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สังกัด ทบ.ที่ยังปฏิบัติงานใน ทบ. โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงานใน ทบ. ตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป
๒.๑๒ หลักฐานตามข้อ ๒.๑ ถึง ๒.๑๑ ให้ถ่ายสำเนาอย่างละ ๒ ฉบับ พร้อมนำฉบับจริงมาด้วย
๓. ผู้สมัครสอบที่มีสิทธิ์ได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบคัดเลือกฯ
๓.๑ เป็นบุตรข้าราชการทหาร,ลูกจ้างชั่วคราว,ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สังกัด ทบ.ซึ่งประสบอันตรายทุพพลภาคจากการปฏิบัติหน้าที่ฯ ได้คะแนนเพิ่ม ๑๐ ใน ๑๐๐ คะแนน
๓.๒ เป็นบุตรข้าราชการทหาร,ลูกจ้างชั่วคราว,ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สังกัด ทบ.ที่เสียชีวิต เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศและได้รับการปูนบำเหน็จพิเศษ ได้คะแนนเพิ่ม ๑๐ ใน ๑๐๐ คะแนน
๓.๓ เป็นบุตรข้าราชการทหาร สังกัด ทบ. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้คะแนนเพิ่ม ๕ ใน ๑๐๐ คะแนน
๓.๔ ลูกจ้างชั่วคราว,ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สังกัด ทบ. ที่ปฏิบัติงานใน ทบ.และมีระยะเวลาปฏิบัติงานใน ทบ.ตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป ได้คะแนนเพิ่ม ๕ ใน ๑๐๐ คะแนน
๓.๕ ผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับการเพิ่มคะแนนจากหลักเกณฑ์ข้างต้นหลายข้อ ให้ใช้ข้อที่ได้รับคะแนนสูงสุดเพียงข้อเดียว
๓.๖ การเพิ่มคะแนนจากหลักเกณฑ์ข้างต้น จะใช้คิดคะแนนเฉพาะในการสอบขั้นที่ ๑ ( ภาควิชาการ )
๔. วิชาที่ทำการสอบและขอบเขต ผู้สมัครสอบจะต้องทดสอบความรู้ ดังนี้
๔.๑ สอบภาควิชาการ จำนวน ๑๐๐ ข้อ ๆ ละ ๑ คะแนน แบ่งเป็น ๓ รายวิชา ดังนี้
๔.๑.๑ วิชาภาษาไทย จำนวน ๔๐ ข้อ ๔๐ คะแนน ขอบเขต/เอกสาร หลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ( กระทรวงศึกษาธิการ )
๔.๑.๒ วิชากฎหมายเบื้องต้น จำนวน ๓๐ ข้อ ๓๐ คะแนน
๔.๑.๓ ความรู้ทั่วไป จำนวน ๓๐ ข้อ ๓๐ คะแนน ( สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การทหาร ) ขอบเขต/เอกสาร หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
๔.๒ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ใช้หลักเกณฑ์ที่กองทัพบกกำหนด ( การแต่งกายชุดกีฬา )
๔.๒.๑ ดันพื้น เวลา ๒ นาที
๔.๒.๒ ลุกนั่ง เวลา ๒ นาที
๔.๒.๓ วิ่งระยะทาง ๒ กม.
๔.๓ สอบสัมภาษณ์และทดสอบทัศนคติ
๕. กำหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัครและสถานที่สอบ
๕.๑ ประกาศเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เว้นวันหยุดราชการ ณ แผนกกำลังพล กองแผนและฝึก กรมการสารวัตรทหารบก ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
๕.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ( ขั้นที่ ๑ ภาควิชาการ ) วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
๕.๓ สอบคัดเลือกภาควิชาการ ( ขั้นที่ ๑ ) วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ ณ โรงเรียนทหารสารวัตร กรมการสารวัตรทหารบก
๕.๔ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาควิชาการ ( ขั้นที่ ๑ ) วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๕.๕ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย,สอบสัมภาษณ์และทดสอบทัศนคติ ( ขั้นที่ ๒ )วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๕.๖ ประกาศผลการสอบรอบสุดท้าย ( ขั้นที่ ๒ ) วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๖. การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่ กองทัพบกกำหนด ( คะแนนรวมกันทั้ง ๓ สถานี ) มีคะแนน ๓๐ คะแนน
๗. การเลือกตำแหน่งบรรจุ ทำการเลือกตำแหน่งจากผู้ที่สอบคัดเลือกที่มีคะแนนสูงสุด โดยเรียงลำดับจากตัวจริงไปจนถึงตัวสำรองจนกว่าจะครบตามอัตราที่เปิดบรรจุ โดยผู้ผ่านการคัดเลือกบรรจุตามตำแหน่งจะต้องรายงานตัวและทำสัญญาในการบรรจุ เข้ารับราชการตามกำหนด
๘. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ และประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ทางเว็บไซต์ของ ศูนย์การเรียนรู้ กรมการสารวัตรทหารบก ( pmkmcenter.com )
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(ลงชื่อ) พลตรี พันธ์ยศ พันธ์เพิ่มศิริ
( พันธ์ยศ พันธ์เพิ่มศิริ )
เจ้ากรมการสารวัตรทหารบก
กองแผนและฝึก

พ.ท……………………………………..ร่าง……………..พ.ค. ๕๗
ร.ต.เกรียงศักดิ์ มาลา พิมพ์/ทาน
พ.อ……………………………………..ตรวจ…………..พ.ค.๕๗
พ.อ……………………………………..ตรวจ……………พ.ค.๕๗
พ.อ……………………………………..ตรวจ……………พ.ค.๕๗

สมัครงาน กรมการสารวัตรทหาร งานราชการ กรมการสารวัตรทหาร รับสมัคร สอบ กรมการสารวัตรทหาร 2557 สอบ กรมการสารวัตรทหาร 57 กรมการสารวัตรทหาร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการสารวัตรทหาร :สมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments