งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กกท. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 1 -29 มิ.ย. 2557  ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการการบริหารจัดการและเสริมสร้างศักยภาพนักกีฬาด้วยการควบคุมการใช้สารต้องห้าม (นักวิทยาศาสตร์การกีฬา,นักกฎหมาย)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

"กกท. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 1 -29 มิ.ย. 2557  ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการการบริหารจัดการและเสริมสร้างศักยภาพนักกีฬาด้วยการควบคุมการใช้สารต้องห้าม (นักวิทยาศาสตร์การกีฬา,นักกฎหมาย)"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14078 หรือ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการการบริหารจัดการและเสริมสร้างศักยภาพนักกีฬาด้วยการควบคุมการใช้สารต้องห้าม (นักวิทยาศาสตร์การกีฬา,นักกฎหมาย)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 29 มิ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ลักษณะงาน :

๒. อัตราค่าตอบแทน
ปริญญาตรี ๙,๕๘๐ บาท ค่าครองชีพพิเศษ ๕,๔๒๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐ บาท
๓. ระยะเวลาในการจ้าง
เริ่มจ้างประมาณ ๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
(หากสามารถปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน จะได้รับการพิจารณาเพื่อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป)
๔. จำนวนรับสมัคร
ปริญญาตรี จำนวน ๒ อัตรา
๕. สังกัด
งานควบคุมสารต้องห้าม กองสมรรถภาพการกีฬา ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา
๖. ลักษณะงาน
๖.๑ ปฏิบัติงานเสมือนตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การกีฬา (๑ ตำแหน่ง)
– งานด้านการตรวจวิเคราะห์ หาสารต้องห้ามทางการกีฬา
– งานด้านการวิจัยสารต้องห้ามทางการกีฬา
– งานที่ต้องปฏิบัติกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เช่น LC/MS/MS, GC/MS/MS, TOF)
– งานด้านการสืบค้น การวิจัยสารต้องห้ามทางการกีฬาทั้งในและต่างประเทศ
– งานด้านการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานวิชาการ หรือวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ
๖.๒ ปฏิบัติงานเสมือนตำแหน่งนักกฎหมาย (๑ ตำแหน่ง)
– งานด้านการเก็บตัวอย่างสารต้องห้ามในนักกีฬาตามมาตรฐานองค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Agency : WADA)
– ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจสารต้องห้ามและเชิญประชุมบุคลากรทางการกีฬา เช่น นักกีฬา ผู้ฝึกสอน สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาจังหวัด เป็นต้น
– ดำเนินการเตรียมเอกสารการประชุมพิจารณาลงโทษ อุทธรณ์โทษ และยกเว้นการใช้ยาเพื่อการรักษา
– รวบรวมข้อกฎหมายทั้งในและต่างประเทศเรื่องของสารต้องห้ามทางการกีฬา
– บันทึกสรุปรายงานการประชุมทั้ง ๓ คณะ รวมถึงรวบรวมการเก็บข้อมูลหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๗. เกณฑ์การสอบคัดเลือก ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้จัดจ้างเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ได้จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและผลคะแนนการสอบคัดเลือก ดังนี้
๗.๑ มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
๗.๒ มีคะแนนเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ ๒.๕๐
๗.๓ มีคะแนนรวมสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เป็นอันดับสูงสุด
๗.๔ มีบุคลิกภาพและทัศนคติ ตามที่องค์กรต้องการ
๗.๕ คุณวุฒิ
๗.๕.๑ ตำแหน่งข้อ ๖.๑ ต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์เคมี เภสัชศาสตร์ เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ หรือวิทยาศาสตร์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๗.๕.๒ ตำแหน่งข้อ ๖.๒ ต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขากฎหมาย
๗.๖ ต้องมีความรู้ ความสามารถด้านกีฬา หรือเข้าใจในธรรมชาติของนักกีฬาชนิดต่างๆ
๗.๗ ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น (กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย)

๘. วิธีการคัดเลือก
๘.๒ สอบข้อเขียน
๘.๒ สอบสัมภาษณ์

๙. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในวันรับสมัคร
๙.๑ รูปถ่ายขนาด 1×1? นิ้ว จำนวน ๒ รูป (หน้าตรง ไม่สวมหมวก
ไม่ใส่แว่นตาดำ สวม เสื้อเชิ้ตสีขาวใส่สูท พื้นหลังสีฟ้า)
๙.๒ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
๙.๓ สำเนาวุฒิการศึกษา (ใบปริญญาบัตร และแสดงผลการเรียน Transcript)
๙.๔ ใบรับรองแพทย์
๙.๕ สำเนาหลักฐานแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (ถ้ามี)
๙.๖ สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ใบทะเบียนสมรส (เอกสารทุกฉบับต้อง “รับรองสำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกำกับ)
๙.๗ ใบรายงานผลการทดสอบมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ต้องมีค่าคะแนนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คะแนน และมีอายุการทดสอบไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันสมัครสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงาน กกท.

๑๐. กำหนดการรับสมัคร การสอบ และการประกาศผลการสอบ
๑๐.๑ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ
๑๐.๒ สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ ชั้น M อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
๑๐.๒.๑ สอบข้อเขียน เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๐.๒.๒ สอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๓๐ น.
๑๐.๓ ประกาศผลสอบ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

หมายเหตุ : ๑. รับสมัครได้ที่งานควบคุมสารต้องห้าม ด้วยตนเองเท่านั้น
โทร ๐๒-๓๑๔๒๐๓๒, ๐๘๑-๔๒๔๖๑๓๗
๒. วันเวลาอาจมีปรับเปลี่ยนได้ (ถ้ามี จะประกาศให้ทราบ)

สมัครงาน กกท. งานราชการ กกท. รับสมัคร สอบ กกท. 2557 สอบ กกท. 57 กกท. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ กกท. :อินเตอร์เน็ต  

สมัครงานคลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments