งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -30 มิ.ย. 2557  ช่างเทคนิคงานอาคาร,วิศวกร,เจ้าหน้าที่ประจำสถานี,เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัย,พนักงานขับรถ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ฝากประชาสัมพันธ์

"รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -30 มิ.ย. 2557  ช่างเทคนิคงานอาคาร,วิศวกร,เจ้าหน้าที่ประจำสถานี,เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัย,พนักงานขับรถ"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14069 หรือ
ตำแหน่ง: ช่างเทคนิคงานอาคาร,วิศวกร,เจ้าหน้าที่ประจำสถานี,เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัย,พนักงานขับรถ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 164
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 มิ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


 
ช่างเทคนิคงานอาคาร

 ความรับผิดชอบหลัก

 • ดำเนินการตามแผนงานของแผนกฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายส่วนธุรการและจัดหาและบริหารจัดการดูแลอาคารบริหาร
 • อาคารโรงอาหารและพื้นที่โดยรอบในความรับผิดชอบให้มีสภาพที่ดีและปลอดภัยโดย  
 • ควบคุมและตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและแก้ไขอย่างสม่ำเสมอ  
 • ควบคุมและตรวจสอบระบบการรักษาปลอดภัยและการรักษาความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ  

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้น ไปจบการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Word ฯ
 • มีทักษะด้านการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงที่ดูแลรับผิดชอบ
 • สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อ มีทักษะการติดต่อประสานงาน ควบคุมผู้รับเหมา
 
วิศวกร (ระบบไฟฟ้าและป้ายสัญลักษณ์)

ความรับผิดชอบหลัก 

 • ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการของกลุ่มงานระบบไฟฟ้า และป้ายสัญลักษณ์ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 • รับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า และป้ายสัญลักษณ์ 
 • ดำเนินการให้การบริหารงานซ่อมบำรุงและบริหารสัญญาซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบ เป็นไปอย่างถูกต้อง  
 • สนับสนุนการดำเนินการและบริหารโครงการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า และป้ายสัญลักษณ์ เป็นไปอย่างถูกต้อง  
 • ให้บริการด้านวิศวกรรมและ/หรือข้อมูลทางด้านเทคนิคที่รับผิดชอบแก่หน่วยงานอื่นตามที่ได้รับการร้องขอ

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, ด้านขนส่งมวลชนหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 • สามารถติดต่อสื่อสารโดยการพูดและเขียนภาษาไทย -อังกฤษ ได้ดี
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดี
 • มีทักษะในการวางแผน
 
เจ้าหน้าที่ประจำสถานี

ความรับผิดชอบหลัก

 • ให้บริการออกบัตรและเหรียญโดยสาร 
 • ดูแลรับผิดชอบด้านการจัดเก็บรายได้ 
 • ให้บริการข้อมูลข่าวสาร วีธีการใช้ระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ 
 • ดูแลและสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยภายในสถานี และภายในระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุ 22-30 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6-ปริญญาตรี
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีมารยาท ยิ้มแย้มแจ่มใจ รักงานบริการ มีสุขภาพแข็งแรง
 • เพศชายความสูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป
 • เพศหญิงความสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้(05.30-14.30 น. / 07.00-16.00 น. / 13.00-22.00 น. / 15.30-00.30 น.)
 • ปฏิบัติงาน 5 วันหยุด 2 วัน (ไม่หยุดตรงเสาร์ – อาทิตย์)
 • กรณีเพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือจบหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) มาแล้ว
 
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

ความรับผิดชอบหลัก

 • จัดทำ พัฒนา ดูแลระบบบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท
 • ปฏิบัติตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง   อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง หรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี  ในตำแหน่งงานบริหารเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ   หรือ มีประสบการณ์ในระบบรางอย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงานดี
 • มีความตระหนักในความปลอดภัยสูง
 • สามารถพูดและเขียนภาษาไทยได้ดีเยี่ยม  และภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีบุคลิกภาพดี สุขภาพดี มีความพร้อมสำหรับงานบริการรถไฟฟ้า

 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัย

ความรับผิดชอบหลัก

– ติดตามและรายงานในส่วนของงานที่ได้รับมอบหมายของแผนกทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่น
  (Reliability),ความพร้อมใช้งาน(Availability)และความปลอดภัยงานระบบ(System Safety)ของรถไฟฟ้าใต้ดิน
– ตรวจสอบรายการอันตรายในทะเบียนอันตราย(Hazard log)และปฏิบัติตามกลไกการบริหาร (Management    
  Mechanism) เพื่อระบุความเสี่ยง(Hazard  Identification)ที่มีอยู่ในระบบเดินรถไฟฟ้าใต้ดิน
– ตรวจประเมินความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม(Safety and Environment Audit)การปฏิบัติงานประจำวันทั่วไปในระบบ
  การเดินรถ(Railway Operation)และงานซ่อมบำรุง(Maintenance Works)
– ตรวจประเมินด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทั่วไป(Safety and Environment Surveillance)
– ตรวจสอบหลักฐานและค้นคว้าข้อมูลเพื่อทำการสืบสาเหตุเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
  ภายใต้การชี้แนะของหัวหน้าแผนกประกันความปลอดภัย
– ทำการสืบสาเหตุเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในระบบการเดินรถตามที่ได้รับมอบหมาย
  ภายใต้การชี้แนะของหัวหน้าแผนกประกันความปลอดภัย

คุณสมบัติ

– เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
– จบปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในงานด้านความปลอดภัยรวมทั้งงานเอกสารที่เกี่ยวข้องหรืองานด้านวิศวกรรม
– มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ดี
– มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษอย่างดี

 
วิศวกรซ่อมบำรุง

 

ตำแหน่ง วิศวกรซ่อมบำรุง (ด่วนมาก)

รุ่นที่ 1 เริ่มงานวันที่ 1 สิงหาคม 2557

รุ่นที่ 2 เริ่มงานวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

ความรับผิดชอบหลัก

ตรวจสอบประสิทธิภาพของผู้รับเหมาซ่อมบำรุงตรวจสอบเหตุการณ์ทางเทคนิค 
ทำรายงาน และนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์แนวทางพัฒนา ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา เครื่องกล/ อิเล็กทรอนิกส์/ ไฟฟ้า และไฟฟ้ากำลัง/ โทรคมนาคม/ โยธา และคอมพิวเตอร์ 
 • มีประสบการณ์ในด้านงานซ่อมบำรุง PM ในโรงงานผลิต หรือ งานด้าน Utilities & Facilities จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ด้านขนส่งมวลชน หรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถติดต่อสื่อสารโดยการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย-อังกฤษ ได้ดี
 • มีทักษะในการวางแผน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดี
ติดต่อแผนกสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือส่งประวัติการทำงาน, หลักฐานการศึกษา, พร้อมรูปถ่าย 

มาที่ E-Mail: recruitment@bangkokmetro.co.th หรือ napapornk@bangkokmetro.co.th

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 189 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-354-2000  ต่อ 3430, 3431, 3427 โทรสาร. 02-354-2020 หรือโทร 089-1233073
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. (กรณีมาสมัครด้วยตนเอง)
 
พนักงานขับรถ
ตำแหน่งงาน: พนักงานขับรถ (รถยนต์ส่วนกลาง)
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • รับผิดชอบในการให้บริการรถยนต์ส่วนกลาง ตรวจสอบดูแลบำรุงรักษารถยนต์ เพื่อให้รถยนต์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 • ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง ดูแลทำความสะอาดและบำรุงรักษารถยนต์บริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
 • ปฏิบัติงานตามตารางเวลาและงานที่ได้รับมอบหมาย ศึกษาและเรียนรู้การใช้รถยนต์บริษัทฯ และเส้นทางต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
 • ขับขี่รถยนต์ตามกฎและเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดโดยคำนึงถึงปลอดภัยเป็นสำคัญ
 • ตรวจสอบกำหนด เวลาการเข้าซ่อมบำรุงตามระยะทางและอาการผิดปกติโดยรายงานให้ผู้จัดการแผนก สนับสนุนธุรการทั่วไปรับทราบและดำเนินการแก้ไขต่อไป
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • ประสบการณ์ขับขี่รถยนต์ รถตู้โดยสาร หรือรถบัสตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ระดับหนึ่ง
 • มีใบอนุญาตขับขี่
 • มีความรู้ในเส้นทางและสถานที่ต่าง ๆ เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ในการซ่อมบำรุงและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

สมัครงาน รถไฟฟ้ากรุงเทพ งานราชการ กรุงเทพ รถไฟฟ้ากรุงเทพ รับสมัคร สอบ รถไฟฟ้ากรุงเทพ 2557 สอบ รถไฟฟ้ากรุงเทพ 57 รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน รถไฟฟ้ากรุงเทพ :สมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments