สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 มิ.ย. -10 ก.ค. 2557  นักวิชาการศาสนา


ฝากประชาสัมพันธ์

"สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 มิ.ย. -10 ก.ค. 2557  นักวิชาการศาสนา"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13992 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศาสนา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ,ตราด,นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา,ประจวบ,บึงกาฬ,พังงา,แพร่
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 มิ.ย. – 10 ก.ค. 2557
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศาสนา
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 12 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านพุทธศาสนา และศาสนาอื่นเบื้องต้นพร้อมทั้งสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๒) จัดทำคู่มือ หลักสูตร สื่อการเรียนการสอนทางศาสนา การสอนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญศึกษา
(๓) จัดทำคู่มือ หลักสูตร สื่อการเรียนการสอนทางศาสนาของศูนย์พระพุทธศาสนา วันอาทิตย์
(๔) สำรวจ และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศทางด้านการศาสนา ด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม
(๕) พิจารณาคำขออนุญาตจัดตั้งศูนย์หรือหน่วยเผยแพร่ด้านศาสนา และคำขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม
(๖) พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนตามพระบรมราชโองการ อุดหนุนกิจกรรม ซ่อมแซม ศาสนสถาน องค์กรทางศาสนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามภารกิจ อุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญศึกษา เงินอุดหนุนบูรณะพัฒนาวัด
(๗) ฝึกอบรมบุคลากรทางศาสนา รับสนองงานฝึกอบรมพระสังฆาธิการ
(๘) จัดทำหนังสือรับรองการปฏิบัติงานของผู้เผยแพร่ศาสนาชาวต่างประเทศและหนังสือ รับรองการเทียบวุฒิการศึกษาพระปริยัติธรรม
(๙) ปฏิบัติงานด้านศาสนิกสัมพันธ์ งานด้านการประชุมมหาเถรสมาคม
(๑๐) ดำเนินการด้านศาสนสงเคราะห์
(๑๑) รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลประวัติพระสังฆาธิการเพื่อดำเนินการจัดสรรนิตยภัต
(๑๒) ตรวจสอบข้อมูลและร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนความประพฤติผิดพระวินัยของพระสงฆ์
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) รับสนองงานร่วมกับสำนักพระราชวังตามหมายรับสั่ง
(๒) ให้คำปรึกษา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานวิชาการด้านศาสนา
(๓) รับสนองงานแม่กองธรรม และแม่กองบาลีสนามหลวง เกี่ยวกับการสอบธรรม-บาลี
(๔) ให้คำปรึกษา ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานวิชาการด้านการศึกษาของคณะสงฆ์ การพัฒนาวัด และปัญหาการปกครองคณะสงฆ์
(๕) ให้คำปรึกษา ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานวิชาการด้านการพัฒนาศาสนสถาน
(๖) ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ส่วนราชการ องค์กร สมาคม มูลนิธิทางศาสนาตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน ในเรื่องต่อไปนี้
๑. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๕ กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (๑๐๐ คะแนน)
๒. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ และหลักวิชาการที่เกี่ยวกับกิจการพระพุทธศาสนา (๑๐๐ คะแนน)
ทักษะ/สมรรถนะ :
   
   
เงื่อนไข : ไม่รับโอน

สมัครงาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ งานราชการ กรุงเทพ,ตราด,นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา,ประจวบ,บึงกาฬ,พังงา,แพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัคร สอบ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2557 สอบ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 57 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ :สมัครด้วยตนเอง  

ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล (ชั้น 1) กองกลางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อาคารหอสมุดมหาสิรินาถ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 (ใบสมัครอยู่ส่วนท้ายของประกาศรับสมัครสอบ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 31 ก.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments