สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 มิ.ย. -10 ก.ค. 2557  นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ


ฝากประชาสัมพันธ์

"สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 มิ.ย. -10 ก.ค. 2557  นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13990 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กาญจนบุรี,กำแพงเพชร,ชลบุรี,อุดรธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 มิ.ย. – 10 ก.ค. 2557
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
รายละเอียดวุฒิ : (1) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ในระดับปริญญาตรีขึ้นไปของ ก.พ. และ
(2) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติ งานในฐานะผู้ปฏิบัติงานในระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน การวางแผน การประสานงานและการบริการตามโครงการยุทธศาสตร์ประเทศ โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
กำหนดแผนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และประสานงานเพื่อดำเนินการตามโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตามยุทธศาสตร์ ประเทศให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดได้ ดังนี้
(1) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยพัฒนาระบบปรับปรุงพันธุ์อ้อยและการขยายพันธุ์อ้อย พันธุ์ดีให้เหมาะสมกับพื้นที่และต้านทานต่อโรคและแมลง
(2) ร่วมดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและคัดเลือกพันธุ์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(3) ร่วมส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปรับปรุงพันธุ์อ้อย
(4) ร่วมดำเนินการควบคุมและติดตามการดำเนินการในภาพรวมของการพัฒนา ปรับปรุง และขยายพันธุ์อ้อยพันธุ์ดีให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการแผนตามโครงการพัฒนา อุตสาหกรรมอาหารตามยุทธศาสตร์ประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความ ร่วมมือในการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำปรึกษา แนะนำข้อมูลทางด้านอ้อยแก่ชาวไร่อ้อยและผู้ที่เกี่ยวข้อง
(2) เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ด้านอ้อย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 8.1 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 200 คะแนน
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
– ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์อ้อย
– ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบและขยายพันธุ์อ้อย
– ความรู้เกี่ยวกับโรคและแมลงศัตรูอ้อย และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
– ความรู้ด้านปฐพีวิทยา
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527
8.2 ความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ทักษะ/สมรรถนะ : สมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง
   
   
เงื่อนไข : ไม่รับโอน

สมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย งานราชการ กาญจนบุรี,กำแพงเพชร,ชลบุรี,อุดรธานี สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัคร สอบ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 2557 สอบ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 57 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย :สมัครด้วยตนเอง  

ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง ชั้น 2 อาคารนารายณ์ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 18 มิ.ย. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments