กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 -23 มิ.ย. 2557  เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าหน้าที่การเกษตร,พนักงานพิทักษ์ป่า,เจ้าหน้าที่ตรวจป่า,พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง,ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า


ฝากประชาสัมพันธ์

"กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 -23 มิ.ย. 2557  เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าหน้าที่การเกษตร,พนักงานพิทักษ์ป่า,เจ้าหน้าที่ตรวจป่า,พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง,ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13912 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าหน้าที่การเกษตร,พนักงานพิทักษ์ป่า,เจ้าหน้าที่ตรวจป่า,พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง,ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 91
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ,เชียงใหม่,เชียงราย,ลำปาง,ตาก,สระบุรี,อุดรธานี,ขอนแก่น,นครราชสีมา,ชลบุรี,ราชบุรี,สุราษฎร์ธานี,นครศรีธรรมราช
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 – 23 มิ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติ ปฏิบัติงานปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การวิเคราะห์งบประมาณ การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของผู้ลงบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร และบัญชีแยกประเภท และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : บุคลากร
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคล ได้แก่ งานอัตรากำลังและระบบงาน งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฎิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อกำหนดนโยบาย การจัดทำแผนงานหรือโครงการ การจัดทำแผนการจัดสรรและบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ หรือการพัฒนาระบบข้าราชการการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามและโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายแผนงานโครงการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงในระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม รวบรวมข้อมูลเพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการ การให้คำปรึกษา แนะนำตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผนเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตร
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางเกษตรกรรม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านการเกษตร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเกษตรด้านต่างๆ เช่นการเพาะปลูก การใช้ปุ๋ย การปรับปรุงดิน การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช การส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการเกษตรแก่เกษตรกร การควบคุมการนำเข้าและส่งออกของพืช และผลิตผลจากพืชและวัสดุการเกษตร ตลอดจนการช่วยเหลือนักวิชาการเกษตรในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับวิชาการเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางสาขาวิชาการบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีขั้นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : ช่างศิลป์
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนภาพ เขียนตัวอักษร เขียนแผนภูมิแสดงข้อมูลทางสถิติ ปั้นภาพและจำลองแบบพิมพ์ ช่วยจัดฉากที่ใช้ในการแสดง ช่วยตกแต่งอาคารสถานที่ต่าง ๆ ตามแบบที่กำหนดไว้เพื่อประกอบคำบรรยาย การจัดทำหนังสือ จัดวางรูปเล่มเอกสารเผยแพร่ จัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ และแผ่นภาพในการจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : ช่างเครื่องยนต์
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจ ทดสอบ บำรุงรักษา ดูแลเครื่องยนต์ เครื่องจักร และเครื่องมือเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องยนต์ เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่สามารถปฏิบัติงานได้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : ช่างสำรวจ
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 9 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ หรือประกาศนียบัตรนักเรียนนายสิบแผนที่ในสาขาวิชาสำรวจ ทางแผนที่ทหารบก

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสำรวจ รังวัด คำนวณตรวจสอบ จำแนกรายละเอียดของภาพถ่ายทางอากาศ จัดทำแผนที่แผนผัง วัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐานแผนที่โดยดาวเทียมเบื้องต้น (GPS) จัดทำระบบการจัดการและปรับปรุงชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 9 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพิมพ์หนังสือราชการ พร้อมลงทะเบียนรับ-ส่ง ตลอดจนจัดเตรียมเอกสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องว่าด้วยงานสารบรรณ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวช.
– มัธยมศึกษาตอนปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์ และงานบันทึก งานพิมพ์ข้อมูล งานพิมพ์หนังสือราชการ หรือเอกสารต่าง ๆ งานหนังสือราชการ งานสารบรรณ การจัดทำเอกสารการประชุมต่าง ๆ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และข้อมูลที่ได้รับมาก่อนที่จะดำเนินการบันทึก และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเกษตร
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 9 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางเกษตรกรรม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานและรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการจัดทำแปลงสาธิต ช่วยดูแลการจัดทำแปลงสาธิต แปลงเพาะชำกล้าไม้ ดูแลและจัดสภาพภูมิทัศน์และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวช.
– มัธยมศึกษาตอนปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความรู้ ความชำนาญในภูมิประเทศ พันธ์ไม้และมีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจลาดตระเวนพื้นที่ป่าต่าง ๆ ของกรมป่าไม้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ตรวจป่า
อัตราเงินเดือน : 10430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 13 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกตรวจลาดตระเวน ป้องกัน และปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่า เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม เคยขับเครื่องจักรขนาดกลางไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือขับเครื่องจักรขนาดเบาไม่น้อยกว่า 3 ปีและซ่อมแซมแก้ไขดูแลกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลขนาดกลางมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย


ชื่อตำแหน่ง : ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
อัตราเงินเดือน : 10430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 21 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับประถมศึกษาตอนปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานตรวจพื้นที่ ตรวจตรวจลาดตระเวนพื้นที่ป่าต่างๆ ของกรมป่าไม้ ให้ความคุ้มครองและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในเขตป่าสงวน และเขตคุ้มครองสัตว์ป่า และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงาน กรมป่าไม้ งานราชการ กรุงเทพ,เชียงใหม่,เชียงราย,ลำปาง,ตาก,สระบุรี,อุดรธานี,ขอนแก่น,นครราชสีมา,ชลบุรี,ราชบุรี,สุราษฎร์ธานี,นครศรีธรรมราช กรมป่าไม้ รับสมัคร สอบ กรมป่าไม้ 2557 สอบ กรมป่าไม้ 57 กรมป่าไม้ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมป่าไม้ :อินเตอร์เน็ต  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 30 มิ.ย. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ: 18 ส.ค. 2557
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์สมัครสอบงานราชการ กรมป่าไม้ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments