สัตวแพทยสภา เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 05 มิ.ย. -07 ก.ค. 2557  นักวิชาการเงินและบัญชี


ฝากประชาสัมพันธ์

"สัตวแพทยสภา เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 05 มิ.ย. -07 ก.ค. 2557  นักวิชาการเงินและบัญชี"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13897 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 05 มิ.ย. – 07 ก.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๒๔ / ๒๕๕๗

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา

……………………………………………………………………

                    ด้วยสำนักงานสัตวแพทยสภา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา  มีรายละเอียดดังนี้

 

๑.       ตำแหน่งที่รับสมัคร

                    ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ๒                  จำนวน  ๑  อัตรา      

                                                                                              อัตราค่าจ้าง ๑๘,๐๐๐.๐๐   บาท

๒.       คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก

                 ๒.๑  มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๑

                 ๒.๒   ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านบัญชี

                 ๒.๓   มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office , Excel , Wordโปรแกรมอื่นๆ   และสามารถพิมพ์สัมผัสได้เป็นอย่างดี        

                 ๒.๔   มีความรู้ด้านการเงิน   บัญชีในระดับดี  และผู้มีประสบการณ์มาแล้ว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

          

๓.       การรับสมัคร

          ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานสัตวแพทยสภา ตึกอำนวยการ  กรมปศุสัตว์  ๖๙/๑  ถนนพญาไท  แขวงถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐  ตั้งแต่วันที่  ๕   มิถุนายน  –  ๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๗   ในเวลาราชการ 

 

๔.       หลักฐานการรับสมัคร

                 ๔.๑  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นดำหรือสวมหมวก ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป  

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

                ๔.๒  สำเนาใบปริญญา หรือใบรับรองผลการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่ง แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครพร้อมสำเนา

                ๔.๓  สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ชุด

                ๔.๔  ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร

                ๔.๕  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  อย่างน้อย ๑ ฉบับ  ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

                 ๔.๖ กรณีผู้สมัครเพศชายขอให้ผู้สมัครนำสำเนาการผ่านการเกณฑ์ทหารแนบมาพร้อมเอกสารการสมัครงานด้วย 

 

๕.       วิธีการคัดเลือก

          สำนักงานสัตวแพทยสภา   จะทำการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์และทดสอบการปฏิบัติงาน  ในวันสมัครงาน  ณ  สำนักงานสัตวแพทยสภา  ตึกอำนวยการ  กรมปศุสัตว์  ๖๙/๑  ถนนพญาไท  แขวงถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐

 

๖.       การประกาศผลการคัดเลือก

          สำนักงานสัตวแพทยสภา จะประกาศผลการคัดเลือกในวันพุธที่  ๙   กรกฎาคม  ๒๕๕๗     ณ  สำนักงานสัตวแพทยสภา ตึกอำนวยการ  กรมปศุสัตว์ ๖๙/๑  ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  และ เว็บไซต์   www.vetcouncil.or.th 

  

                                                                                     ประกาศ ณ วันที่  ๔  มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕๗

                                                                                            (นายสัตวแพทย์สุเมธ   ทรัพย์ชูกุล)

                                                                                                    เลขาธิการสัตวแพทยสภา

สมัครงาน สัตวแพทยสภา งานราชการ สัตวแพทยสภา รับสมัคร สอบ สัตวแพทยสภา 2557 สอบ สัตวแพทยสภา 57 สัตวแพทยสภา เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สัตวแพทยสภา :สมัครด้วยตนเอง  

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments