ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ –  ผู้จัดการ,เจ้าหน้าที่,เจ้าหน้าที่วิชาชีพ


ฝากประชาสัมพันธ์

"ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ –  ผู้จัดการ,เจ้าหน้าที่,เจ้าหน้าที่วิชาชีพ"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13873 หรือ
ตำแหน่ง: ผู้จัดการ,เจ้าหน้าที่,เจ้าหน้าที่วิชาชีพ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: หลายอัตรา
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ผู้จัดการบริหารส่วน-ฝ่ายชะรีอะฮ์
– 1 positions
[27:05:2014] Responsibilities:

วางแผนกระบวนการศึกษา วิจัย และเผยแพร่ข้อมูลหลักชะรีอะฮ์ ฟัตวา และนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการเงินการธนาคารอิสลาม
บริหารจัดการและส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ด้านชะรีอะฮ์ทุกรูปแบบแก่ผู้บริหารและพนักงานธนาคาร ตลอดจนสนับสนุนให้มีการติดตามและประเมินผล
ให้คำปรึกษาในเรื่องนวัตกรรม การออกผลิตภัณฑ์และการบริการรูปแบบใหม่ของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับชะรีอะฮ์
สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และวางแนวทางป้องกันแก้ไขได้
วางแผนงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและบริหารการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตามผลการเบิกใช้ให้อยู่ในงบประมาณที่ได้รับ
ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:
คุณวุฒิปริญญาตรี / โท สาขาเศรษฐศาสตร์อิสลาม ชะรีอะฮ์ การจัดการในอิสลาม กฎหมายอิสลาม หลักการศาสนาอิสลาม หรือ สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีความรอบรู้และประสบการณ์ธนาคาร หรือ ประสบการณ์ด้านให้คำปรึกษา อาจารย์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี
มีทักษะด้านการวางแผน การบริหารจัดการ การสอนงาน การเป็นวิทยากร การเจรจาต่อรอง การติดต่อประสานงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีทักษะด้านภาษาอาหรับ และภาษาอังกฤษในระดับดี

สมัครสอบคลิกที่นี่


เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่วิชาชีพ ฝ่ายปฏิบัติการนิติกรรมสัญญา
– 3 อัตรา positions

Responsibilities:
ตรวจสอบมติอนุมัติ,คำสั่งดำเนินการนิติกรรมหลักประกัน เช่น จำนอง ขึ้นจำนอง ไถ่ถอน ปลอดจำนองหลักประกันทั้งอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มงานธุรกิจรายใหญ่,กลุ่มงานธุรกิจ SMEs และกลุ่มงานสินเชื่อรายย่อย
ดำเนินการจัดทำเอกสารการแจ้งจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหลักประกัน เช่น จำนอง ขึ้นจำนอง ไถ่ถอน ปลอดจำนองหลักประกันทั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มงานธุรกิจรายใหญ่ กลุ่มงานธุรกิจ SMEs และกลุ่มงานสินเชื่อรายย่อย
ดำเนินการจัดทำ การจำนำ ปลดจำนำพร้อมทั้งการออกหนังสือยิมยอมประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันให้กับหน่วยงานราชการและอื่นๆ ตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติ ของกลุ่มงานธุรกิจรายใหญ่ , กลุ่มงานธุรกิจ SMEs และกลุ่มงานสินเชื่อรายย่อย

Qualifications:
วุฒิปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์ อายุ 25 ปี ขึ้นไป
มีประสบการณ์ด้านการจัดทำนิติกรรมสัญญา/นิติกรรมจำนองจากสถาบันการเงิน 1-5 ปี
มีความรู้ในด้านกฎหมายและหลักการชะรีอะฮ์ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร
มีความสามารถในการใช้งาน MS Office ได้ดี
มีความละเอียดรอบคอบ
มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และประสานงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

>>>>>> ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณภัทรกร โทร. 0-2650-6999 ต่อ 7182

สมัครสอบคลิกที่นี่


เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่วิชาชีพ ฝ่ายวิเคราะห์และกลั่นกรองสินเชื่อรายย่อย
– หลายอัตรา positions
[27:05:2014] Responsibilities:
ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลของผู้ขอสินเชื่อหลัก/ร่วมผู้ค้ำประกัน คำนวณราย/ภาระหนี้
พิจารณาคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อหลัก/ร่วมผู้ค้ำประกันวิเคราะห์ความเสี่ยงสรุปผลให้ความเห็นการวิเคราะห์
จัดทำเอกสารการอนุมัติสินเชื่อที่มีความกระชับถูกต้องของข้อมูลของผู้ขอสินเชื่อ โดยให้เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ และหลักเกณฑ์ของธนาคาร

Qualifications:
เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์สายงานสินเชื่อ/วิเคราะห์สินเชื่อ 1-5 ปี
มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงาน และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคารและความรู้ด้านชะรีอะฮ์
สามารถใช้งาน MS Office ได้ดี

>>>>>> ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณภัทรกร โทร. 0-2650-6999 ต่อ 7182

สมัครสอบคลิกที่นี่


เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่วิชาชีพ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
– 3 อัตรา positions
[27:05:2014] Responsibilities:
ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง การเช่า การประสานงานกับส่วนต่างๆ เพื่อให้การซื้อ/จ้างวัสดุ ครุภัณฑ์
จัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและประสานงานการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบการรับสินค้า/บริการ และดำเนินการจัดการส่งมอบสินค้าและบริการกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Qualifications:
เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในสายงานจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง 1-3 ปี
มีความรู้ความเข้าใจในข้อบังคับด้านการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือภาครัฐ
มีความสามารถในการบริหารจัดการ วางแผนงานได้ดี
มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต

>>>>>> ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณภัทรกร โทร. 0-2650-6999 ต่อ 7182

สมัครสอบคลิกที่นี่


เจ้าหน้าที่วิชาชีพ ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
– 1 positions

Responsibilities:
วิเคราะห์ และบริหารจัดการระบบข้อมูล รวมถึงการพัฒนาระบบให้สามารถจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันในเวลาที่กำหนด
สนับสนุนข้อมูล โดยการจัดเก็บฐานข้อมูลของระบบต่างๆที่ใช้ภายในธนาคาร เพื่อประมวลผลและออกรายงานตามที่มีการร้องขอ
ประสานงานกับผู้รับจ้างทำโครงการ (Vendor) จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน ความคืบหน้าของโครงการที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:
คุณวุฒิปริญญาตรี /โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ สถิติ สถิติประยุกต์ หรือ สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านระบบฐานข้อมูล,Data Warehouse, Data Mining หรือ งานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี
มีความรู้และทักษะการใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลเช่น Oracle หรือ SQL ได้เป็นอย่างดี
มีความรอบรู้เกี่ยวกับระบบงานธนาคาร สถาบันการเงิน
มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อประสานงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

สมัครสอบคลิกที่นี่


เจ้าหน้าที่ –เจ้าหน้าที่วิชาชีพ ส่วนบริหารคุณภาพและความปลอดภัยสารสนเทศ
– 2 positions

Responsibilities:
จัดทำและทบทวนนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
ดำเนินการดูแล กำกับ และตรวจสอบการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบายด้านความปลอดภัยสารสนเทศ และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของผู้ใช้งาน
จัดทำรายงานสรุปผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน ภายนอกธนาคารตามที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:
คุณวุฒิปริญญาตรี /โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ สถิติ สถิติประยุกต์ หรือ สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เช่น ISO 27001:2005 หรือตามมาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีความรอบรู้เกี่ยวกับระบบงานธนาคาร สถาบันการเงิน
มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อประสานงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สมัครสอบคลิกที่นี่


เจ้าหน้าที่วิชาชีพ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพหนี้ธุรกิจรายใหญ่และ SMEs
– หลายอัตรา positions

Responsibilities:
หน้าที่และความรับผิดชอบ
เจรจาต่อรองกับลูกค้าในการปรับโครงสร้างหนี้และกำหนดรูปแบบการชำระหนี้ให้มีความเหมาะสมลดสินเชื่อด้อยที่ธนาคาร
ดำเนินการวิเคราะห์สินเชื่อและการจัดทำข้อเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการปรับโครงสร้างหนี้
ให้คำปรึกษาแนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการของการปรับโครงสร้างหนี้

Qualifications:
เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจและสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์อย่างน้อย 2 – 4 ปี ด้านสินเชื่อและด้านการปรับโครงสร้างหนี้จากสถาบันการเงิน หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์
มีทักษะการเจรจาต่อรอง มนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ
มีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปรับโครงสร้างหนี้
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ใน MS office ได้ดี

>>>>>> ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณภัทรกร โทร. 0-2650-6999 ต่อ 7182

สมัครสอบคลิกที่นี่


เจ้าหน้าที่ประจำ Booth Exchange พัทยา
– 2 อัตรา positions

Responsibilities:
มีความรู้ด้านการซื้อ-ขาย เงินตราต่างประเทศ
ดำเนินการซื้อ-ขาย เงินตราต่างประเทศ สอบทาน ตรวจนับ บันทึกรายการรับซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศ รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของรายการพร้อมให้ลูกค้าลงนาม
ดูแลประกาศอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้เป็นราคาปัจจุบัน
ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้มาติดต่อ
ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:
ศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์
ประสบการณ์จากธนาคารและสถาบันการเงิน ด้านงานบริการลูกค้า 0- 3 ปี
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และสามารถเข้างานเป็นกะได้
หากเป็นคนพื้นที่และเป็นคนมุสลิมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หมายเหตุ : ผู้สมัครควรกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และกรุณา Attach File รูปถ่ายที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน เพื่อประโยชน์ของท่านในการพิจารณาตำแหน่งงาน 

สมัครสอบคลิกที่นี่


เจ้าหน้าที่วิชาชีพ ฝ่ายธุรกิจรายใหญ่
– หลายอัตรา positions

Responsibilities:
หน้าที่และความรับผิดชอบ
รับผิดชอบการขยายสินเชื่อธุรกิจแก่ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินและการจัดการความเสี่ยงของผลการดำเนินงานสำหรับการอนุมัติสินเชื่อ
ให้คำแนะนำและแนะนำผลิตภัณฑ์ของธนาคารฯ และการบริการให้กับลูกค้าในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าทั้งในปัจจุบันและใหม่

Qualifications:
เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์
มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในสายงาน 3-5 ปี หากมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าจากสถาบันการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีความรอบรู้เชิงธุรกิจ และการคิดอย่างเป็นระบบ
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
>>>>>> ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณภัทรกร โทร. 0-2650-6999 ต่อ 7182

สมัครสอบคลิกที่นี่


เจ้าหน้าที่อาวุโสการตลาด และ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขาจันทบุรี
– 2 positions

Responsibilities:

งานบริการลูกค้า

ต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ลูกค้าผู้มาติดต่อ เช่น บริการฝาก – ถอนเงิน/บริการเงินโอน และเรียกเก็บในประเทศ/บริการรับเปิดบัญชีทุกประเภท/การบริหารเงินสด/การขึ้นเงินสดตามเช็คของขวัญ/ดราฟต์ แคชเชียร์เช็ค
นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้มาติดต่อ
ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรกิจและการตลาด

ปฏิบัติงานด้านการตลาด ให้บริการสินเชื่อ ,บริการด้านเงินฝาก และบริการทางการเงินต่างๆของธนาคาร
เสนอขาย แนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้มาติดต่อ
รักษาฐานลูกค้ารายเก่า, ขยายฐานลูกค้ารายเดิมและรายใหม่
จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด เงินฝาก สินเชื่อและบริการทางการเงินต่างๆตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด
ควบคุม ป้องกัน ติดตามหนี้ NPF ของสาขา
ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:

การศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์
ประสบการณ์จากธนาคารและสถาบันการเงิน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ประสบการณ์ 0-3 ปี
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และสามารถเข้างานเป็นกะได้
หากเป็นคนพื้นที่และเป็นคนมุสลิมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หมายเหตุ ผู้สมัครควรกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และกรุณา Attach File รูปถ่ายที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน เพื่อประโยชน์ของท่านในการพิจารณาตำแหน่งงาน 

สมัครสอบคลิกที่นี่


เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่อาวุโส ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา
– หลายอัตรา positions

Responsibilities:
งานบริการลูกค้า

ต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ลูกค้าผู้มาติดต่อ เช่น

บริการฝาก – ถอนเงิน
บริการเงินโอน และเรียกเก็บในประเทศ
บริการรับเปิดบัญชีทุกประเภท
การบริหารเงินสด, การขึ้นเงินสดตามเช็คของขวัญ, ดราฟต์ แคชเชียร์เซ็ค

นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้มาติดต่อ
ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรกิจและการตลาด
ปฏิบัติงานด้านการตลาด ให้บริการสินเชื่อ ,บริการด้านเงินฝาก และบริการทางการเงินต่างๆของธนาคาร
เสนอขาย แนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้มาติดต่อ
รักษาฐานลูกค้ารายเก่า, ขยายฐานลูกค้ารายเดิมและรายใหม่
จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด เงินฝาก สินเชื่อและบริการทางการเงินต่างๆตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด
ควบคุม ป้องกัน ติดตามหนี้ NPF ของสาขา
ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:
ศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์
ประสบการณ์จากธนาคารและสถาบันการเงิน

– ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ประสบการณ์ 0-3 ปี
– ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
– ตำแหน่ง ผู้ช้วยผู้จัดการสาขา ประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไป

บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และสามารถเข้างานเป็นกะได้
หากเป็นคนพื้นที่และเป็นคนมุสลิมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หมายเหตุ ผู้สมัครควรกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และกรุณา Attach File รูปถ่ายที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน เพื่อประโยชน์ของท่านในการพิจารณาตำแหน่งงาน 

สมัครสอบคลิกที่นี่

สมัครงาน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย งานราชการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 2557 สอบ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 57 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย :อินเตอร์เน็ต  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments