งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มทร.พระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 พ.ค. -10 มิ.ย. 2557  นักบริหารงานทั่วไป ระดับ บ2 – บ3

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

"มทร.พระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 พ.ค. -10 มิ.ย. 2557  นักบริหารงานทั่วไป ระดับ บ2 – บ3"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13845 หรือ
ตำแหน่ง: นักบริหารงานทั่วไป ระดับ บ2 – บ3
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 วุฒิปริญญาตรีหรือโท ทางด้านศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์
1.2 มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการพูดและเขียน มีทักษะในการสื่อสารทุกรูปแบบทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเชิง สร้างสรรค์
กรณีบุคคลภายในมหาวิทยาลัย
– มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในตำแหน่งระดับ บ 1 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือระดับ จ 4 ของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในตำแหน่งบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
กรณีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
– มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 ปี ในกรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
– มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 13 ปี ในกรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 2. ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
2.1 จัดวางระบบ บังคับบัญชาและบริหารงานในความรับผิดชอบในฐานะเลขานุการคณะให้มี ผลสัมฤทธิ์ทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.2 ตรวจสอบ ช่วยเหลือให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม ประเมินผลและถ่ายทอด ความรู้ในการปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนหรือในระดับยากแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
2.3 ร่วมกำหนดนโยบายและวางแผนการบริหารงานของหน่วยงาน รวมถึงงานด้านงบประมาณ
การบริหารบุคคล การติดต่อประสานงาน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการทำงาน
2.4 ศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา เปรียบเทียบ วิจัยปัญหา สรุปเหตุผล เพื่อเป็นแนวทางใน การพัฒนาหน่วยงาน
2.5 ประเมิน / รายงานการปฏิบัติงาน เสนอแนวทางการดำเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบต่อ
ผู้บังคับบัญชา
2.6 กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในระเบียบวินัย และให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
2.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สมัครงาน มทร.พระจอมเกล้าธนบุรี งานราชการ กรุงเทพ มทร.พระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัคร สอบ มทร.พระจอมเกล้าธนบุรี 2557 สอบ มทร.พระจอมเกล้าธนบุรี 57 มทร.พระจอมเกล้าธนบุรี เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มทร.พระจอมเกล้าธนบุรี :สมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments