งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สวรส เปิดรับสมัครสอบ 15 พ.ค. -30 มิ.ย. 2557  ผู้ประสานงานวิชาการ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

"สวรส เปิดรับสมัครสอบ 15 พ.ค. -30 มิ.ย. 2557  ผู้ประสานงานวิชาการ "

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13822 หรือ
ตำแหน่ง: ผู้ประสานงานวิชาการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

เรื่อง รับสมัครบุคคล ตำแหน่งผู้ประสานงานวิชาการ

ด้วยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จะดำเนินการรับสมัครบุคคลในตำแหน่งผู้ประสานงานวิชาการ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาสาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การจับประเด็น บันทึกการประชุม สรุปความและการเขียนหนังสือราชการ ตลอดจนทักษะการวางแผน ประสานงาน ติดต่อสื่อสาร และการจัดการด้านอื่นๆ เป็นอย่างดี

หากมีประสบการณ์การด้านงานวิจัย การบริหารโครงการ การจัดเวทีสัมมนา และทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office

รายละเอียดของงาน

ช่วยจัดทำยุทธศาสตร์งานวิจัย กำหนดพื้นที่งานวิจัย หรือแผนงานวิจัยที่ต้องให้บรรลุผล
ในแต่ละด้าน แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อนำไปจัดทำแผนงานวิจัยประจำปี ของ สวรส.

ช่วยดำเนินงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ภาพรวมของระบบวิจัยสุขภาพ เพื่อกำหนดความต้องการ และขอบเขตงานวิจัยของโครงการวิจัยต่างๆในแต่ละแผนงาน และจัดทำกรอบแนวคิดของโครงการวิจัยตามลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์ เพื่อนำเสนอ และแลกเปลี่ยนกับนักวิจัย

ช่วยดำเนินการในการจัดทำแผนและชุดโครงการวิจัย และค้นหาเครือข่ายวิจัยเพื่อดำเนินการจ้าง หรือทำให้เกิดข้อตกลงการทำวิจัยที่เหมาะสม

ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับงานอำนวยการ การสนับสนุน การระดม และจัดสรรทรัพยากรรวมถึงการสร้างแนวร่วม การจัดประชุม/เวทีสัมมนาเพื่อให้ได้ผลความรู้ หรือผลงานวิจัยที่ถูกต้องตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และระเบียบวิธีวิจัย

ช่วยติดตาม และประเมินผลงานวิจัย หรือชุดโครงการวิจัย รวมทั้งกระบวนการสร้างความรู้ของนักวิจัย เพื่อให้ได้ผลงานวิจัย และผลลัพธ์จากงานวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ภายในกำหนดเวลาและวงเงินงบประมาณที่กำหนดไว้ หรือดีกว่าที่กำหนดไว้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ประสานงานกับหน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือร่วมดำเนินการเพื่อจัดเวทีเผยแพร่ความรู้ และนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการจัดประชุมวิชาการ หรือการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ

ประสานงานกับหน่วยงาน หรือบุคลากรภายใน สวรส. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ ระบบข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายให้นักวิจัย และการจัดกิจกรรมต่างๆ

ให้คำปรึกษาแนะนำ หรือตอบข้อสอบถามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน ภายนอก ประชาชนทั่วไป ที่เกี่ยวกับงานวิจัยที่รับผิดชอบหรืองานที่เกี่ยวข้อง

ให้ข้อเสนอแนะ ตอบชี้แจงข้อสอบถาม หรือให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องทั้งแก่หน่วยงาน ทั้งบุคคลภายใน และภายนอกองค์กร

ประสานงานและสนับสนุนการพัฒนาองค์กรหรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อส่งเสริมให้ สวรส. บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจที่กำหนดไว้

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารประกอบการสมัคร

รูปถ่ายหน้าตรงจำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป

สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาทะเบียนทหารกองเกิน (สำหรับผู้สมัครชาย) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หลักฐานการศึกษา คือ

….. ก. ใบรายงานผลการศึกษา

….. ข. ใบประกาศนียบัตร

หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล และใบทะเบียนสมรส

ผู้สนใจ สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครได้ที่

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์

อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือ E-mail : sunisa@hsri.or.th โทรศัพท์ 0 2832 9234 สามารถยื่นใบสมัครได้ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2557 ในวันและเวลาราชการ และสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่ www.hsri.or.th

คณะกรรมการ จะพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัคร และจะสัมภาษณ์ตามนัดหมายต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 

สมัครงาน สวรส งานราชการ สวรส รับสมัคร สอบ สวรส 2557 สอบ สวรส 57 สวรส เปิดสอบ


วิธีการสมัครงาน  สวรส :สมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments