ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

เรื่อง รับสมัครบุคคล ตำแหน่งเลขานุการผู้บริหาร

ด้วยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จะดำเนินการรับสมัครบุคคลในตำแหน่งเลขานุการผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย หญิง อายุ 25 ขึ้นไป

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาอักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Word , Excel , Facebook , Page , Line

มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี สามารถโต้ตอบ E-mail ได้เป็นอย่างดี

มีใจรักในงานบริการ และมี Emotional Quotient (EQ) ดี

มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา รักงานบริการ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
และบริหารเวลาได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของงาน

ปฏิบัติงานด้านเลขานุการ เพื่ออำนวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการ

พิจารณาตรวจสอบเอกสารที่รับมาจากหน่วยงานต่างๆ ก่อนเสนอผู้อำนวยการสถาบัน

ดำเนินการประสานงาน และจัดทำกำหนดนัดหมาย ขั้นตอนการเข้าพบ การรับ-ส่ง หนังสือราชการ การจัดทำทะเบียน/ระบบเก็บ/รวบรวม หนังสือราชการทุกประเภท การแยกประเภทหนังสือ เอกสาร แจ้งเวียนหนังสือให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบและถือปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กลั่นกรอง ตรวจทานเรื่องเพื่อนำเสนอผู้อำนวยการสถาบันพิจารณาลงนาม/สั่งการ

ร่างโต้-ตอบหนังสือที่มีการติดต่อระหว่างผู้อำนวยการสถาบัน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

ประสานงานและจัดเตรียมเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม รวมทั้งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้อำนวยการ

อำนวยความสะดวกให้บุคลากรและบุคคลภายนอกที่เข้ามาพบผู้อำนวยการ

งานอื่นๆ ตามที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

เอกสารประกอบการสมัคร

รูปถ่ายหน้าตรงจำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป

สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาทะเบียนทหารกองเกิน (สำหรับผู้สมัครชาย) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หลักฐานการศึกษา คือ

….. ก. ใบรายงานผลการศึกษา

….. ข. ใบประกาศนียบัตร

หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล และใบทะเบียนสมรส

ผู้สนใจ สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครได้ที่

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์

อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือ E-mail : sunisa@hsri.or.th โทรศัพท์ 0 2832 9234 สามารถยื่นใบสมัครได้ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ถึง 13 มิถุนายน 2557 ในวันและเวลาราชการ และสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่ www.hsri.or.th

คณะกรรมการ จะพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัคร และจะสัมภาษณ์ตามนัดหมายต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข