ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 -13 มิ.ย. 2557  นักวิชาการเงินและบัญชี


ฝากประชาสัมพันธ์

"ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 -13 มิ.ย. 2557  นักวิชาการเงินและบัญชี"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13809 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครศรีธรรมราช
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 – 13 มิ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้ รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาอื่น ซึ่งเรียนวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการ บัญชีของส่วนราชการ
๒. รวบรวม และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
๓. ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำและจัดสรรงบประมาณ
๔. ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ – จ่ายเงินเพื่อให้การรับ – จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
   
   
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) โดยทดสอบความสามารถทางด้านบัญชี ภาษี และการประกันสังคม
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ทักษะ
๒. ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน (๑๐๐ คะแนน) ๒.๑ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (๒๕ คะแนน) การใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel และ Microsoft Office Word ๒.๒ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (๒๕ คะแนน) ทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน ๒.๓ ทักษะการคำนวณ (๒๕ คะแนน) ทักษะในการทำความเข้าใจและคิดคำนวณข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ๒.๔ ทักษะการจัดการข้อมูล (๒๕ คะแนน) ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูลตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในงาน
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– สมรรถนะ
ที่ สมรรถนะ คะแนน ๑. บริการที่ดี ความตั้งใจและพยายามของบุคลากรในการให้บริการต่อผู้มาติดต่อ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๑๕ ๒. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม การดำรงตนและประพฤติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ๑๕ ๓. การสร้างสัมพันธ์ภาพ สร้างหรือรักษาสัมพันธภาพฉันมิตร เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับงาน ๑๐ ๔. ความเข้าใจผู้อื่น ความสามารถในการับฟังและเข้าใจความหมายตรง ความหมายแฝง ความคิดตลอดจนสภาวะทางอารมณ์ของผู้ที่มาติดต่อด้วย ๑๐
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : ต้องได้คะแนนประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

สมัครงาน ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช งานราชการ นครศรีธรรมราช ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช รับสมัคร สอบ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช 2557 สอบ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช 57 ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช :สมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments