สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 28 พ.ค. -17 มิ.ย. 2557  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


ฝากประชาสัมพันธ์

"สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 28 พ.ค. -17 มิ.ย. 2557  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13796 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 15,000-17,500
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 พ.ค. – 17 มิ.ย. 2557
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาโท 
ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการผังเมือง และสาขาวิศวกรรมศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (๑) ด้านการปฏิบัติการ 
๑) รวบรวม วิเคราะห และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมทั้งในและตางประเทศ เพื่อนํามาสรุปเสนอประกอบการกําหนดนโยบายและเปาหมายของสวนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง 
๒) รวบรวมขอมูล และศึกษาวิเคราะหเบื้องตน เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธของ สวนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกําหนดแผนการปฏิบัติงาน หรือโครงการใหสามารถบรรลุภารกิจที่กําหนดไว 
๓) วิเคราะหนโยบายของสวนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอขอคิดเห็น เพื่อชวยจัดทําแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมไดตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
๔) สํารวจ รวบรวม และประมวลผลขอมูลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็น ปญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและตางประเทศ เพื่อเปนขอมูลสําหรับการจัดทําแผนงาน หรือกําหนดยุทธศาสตร 
๕) ศึกษาวิเคราะหความสัมพันธระหวางยุทธศาสตรและนโยบายของรัฐบาล เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตรและนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผล ใหสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน 
(๒) ด้านการวางแผน 
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ โครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
(๓) ด้านการประสานงาน 
๑) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ ตามที่กําหนดไว้ 
๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

(๔) ด้านการบริการ 
๑) รวบรวมขอมูล เพื่อเผยแพรและถายทอดองคความรูที่เกี่ยวกับการจัดทําแผนงานโครงการ 
๒) ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร คู่มือ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีการ หรือประยุกต์นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่อการเรียนรู้และทำความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ๑. ทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ (๕๐ คะแนน) 
๒. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (๑๕๐ คะแนน) 
๒.๑ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เช่น หลักการและเหตุผล กฎหมาย รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างเอกชนและหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น 
๒.๒ ความรู้ทางการเงินเบื้องต้นในการพิจารณาความคุ้มค่าของโครงการ เช่น หลักการประเมินความเหมาะสมของโครงการ (Capital Budgeting) การคำนวณมูลค่าปัจจุบัน (Present Value) เป็นต้น

ชื่อตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (๑) ด้านปฏิบัติการ
๑) เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบ ของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
๒) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ และอำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
๓) ศึกษาข้อมูล รวบรวมแสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดำเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดำเนินคดีของหน่วยงาน
๕) ปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการด้านกฎหมายเพื่อจัดประชุมเสนอความเห็น จัดทำระเบียบ วาระ และรายงานการประชุม

(๒) ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

(๓) ด้านการประสานงาน
๑) ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

(๔) ด้านบริการ
ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ
ในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ๑. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ (๕๐ คะแนน)

๒. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (๑๕๐ คะแนน)
ภายใต้กฎหมายและระเบียบหลัก เช่น
๒.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล และหมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
๒.๒ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
๒.๓ พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ทักษะ/สมรรถนะ :
   
   
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
   

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (๑) ด้านปฏิบัติการ
๑) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูประบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยการให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในความรับผิดชอบดำเนินไปได้อย่างราบ รื่นและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
๒) ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยำมากที่สุด
๓) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงานอยู่เสมอ
๔) เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้แล้ว เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
๕) เขียนชุดคำสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง เพื่อให้ระบบปฏิบัติการทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากที่ สุด
๖) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและตรงตาม ความต้องการของหน่วยงานมากที่สุด
๗) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและตรงตาม ความต้องการของหน่วยงานมากที่สุด
๘) รวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทำงานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน และตรงตามความต้องการ ลักษณะการใช้งานของหน่วยงาน

(๒) ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

(๓) ด้านการประสานงาน
๑) ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนอนงานตามที่ได้รับมอบหมาย

(๔) ด้านการบริหาร
๑) ช่วยจัดทำคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ๑. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ (๕๐ คะแนน)
๒. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับการวางแผน การวิเคราะห์ระบบ จัดหาและพัฒนา และการบริหารจัดการโครงการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (๑๕๐ คะแนน) เช่น
– พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

ทักษะ/สมรรถนะ :
   
   
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (๑) ด้านปฏิบัติการ
๑) ศึกษา รวบรวมขอมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสํานักงานในดาน
ตางๆ เชนงานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหาร
อาคารสถานที่ และงานสัญญาตางๆ เปนตน
๒) ปฏิบัติงานเลขานุการของผูบริหาร เชน การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสาร
สําหรับการประชุม เปนตน เพื่อไมใหเกิดขอผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผูบริหาร
๓) จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อใหการบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน
๔) ทําเรื่องติดตอกับหนวยงานและบุคคลตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อให
การดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว
๕) ชวยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคําสั่งของผูบริหารของ
หนวยงาน เพื่อการรายงานและเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของผูบังคับบัญชาตอไป

(๒) ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

(๓) ด้านการประสานงาน
๑) ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

(๔) ด้านบริการ
ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการตรวจสอบภายในแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของ บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ๑. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ (๕๐ คะแนน)
๒. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปในสำนักงาน (๑๕๐ คะแนน)
ทักษะ/สมรรถนะ :
   
   
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

สมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ งานราชการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัคร สอบ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 2557 สอบ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 57 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ :สมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 27 มิ.ย. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments