สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 พ.ค. -3 มิ.ย. 2557  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


ฝากประชาสัมพันธ์

"สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 พ.ค. -3 มิ.ย. 2557  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13794 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชี ที่ ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (๑) จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตาม ระเบียบวิธีการบัญชีของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(๒) ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ-จ่ายเงินเพื่อให้การรับ-จ่ายเงินของสำนัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
(๓) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานแผนและงบประมาณ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ศึกษา วิเคราะห์ ประสานงาน พิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ
(๔) รวบรวม วิเคราะห์ และตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ข้อมูลแผนงานรวมทั้งข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณภายในสำนักเลขาธิการคณะ รัฐมนตรี เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
(๕) ประสานงานภายในและภายนอกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตาม ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดทำแผน/การปฏิบัติ รวมทั้งได้มาซึ่งข้อมูล/ข้อสรุป/งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
(๖) จัดเตรียมข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อประกอบการจัดทำ นำเสนอ และรายงานผล/ตรวจสอบและประเมินผลเทียบแผน/รายงานการวิเคราะห์/ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
(๗) ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
(๘) ปฏิบัติงานอื่นหรืองานในหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

สมัครงาน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี งานราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัคร สอบ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2557 สอบ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 57 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี :สมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments