มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 28 พ.ค. -30 มิ.ย. 2557  หลายอัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

"มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 28 พ.ค. -30 มิ.ย. 2557  หลายอัตรา"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13757 หรือ
ตำแหน่ง: หลายอัตรา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 18,750-21,880
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 21,880 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาโท ทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ภาระงานโดยสังเขป
๑. ทบทวนและพัฒนาระบบประกันคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
๒. ตรวจสอบ แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลในการปฏิบัติงาน
๓. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน-ภายนอก ในการจัดทำและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
๔. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบต่าง ๆ นำเสนอผู้บริหารอย่างเป็นระบบ
๕. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
สอบข้อเขียน ( ๔๐ คะแนน )
– แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพ
– แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษา ของมหาวิทยาลัย

สอบปฏิบัติ ( ๖๐ คะแนน )
– การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office (Word , Excel , Power point)

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
– ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อ การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18,750 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาตรี ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านระบบสารสนเทศ หรือด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ภาระงานโดยสังเขป
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
๒. ติดตั้งชุดคำสั่งสำเร็จรูป ใช้ปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานที่ได้วางแผนไว้แล้ว ทดสอบความถูกต้องของชุดคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง
๓. เขียนโปรแกรม PHP , ASP.net หรือ VB.net ใช้งานร่วมกับฐานข้อมูล เช่น Microsoft Access , Microsoft SQL , MySQL , Oracle
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
สอบข้อเขียน ( ๑๐๐ คะแนน )
– โปรแกรมประยุกต์เกี่ยวกับการใช้งานฐานข้อมูล/ การเขียนโปรแกรม
– ตามภาระงานโดยสังเขปข้างต้น

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
– ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อ การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 21,880 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาโท ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านระบบสารสนเทศ หรือด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ภาระงานโดยสังเขป
๑. ดูแล ปรับปรุงและแก้ปัญหาระบบ E-Learning
๒. สร้างรายวิชาและแนะนำการใช้งานระบบ E-Learning
๓. สร้างสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย Learning Object ในรูปแบบต่าง ๆ
๔. ดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงาน
๕. เป็นวิทยากรด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนและระบบ E-Learning
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
สอบข้อเขียน ( ๑๐๐ คะแนน )
– ความรู้ทั่วไปทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
– ทักษะและกระบวนการจัดการเรียนการสอน E-Learning
– การออกแบบและผลิตสื่อการสอนและบทเรียนมัลติมีเดีย

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
– ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อ การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 21,880 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาโท ด้านภาษาอังกฤษ
( หากมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในระดับ ดีที่สุดหรือขั้นสูงสุด มีคะแนนสอบ TOEFL ๕๕๐ คะแนน หรือคะแนนสอบ IELTS ๕.๐ คะแนน และมีความรู้ความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ )
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ภาระงานโดยสังเขป
๑. ดำเนินการเกี่ยวกับการทำความร่วมมือและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ในเรื่องทุการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ การให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและวิชาการและอื่น ๆ
๒. งานพิธีการทางการทูตและศุลกากร
๓. แปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
ร่างหนังสือภาษาต่างประเทศ
๔. อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่ อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ และอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัย
๕. งานวีซ่าและงานใบอนุญาตการทำงานของชาวต่างประเทศ
๖. งานจัดทำจุลสารข่าวภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
๗. งานพิธีกรด้านภาษาอังกฤษ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
สอบข้อเขียน ( ๑๐๐ คะแนน )
– วิชาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับภาระงานโดยสังเขปข้างต้น
– การแปลเอกสาร ไทย – อังกฤษ และ อังกฤษ – ไทย
– ร่างหนังสือภาษาอังกฤษ

สอบปฏิบัติ ( ๑๐๐ คะแนน )
– ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Microsoft Office

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
– ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อ การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข


ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18,750 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ๑. คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
๒. ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ภาระงานโดยสังเขป
๑. ออกแบบและคำนวณด้านวิศวกรรมโยธา
๒. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และพัฒนางานด้านวิศวกรรมโยธา
๓. ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
สอบข้อเขียน ( ๑๐๐ คะแนน )
– ทฤษฏีโครงสร้าง
– การวิเคราะห์โครงสร้าง
– กลศาสตร์ของดิน
– การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
– การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
– การบริหารงานก่อสร้าง
– การออกแบบฐานราก
หมายเหตุ อนุญาตให้ผู้เข้ารับการสอบแข่งขันนำตำรา , เอกสารวิชาการ เครื่องคำนวณเฉพาะชนิด Calculator เข้าห้องสอบได้

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
– ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อ การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข


ชื่อตำแหน่ง : สถาปนิกปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18,750 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ๑. คุณวุฒิปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
๒. เขียนแบบด้วยโปรแกรม Auto Cad ได้อย่างดี (เขียนแบบงานก่อสร้าง)
๓. ได้รับใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหลักตามที่กฎหมายกำหนด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ภาระงานโดยสังเขป
๑. ออกแบบด้านสถาปัตยกรรม
๒. เขียนแบบด้านสถาปัตยกรรม
๓. ประมาณราคากลาง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
สอบข้อเขียน ( ๖๐ คะแนน )
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม และงานก่อสร้าง
หมายเหตุ อนุญาตให้ผู้เข้ารับการสอบแข่งขันนำตำรา , เอกสารวิชาการ เครื่องคำนวณเฉพาะชนิด Calculator เข้าห้องสอบได้

สอบปฏิบัติ ( ๔๐ คะแนน )
– การเขียนแบบงานก่อสร้างจากโปรแกรม Auto Cad

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
– ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อ การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 21,880 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่าทางบริหารการศึกษา เศรษฐศาสตร์ สถิติ สถิติประยุกต์ ศิลปศาสตร์ วิจัยสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ภาระงานโดยสังเขป
๑. จัดทำและเผยแพร่เอกสารผลงานวิจัย รายงานประจำปี สถิติการศึกษา สารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย
๒. วิเคราะห์ วิจัย ปัญหา และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
๓. พัฒนาฐานข้อมูลของกองนโยบายและแผน
๔. ให้บริการข้อมูล
๕. การเขียนโครงการและบริหารงานโครงการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
สอบข้อเขียน ( ๑๐๐ คะแนน )
– การวางแผนการติดตามประเมินผล
– การจัดการงานสารสนเทศเพื่อวางแผนและตัดสินใจ
– พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– การวิจัยสถาบัน
– การประกันคุณภาพการศึกษา
– การวิเคราะห์และสรุปเหตุผลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
– ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อ การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น

ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18,750 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา (มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office (Word , Excel) )
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ภาระงานโดยสังเขป
๑. รับ-ส่งหนังสือราชการ
๒. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
๓. จัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ และบันทึกข้อมูลคำเสนอของบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ลงในระบบ BPM (ในส่วนของการบันทึกโครงการ)
๔. ออกเลขที่หนังสือของกอง
๕. พิมพ์หนังสือราชการ
๖. เวียนแจ้งหนังสือให้กับบุคลากรในกอง และปิดประกาศประชาสัมพันธ์
๗. จดรายงานการประชุมของกองรายไตรมาส
๘. ขออนุมัติเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการรายไตรมาส
๙. จัดทำกิจกรรม ๕ ส. ของกอง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
สอบข้อเขียน ( ๑๔๐ คะแนน )
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– การบริการที่ดี

สอบปฏิบัติ ( ๖๐ คะแนน )
– มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office (Word , Excel)

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
– ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อ การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น

ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข


ชื่อตำแหน่ง : นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18,750 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (ศึกษาด้านบัญชีไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ภาระงานโดยสังเขป
๑. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยปฏิบัติงานในสายตรวจสอบ
๒. วิเคราะห์ สอบทานการประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ
๓. ตรวจสอบและประเมินผลความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน บัญชี และรายงานทางการเงิน
๔. ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยรับตรวจ
๕. การจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดการตรวจสอบและจัดทำกระดาษทำการ
๖. รวบรวมศึกษาวิเคราะห์ กฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี และอื่น ๆ และเผยแพร่ แก่หน่วยงานในสังกัดทางเว็บไซด์ของสำนักงานตรวจสอบภายใน
๗. ติดตามการรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากหน่วยรับตรวจ
๘. การตอบข้อหารือและการให้คำปรึกษา แนะนำ
๙. การประสานงานกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
๑๐. การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
๑๑. ตรวจทานรายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการ และการจัดทำรายงานต่าง ๆ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
สอบข้อเขียน ( ๕๐ คะแนน )
– ความรู้เกี่ยวกับบัญชีขั้นต้น
– ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
– ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ รักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนครว่าด้วยการรับเงินและการจ่ายเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา และการจัดทำบัญชี เงินรายได้

สอบปฏิบัติ ( ๕๐ คะแนน )
– ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ( Word , Excel , Power Point )

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
– ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อ การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18,750 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. คุณวุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา
๒. มีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรม SPSS
(หากมีประสบการณ์ทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ภาระงานโดยสังเขป
๑. งานประกันคุณภาพระดับหน่วยงาน
๒. ประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
๓. งานบริหารความเสี่ยง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
สอบข้อเขียน ( ๕๐ คะแนน )
– หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
– ความรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

สอบปฏิบัติ ( ๕๐ คะแนน )
– การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office และ
โปรแกรม SPSS

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
– ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อ การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18,750 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา (มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office (Word , Excel) )
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ภาระงานโดยสังเขป
๑. ดำเนินการจ้างซ่อมครุภัณฑ์ของสำนักงานอธิการบดี สถาบัน สำนัก ด้วยเงินงบประมาณ
และเงินรายได้ ลงทะเบียนและจัดทำประวัติการซ่อมครุภัณฑ์
๒. ดำเนินการจ้าง จ้างเหมาบริการ ในสำนักงานอธิการบดี สถาบัน สำนัก ด้วยเงินงบประมาณ
และเงินรายได้
๓. ดำเนินการจ้าง ซ่อม และจ้างเหมาบริการ เข้ากระบวนการในระบบ e-GP ERP และ
Web Online
๔. ดำเนินการจัดทำใบสั่งจ้างซ่อมครุภัณฑ์และจ้างเหมาบริการในระบบ e-GP ERP และ
Web Online
๕. ตรวจสอบเอกสารและสรุปการเบิกเงินค่าซ่อมจ้างเหมาบริการ
๖. ดำเนินการแจกรายละเอียดวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และรับซองสอบราคา
ประกวดราคา
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
สอบข้อเขียน ( ๑๔๐ คะแนน )
– ความรู้เกี่ยวกับงานด้านพัสดุและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘
– การติดต่อประสานงานและมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน

สอบปฏิบัติ ( ๖๐ คะแนน )
– มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office (Word , Excel)

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
– ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อ การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

สมัครงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร งานราชการ กรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัคร สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2557 สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร :สมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments