Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 14 พ.ค. -16 มิ.ย. 2557  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นผู้ปฏิบัติงานมีกำหนดเวลา ครั้งที่ 2/2557

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นผู้ปฏิบัติงานมีกำหนดเวลา ครั้งที่ 2/2557

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นผู้ปฏิบัติงาน มีกำหนดเวลา โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรี ตามคุณวุฒิที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายประกาศ โดยต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50

1.2 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัครงาน

1.3 กรณีเพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

1.4 กรณีมีความสามารถพิเศษ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี, ความสามารถภาษาต่างประเทศเพื่อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในขั้นตอนการสัมภาษณ์

1.5 ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำรหับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณี เกินห้าปี

2. เอกสารหลักฐานการสมัครงาน

2.1 ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวก จำนวน 1 ชุด

2.2 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด

(กรณีอยู่ระหว่างรอเอกสารแสดงผลสำเร็จการศึกษา ในคุณวุฒิ และสาขา ที่กำหนดให้ใช้หนังสือรับรองของสถานศึกษาแทน ทั้งนี้ ต้องนำหลักฐานการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ มายื่นในวันที่สอบสัมภาษณ์ โดยผลการศึกษาต้องไม่น้อยกว่าที่ ทีโอที กำหนด ในกรณีที่ไม่มายื่นเอกสารในวันที่กำหนดจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์)

2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

2.4 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

2.5 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 400 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ

3. ขั้นตอนการสมัคร

3.1 สมัครงานผ่านระบบ Online โดยกรอกข้อมูลสมัครงานผ่าน http://www.tot.co.th สมัครงาน ทีโอที สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2557 (ผู้ที่เคยกรอกใบสมัครก่อนวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 จะต้องเข้าไปตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและบันทึก (save) อีกครั้ง)

3.2 พิมพ์ใบสมัครตามข้อ 3.1 พร้อมติดรูปถ่าย

3.3 Download เอกสารเลือกสถานที่ปฏิบัติงานตามที่แนบท้ายประกาศ และให้ระบุสถานที่ที่ต้องการไปปฏิบัติงาน

3.4 ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบท่านละ 400 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ที่ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าจะชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และเก็บเอกสารการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้กรุณานำบัตรประชาชนไปด้วยเพื่อใช้ในการบันทึกรายละเอียดการชำระเงิน

3.5 นำส่งเอกสารหลักฐานการสมัครงาน โดยการ Scan เป็นไฟล์ .pdf เท่านั้น ส่ง mail ไปที่ tothuman@tot.co.th ประกอบด้วย

3.5.1 เอกสารหลักฐานการสมัครงานตามข้อ 2. ได้แก่

– ใบสมัครที่ติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว

– สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) หรือกรณีอยู่ระหว่างรอเอกสารแสดงผลสำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิ และสาขา ที่กำหนด ให้ใช้สำเนาหนังสือรับรองของสถานศึกษา

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

– สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

3.5.2 เอกสารเลือกสถานที่ปฏิบัติงานที่ระบุสถานที่ที่ต้องการไปปฏิบัติงาน ตามข้อ 3.3

3.5.4 เอกสารหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

3.6 แจ้งยืนยันการส่งเอกสารสมัครงานได้ที่ โทรศัพท์ 0 2574 9490-2, 0 25051586-7 (คุณนพดล,คุณนิวัฒน์, คุณชัชวรรณ, คุณจารุณี, คุณสิริลักษณ์)

4. ระยะเวลาการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2557 เวลา 17.00 น.

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน

บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน พร้อมรายละเอียดและสถานที่สอบทางเว็บไซต์ สมัครงาน ทีโอที ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 15.00 น.

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

6. เงื่อนไขในการสมัครสอบ

6.1 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิที่เปิดรับสมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบตั้งแต่ต้นและถือว่าการสมัครสอบ และการได้เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็น โมฆะ สำหรับผู้นั้น และบริาัทฯ จะไม่คือค่าธรรมเนียมในการสมัครงาน ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

6.2 ในการสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วย ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 ทั้งนี้ หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลหรือยื่นเอกสารหลักฐานเป็นเท็จ จะมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137

6.3 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก  จะได้รับว่าจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานมีกำหนดเวลา โดยเมื่อครบกำหนดเวลาจะได้รับการพิจารณาบรรจุเป็นพนักงานประจำ โดยคำนึงถึงผลการประเมินการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ

***โปรดระวังการแอบอ้างเรียกร้องผลประโยชน์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ในการเข้าปฏิบัติงาน หากท่านพบเห็นโปรดแจ้งได้ที่หมายเลข 0-2574-9437 เพื่อดำเนินการทางด้านกฎหมายต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2557

(นางมณีรัตน์ จิตรวิบูลย์)

ผู้จัดการส่วนบริหารกำลังคนและสรรหา

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครผู้ปฏิบัติงานมีกำหนดเวลา ครั้งที่ 2/2557

1. คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ยกเว้น สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ หรือ สาขาที่เรียกเป็นอย่างอื่น แต่มีความหมายอย่างเดียวกันถือว่าไม่ใช่คุณวุฒิ/สาขาที่ประกาศรับสมัคร

ประเภทงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานระบบฐานข้อมูล งานพัฒนาระบบงาน งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพและปริมณฑล

2. คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ

ประเภทงาน งานระบบโครงข่ายปลายทาง งานควบคุม ติดตั้ง ตรวจแก้อุปกรณ์ปลายทาง งานระบบเชื่อมต่อ โครงข่ายหลัก งานระบบสื่อสัญญาณ โครงข่ายหลัก งานทราฟฟิก งานกำกับดูแลโครงข่ายและบริการ งานกำลังและระบบปรับอากาศ งานขายและบริการด้านเทคนิค งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพและปริมณฑล-ภูมิภาค

3. คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ สาขา การบัญชี การเงิน การคลัง การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหารการเงิน การตลาด การจัดการทั่วไป บริหารงานบุคคล วิทยาการจัดการ รัฐศาสตร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทงาน งานบริหารผลิตภัณฑ์

สถานที่ปฏิบัติงานกรุงเทพและปริมณฑล

ประเภทงาน งานขาย งานการตลาด งานขายและบริการ งานจัดเก็บเงินและใบแจ้งหนี้ งานสนับสนุนการขายและบริการลูกค้า งานธุรกิจลูกค้าสัมพันธ์

สถานที่ปฏิบัติงานกรุงเทพและปริมณฑล-ภูมิภาค

ประเภทงาน งานการเงินและการบัญชี งานการบัญชี งานงบประมาณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพปริมณฑล

4. คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์

ประเภทงาน งานกฎหมาย งานสัญญาและปรึกษาแนะนำ

สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพและปริมณฑล

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments