รร.ราชประชานุเคราะห์ 33 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 -19 พ.ค. 2557  ครูผู้สอน


ฝากประชาสัมพันธ์

"รร.ราชประชานุเคราะห์ 33 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 -19 พ.ค. 2557  ครูผู้สอน"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13732 หรือ
ตำแหน่ง: ครูผู้สอน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 – 19 พ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


 

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป

…………………………………………………………..

          ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภท พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ประกาศ ณ วันที่  กุมภาพันธ์ 2547  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน  และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  2547  คำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1626/2551  สั่ง ณ วันที่ 22  ธันวาคม  2551  เรื่องมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

          1.  ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง 

     ชื่อตำแหน่ง   ครูผู้สอน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป

               วิชาเอก  เคมี         จำนวน  1  อัตรา                  

          2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการ

สรรหาและเลือกสรร

          คุณสมบัติทั่วไป

          1) มีสัญชาติไทย

          2) อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี

          3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

          4) ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน 

    ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

          5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

          6) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา

เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

จนเป็นที่รังเกียจของสังคม

 7) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

          ทั้งนี้  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  ในวันทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ   หรือพนักงานลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น                      

3.  การรับสมัคร

3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วย

ตนเองได้ที่  กลุ่มงานอำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี  ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 19   พฤษภาคม 2557 ไม่เว้นวันหยุดราชการ   ตั้งแต่เวลา 09.00 น. 15.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานอำนวยการ อาคารสมเด็จพระสังฆราช หมายเลขโทรศัพท์ 0 3679 6833 ต่อ 12 


3.2   หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร


1)      รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว  ซึ่งถ่ายไม่เกิน  6 เดือน

และถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน รูป                        


2)      สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษาที่มีข้อความ

ระบุว่า ได้เรียนจบหลักสูตรแล้ว อยู่ในระหว่างการขออนุมัติ  และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาไทยที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 1 ฉบับโดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ  ภายในวันที่เปิดรับสมัคร วันสุดท้ายคือวันที่ มีนาคม  2557    

3)    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   และสำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวนอย่างละ  ฉบับ

4)   ใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ  ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 


5)        สำเนาหลักฐานอื่น ๆ  เช่นใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล

(ในกรณีที่ ชื่อ นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ  1 ฉบับ


6)      สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิการเป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพเสมือน

เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2546

ทั้งนี้  ในสำเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง  พร้อมลงชื่อกำกับและนำหลักฐานฉบับจริงมาแสดงด้วยในวันสมัคร

3.3   เงื่อนไขในการรับสมัคร                        

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรอง

ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียด

ต่าง ๆ  ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด

จากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบ  ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และจะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใด ๆ มิได้

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี   จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ

ประเมินสมรรถนะสรรหาและเลือกสรรในวันที่ 20  พฤษภาคม 2557  ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี  และทางเว็บไซต์  http://www.rpg33.ac.th  

          5.  หลักเกณฑ์  และวิธีการสรรหาและเลือกสรร กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

                ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  

วัน เดือน ปี

เวลา

การประเมินสมรรถนะ

คะแนนเต็ม

สถานที่

22 พฤษภาคม 2557

09.00 – 10.00 น.

11.00 น.เป็นต้นไป

สอบข้อเขียน

สอบสัมภาษณ์

50

50

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓

จังหวัดลพบุรี

         

6. เกณฑ์การตัดสิน

                   การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินตามหลักเกณฑ์ในภาคแรกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  และรวมทุกภาคต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้จัดเรียงลำดับที่จากคะแนนการเสือกสรร ดังนี้

                   ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ได้คะแนนภาคความสามารถมากกว่า เป็นผู้ที่ได้ลำดับที่

สูงกว่า หากคะแนนภาคความสามารถเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้มากกว่า เป็นผู้ที่ได้ลำดับสูงกว่า

หากคะแนนภาคความรู้เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคลมากกว่า เป็นผู้ที่ได้ลำดับสูงกว่า

หากคะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคลเท่ากัน ให้พิจารณาลำดับที่ก่อน หลังในการสมัคร

7.   การประกาศรายชื่อ  และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี   จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา

ตามลำดับคะแนนเลือกสรรได้ตามคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ภายในวันที่ 24  พฤษภาคม 2557  ณ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓  จังหวัดลพบุรี  และทางเว็บไซด์โรงเรียน

ราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี  http://www.rpg33.ac.th  โดยดำเนินการจัดจ้างในลำดับที่  1 ของแต่ละวิชาเอกที่ระบุในประกาศของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวนี้ให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นสุดไปเมื่อเลือกสรร   ครบกำหนด  ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกัน วิชาเอกเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

          8.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร                                                                             ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องมารายงานตัว ณ สำนักงานกลุ่มงานอำนวยการ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี  ในวันที่ 26  พฤษภาคม  2557 เวลา 09.00 – 11.30 น.

เพื่อจัดทำสัญญาจ้าง

          9.  สิทธิประโยชน์

                   ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2552

                            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน                                 

                                                            ประกาศ  ณ วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2557                                                                                                                                                                                                                                      

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


      

           (นายดำรงสิทธิ์  เบ้าศิลป์)

                               ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดตำแหน่งที่สรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานราชการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ตำแหน่ง  ครูผู้สอน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี

 

ที่


ตำแหน่งที่รับสมัคร

จำนวนอัตรา

หมายเหตุ

1

ครูผู้สอนวิชาเคมี

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ì  กำหนดการรับสมัคร

          ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 12 – 19  พฤษภาคม 2557

ì  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกและการประเมินสมรรถนะ

          ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี  วันที่  20  พฤษภาคม  2557

ì  กำหนดการสอบคัดเลือกและประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรร

          ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี  วันที่ 22  พฤษภาคม  2557

ì  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและประเมินสมรรถนะสรรหาและเลือกสรร

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี  โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะและสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่ 24  พฤษภาคม  2557

ì  รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง

          โรงเรียนกำหนดให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและการประเมินสมรรถนะเลือกสรร มารายงานตัว

          เพื่อจัดทำสัญญาจ้างปฏิบัติงาน ในวันที่  26  พฤษภาคม  2557   เวลา  09.00 น. 11.30 น.

 

 

******************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี  วันที่ พฤษภาคม  2557

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

…………………………………………

          โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี  กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร

เป็นพนักงานราชการ จำนวน  1  อัตรา ตามรายละเอียด ดังนี้

ì พนักงานราชการ  (ชื่อตำแหน่ง ลักษณะงาน)

          กลุ่มงานบริหารทั่วไป     ชื่อตำแหน่ง  ครูผู้สอน

          คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

          เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอกเคมี  และมีคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

          ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ


(1)    การจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


(2)    การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์


(3)    การจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน


(4)    การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง และชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ


(5)    การปฏิบัติหน้าที่ครูดูแลนักเรียนในบ้านพัก หอนอน และพักนอนประจำในบ้านพัก

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรีได้


(6)    การปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ และการปฏิบัติงานในวันหยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์

และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้


(7)    ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน


(8)    ค่าตอบแทน  18,000  บาท/ต่อเดือน

          ระยะเวลาจ้าง  จัดทำสัญญาตั้งแต่วันที่  26  พฤษภาคม  2557   ถึงวันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2559

          หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ

 

สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

1. ความรู้

    1.1  ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน

    1.2  ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

    1.3  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

25

สอบข้อเขียน

2. ความสามารถ

    2.1  ด้านการศึกษา  2.2  ด้านวิชาชีพครู  2.3  ด้านการเรียนการสอน

    2.4  ด้านวิชาเฉพาะวิชาเอก

25

สอบข้อเขียน

3. คุณลักษณะส่วนบุคคล

50

สัมภาษณ์

 

รวมคะแนน

100

 

 

 

 

 

สมัครงาน รร.ราชประชานุเคราะห์ 33 งานราชการ ลพบุรี รร.ราชประชานุเคราะห์ 33 รับสมัคร สอบ รร.ราชประชานุเคราะห์ 33 2557 สอบ รร.ราชประชานุเคราะห์ 33 57 รร.ราชประชานุเคราะห์ 33 เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ รร.ราชประชานุเคราะห์ 33 :สมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments