กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 -31 พ.ค. 2557  ครูผู้ช่วย


ฝากประชาสัมพันธ์

“กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 -31 พ.ค. 2557  ครูผู้ช่วย”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13683 หรือ
ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,800
อัตราว่าง: 80
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 – 31 พ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

๓. เงื่อนไขการสมัครสอบ

๔. วิธีการสมัครสอบ ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วันเวลา และสถานที่สอบ

๖. หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำไปในวันสอบข้อเขียนเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ

๗. หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมายื่นก่อนวันสอบความเหมาะสมกับวิชาชีพครู (สัมภาษณ์)

๘. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน

๙. เกณฑ์การตัดสิน

๑๐. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

๑๑. การบรรจุและแต่งตั้ง

๑๒. การยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

หมายเหตุ รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง กลุ่มวิชา จำนวนตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ หลักสูตรและตารางกำหนดการสอบ การสอบแข่งขันอยู่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2557

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบในหลักการและแนวทางปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.ก.ด่วนมาก ที่ กท 0302/1230 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ให้สำนักการศึกษารับผิดชอบในการจัดการสอบแข่งขันให้เป็นไปตามวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2557 ดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่จะดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย

ขั้น 15,050 บาท ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษา

ไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี ให้ได้รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท และผู้มีวุฒิ

ปริญญาตรี หลักสูตร ๕ ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท

ตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

๒.๑ ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรำ 43

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ดังนี้

ก. คุณสมบัติทั่วไป

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี

(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ข. ลักษณะต้องห้าม

(1) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือ

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ก.

/(2) เป็นผู้อยู่ในระหว่าง…

– ๒ –

(2) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

(3) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

(4) เป็นบุคคลล้มละลาย

(5) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(6) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการ รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(7) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น

(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น

(9) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของรัฐ

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (3) (4) (5) (6) (7) (8) หรือ (9) ก.ก. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (6) หรือ (7) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (8) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่ เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครผู้ใดเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมืองหรือเป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง ผู้นั้นต้องลำออกจากการดำรงตำแหน่งหรือการประกอบอำชีพนั้นและการลำออกต้องมีผลก่อนวันบรรจุเข้ารับราชการ

๒.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิตรงตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้

๒.๒.๑ มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งคุณวุฒิดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติปริญญาตรีแล้วว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิด รับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ายคือวันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๕7 ผู้สมัครสอบในกลุ่มวิชาใดต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรีที่ระบุว่าวิชานั้นเป็นทางสาขาวิชาหรือสาขาวิชาเอกตามรายละเอียดตำแหน่งคุณวุฒิกลุ่มวิชา หรือทางสาขาวิชาหรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันแนบท้ายประกาศนี้

๒.๒.๒ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนออกให้โดยคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจากคุรุสภาอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย คือ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

2.3 พระภิกษุ หรือสามเณร ไม่มีสิทธิสมัครสอบหรือเข้าสอบแข่งขัน ตามนัยหนังสือ

กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

/3. เงื่อนไขการสมัครสอบ…

– ๓ –

๓. เงื่อนไขการสมัครสอบ

๓.๑ ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิสาขาวิชาเอกหลายสาขาให้สมัครสอบแข่งขันได้เพียงสาขาวิชาเอกเดียวเท่านั้น

3.2 ผู้สมัครสอบแข่งขันซึ่งเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดหน่วยงานอื่นนอกสังกัดกรุงเทพมหานครต้องมีหลักฐานการอนุญาตให้มาสอบแข่งขันและยินยอมให้โอนโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง กรณีไม่แสดงหลักฐานดังกล่าวอาจพิจารณาตัดสิทธิในการเข้าสอบ

๓.3 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบต้องกรอกรายละเอียดต่ำง ๆ

ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบนามายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบหรือแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือไม่แสดงข้อมูลตามความเป็นจริง ให้ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ในการสมัครสอบครั้งนี้ และไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

๓.4 ผู้สมัครสอบแข่งขันทุกคนต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบ พร้อมติดรูปถ่ายที่มุมบนด้านขวาของใบสมัคร

3.5 ผู้สมัครสอบสามารถแก้ไขคำนำหน้าชื่อตัว ชื่อสกุล หรือเลขประจำตัวประชำชน ในใบสมัครสอบที่กรอกไว้ไม่ถูกต้อง โดยดูรายละเอียดการขอแก้ไขและ Download แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลในใบสมัครสอบแข่งขันที่หน้าสารพันปัญหำได้ตั้งแต่วันที่รับทราบ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 หลังจากนั้นจะไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้น

๓.6 ผู้สมัครสอบที่ชาระเงินค่าธรรมเนียมสอบ ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าบริการ ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) หลังวันที่ 1 มิถุนายน 2557 ให้ถือว่าไม่ได้สมัครสอบในครั้งนี้และ จะไม่คืนเงินให้

๓.7 ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ระเบียบและวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขัน ซึ่งจะประกาศให้ทราบพร้อมกับ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน

๔. วิธีการสมัครสอบ

เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 20 – 31 พฤษภาคม 2557 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ www.teacherbkk.com หัวข้อประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

๔.๑ ขั้นตอนการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต

(๑) อ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ และขั้นตอน การกรอกใบสมัครสอบให้ถี่ถ้วนก่อนทำการกรอกใบสมัคร

(2) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด แล้วทำการสมัคร ระบบจะออกแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบผ่ำนเคำน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ

(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบลงในกระดำษขนำด 21 x 29.7 ซม. (A4) หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบแฟ้มข้อมูล (File) ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น แฟ้มบันทึก (Diskette หรือ Flash drive) เป็นต้น เพื่อพิมพ์ในภำยหลัง

/(4) ในกรณีไม่สามารถ…

– ๔ –

(4) ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบหรือบันทึกข้อมูลได้ให้กลับไปค้นหำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ เพื่อพิมพ์หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีกที่ปุ่มค้นหำใบชำระเงิน แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลที่ได้กรอกไว้ครั้งแรกในใบสมัครสอบ

4.2 ขั้นตอนการชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

(1) นำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบไปชำระเงินที่เคำน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม ๒๕๕7 – 1 มิถุนายน 2557 ในเวลาทำการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบตามวันเวลาที่กำหนด โดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคนละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)

(2) ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ) ต่อหนึ่งรหัสประจำตัวสอบนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมสอบ

(3) เมื่อผู้สมัครสอบได้สมัครสอบและชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

(4) ผู้สมัครสอบที่ชาระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว หลังจากปิดรับสมัครสอบ สำนักการศึกษาจะกาหนดเลขประจาตัวสอบให้ตามลาดับของการชาระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

(5) ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครสอบที่มีเลขประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป ได้ที่เว็บไซต์ www.teacherbkk.com ลงในกระดำษขนำด 21×29.7 ซม. (A4) พร้อมติดรูปถ่ายที่มุมบนด้านขวามือของใบสมัครสอบและลงลายมือชื่อผู้สมัครสอบ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเลขประจำตัวสอบ ให้นำหลักฐานการชำระเงินไปติดต่อได้ที่กลุ่มงานประเมินบุคคล การสรรหำ และมาตรฐานวิชาชีพ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา โทรศัพท์ 0 2437 6631 – 5 ต่อ 3444 – 5 ภำยในวันที่ 12 มิถุนายน 2557 หากพ้นกำหนดให้ถือว่าผู้สมัครสอบสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้

***ใบสมัครสอบและหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ให้ผู้สมัครสอบ เก็บไว้เป็นหลักฐาน และให้นำใบสมัครสอบไปยื่นและแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบข้อเขียน กรณีที่ผู้สมัครสอบแข่งขันซึ่งเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดหน่วยงานอื่นนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้แนบหลักฐานการอนุญาตให้มาสอบแข่งขันและยินยอมให้โอนเมื่อสอบแข่งขันได้โดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งไว้กับใบสมัครสอบด้วย

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเฉพาะผู้สมัครสอบที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบถูกต้องแล้ว โดยจะประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบทางเว็บไซต์ www.teacherbkk.com ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป

๖. หลักฐานและเอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบข้อเขียนเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ

๖.๑ ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายที่มุมบนด้านขวาของใบสมัคร (รูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนำด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยใช้กระดำษอัดภำพถ่ายโดยเฉพาะ) และลงลายมือชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กรณีที่ผู้สมัครสอบแข่งขันซึ่งเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดหน่วยงานอื่นนอกสังกัดกรุงเทพมหานครให้แนบหลักฐานการอนุญาตให้มาสอบแข่งขันและยินยอมให้โอนเมื่อสอบแข่งขันได้โดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งไว้กับใบสมัครสอบด้วย จึงจะถือว่าใบสมัครสอบสมบูรณ์

/๖.๒ บัตรประจำตัว…

– ๕ –

๖.๒ บัตรประจำตัวประชำชน

๖.๓ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสำเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ออกให้โดยคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และต้องได้รับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย คือวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนต้องมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 1 ฉบับ

6.4 สำเนาใบคุณวุฒิการศึกษา พร้อมสำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of +-Records) ที่ระบุกลุ่มวิชาเอกที่ใช้สมัครสอบ อย่างละ 1 ฉบับ และรับรองสำเนาเอกสารทุกหน้าด้วยตนเอง พร้อมเขียนชื่อตำแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจำตัวสอบไว้ที่มุมบนด้านขวามือ โดยผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย คือ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557

***หากขาดหลักฐานข้อ 6.1 – 6.2 จะไม่มีสิทธิเข้าสอบ

๗. หลักฐานและเอกสารที่ต้องนามายื่นก่อนวันสอบความเหมาะสมกับวิชาชีพครู (สัมภาษณ์) หลังจากสอบผ่านข้อเขียนแล้ว

๗.๑ ต้นฉบับใบคุณวุฒิการศึกษาและต้นฉบับใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่ระบุกลุ่มวิชาเอกที่ใช้สมัครสอบ ซึ่งตรงกับสำเนาที่ยื่น ณ วันสอบ โดยผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ายคือวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 พร้อมสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ

๗.๒ ทะเบียนบ้าน

๗.๓ บัตรประจำตัวประชำชน

๗.๔ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ก.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2554

๗.๕ ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)

๗.๖ สด.๘ สด.๙ สด.๔๓ อย่างใดอย่างหนึ่ง กรณีผู้สมัครสอบเป็นเพศชาย

๗.๗ ต้นฉบับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และต้องได้รับอนุมัติจากคุรุสภาอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนต้องมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

บุคคลใดไม่ยื่นหลักฐานและเอกสาร และหรือไม่เข้าสอบความเหมาะสมกับวิชาชีพครู (สัมภาษณ์) ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดถือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือเป็นผู้ขาดสอบ

๘. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๙. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้

/๑๐. การประกาศ…

– ๖ –

๑๐. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้เรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหำน้อย โดยแยกตามคุณวุฒิ กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอก กรณีที่ผู้สอบแข่งขันได้คะแนนรวมเท่ำกัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ข มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนภาค ข เท่ำกัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ก มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า ถ้าได้คะแนนภาค ก เท่ำกันอีกให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า

บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เว้นแต่ มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

๑๑. การบรรจุและแต่งตั้ง

๑๑.๑ ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในแต่ละกลุ่มวิชาโดยให้ผู้รับผิดชอบในการจัดการสอบแข่งขันเลือกสถานศึกษาให้ผู้สอบแข่งขันได้บรรจุ และแต่งตั้งในสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่างในแต่ละกลุ่มวิชา โดยมีเงื่อนไขดังนี้

ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและจะขอโอนไปรับราชการสังกัดหน่วยงานอื่นของรัฐ นอกสังกัดกรุงเทพมหานครต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันขอโอน รวมถึงการโอนไปในกรณีสอบแข่งขันได้ เว้นแต่ลำออกจากราชการ และต้องแจ้งความประสงค์ขอโอนให้สำนักการศึกษาทราบล่วงหน้า 1 ปี (เมื่ออยู่ครบ 4 ปี สามารถแจ้งความประสงค์ได้) ทั้งนี้เพื่อเป็นการวำงแผนการทดแทนตำแหน่งและการพัฒนำบุคลากร

11.2 ปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ซึ่งหลักฐานแสดงคุณวุฒิดังกล่าวนี้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิด รับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย

๑๑.3 เป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ประกาศสอบแข่งขัน หากผู้สอบแข่งขันได้รายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งหรือขาดคุณสมบัติตาม มาตรำ ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 หรือขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน หรือแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จหรือไม่แสดงข้อมูลตามความเป็นจริงจะไม่พิจารณาบรรจุและแต่งตั้ง หรือจะยกเลิกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งแล้วแต่กรณี และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้

11.4 ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยใช้ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนเป็นหลักฐานแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามกระบวนการขอขึ้นทะเบียน รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนดไว้ด้วยตนเองและต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูก่อนอนุมัติผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตำแหน่งครู เพื่อให้คุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานตำแหน่งของตำแหน่งครู หากไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามเวลาที่กำหนดถือว่าขาดคุณสมบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครู

/๑๑.5 ในกรณีผู้สอบแข่งขัน…

– ๗ –

๑๑.5 ในกรณีผู้สอบแข่งขันได้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษากรุงเทพมหานครไปแล้ว ต่อมาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไม่ได้รับการต่ออายุ จะถือว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรฐานตำแหน่งของตำแหน่งครูตามที่ ก.ก. กาหนด

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑๑.6 ผู้สอบแข่งขันได้ที่มีคุณวุฒิสูงแต่นาคุณวุฒิต่ามาสมัครสอบเมื่อสอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว จะนำคุณวุฒิสูงมาขอปรับให้ได้เงินเดือนตามคุณวุฒิในภายหลังไม่ได้

11.7 ผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดหน่วยงานอื่นนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ไม่มีหลักฐานการอนุญาตให้มาสอบแข่งขันและยินยอมให้โอนโดยไม่มีเงื่อนไขเมื่อสอบแข่งขันได้จากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง จะไม่พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้า

รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

๑๑.8 การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรกให้ใช้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุครั้งแรกให้มารายงานตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องสนใจรับทราบการประกาศผลการสอบแข่งขัน และจานวน ผู้ถูกเรียกบรรจุและแต่งตั้งซึ่งอาจมากกว่าหรือเท่ากับจานวนตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร สำหรับการบรรจุ และแต่งตั้งในครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้โดยตรงเป็นรายบุคคลก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า 10 วัน นับแต่วันประทับตรำลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทางบนจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในเอกสารการสมัคร หากผู้สอบแข่งขันได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่ภำยหลังต้องแจ้งให้ทราบภำยใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

๑๑.9 ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเมื่อได้รับหนังสือส่งตัวให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สถานศึกษาแห่งใด ต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหนังสือส่งตัวกำหนด ถ้าพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้ง เว้นแต่ในหนังสือจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

11.10 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดหน่วยงานอื่นนอกสังกัดกรุงเทพมหานครอยู่ก่อนการสอบแข่งขัน จะรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้จะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) เป็นผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งได้รับการเรียกตัวมาบรรจุและแต่งตั้งและผู้นั้นสมัครใจที่จะโอน

(2) ต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินการทางวินัยหรือถูกลงโทษทางวินัย

(3) ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งต้นสังกัดอนุญาตให้มาสอบแข่งขันและยินยอมให้โอนและรับรองว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความประพฤติปฏิบัติดี มีประสิทธิภำพในการปฏิบัติงาน

(4) ให้โอนมาบรรจุและแต่งตั้ง โดยให้ได้รับเงินเดือนตามตำแหน่งและคุณวุฒิที่สอบแข่งขันได้ หากผู้ใดได้รับเงินเดือนสูงกว่าอัตราเงินเดือนตามตำแหน่งและคุณวุฒิที่สอบแข่งขันได้ ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับและขั้นเดิม แต่ต้องไม่สูงกว่าอันดับและขั้นสูงสุดของเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้

สำหรับการโอนข้าราชการทหาร ตำรวจที่มียศ และการโอนเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้าราชการในกรณีที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ (4) ข้างต้น ให้เสนอ ก.ก. พิจารณากำหนดเงินเดือนที่จะให้ได้รับเป็นรายๆ ไป

(5) การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งในสถานศึกษานั้นต้องมีอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครไม่เกินกรอบอัตรากำลังที่ ก.ก. กำหนด

/(6) การรับโอน…

– ๘ –

(6) การรับโอนข้าราชการโดยการสอบแข่งขันนี้จะไม่จ่ำยค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก

และค่าเช่าบ้านให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

๑๒. การยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๑๒.1 ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว

๑๒.2 ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง

๑๒.3 ไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่กำหนดได้

๑๒.4 ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามกำหนด

ทั้งนี้ ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มวิชา จำนวนตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน ตารางหลักสูตรและกำหนดการสอบแข่งขันแนบท้ายประกาศนี้ อนึ่ง หากปรากฏว่าในการดำเนินการสอบแข่งขันมีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือดำเนินการผิดพลาดอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม ให้ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการสอบแข่งขันในครั้งนี้ได้

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕7

(นายพรเทพ อัครวรกุลชัย)

หัวหน้าสำนักงาน ก.ก.

ผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน

ก) บัญชีรายละเอียดตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร)

ครั้งที่ ๑/๒๕๕7 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ตำแหน่งและกลุ่มวิชา

ลำดับที่ ตำแหน่ง กลุ่มวิชา อัตราเงินเดือน คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง จำนวนตำแหน่งที่ประกาศ
รับสมัครสอบ
ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ปี)ขั้น 15,800 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ปี)ขั้น 15,800 บาท สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่มีหลักสูตรการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก วุฒิปริญญาตรี ปริญญาตรีกลุ่มวิชาคณิตศำสตร์ 25
ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรีกลุ่มวิชาภำษำอังกฤษ 17
ครูผู้ช่วย อนุบาลศึกษา ปริญญาตรีกลุ่มวิชาอนุบำลศึกษา 10
ครูผู้ช่วย ภาษาไทย ปริญญาตรีกลุ่มวิชาภำษำไทย 15
ครูผู้ช่วย ดนตรี ปริญญาตรีกลุ่มวิชาดนตรี 2
ครูผู้ช่วย วัดผล ปริญญาตรีกลุ่มวิชาวัดผล 2
ครูผู้ช่วย บรรณารักษ์ ปริญญาตรีกลุ่มวิชาบรรณำรักษ์ 6
ครูผู้ช่วย การศึกษาพิเศษ ปริญญาตรีกลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ 3
รวม 80

 

/ข) รายละเอียดเกี่ยวกับ…

– ๒ –

ข) รายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มวิชาและจานวนตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)

ตำแหน่ง

กลุ่มวิชา / สาขา / วิชาเอก

อัตราเงินเดือน

จำนวน ตำแหน่ง ที่ประกาศ รับสมัคร

ครูผู้ช่วย

๑. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร

1.1 คณิตศาสตร์
1.2 การสอนคณิตศาสตร์
1.3 การสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
1.4 คณิตศาสตร์ศึกษา
1.5 คณิตศาสตร์ประยุกต์
1.6 การศึกษาคณิตศาสตร์
1.7 สถิติ
1.8 สถิติคณิตศาสตร์
1.9 สถิติศาสตร์
1.10 สถิติประยุกต์
1.11 คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ
1.12 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
1.13 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
1.14 คณิตศาสตร์-เคมี
1.15 คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์
1.16 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
1.17 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
1.18 วิชาเอกคณิตศาสตร์
1.19 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
1.20 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
1.21 วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตาม ชื่อสาขาวิชาเอกข้อ 1.1-1.20

อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ปี)ขั้น 15,800 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ปี)ขั้น 15,800 บาท สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่มีหลักสูตรการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก วุฒิปริญญาตรี

25

ครูผู้ช่วย

2. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

2.1 ภาษาอังกฤษ
2.2 อังกฤษ
2.3 วรรณคดีอังกฤษ
2.4 ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
2.5 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2.6 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
2.7 การสอนภาษาอังกฤษ
2.8 วิธีสอนภาษาอังกฤษ
2.9 การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ (อังกฤษ)
2.10 การสอนภาษาอังกฤษเป็น ภาษาต่างประเทศ
2.11 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
2.12 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
2.13 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
2.14 ภาษาอังกฤษชั้นสูง
2.15 การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ
2.16 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
2.17 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2.18 วิชาเอกภาษาอังกฤษ
2.19 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
2.20 สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ
2.21 ภาษาอังกฤษศึกษำ
2.22 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
2.23 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
2.24 ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย
2.25 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
2.26 วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด วิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรง ตามชื่อสาขาวิชาเอกข้อ 2.1-2.25

อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ปี)ขั้น 15,800 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ปี)ขั้น 15,800 บาท สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่มีหลักสูตรการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก วุฒิปริญญาตรี

17

 

– ๓ –

ตำแหน่ง

กลุ่มวิชา / สาขา / วิชาเอก

อัตราเงินเดือน

จำนวน ตำแหน่ง ที่ประกาศ รับสมัคร

ครูผู้ช่วย

3. กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา

3.1 การอนุบาล
3.2 อนุบาลศึกษา
3.3 การอนุบาลศึกษา
3.4 ปฐมวัยศึกษา
3.5 การศึกษาปฐมวัย
3.6 การปฐมวัย
3.7 การปฐมวัยศึกษา
3.8 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
3.9 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3.10 วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
3.11 วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอก ใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้ง คู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้อ 3.1-3.10

อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ปี)ขั้น 15,800 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ปี)ขั้น 15,800 บาท สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่มีหลักสูตรการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก วุฒิปริญญาตรี

10

ครูผู้ช่วย

4. กลุ่มวิชาภาษาไทย

4.1 ภาษาไทย
4.2 การสอนภาษาไทย
4.3 ภาษาและวัฒนธรรมไทย
4.4 ภาษาและวรรณคดีไทย
4.5 วรรณคดีไทย
4.6 ภาษาบาลี
4.7 ภาษาสันสกฤต
4.8 ภาษาบาลีและสันสกฤต
4.9 เปรียญธรรม ๙ ประโยค
4.10 โปรแกรมวิชาภาษาไทย
4.11 สาขาวิชาภาษาไทย
4.12 วิชาเอกภาษาไทย
4.13 การสอนภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษา
4.14 การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
4.15 วิธีการสอนภาษาไทย
4.16 ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ
4.17 การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
4.18 วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้อ 4.1-4.17

อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ปี)ขั้น 15,800 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ปี)ขั้น 15,800 บาท สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่มีหลักสูตรการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก วุฒิปริญญาตรี

15

ครูผู้ช่วย

5. กลุ่มวิชาดนตร

5.1 ดนตรี
5.2 ดนตรีศึกษา
5.3 ดนตรี (ดนตรีสากล)
5.4 ดุริยศิลป์
5.5 ดุริยางคศาสตร์
5.6 ดุริยางค์ไทย
5.7 ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย)
5.8 ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล)
5.9 ดุริยางคศิลป์
5.10 ดุริยางค์สากล
5.11 คีตศิลป์ไทย
5.12 คีตศิลป์สากล
5.13 ดนตรีสากล
5.14 การสอนวิชาเฉพาะวิชาเอก
5.15 นาฏดุริยางค์คีตศิลป์ศึกษา
5.16 ดนตรีไทย
5.17 ดุริยางคศาสตร์ (ไทย-สากล)
5.18 ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
5.19 ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา
5.20 ศิลปกรรมดนตรี
5.21 การสอนดุริยางคศึกษา
5.22 ศิลปนาฏดุริยางค์
5.23 ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา-ดนตรี
5.24 ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา-ดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย ศึกษา-ดนตรีสากล
5.25 สาขาวิชาศิลปกรรม (ดนตรี)
5.26 ดุริยะศิลป์
5.27 วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้อ 5.1-5.26

อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ปี)ขั้น 15,800 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ปี)ขั้น 15,800 บาท สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่มีหลักสูตรการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก วุฒิปริญญาตรี

2

 

– ๔ –

ตำแหน่ง

กลุ่มวิชา / สาขา / วิชาเอก

อัตราเงินเดือน

จำนวน ตำแหน่ง ที่ประกาศ รับสมัคร

ครูผู้ช่วย

6. กลุ่มวิชาวัดผล

6.1 วัดผล
6.2 วัดผลการศึกษา
6.3 การวัดผลการศึกษา
6.4 การวัดและประเมินผลการศึกษา
6.5 เทคโนโลยีการวัดและประเมินผล
6.6 การวัดผลและการวิจัย
6.7 การวัดผล และประเมินผล
6.8 วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีการศึกษา วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือ วิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขา วิชาเอกข้อ 6.1-6.7

อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ปี)ขั้น 15,800 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ปี)ขั้น 15,800 บาท สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่มีหลักสูตรการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก วุฒิปริญญาตรี

2

ครูผู้ช่วย

7. กลุ่มวิชาบรรณารักษ

7.1 บรรณารักษ์
7.2 บรรณารักษ์ศาสตร์
7.3 บรรณารักษศาสตร์
7.4 บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
7.5 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
7.6 บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
7.7 บรรณารักษ์ศาสตร์และ สารนิเทศ (บรรณารักษ์ศาสตร์)
7.8 บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
7.9 ห้องสมุดโรงเรียน
7.10 วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้อ 7.1-7.9

อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ปี)ขั้น 15,800 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ปี)ขั้น 15,800 บาท สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่มีหลักสูตรการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก วุฒิปริญญาตรี

6

ครูผู้ช่วย

8. กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ

8.1 การศึกษาพิเศษหรือการสอน เด็กพิเศษหรือหูหนวกศึกษา
8.2 การศึกษาพิเศษ (ความบกพร่องทางสติปัญญา)
8.3 การศึกษาพิเศษ (ความบกพร่องทางการเห็น)
8.4 การศึกษาพิเศษ (ความบกพร่องทางการได้ยิน)
8.5 การศึกษาพิเศษ (การสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน)
8.6 วิชาเอกในแบบเอกที่มีคู่วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขา วิชาเอกข้อ 8.1-8.5

อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ปี)ขั้น 15,800 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ปี)ขั้น 15,800 บาท สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่มีหลักสูตรการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก วุฒิปริญญาตรี

3

 

ค) ตารางกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วัน / เวลา

วิชาที่สอบ

หมายเหตุ

วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557 (ภาคเช้า)

09.00 – 10.30 น.

10.40 – 12.10 น.

(ภาคบ่าย)

13.30 – 15.00 น.

ภาค ก. (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

– วิชาความรอบรู้ (๗๕ คะแนน)

– วิชาความสามารถทั่วไป (50 คะแนน)

– วิชำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและ การปฏิบัติของวิชาชีพครู (75 คะแนน)

วันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม 2557

(ภาคเช้า)

09.00 11.00 น.

(ภำคบ่ำย)

13.00 15.00 น.

15.10 15.30 น.

ภาค ข. (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

– วิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (๑๐๐ คะแนน)

– วิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (๑๐๐ คะแนน)

ภาค ค. (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

– ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ทดสอบเกี่ยวกับภาวะทางอารมณ์

 

ง) หลักสูตรการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ ๑/๒๕๕7 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕7)

(ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2556)

หลักสูตรการสอบแข่งขัน ประกอบด้วย ภาค ก ภาค ข ภาค ค (คะแนนทั้งหมด 500 คะแนน)

ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 20๐ คะแนน)

๑. ความรอบรู้ (คะแนนเต็ม ๗๕ คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้

๑.๑ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

๑.๒ นโยบำยของรัฐบำลและของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

๑.๓ วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

๑.๔ กฎหมาย (พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

๑.4.๑ กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

๑.4.๒ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

1.4.3 กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร กรุงเทพมหานคร

๑.4.4 กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

๑.4.5 กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๑.4.6 กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก

๑.4.7 กฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

๒. ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้

๒.๑ ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่ำง ๆ

๒.๒ ความสามารถด้านภำษำไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภำษำ การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยำยความ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์

๒.๓ ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบความสามารถในการคิดสรุปเหตุผล และอุปมาอุปไมย

๓. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้

๓.๑ วินัยและการรักษำวินัย

3.2 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม

3.3 มาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู

3.4 จรรยำบรรณวิชาชีพครู

3.5 สมรรถนะวิชาชีพครู

/ภาค ข ความรู้ความสามารถ…

– ๒ –

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 20๐ คะแนน)

1. ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้

1.1 หลักสูตรและการพัฒนำหลักสูตร

1.2 หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้

1.3 จิตวิทยำการศึกษาและการแนะแนว

1.4 การพัฒนำผู้เรียน

1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน

1.6 การวิจัยทางการศึกษา

1.7 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา

2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ให้ทดสอบ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหำ กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอก

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม ๑0๐ คะแนน)

๑. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 5๐ คะแนน) ให้ทดสอบเกี่ยวกับ ภาวะทางอารมณ์ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน

2. ความเหมาะสมกับวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยประเมินจาก

2.1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา

2.2 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

2.3 บุคลิกลักษณะ

2.4 การมีปฏิภาณ ท่วงทีวาจา

2.5 เจตคติและอุดมการณ์

 

สมัครงาน กทม. งานราชการ กรุงเทพ กทม. รับสมัคร สอบ กทม. 2557 สอบ กทม. 57 กทม. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กทม. :อินเตอร์เน็ต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 09 มิ.ย. 2557
สอบวันที่: 5-6 ก.ค. 2557
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์สมัครสอบงานราชการ กทม. คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments