ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -21 พ.ค. 2557  งานสินเชื่อและการลงทุนสาขาต่างประเทศ,ด้านสาขาต่างประเทศ(จีน,ลาว)


ฝากประชาสัมพันธ์

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -21 พ.ค. 2557  งานสินเชื่อและการลงทุนสาขาต่างประเทศ,ด้านสาขาต่างประเทศ(จีน,ลาว)"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13681 หรือ
ตำแหน่ง: งานสินเชื่อและการลงทุนสาขาต่างประเทศ,ด้านสาขาต่างประเทศ(จีน,ลาว)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 พ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


งานสินเชื่อและการลงทุนสาขาต่างประเทศ ฝ่ายกลยุทธ์สาขาต่างประเทศ (ประจำสำนักงานใหญ่)

   หน้าที่ความรับผิดชอบ

          1. วิเคราะห์ พิจารณาอนุมัติและประเมินความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit Risk) ของสินเชื่อธุรกิจ และ สินเชื่อบุคคล ของลูกค้าสาขาต่างประเทศกรณีวงเงินรวม น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามข้อมูลที่จัดทำโดยสาขาต่างประเทศ

            2. ดูแลการรวบรวมข้อมูลประกอบการขอสินเชื่อธุรกิจ กรณีวงเงินรวม มากกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ จากสาขาต่างประเทศ และเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับสายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1,2 และหน่วยงานกลั่นกรองสินเชื่อ ในกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ตลอดจนร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ

            3. กำกับดูแลและติดตามการรักษาคุณภาพสินเชื่อ และการปฏิบัติตามนโยบายสินเชื่อของสาขาต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการให้บริการลูกค้าสิน เชื่อสาขาต่างประเทศ

            4. ดูแล และเป็นศูนย์ข้อมูล Credit Information และการประสานงาน อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าธนาคาร และการส่งเสริมให้สาขาต่างประเทศสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมาย

            5. วิเคราะห์และจัดทำ Product ด้านสินเชื่อและการลงทุนสำหรับสาขาต่างประเทศ เพื่อให้ดำเนินธุรกรรมได้อย่างถูกต้องและทันเวลา รวมถึงการจัดทำ Management Report และ Credit in Progress ของสาขาต่างประเทศ

 คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น :

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ (สายงานธุรกิจขนาดกลาง / ขนาดใหญ่ / กลั่นกรองสินเชื่อ) ไม่น้อยกว่า 3 ปี  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้

– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 21 พฤษภาคม 2557

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

 


ด้านสาขาต่างประเทศ ฝ่ายกลยุทธ์สาขาต่างประเทศ (ประจำสาขานครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

          1. ดูแลการปฏิบัติงานของสาขา ให้เป็นไปตามกระบวนการปฏิบัติงาน และนโยบายของธนาคาร รวมถึงเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของประเทศนั้น ๆ

            2. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงิน ด้านบริการและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี รักษาฐานลูกค้ารายเก่า พร้อมทั้งแสวงหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อขยายธุรกิจของธนาคาร

            3. ให้บริการด้านธุรกรรมของธนาคารกับลูกค้าในการ รับฝาก – ถอน-โอนเงิน -ชำระเงิน – ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และธุรกรรมต่างประเทศ

            4. วิเคราะห์สินเชื่อและจัดทำบันทึกขออนุมัติสินเชื่อ จัดทำ Risk Rating และจัดทำ Credit Application เพื่อส่งให้กับฝ่ายกลยุทธ์สาขาต่างประเทศและฝ่ายสินเชื่อที่เกี่ยวข้อง พิจารณาขออนุมัติสินเชื่อต่อไป

            5. วิเคราะห์ วางแผนการลงทุนในตราสารทางการเงิน และพันธบัตรรัฐบาล ภายใต้ข้อกำหนดของประเทศที่สาขานั้นตั้งอยู่

            6. ติดตามดูแลการใช้วงเงินสินเชื่อของลูกค้า ดำเนินการติดตามหนี้หากสินเชื่อนั้นเป็น NPLs

            7. จัดทำบัญชี จัดทำสัญญา และจัดทำรายงาน รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานด้านบัญชีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนวณภาษี เพื่อนำส่งรายการภาษีต่างๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น :

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

            – วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

            – มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ งานสินเชื่อธุรกิจ/สินเชื่อต่างประเทศ งานปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี

            – มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการ ความรู้ด้านการตลาด และธุรกรรมของสาขาต่างประเทศ ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบ

            – การใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 21 พฤษภาคม 2557

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

 


งานสินเชื่อและการลงทุนสาขาต่างประเทศ ฝ่ายกลยุทธ์สาขาต่างประเทศ (ประจำสาขาคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ดูแลการปฏิบัติงานของสาขา ให้เป็นไปตามกระบวนการปฏิบัติงาน และนโยบายของธนาคาร รวมถึงเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของประเทศนั้น ๆ
 2. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงิน ด้านบริการและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี รักษาฐานลูกค้ารายเก่า พร้อมทั้งแสวงหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อขยายธุรกิจของธนาคาร
 3. ให้บริการด้านธุรกรรมของธนาคารกับลูกค้าในการ รับฝาก – ถอน-โอนเงิน -ชำระเงิน – ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และธุรกรรมต่างประเทศ
 4. วิเคราะห์สินเชื่อและจัดทำบันทึกขออนุมัติสินเชื่อ จัดทำ Risk Rating และจัดทำ Credit Application เพื่อส่งให้กับฝ่ายกลยุทธ์สาขาต่างประเทศและฝ่ายสินเชื่อที่เกี่ยวข้อง พิจารณาขออนุมัติสินเชื่อต่อไป
 5. วิเคราะห์ วางแผนการลงทุนในตราสารทางการเงิน และพันธบัตรรัฐบาล ภายใต้ข้อกำหนดของประเทศที่สาขานั้นตั้งอยู่
 6. ติดตามดูแลการใช้วงเงินสินเชื่อของลูกค้า ดำเนินการติดตามหนี้หากสินเชื่อนั้นเป็น NPLs
 7. จัดทำบัญชี จัดทำสัญญา และจัดทำรายงาน รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานด้านบัญชีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนวณภาษี เพื่อนำส่งรายการภาษีต่างๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น :

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ งานสินเชื่อธุรกิจ/สินเชื่อต่างประเทศ งานปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 4 ปี
 • มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการ ความรู้ด้านการตลาด และธุรกรรมของสาขาต่างประเทศ ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 • มีทักษะการใช้ภาษาจีน ในการติดต่อสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน และเขียน) อยู่ในระดับดี
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
   

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 21 พฤษภาคม 2557
 

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป
 

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

 

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :อินเตอร์เน็ต  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments