ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -16 พ.ค. 2557  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจขนาดย่อม,


ฝากประชาสัมพันธ์

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -16 พ.ค. 2557  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจขนาดย่อม,"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13680 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจขนาดย่อม,
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 พ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


Credit Analyst Consumer (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • กลั่นกรอง วิเคราะห์และอำนวยสินเชื่อให้เป็นไปตามนโยบายสินเชื่อและระเบียบว่าด้วยการอำนวยสินเชื่อของธนาคาร
 • พิจารณา ตรวจ และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ทางการเงิน สมมติฐาน และปัจจัยสนับสนุนที่ใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อ เพื่อประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ
 • ใช้เครื่องมือที่ธนาคารกำหนดเพื่อให้การวิเคราะห์สินเชื่อมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยง มาตรฐาน และ กฎระเบียบที่ธนาคารกำหนด
 • ประสานงานกับสาขาในการพิจารณาวิเคราะห์สินชื่อ

 คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อด้านสินเชื่อบุคคล อย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน
 • มีความเข้าใจพื้นฐานในผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการธนาคาร  
 • มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง

การรับสมัครและการคัดเลือก

 • กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557
 • กรุณาแนบไฟล์ Resume และ Transcript ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร
 • ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

           คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต้นที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


Credit Analyst Small-SME (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจขนาดย่อม)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • กลั่นกรอง วิเคราะห์และอำนวยสินเชื่อให้เป็นไปตามนโยบายสินเชื่อและระเบียบว่าด้วยการอำนวยสินเชื่อของธนาคาร
 • พิจารณา ตรวจ และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ทางการเงิน สมมติฐาน และปัจจัยสนับสนุนที่ใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อ เพื่อประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ
 • ใช้เครื่องมือที่ธนาคารกำหนดเพื่อให้การวิเคราะห์สินเชื่อมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยง มาตรฐาน และ กฎระเบียบที่ธนาคารกำหนด
 • ประสานงานกับสาขาในการพิจารณาวิเคราะห์สินชื่อ

 คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อม (Small SME) อย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน
 • มีความเข้าใจพื้นฐานในผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการธนาคาร  
 • มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง

 การรับสมัครและการคัดเลือก

 • กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557
 • กรุณาแนบไฟล์ Resume และ Transcript ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร
 • ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

 การประกาศผลการคัดเลือก

            ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

           คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต้นที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :อินเตอร์เน็ต  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments