สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 23 เม.ย.2557 -เป็นต้นไป  เจ้าหน้าที่บัญชี


ฝากประชาสัมพันธ์

"สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 23 เม.ย.2557 -เป็นต้นไป  เจ้าหน้าที่บัญชี"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13678 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 เม.ย.2557 – เป็นต้นไป
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปี 57 ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม)

————————————————–

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น

เจ้าหน้าทีประจำปี 57 ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม) จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2557 เป็นต้นไป

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครงาน  รายละเอียดดังต่อไปนี้

1.  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

1.1  มีสัญชาติไทย

1.2  อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์

1.3  สามารถทำงานให้สถาบันได้เต็มเวลา

1.4  มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสม (รายละเอียดกำหนดไว้เฉพาะแต่ละตำแหน่ง)

1.5  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

1.6  ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ

ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

1.7  ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับ

กิจการของสถาบันหรือขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2.  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียดคลิ๊ก)

 

3.  กำหนดการรับสมัคร

ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมัครงาน ได้ตั้งแต่ 23 เมษายน 2557

เป็นต้นไป ทั้งนี้สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครในบางตำแหน่งที่มีผู้สมัครเพียงพอแล้ว และจะประกาศ

หรือแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทราบต่อไป

4.   การยื่นใบสมัคร

ผู้สมัครสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัคร (Word : คลิ๊ก) / (PDF : คลิ๊ก) และ

กรอกรายละเอียดพร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการสมัครงานทุกฉบับ” ให้ครบถ้วน

โดยยื่นใบสมัครได้ 3 วิธี คือ

1)  ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.

2) ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

(องค์การมหาชน) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4   เลขที่  47/433  หมู่ 3 

ต.บ้านใหม่   อ.ปากเกร็ด   จ.นนทบุรี 11120 วงเล็บมุมซองล่างด้านขวา (สมัครงาน)

3) ส่งใบสมัครผ่านทางอีเมลล์ มาที่ recruitment@dti.or.th (อีเมลนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน) และให้ผู้สมัครส่งใบสมัครฉบับจริง

พร้อมเอกสารประกอบการสมัครโดยรับรอง “รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ” ส่งในวันสอบ

ข้อเขียนอีกครั้ง

5.  เอกสารประกอบการสมัคร

1)  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายในครั้งเดียวกัน และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

2)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และ สำเนาทะเบียนบ้าน

3)  สำเนา Transcripts (ตรี โท เอก) และ/หรือ สำเนาปริญญาบัตร (ตรี โท เอก)

4)  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษย้อนหลังไม่เกินสองปีนับจากวันทดสอบถึงวันประกาศรับสมัคร

โดยให้ใช้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ TOEIC, TOEFL, IELTS,  การทดสอบจาก

สถาบันอุดมศึกษา เช่น CU-TAB, TU-GET, การทดสอบภาษาอังกฤษ ECL (ตามหลักเกณฑ์ของสถาบัน)

การทดสอบภาษาอังกฤษข้างต้น ไม่รวมถึงการทดสอบภาษาอังกฤษที่เป็นส่วนหนึ่ง

ในแผนการเรียนของหลักสูตรต่างๆ

5)  หนังสือรับรองเงินเดือน โดยระบุวันที่เริ่มงานจากที่ทำงานปัจจุบัน

6)  สำเนาหลักฐานทางทหาร เช่น สด.8, สด.43 หรือ สด.3 เป็นต้น (เฉพาะผู้สมัครชาย)

7)  หนังสือรับรองการผ่านงาน จากหน่วยงานที่เคยปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

8)  สำเนาใบประกาศนียบัตร / เกียรติบัตร  (ถ้ามี)

9)  อื่นๆ เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

6.  ขั้นตอนการคัดเลือก

1)  คัดเลือกผู้สมัครจากใบสมัครโดยพิจารณาจากประสบการณ์ทำงานรวม, ประสบการณ์ตรง

ในตำแหน่งงาน, คุณวุฒิการศึกษา และความรู้ทางภาษาอังกฤษ

2)  ผู้ได้รับการคัดเลือกให้สอบข้อเขียน ทำการทดสอบ 2 หมวดวิชา คือ วิชาความเข้าใจ

ในลักษณะงาน และ วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์พื้นฐาน, MsWindows,

MsWord, MsExcell, MsPowerpoint, Internet, Search Engine)

3)  ผู้ได้รับการคัดเลือกให้สอบสัมภาษณ์ ทำการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ

คัดเลือกเจ้าหน้าที่

4)  ประกาศหรือแจ้งผลแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปี 57 ครั้งที่ 2 ประมาณ

1 อาทิตย์ หลังการสอบสัมภาษณ์

7. สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามที่กำหนดพร้อมทั้งยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครงานครบถ้วนเท่านั้น

หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ถ. แจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร. 02-980-6688 ต่อ 1109,1133

email : recruitment@dti.or.th อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท

 

แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

สมัครงาน สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ งานราชการ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัคร สอบ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 2557 สอบ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 57 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ :สมัครด้วยตนเอง  ไปรษณีย์  อีเมล์  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments