ท่าอากาศยานไทย (ทอท) เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 8 -26 พ.ค. 2557  29 ตำแหน่ง


ฝากประชาสัมพันธ์

"ท่าอากาศยานไทย (ทอท) เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 8 -26 พ.ค. 2557  29 ตำแหน่ง"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13677 หรือ
ตำแหน่ง: 29 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: หลายอัตรา
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 – 26 พ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


 

ประกาศบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
เรื่อง การรับสมัครบุคคล
———————-
ด้วย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) (ทอท.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ทอท. ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 และ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550 ระเบียบ ทอท. ว่าด้วย การบรรจุ การแต่งตั้ง การพ้นสภาพ วินัย การดาเนินการทางวินัย การลงโทษ และการอุทธรณ์ของพนักงาน พ.ศ.2554 และระเบียบ ทอท. ว่าด้วย การจ้าง การแต่งตั้ง การพ้นสภาพ วินัย การดาเนินการทางวินัย การลงโทษ และการอุทธรณ์ของลูกจ้าง พ.ศ.2554 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ภารกิจของ ทอท.
ทอท. เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทจากัด (มหาชน) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ในการประกอบและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน รวมทั้ง ดาเนินกิจการอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าอากาศยาน ปัจจุบันมีท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 6 แห่ง คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) สามารถทางานให้แก่ ทอท. ได้เต็มเวลา
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(4) ไม่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจาคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลา การรอการลงโทษหรือรอการกาหนดโทษ แล้วแต่กรณี เกินห้าปี
(5) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(6) ไม่เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(7) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเท่า พนักงานส่วนท้องถิ่น และสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือสภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารท้องถิ่น
-2-
(8) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
(9) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
2.1.2 มีคุณสมบัติที่กาหนดไว้ในระเบียบ ทอท. ว่าด้วย การบรรจุ การแต่งตั้ง การพ้นสภาพ วินัย การดาเนินการทางวินัย การลงโทษ และการอุทธรณ์ของพนักงาน พ.ศ.2554 และระเบียบ ทอท. ว่าด้วย การจ้าง การแต่งตั้ง การพ้นสภาพ วินัย การดาเนินการทางวินัย การลงโทษ และการอุทธรณ์ของลูกจ้าง พ.ศ.2554ดังนี้
(1) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(2) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ เว้นแต่ความทุพพลภาพนั้นไม่เป็นอุปสรรค ในการปฏิบัติหน้าที่
(3) ไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตาแหน่งหมายเลข 1 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานในตาแหน่ง
นิติกรอาวุโส ระดับ 5-6 ฝ่ายกิจการเพื่อสังคมและกากับดูแลกิจการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)
2.3 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตาแหน่งหมายเลข 2 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานในตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาวุโส ระดับ 5-6 ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)
2.4 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตาแหน่งหมายเลข 3 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานในตาแหน่ง
วิศวกร ระดับ 3-4 ฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
2.5 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตาแหน่งหมายเลข 4 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานในตาแหน่ง
วิศวกร ระดับ 3-4 ฝ่ายระบบสารสนเทศ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)
2.6 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตาแหน่งหมายเลข 5 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานในตาแหน่ง
ช่างเทคนิค ระดับ 2-4 ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)
2.7 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตาแหน่งหมายเลข 6 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานในตาแหน่ง
ช่างเทคนิค ระดับ 2-4 ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6)
2.8 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตาแหน่งหมายเลข 7 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานในตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่การต่างประเทศอาวุโส ระดับ 5-6 ฝ่ายกิจการต่างประเทศ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7)
2.9 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตาแหน่งหมายเลข 8 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานในตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส ระดับ 5-6 ฝ่ายพัฒนาระบบงานบุคคล (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8)
-3-
2.10 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตาแหน่งหมายเลข 9 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานในตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส ระดับ 5-6 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9)
2.11 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตาแหน่งหมายเลข 10 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานในตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส ระดับ 5-6 ฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 10)
2.12 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตาแหน่งหมายเลข 11 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานในตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่ควบคุมยานพาหนะ ระดับ 2-4 ฝ่ายอานวยการกลาง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 11)
2.13 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตาแหน่งหมายเลข 12 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานในตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส ระดับ 5-6 ฝ่ายบัญชี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 12)
2.14 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตาแหน่งหมายเลข 13 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานในตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่บัญชี ระดับ 3-4 ฝ่ายบัญชี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 13)
2.15 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตาแหน่งหมายเลข 14 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานในตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อาวุโส ระดับ 5-6 ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 14)
2.16 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตาแหน่งหมายเลข 15 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานในตาแหน่ง
วิศวกร ระดับ 3-4 ฝ่ายวิศวกรรมโครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 15)
2.17 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตาแหน่งหมายเลข 16 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานในตาแหน่ง
สถาปนิก ระดับ 3-4 ฝ่ายวิศวกรรมโครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 16)
2.18 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตาแหน่งหมายเลข 17 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานในตาแหน่ง
ช่างโยธา ระดับ 2-4 ฝ่ายวิศวกรรมโครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 17)
2.19 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตาแหน่งหมายเลข 18 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานในตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่นิรภัยท่าอากาศยานอาวุโส ระดับ 5-6 ฝ่ายมาตรฐานการบริการท่าอากาศยานและการบิน (รายละเอียด ตามเอกสารแนบ 18)
2.20 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตาแหน่งหมายเลข 19 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานในตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน ระดับ 3 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 19)
2.21 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตาแหน่งหมายเลข 20 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานในตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริการท่าอากาศยาน ระดับ 3 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 20)
2.22 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตาแหน่งหมายเลข 21 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานในตาแหน่ง
ช่างเทคนิค ระดับ 2-4 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 21)
2.23 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตาแหน่งหมายเลข 22 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานในตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่การเงิน ระดับ 3-4 ฝ่ายบัญชีและการเงิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 22)
-4-
2.24 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตาแหน่งหมายเลข 23 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานในตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่การบัญชี ระดับ 3-4 ฝ่ายบัญชีและการเงิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 23)
2.25 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตาแหน่งหมายเลข 24 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานในตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน ระดับ 3 ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 24)
2.26 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตาแหน่งหมายเลข 25 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานในตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริการท่าอากาศยาน ระดับ 3 ฝ่ายการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 25)
2.27 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตาแหน่งหมายเลข 26 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานในตาแหน่ง
ช่างเทคนิค ระดับ 2 ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 26)
2.28 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตาแหน่งหมายเลข 27 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานในตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ระดับ 3 ฝ่ายการพาณิชย์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 27)
2.29 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตาแหน่งหมายเลข 28 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานในตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน ระดับ 3 ท่าอากาศยานภูเก็ต (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 28)
2.30 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตาแหน่งหมายเลข 29 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานในตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่นิรภัยท่าอากาศยาน ระดับ 3 ท่าอากาศยานภูเก็ต (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 29)
3. ระยะเวลาการรับสมัคร
ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองผ่านทางระบบ Internet ที่ Website www.airportthai.co.th ระหว่างวันที่ 8-26 พฤษภาคม 2557 โดยมีขึ้นตอนการสมัครงานดังนี้
(1) ลงทะเบียนสาหรับสมาชิกใหม่ หรือทาการ Login สาหรับบุคคลที่สมัครสมาชิกแล้ว
(2) เลือกตาแหน่งงานที่ต้องการสมัคร (สามารถสมัครงานได้เพียง 1 ตาแหน่งงานเท่านั้น)
(3) อ่านและทาความเข้าใจคุณสมบัติทั่วไป และกด Accept เพื่อยอมรับ
(4) กรอกข้อมูลส่วนที่ 1 -3
(5) ทาการอัพโหลดข้อมูลและเอกสารไปพร้อมกัน
(6) ตรวจสอบข้อมูลการสมัครงาน และทาการยืนยัน (ทั้งนี้ เมื่อยืนยันแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครงานได้อีก) เพื่อให้สามารถกดปุ่มเพื่อทางานต่อดังนี้
(6.1) พิมพ์เอกสารการสมัคร
(6.2) พิมพ์ใบ Pay Slip สาหรับจ่ายเงิน โดยมีค่าสมัคร จานวน 100.- บาท
(6.3) นาใบ Pay Slip ไปติดต่อชาระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารทหารไทย
-5-
(7) ผู้สมัครสามารถกลับมา Login เพื่อตรวจสอบตาแหน่งงานที่สมัครไว้ และดาเนินการต่างๆ เพิ่มเติม ได้ดังนี้
(7.1) หากผู้สมัครประสงค์จะเปลี่ยนตาแหน่งที่สมัคร โดยต้องทาการยกเลิกใบสมัคร เดิมก่อน และดาเนินการตามขั้นตอนสมัครงานใหม่ทุกขั้นตอน รวมทั้งชาระเงินค่าสมัครใหม่อีกครั้งหนึ่ง
(7.2) การยกเลิกใบสมัคร ทอท.ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าสมัครให้กับผู้สมัคร ในทุกกรณี
(7.3) ตรวจใบสมัคร(โดยไม่สามารถแก้ไขได้) หรือพิมพ์เอกสารใบสมัคร
(7.4) Download Pay Slip
(7.5) เปลี่ยนรหัสผ่าน
(7.6) แนบหลักฐานการสมัครอีกครั้ง กรณีเอกสารไม่ชัดเจน
(7.7) ตรวจสอบว่าใบสมัครได้มีการชาระเงินถูกต้องแล้วหรือไม่ (วันถัดไปหลังจาก การชาระเงิน)
4. ทอท. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกทางระบบ Internet ที่ Website www.airportthai.co.th ในวันที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 16.00 น.
หากท่านไม่ยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองตามวันและเวลาที่กาหนด ทอท. จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และขอสงวนสิทธิ์ในการให้ผู้สมัครสามารถสมัครงานได้เพียงตาแหน่งงานเดียวเท่านั้น และยกเลิกใบสมัครของท่าน หากตรวจสอบพบในภายหลังว่าท่านมีคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ไม่ตรงตามที่ ทอท. กาหนด หรือไม่สามารถแนบเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครที่สมบูรณ์ทั้งหมด ผ่านทางระบบ Internet ได้ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 เวลา 24.00 น.
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ เมษายน พ.ศ.2557
สมหมาย เปรมปรีดา
(นางสมหมาย เปรมปรีดา)
รองผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และรักษาการ ผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณสมบัติทั่วไป
1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐาน
สาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) สามารถทางานให้แก่ ทอท. ได้เต็มเวลา
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(4) ไม่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจาคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษ หรือรอการกาหนดโทษ แล้วแต่กรณี เกินห้าปี
(5) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(6) ไม่เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(7) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเท่า พนักงานส่วนท้องถิ่น และสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือสภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารท้องถิ่น
(8) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
(9) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
2. มีคุณสมบัติที่กาหนดไว้ในระเบียบ ทอท. ว่าด้วย การบรรจุ การแต่งตั้ง การพ้นสภาพ วินัย การดาเนินการทางวินัย การลงโทษ และการอุทธรณ์ของพนักงาน พ.ศ.2554 และระเบียบ ทอท.ว่าด้วย การจ้าง การแต่งตั้ง การพ้นสภาพ วินัย การดาเนินการทางวินัย การลงโทษ และการอุทธรณ์ของลูกจ้าง พ.ศ.2554 ดังนี้
(1) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(2) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ เว้นแต่ความทุพพลภาพนั้นไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่
(3) ไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง
1
ตาแหน่งหมายเลข 1
นิติกรอาวุโส ระดับ 5 – 6 ฝ่ายกิจการเพื่อสังคมและกากับดูแลกิจการ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่จากัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว หรือสาเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
2. อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
3. วุฒิการศึกษา
– สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต และได้รับประกาศนียบัตร
ทางกฎหมายมหาชน โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.75 หรือ
– สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต ทางกฎหมายมหาชน จากสถาบันภายในประเทศ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.25 หรือมีผลการศึกษา Pass ในกรณีสาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
4. ประสบการณ์การทางาน
– มีประสบการณ์การทางานด้านกฎหมายหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
– มีประสบการณ์การทางานด้านกฎหมายหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาโทมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี
5. มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ากว่า 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไม่ต่ากว่า 510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไม่ต่ากว่า 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไม่ตากว่า 64 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ากว่า 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ
6. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Microsoft Office:
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point และ Internet ได้เป็นอย่างดี
7. มีความรู้และประสบการณ์การทางานด้านกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์, สิ่งแวดล้อม,งานให้ความเห็นทางกฎหมาย อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2
ตาแหน่งหมายเลข 2
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาวุโส ระดับ 5-6 ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่จากัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว หรือสาเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
2. อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
3. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่จากัดสาขา จากสถาบันภายในประเทศ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.25 หรือมีผลการศึกษา Pass ในกรณีสาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากโรงเรียนนายร้อยเหล่าทัพต่างๆ
4. ประสบการณ์การทางาน
มีประสบการณ์การทางานด้านการประสานงานกับหน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรม หรือมีประสบการณ์ทางด้านสื่อมวลชน หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาโทมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
5. มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ากว่า 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไม่ต่ากว่า 510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไม่ต่ากว่า 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไม่ตากว่า 64 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ากว่า 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ
3
ตาแหน่งหมายเลข 3
วิศวกร ระดับ 3-4 ฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่จากัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว หรือสาเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
3. วุฒิการศึกษา
– สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.50 หรือ
– สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) จากสถาบันภายในประเทศ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.25 หรือมีผลการศึกษา Pass ในกรณีสาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
4. มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ากว่า 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไม่ต่ากว่า 510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไม่ต่ากว่า 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไม่ตากว่า 64 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ากว่า 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ
4
ตาแหน่งหมายเลข 4
วิศวกร ระดับ 3-4 ฝ่ายระบบสารสนเทศ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่จากัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว หรือสาเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
3. วุฒิการศึกษา
– สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.50 หรือ
– สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) จากสถาบันภายในประเทศ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.25 หรือมีผลการศึกษา Pass ในกรณีสาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
4. มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ากว่า 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไม่ต่ากว่า 510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไม่ต่ากว่า 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไม่ตากว่า 64 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ากว่า 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ
5
ตาแหน่งหมายเลข 5
ช่างเทคนิค ระดับ 2 – 4 ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. เพศชาย และต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว หรือสาเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
3. สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เอกเทคนิคคอมพิวเตอร์, สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม, สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.50
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Microsoft Office:
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point และ Internet ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
6. หากมีประสบการณ์ทางานด้านซ่อมบารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ในหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน, ถอดประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์ต่อพ่วง, อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์, เดินสายสัญญาณภายใน, ติดตั้ง ถอดถอนโปรแกรมระบบปฏิบัติการโปรแกรมสาเร็จรูป, ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์ต่อพ่วง, อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และตรวจสอบ, หรือป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6
ตาแหน่งหมายเลข 6
ช่างเทคนิค ระดับ 2 – 4 ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. เพศชาย และต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว หรือสาเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
3. สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาทางด้านช่างโทรคมนาคม, ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์, อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม และโรงเรียนจ่าอากาศเหล่าทหารสื่อสาร สาขาอิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.50
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Microsoft Office:
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point และ Internet ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
6. หากมีประสบการณ์ด้านการซ่อมบารุงอุปกรณ์โทรคมนาคม, อิเล็กทรอนิกส์ หรือ คอมพิวเตอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7
ตาแหน่งหมายเลข 7
เจ้าหน้าที่การต่างประเทศอาวุโส ระดับ 5 – 6 ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่จากัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว หรือสาเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
2. อายุไม่เกิน 40 ปี บริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
3. วุฒิการศึกษา
– สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์การทูต, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, พิธีการทูต, กิจการระหว่างประเทศ, เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, สาขากฎหมายระหว่างประเทศ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.75 หรือ
– สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
โดยมีผลการศึกษา Pass จากมหาวิทยาลัยชั้นนาในต่างประเทศ
4. มีประสบการณ์การทางานในด้านการประสานงานโครงการด้านต่างประเทศ หรือทางาน อยู่ในบริษัทต่างประเทศ หรือทางานด้านกฎหมายระหว่างประเทศ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาโทมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี
5. มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ากว่า 800 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไม่ต่ากว่า 677 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไม่ต่ากว่า 300 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไม่ตากว่า 120 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ากว่า 9.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ
6. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Microsoft Office:
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point และ Internet ได้เป็นอย่างดี
7. หากมีประสบการณ์การทางานอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ
8
ตาแหน่งหมายเลข 8
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส ระดับ 5 – 6 ฝ่ายพัฒนาระบบงานบุคคล
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่จากัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว หรือสาเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
2. อายุไม่เกิน 40 ปี บริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
3. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล จากสถาบันภายในประเทศ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.25 หรือมีผลการศึกษา Pass ในกรณีสาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
4. มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS) การจัดทาตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator : KPI) หลังจบปริญญาโทมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี
5. มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ากว่า 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไม่ต่ากว่า 510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไม่ต่ากว่า 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไม่ตากว่า 64 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ากว่า 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ
6. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Microsoft Office:
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point และ Internet ได้เป็นอย่างดี
9
ตาแหน่งหมายเลข 9
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส ระดับ 5 – 6 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่จากัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว หรือสาเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
2. อายุไม่เกิน 40 ปี บริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
3. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขารัฐศาสตร์ จากสถาบันภายในประเทศ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.25 หรือมีผลการศึกษา Pass ในกรณีสาเร็จการศึกษา จากต่างประเทศ
4. มีประสบการณ์การทางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนอัตรากาลัง กฎหมายแรงงาน หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาโท มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
5. มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ากว่า 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไม่ต่ากว่า 510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไม่ต่ากว่า 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไม่ตากว่า 64 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ากว่า 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ
6. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Microsoft Office:
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point และ Internet ได้เป็นอย่างดี
10
ตาแหน่งหมายเลข 10
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส ระดับ 5 – 6 ฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่จากัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว หรือสาเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
2. อายุไม่เกิน 40 ปี บริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
3. วุฒิการศึกษา
– สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ากว่า 2.75 หรือ
– สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จากสถาบันภายในประเทศ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.25
4. ประสบการณ์การทางาน
– มีประสบการณ์การทางานเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
– มีประสบการณ์การทางานเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาโทมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
5. มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ากว่า 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไม่ต่ากว่า 510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไม่ต่ากว่า 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไม่ตากว่า 64 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ากว่า 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ
6. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Microsoft Office:
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point และ Internet ได้เป็นอย่างดี
11
ตาแหน่งหมายเลข 11
เจ้าหน้าที่ควบคุมยานพาหนะ ระดับ 2 – 4 ฝ่ายอานวยการกลาง
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. เพศชาย และต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว หรือสาเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
3. สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน,
ช่างเทคนิคยานยนต์, ช่างเครื่องกล หรือช่างเชื่อมโลหะ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.50
4. มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 2
และใบอนุญาตนั้นยังไม่หมดอายุ
5. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Microsoft Office:
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point และ Internet ได้เป็นอย่างดี
6. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
7. หากมีประสบการณ์ทางานด้านช่าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
12
ตาแหน่งหมายเลข 12
เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส ระดับ 5 – 6 ฝ่ายบัญชี
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่จากัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว หรือสาเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
2. อายุไม่เกิน 40 ปี บริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
3. วุฒิการศึกษา
– สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.75 หรือ
– สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบัญชี จากสถาบันภายในประเทศ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.25
4. มีประสบการณ์การทางานด้านบัญชี หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาโทมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี
5. มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ากว่า 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไม่ต่ากว่า 510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไม่ต่ากว่า 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไม่ตากว่า 64 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ากว่า 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ
6. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Microsoft Office:
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point และ Internet ได้เป็นอย่างดี
7. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
8. หากเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant : C.P.A.), มีความรู้
ด้านบัญชีภาษี, มีความรู้ด้านมาตรฐานการบัญชี, มีความรู้ด้านมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ,
มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม SAP, ERP (Enterprise Resource Planning) จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ
13
ตาแหน่งหมายเลข 13
เจ้าหน้าที่บัญชี ระดับ 3 – 4 ฝ่ายบัญชี
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่จากัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว หรือสาเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
2. อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
3. วุฒิการศึกษา
– สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.75 หรือ
– สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบัญชี จากสถาบันภายในประเทศ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.25
4. มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ากว่า 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไม่ต่ากว่า 510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไม่ต่ากว่า 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไม่ตากว่า 64 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ากว่า 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ
5. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Microsoft Office:
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point และ Internet ได้เป็นอย่างดี
6. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
7. หากมีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม SAP, ERP (Enterprise Resource
Planning) เพื่อการจัดทางบการเงิน และรายงานทางการเงินให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ หรือมีประสบการณ์ทางานด้านบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
14
ตาแหน่งหมายเลข 14
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อาวุโส ระดับ 5 – 6 ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่จากัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว หรือสาเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
2. อายุไม่เกิน 40 ปี บริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
3. วุฒิการศึกษา
– สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน, สาขาบัญชี, สาขาการตลาด
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.75 หรือ
– สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการเงิน, สาขาบัญชี, สาขาการตลาด
จากสถาบันภายในประเทศ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.25 หรือมีผลการศึกษา Pass ในกรณีสาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
4. มีประสบการณ์การทางานในงานวิเคราะห์ด้านบัญชีบริหาร, มีความรู้ด้านธุรกิจ ,
ทักษะในการวางแผนการจัดการและการวิเคราะห์, มีทักษะในการเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี, มีทักษะในการวิเคราะห์
เชิงเหตุผลมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี หลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือหลังจบการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 5 ปี
5. มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ากว่า 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไม่ต่ากว่า 510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไม่ต่ากว่า 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไม่ตากว่า 64 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ากว่า 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ
6. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Microsoft Office:
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point และ Internet ได้เป็นอย่างดี
7. หากมีประสบการณ์การทางานด้านธนารักษ์, ประเมินพื้นที่, ที่ดิน, ที่ราชพัสดุ, ประเมินราคา, การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ความรู้กฎหมายที่ดิน, ที่ราชพัสดุ, ทาประกัน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
15
ตาแหน่งหมายเลข 15
วิศวกร ระดับ 3 – 4 ฝ่ายวิศวกรรมโครงการ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่จากัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว หรือสาเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
3. วุฒิการศึกษา
– สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมเครื่องกล และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.50 หรือ
– สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมเครื่องกล และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) จากสถาบันภายในประเทศ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.25 หรือมีผลการศึกษา Pass ในกรณีสาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
4. มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ากว่า 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไม่ต่ากว่า 510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไม่ต่ากว่า 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไม่ตากว่า 64 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ากว่า 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ
5. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Microsoft Office:
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Internet และ AutoCad ได้เป็นอย่างดี
6. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
7. หากสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ต้องมีประสบการณ์การทางานด้านระบบสุขาภิบาลมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี
16
ตาแหน่งหมายเลข 16
สถาปนิก ระดับ 3 – 4 ฝ่ายวิศวกรรมโครงการ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่จากัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว หรือสาเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
3. วุฒิการศึกษา
– สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม(ก.ส.) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.50 หรือ
– สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (ก.ส.) จากสถาบันภายในประเทศ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.25 หรือมีผลการศึกษา Pass 4. มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ากว่า 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไม่ต่ากว่า 510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไม่ต่ากว่า 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไม่ตากว่า 64 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ากว่า 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ
5. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Microsoft Office:
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point และ Internet ได้เป็นอย่างดี
6. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
7. หากมีประสบการณ์การทางานด้านการออกแบบท่าอากาศยาน จะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ
17
ตาแหน่งหมายเลข 17
ช่างโยธา ระดับ 2 – 4 ฝ่ายวิศวกรรมโครงการ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. เพศชาย และต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว หรือสาเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
3. สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง, ช่างสารวจ, ช่างโยธา, สถาปัตยกรรม และเทคนิคสถาปัตยกรรม โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.50
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Microsoft Office:
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point และ Internet ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
18
ตาแหน่งหมายเลข 18
เจ้าหน้าที่นิรภัยท่าอากาศยานอาวุโส ระดับ 5 – 6 ฝ่ายมาตรฐานการบริการท่าอากาศยานและการบิน
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่จากัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว หรือสาเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
2. อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
3. วุฒิการศึกษา
– สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบินที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน
จากประเทศสหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, แคนนาดา, ออสเตรเลีย โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.75 หรือ
– สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบินที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน
จากประเทศสหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, แคนนาดา, ออสเตรเลีย โดยมีผลการศึกษา Pass
4. มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ากว่า 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไม่ต่ากว่า 510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไม่ต่ากว่า 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไม่ตากว่า 64 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ากว่า 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ
5. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Microsoft Office:
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point และ Internet ได้เป็นอย่างดี
6. มีประสบการณ์การทางานในท่าอากาศยานชั้นนาในต่างประเทศ ในตาแหน่งพนักงาน
ท่าอากาศยาน/งานที่เกี่ยวข้องกับการบริการท่าอากาศยาน หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาโท มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
7. มีความสามารถในการติดต่อประสานกับท่าอากาศยานและหน่วยงานด้านการบินต่างๆ
ในประเทศ
8. หากมีความสามารถในการใช้ภาษาอื่นนอกจากภาษาไทย และอังกฤษ เช่น จีน, เยอรมัน,
ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
9. หากมีความสามารถในการติดต่อประสานกับท่าอากาศยานและหน่วยงานด้านการบินต่างๆ ในต่างประเทศ โดยแสดงเอกสารในการเป็นสมาชิกขององค์กรหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยานและการบิน เช่น American Association Airport Executives (AAAE), University of Aviation Association, National Business Aviation Association (NBAA) หรือ Aircraft Owners and Pilots Association เป็นต้น
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
19
ตาแหน่งหมายเลข 19
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน ระดับ 3 ท่าอากาศยานหาดใหญ่
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่จากัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว หรือสาเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
3. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, วิทยาศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย, วิทยาศาสตร์ ความปลอดภัย, อาชีวอนามัย, วิศวกรรมการจัดการความปลอดภัย, วิศวกรรมความปลอดภัย, วิทยาการความปลอดภัย หรือเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.75
4. มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ากว่า 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไม่ต่ากว่า 510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไม่ต่ากว่า 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไม่ตากว่า 64 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ากว่า 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ
5. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Microsoft Office:
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point และ Internet ได้เป็นอย่างดี
6. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
20
ตาแหน่งหมายเลข 20
เจ้าหน้าที่บริการท่าอากาศยาน ระดับ 3 ท่าอากาศยานหาดใหญ่
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่จากัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว หรือสาเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
3. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จากัดสาขา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.75
4. มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ากว่า 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไม่ต่ากว่า 510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไม่ต่ากว่า 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไม่ตากว่า 64 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ากว่า 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ
5. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Microsoft Office:
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point และ Internet ได้เป็นอย่างดี
6. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
21
ตาแหน่งหมายเลข 21
ช่างเทคนิค ระดับ 2-4 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่จากัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว หรือสาเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
3. สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาทางด้านช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, ช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อสารโทรคมนาคม โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.50
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Microsoft Office:
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point และ Internet ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
22
ตาแหน่งหมายเลข 22
เจ้าหน้าที่การเงิน ระดับ 3 – 4 ฝ่ายบัญชีและการเงิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่จากัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว หรือสาเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
3. วุฒิการศึกษา
– สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน, สาขาการบัญชี, สาขาการเงินการธนาคาร โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.75 หรือ
– สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการเงิน, สาขาการบัญชี, สาขาการเงินการธนาคาร จากสถาบันภายในประเทศ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.25 หรือมีผลการศึกษา Pass ในกรณีสาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
4. มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ากว่า 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไม่ต่ากว่า 510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไม่ต่ากว่า 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไม่ตากว่า 64 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ากว่า 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ
5. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Microsoft Office:
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point และ Internet ได้เป็นอย่างดี
6. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
7. หากมีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม SAP จะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ
23
ตาแหน่งหมายเลข 23
เจ้าหน้าที่บัญชี ระดับ 3 – 4 ฝ่ายบัญชีและการเงิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่จากัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว หรือสาเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
3. วุฒิการศึกษา
– สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.75 หรือ
– สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบัญชี จากสถาบันภายในประเทศ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.25 หรือมีผลการศึกษา Pass ในกรณีสาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
4. มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ากว่า 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไม่ต่ากว่า 510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไม่ต่ากว่า 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไม่ตากว่า 64 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ากว่า 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ
5. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Microsoft Office:
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point และ Internet ได้เป็นอย่างดี
6. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
7. หากมีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม SAP จะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ
24
ตาแหน่งหมายเลข 24
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน ระดับ 3 ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่จากัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว หรือสาเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
3. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จากัดสาขา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.75
4. มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ากว่า 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไม่ต่ากว่า 510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไม่ต่ากว่า 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไม่ตากว่า 64 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ากว่า 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ
5. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Microsoft Office:
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point และ Internet ได้เป็นอย่างดี
6. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
25
ตาแหน่งหมายเลข 25
เจ้าหน้าที่บริการท่าอากาศยาน ระดับ 3 ฝ่ายการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่จากัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว หรือสาเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
3. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จากัดสาขา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.75
4. มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ากว่า 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไม่ต่ากว่า 510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไม่ต่ากว่า 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไม่ตากว่า 64 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ากว่า 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ
5. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Microsoft Office:
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point และ Internet ได้เป็นอย่างดี
6. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
26
ตาแหน่งหมายเลข 26
ช่างเทคนิค ระดับ 2 ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. เพศชาย และต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว หรือสาเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
3. สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาทางด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างไฟฟ้า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.50
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Microsoft Office:
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point และ Internet ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
27
ตาแหน่งหมายเลข 27
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ระดับ 3 ฝ่ายการพาณิชย์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่จากัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว หรือสาเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
3. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์, สาขาการบริหาร, สาขาการบัญชี หรือสาขาการเงิน โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.75
4. มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ากว่า 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไม่ต่ากว่า 510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไม่ต่ากว่า 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไม่ตากว่า 64 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ากว่า 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ
5. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Microsoft Office:
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point และ Internet ได้เป็นอย่างดี
6. หากเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant: C.P.A) หรือเป็นผู้ตรวจสอบภายใน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
28
ตาแหน่งหมายเลข 28
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน ระดับ 3 ท่าอากาศยานภูเก็ต
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่จากัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว หรือสาเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
3. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, วิทยาศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย, วิทยาศาสตร์ ความปลอดภัย, อาชีวอนามัย, วิศวกรรมการจัดการความปลอดภัย, วิศวกรรมความปลอดภัย, วิทยาการความปลอดภัย หรือเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.75
4. มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ากว่า 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไม่ต่ากว่า 510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไม่ต่ากว่า 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไม่ตากว่า 64 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ากว่า 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ
5. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Microsoft Office:
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point และ Internet ได้เป็นอย่างดี
6. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
29
ตาแหน่งหมายเลข 29
เจ้าหน้าที่นิรภัยท่าอากาศยาน ระดับ 3 ท่าอากาศยานภูเก็ต
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่จากัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว หรือสาเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
3. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีการบินบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาบริหารจัดการ
ท่าอากาศยาน, สาขาการควบคุมจราจรทางอากาศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องทางด้านการบิน โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.75
4. มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ากว่า 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไม่ต่ากว่า 510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไม่ต่ากว่า 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไม่ตากว่า 64 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ากว่า 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ
5. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Microsoft Office:
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point และ Internet ได้เป็นอย่างดี
6. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สมัครงาน ท่าอากาศยานไทย (ทอท) งานราชการ กรุงเทพ ท่าอากาศยานไทย (ทอท) รับสมัคร สอบ ท่าอากาศยานไทย (ทอท) 2557 สอบ ท่าอากาศยานไทย (ทอท) 57 ท่าอากาศยานไทย (ทอท) เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ ท่าอากาศยานไทย (ทอท) :อินเตอร์เน็ต  

แนะนำวิธีการสมัครงาน

  1. เลือกตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
  2. กรอกข้อมูลลงในแบบสมัครงาน พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครงาน
ให้ครบถ้วน
  3. เมื่อยืนยันการสมัครงานแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
  4. หลังจากยืนยันการสมัครงานแล้ว ผู้สมัครต้องชำระค่าสมัคร 100 บาท
ผ่านธนาคารกรุงไทย/ธนาคารทหารไทย ภายในวันพุธที่ 28 พ.ค.57
การสมัครงานจึงจะสมบูรณ์
  5. หลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชำระเงินของตนเองภายหลังจากชำระเงิน 2 วันทำการผ่านทาง website การรับสมัครงานของ ทอท.
  6. ถ้ามีปัญหาในการสมัครงาน กรุณาติดต่อ คุณวสุรัตน์ 0-2535-4049 หรือ คุณวริศรา 0-2535-1445 (ในวันทำการของ ทอท. ระหว่างเวลา 08:00 – 12:00 และ 13:00 – 17:00 น.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์สมัครสอบงานราชการ ท่าอากาศยานไทย (ทอท) คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments