ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน –  12 ตำแหน่ง

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน –  12 ตำแหน่ง"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13659 หรือ
ตำแหน่ง: 12 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และบริการจัดการทางการเงิน

หน้าที่และความรับผิดชอบ                                                                                                                                                   
เสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการ กำหนดกลยุทธ์การตลาด คิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และบริการจัดการทางการเงิน พัฒนาการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์และระบบให้บริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

 • ตำแหน่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ตำแหน่งผลิตภัณฑ์บัตร
 • ตำแหน่งบริการจัดการทางการเงิน

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด หรืองานงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และธุรกิจของธนาคาร
 • มีทักษะด้านการตลาด การขาย การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอ
 • มีความรู้และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้

ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

             คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที


ตำแหน่งกลยุทธ์และบริหารจัดการพอร์ต

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของการเจริญเติบโตของพอร์ตสินเชื่อ SME และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.วิเคราะห์ Key Performance Driver เพื่อกำหนดกลยุทธ์ให้เข้าเป้าหมายของสายงาน

3.วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกที่เปลี่ยนไปรวมทั้งคู่แข่ง เพื่อนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ที่ตอบสนองต่อตลาด

4.นำกลยุทธ์ไปสู่การปฎิบัติผ่านทางการสื่อสารกับ Front Line /Sales Management Team

5.วิเคราะห์และจัดทำโมเดลคาดการณ์สินเชื่อ และเงินฝาก รวมทั้งรายได้และค่าธรรมเนียมต่างๆ

6.จัดทำรายงานเพื่อนำเสนอภาพรวมต่อผู้บริหาร

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ  การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน Sales Management, Portfolio Management, Credit Analysis หรือ Strategic Planning อย่างน้อย 3-5 ปี
 • มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคาร
 • มีความเข้าใจความต้องการของลูกค้าในธุรกิจ SME
 • มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต และ Economic Value Management
 • มีความสามารถเบื้องต้นในการจัดทำข้อมูล ผ่านเครื่องมือ เช่น MS-Access หรือ SAS
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft Power Point และ Microsoft Excel

การคัดเลือก

          ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

         ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

 

            คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น


กลยุทธ์และบริหารจัดการพอร์ต(MIS&Data Analyst)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.จัดทำฐานข้อมูลภายใน SME โดยใช้ฐานข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ

2.ประสานงานกับทั้งลูกค้าภายใน และภายนอกเพื่อทำความเข้าใจ Business Requirement

3.พัฒนา จัดทำ และดูแลระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน

4.สามารถวิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขข้อมูลกรณีที่ข้อมูลมีปัญหา เช่น Missing Data ,Duplicated Data เป็นต้น

5.วิเคราะห์ข้อมูลด้วยหลักการทางสถิติเบื้องต้น เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน MIS สถิติ บริหารธุรกิจ  การเงิน เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน MIS , Data Analyst หรือ Data Warehouse ในธุรกิจธนาคารอย่างน้อย 3-5 ปี
 • มีความรู้เบื้องต้นในธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
 • มีความสามารถจัดทำข้อมูลโดยใช้ Database Software MS-SQL หรือ SAS
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft Power Point และ Microsoft Excel

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

 

  คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น


 บริหารช่องทางการขายและการแบ่งส่วนลูกค้า(Customer Segment&Insight)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจความต้องการและปัญหาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

2. จัดทำ Market Research เพื่อเปรียบเทียบตนเองกับตลาดและคู่แข่งขัน

3. กำหนดแนวทางในการตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหา โดยมีวัตถุประสงค์ให้ลูกค้าใช้บริการกับธนาคารเพิ่มขึ้น

4. จัดทำ Action Plan เพื่อปิดเป้าหมายร่วมกับ PM

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน สถิติ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมการบริหาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ในความเข้าใจในธุรกิจ SME ไม่ต่ำกว่า 2 ปี และมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของธนาคารที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าในกลุ่ม SME เป็นอย่างดี (ลูกค้าที่มียอดขายมากกว่า 100 ล้านต่อปี)
 • มีประสบการณ์ในการทำความเข้าใจลูกค้า (Customer Insight) และ การทำวิจัยการตลาด ( Market Research) โดยการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับลูกค้าที่ทำธุรกิจในกลุ่ม ประเทศ AEC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความเข้าใจโดยสามารถอธิบายที่มาของรายได้ของสายงาน ทั้ง NII และ Non-NII ในแต่ละผลิตภัณฑ์ได้
 • มีทัศนคติที่ดีในการนำเสนอสิ่งที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานให้กับองค์กร
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS Excel, Power point และ Access ได้เป็นอย่างดี

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

 

  คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

 


บริหารช่องทางการขายและการแบ่งส่วนลูกค้า(Sales Management-RM Incentive and KPI)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนด KPI ให้ทีมขาย และสายงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่สายงานกำหนด

2. จัดทำ RM Incentive เพื่อกระตุ้นให้ RM แข่งขันกันบรรลุเป้าหมายของตนเอง

3. กระจายเป้าหมายลงทีมขายให้เหมาะสมกับ Benefit ที่ทีมขายได้รับ และ ติดตามผลการดำเนินงาน (Monitoring)

4. จัดทำ Customer campaign และประสานงานกับทีม Marketing & Event ของสายงานธุรกิจขนาดกลาง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน สถิติ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมการบริหาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ในความเข้าใจในธุรกิจ SME ไม่ต่ำกว่า 2 ปี และมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของธนาคารที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าในกลุ่ม SMEเป็นอย่างดี (ลูกค้าที่มียอดขายมากกว่า 100 ล้านต่อปี)
 • มีประสบการณ์ใน การกำหนด KPI ของทีมขายเพื่อให้สายงานสามารถบรรลุเป้าหมายได้
 • มีประสบการณ์ใน การจัดทำ RM Incentive เพื่อกระตุ้นให้ RM แข่งขันกันบรรลุเป้าหมาย
 • มีประสบการณ์ใน การกระจายเป้าหมายลง RM ให้สอดคล้องกับนโยบายเพื่อให้สามารถแข่งขันกันอย่างยุติธรรม
 • มีทัศนคติที่ดีในการนำเสนอสิ่งที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานให้กับองค์กร
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS Excel, Power point และ Access ได้เป็นอย่างดี

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

 

  คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

 


บริหารช่องทางการขายและการแบ่งส่วนลูกค้า(Sales Management-Capacity)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ศึกษา และทำความเข้าใจการทำงานของ RM ในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนสนับสนุนการทำงานของ RM ให้มีประสิทธิภาพ

2. จัดสรรกำลังคนในแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสมกับเป้าหมาย รวมทั้งการขยายหรือเปลี่ยนแปลง ที่ตั้งสำนักงานธุรกิจ

3. จัดทำ Action Plan เพื่อปิดเป้าหมายร่วมกับ PM

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน สถิติ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมการบริหาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ในความเข้าใจในธุรกิจ SME ไม่ต่ำกว่า 2 ปี และมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของธนาคารที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าในกลุ่ม SMEเป็นอย่างดี (ลูกค้าที่มียอดขายมากกว่า 100 ล้านต่อปี)
 • มีความเข้าใจในกระบวนการทำงานของ RM จุดแข็งจุดอ่อน ของทีมขายเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
 • มีความสามารถในการคำนวณ work load ของ RM เปรียบเทียบในแต่ละพื้นที่ และระบุพื้นที่ที่เหมาะสมในการโยกย้าย หรือจัดตั้งทีมที่รับผิดชอบพื้นที่สำนักงานธุรกิจ
 • มีทัศนคติที่ดีในการนำเสนอสิ่งที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานให้กับองค์กร
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS Excel, Power point และ Access ได้เป็นอย่างดี

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป
 

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

 

  คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

 


บริหารช่องทางการขายและการแบ่งส่วนลูกค้า (Customer Relationship Management-Campaign & Lead Management)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าในการใช้ผลิตภัณฑ์และหาแนวทางในการเพิ่มยอดการใช้

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

2. กำหนด Theme ของ Campaign ที่จะส่งเสริมให้ลูกค้ามาใช้ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น

3. รวบรวม Lead ของแต่ละ Action หรือ Product เป็นระดับ Customer พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูล ของการที่ธนาคารติดต่อลูกค้า (Customer contact table)

4. จัดทำสรุปผลการจัดการของ Lead หรือ Campaign และอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้งานประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว
 

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน สถิติ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมการบริหาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ในความเข้าใจในธุรกิจ SME ไม่ต่ำกว่า 2 ปี และมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของธนาคารที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าในกลุ่ม SMEเป็นอย่างดี (ลูกค้าที่มียอดขายมากกว่า 100 ล้านต่อปี)
 • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของลูกค้า เพื่อนำมาจัดทำ Campaign กระตุ้นการใช้งานของลูกค้า
 • มีประสบการณ์ในการจัดการ Lead รายชื่อลูกค้า เพื่อให้ธนาคารติดต่อลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
 • มีทัศนคติที่ดีในการนำเสนอสิ่งที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานให้กับองค์กร
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS Excel, Power point และ Access ได้เป็นอย่างดี

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

 

  คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

 


พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ(Supply Chain Manager)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดแผนการขายผลิตภัณฑ์ สื่อสารร่วมกับ RM ผู้จัดการเขต ผู้จัดการภาค ให้สามารถทำตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เป็นผู้นำในการหา Sponsor ทั้งที่เป็นลูกค้าภายในและภายนอกธนาคารที่เหมาะสม เพื่อจัดทำ Buyer หรือ Supplier Financing ให้ตรงความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

3. ติดตามผลงานของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ออกสู่ตลาด ในด้านของการสร้าง Value Chain และสามารถสร้างรายได้และค่าธรรมเนียมให้กับธนาคารได้อย่างเหมาะสม

4. วางแผนและวิเคราะห์ปรับปรุงพัฒนาการทำตลาดได้ ในกรณีผลิตภัณฑ์ที่ออกไม่สามารถทำตลาดได้อย่างที่คาดหวัง

5. พัฒนาระบบงาน IT เพื่อรองรับการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

6. ดำเนินการในนำผลิตภัณฑ์ Trade และ Cash Management มา Bundling ตามความเหมาะสมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

7. วิเคราะห์ข้อมูลทั้ง ปฐมภูมิ และ ทุติยภูมิ เพื่อใช้ในการสนับสนุนธุรกิจ SME

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านการวิเคราะห์สินเชื่อและลูกค้าสัมพันธ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้ง Credit และ Non Credit ให้กับกลุ่มลูกค้า SME อย่างน้อย 1 ปี (หากเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ Supply Chain จะพิจารณาเป็นพิเศษ )
 • มีความรู้ผลิตภัณฑ์ทางด้าน Cash management และ Trade finance ในเบื้องต้น และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้
 • มีประสบการณ์การทำงานร่วมกันเป็นทีม และมีผลงานของตนเองอย่างน้อย 1 ชิ้นที่สร้างผลเชิงบวกต่อการทำธุรกิจ

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

 

  คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

 


พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ (Supply Chain Officer)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ประสานงาน และสื่อสารร่วมกับ RM ผู้บริหารเขต ผู้บริหารกลุ่ม ให้มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และสามารถทำตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. วิเคราะห์ถึงโอกาสทางธุรกิจจาก Sponsor ต่างๆ ทั้งที่เป็นลูกค้าภายในและภายนอกธนาคารที่เหมาะสม และจัดลำดับความสำคัญเพื่อจัดทำBuyer หรือ Supplier Financing ให้ตรงความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

3. วางแผนและวิเคราะห์หาสาเหตุในกรณีผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดไม่เป็นไปตามเป้าหมายและรายงานต่อหัวหน้างานเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์

4. ประสานงานกับหน่วยงานที่ต้องพัฒนาระบบงาน IT เพื่อรองรับการออกผลิตภัณฑ์ Supply Chain ได้

5. ดำเนินการในการนำผลิตภัณฑ์ Trade และ Cash Management มา Bundling ตามความเหมาะสมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

6. วิเคราะห์ข้อมูลทั้ง ปฐมภูมิ และ ทุติยภูมิ เพื่อใช้ในการสนับสนุนธุรกิจ SME

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านการวิเคราะห์สินเชื่อและลูกค้าสัมพันธ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีประสบการณ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้ง Credit หรือ Non Credit ให้กับกลุ่มลูกค้า SME (หากเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ Supply Chain จะพิจารณาเป็นพิเศษ )
 • มีประสบการณ์การทำงานร่วมกันเป็นทีม และมีผลงานของตนเองหรือทีมงานที่ตนเองมีส่วนร่วมสำคัญที่สร้างผลเชิงบวกต่อการทำธุรกิจ
 • มีความรู้ผลิตภัณฑ์ทางด้าน Cash management และ Trade finance ในเบื้องต้น

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

 

  คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น


พัฒนากระบวนการ (Process Improvement Officer)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อ (Credit Products) และผลิตภัณฑ์อื่นๆ (Non-Credit Products)

2. ดูแลให้กระบวนการทำให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งด้านการลด waste / ลดความผิดพลาด หรือเพิ่มรายได้

3. เก็บรวบรวมข้อมูลและวัดผลในแต่ละโครงการ (Project)

4. เสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ และเป้าหมายของสายงาน

5. ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กระบวนการ ก่อนอนุมัติ และหลังอนุมัติสินเชื่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนา / ปรับปรุงกระบวนการทางด้านสินเชื่อ SME และผลิตภัณฑ์อื่นๆ (Credit and Non-Credit process) อย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์ในงานด้าน RM อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ทางด้านสินเชื่อ Cash Management และ Trade Finance เป็นอย่างดีและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการได้

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

 

  คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น


ส่งเสริมกิจกรรมการตลาด (Product Marketing)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ประสานงานกับทีมงาน Product ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารงานการตลาด ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ และหน่วยงานภายในธนาคารที่เกี่ยวข้อง เพื่อการวางกลยุทธ์ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SME

2. สนับสนุนทีมงาน Event ในการวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SME

3. ติดตามสื่อโฆษณาของคู่แข่ง เพื่อนำมาพัฒนาสื่อโฆษณาของธนาคารอย่างสม่ำเสมอ

4. วางแผน ประสานงาน และดำเนินการของบประมาณในการจัดทำสื่อโฆษณา

5. ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าทีมงานด้าน Marketing & Event

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคาร อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษย์สัมพันธ์ และมีทักษะด้านการติดต่อประสานงานที่ดี
 • สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี เช่น MS Office ,Graphic Design เป็นต้น
 • หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SME จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น


ฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและรายย่อย

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการตั้งวงเงินสินเชื่อสำหรับลูกค้า รวมทั้งบันทึกและดำเนินการแจ้งการตั้งวงเงินสินเชื่อบนระบบสารสนเทศ
 • จัดทำสัญญาสินเชื่อ สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และสัญญาหลักประกันประเภทจำนำ
 • บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายและการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายงาน
 • กำหนดนโยบายมาตรฐาน การเก็บรักษากรมธรรม์ การต่ออายุ และวางแผนจัดการด้านการประกันภัย
 • ติดตามและสอบทานข้อมูลหลักประกัน รวมทั้งดูแลฐานข้อมูลหลักประกันทุกประเภท ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • บันทึกข้อมูลปรับปรุงโครงสร้างหนี้(TDR) ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการ Loan Payment และการชำระค่าอากรสำหรับลูกค้ารายย่อย รวมทั้งดูแลการใช้แคชเชียร์เช็คเพื่อทำนิติกรรมจำนอง และรายการค้างบัญชีเพื่อให้มีความถูกต้อง
 • ตรวจสอบบันทึกอนุมัติ เงื่อนไข ความถูกต้องของข้อมูล/เอกสารต่างๆ จัดทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง การจัดทำ Check List เอกสารสัญญาตรวจสอบความถูกต้อง

 คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น         

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านการตลาด ด้านสินเชื่อ และวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีความรู้เกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา
 • มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน การวางแผน และการให้คำปรึกษา
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล และมีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

 การคัดเลือก

          ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

          ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

 

            คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :อินเตอร์เน็ต  

เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์
 • Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป
 • Firefox
 • Chrome

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:


ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments