ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน –  12 ตำแหน่ง


ฝากประชาสัมพันธ์

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน –  12 ตำแหน่ง"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13659 หรือ
ตำแหน่ง: 12 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และบริการจัดการทางการเงิน

หน้าที่และความรับผิดชอบ                                                                                                                                                   
เสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการ กำหนดกลยุทธ์การตลาด คิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และบริการจัดการทางการเงิน พัฒนาการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์และระบบให้บริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

 • ตำแหน่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ตำแหน่งผลิตภัณฑ์บัตร
 • ตำแหน่งบริการจัดการทางการเงิน

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด หรืองานงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และธุรกิจของธนาคาร
 • มีทักษะด้านการตลาด การขาย การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอ
 • มีความรู้และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้

ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

             คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที


ตำแหน่งกลยุทธ์และบริหารจัดการพอร์ต

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของการเจริญเติบโตของพอร์ตสินเชื่อ SME และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.วิเคราะห์ Key Performance Driver เพื่อกำหนดกลยุทธ์ให้เข้าเป้าหมายของสายงาน

3.วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกที่เปลี่ยนไปรวมทั้งคู่แข่ง เพื่อนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ที่ตอบสนองต่อตลาด

4.นำกลยุทธ์ไปสู่การปฎิบัติผ่านทางการสื่อสารกับ Front Line /Sales Management Team

5.วิเคราะห์และจัดทำโมเดลคาดการณ์สินเชื่อ และเงินฝาก รวมทั้งรายได้และค่าธรรมเนียมต่างๆ

6.จัดทำรายงานเพื่อนำเสนอภาพรวมต่อผู้บริหาร

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ  การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน Sales Management, Portfolio Management, Credit Analysis หรือ Strategic Planning อย่างน้อย 3-5 ปี
 • มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคาร
 • มีความเข้าใจความต้องการของลูกค้าในธุรกิจ SME
 • มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต และ Economic Value Management
 • มีความสามารถเบื้องต้นในการจัดทำข้อมูล ผ่านเครื่องมือ เช่น MS-Access หรือ SAS
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft Power Point และ Microsoft Excel

การคัดเลือก

          ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

         ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

 

            คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น


กลยุทธ์และบริหารจัดการพอร์ต(MIS&Data Analyst)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.จัดทำฐานข้อมูลภายใน SME โดยใช้ฐานข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ

2.ประสานงานกับทั้งลูกค้าภายใน และภายนอกเพื่อทำความเข้าใจ Business Requirement

3.พัฒนา จัดทำ และดูแลระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน

4.สามารถวิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขข้อมูลกรณีที่ข้อมูลมีปัญหา เช่น Missing Data ,Duplicated Data เป็นต้น

5.วิเคราะห์ข้อมูลด้วยหลักการทางสถิติเบื้องต้น เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน MIS สถิติ บริหารธุรกิจ  การเงิน เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน MIS , Data Analyst หรือ Data Warehouse ในธุรกิจธนาคารอย่างน้อย 3-5 ปี
 • มีความรู้เบื้องต้นในธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
 • มีความสามารถจัดทำข้อมูลโดยใช้ Database Software MS-SQL หรือ SAS
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft Power Point และ Microsoft Excel

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

 

  คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น


 บริหารช่องทางการขายและการแบ่งส่วนลูกค้า(Customer Segment&Insight)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจความต้องการและปัญหาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

2. จัดทำ Market Research เพื่อเปรียบเทียบตนเองกับตลาดและคู่แข่งขัน

3. กำหนดแนวทางในการตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหา โดยมีวัตถุประสงค์ให้ลูกค้าใช้บริการกับธนาคารเพิ่มขึ้น

4. จัดทำ Action Plan เพื่อปิดเป้าหมายร่วมกับ PM

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน สถิติ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมการบริหาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ในความเข้าใจในธุรกิจ SME ไม่ต่ำกว่า 2 ปี และมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของธนาคารที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าในกลุ่ม SME เป็นอย่างดี (ลูกค้าที่มียอดขายมากกว่า 100 ล้านต่อปี)
 • มีประสบการณ์ในการทำความเข้าใจลูกค้า (Customer Insight) และ การทำวิจัยการตลาด ( Market Research) โดยการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับลูกค้าที่ทำธุรกิจในกลุ่ม ประเทศ AEC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความเข้าใจโดยสามารถอธิบายที่มาของรายได้ของสายงาน ทั้ง NII และ Non-NII ในแต่ละผลิตภัณฑ์ได้
 • มีทัศนคติที่ดีในการนำเสนอสิ่งที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานให้กับองค์กร
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS Excel, Power point และ Access ได้เป็นอย่างดี

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

 

  คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

 


บริหารช่องทางการขายและการแบ่งส่วนลูกค้า(Sales Management-RM Incentive and KPI)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนด KPI ให้ทีมขาย และสายงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่สายงานกำหนด

2. จัดทำ RM Incentive เพื่อกระตุ้นให้ RM แข่งขันกันบรรลุเป้าหมายของตนเอง

3. กระจายเป้าหมายลงทีมขายให้เหมาะสมกับ Benefit ที่ทีมขายได้รับ และ ติดตามผลการดำเนินงาน (Monitoring)

4. จัดทำ Customer campaign และประสานงานกับทีม Marketing & Event ของสายงานธุรกิจขนาดกลาง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน สถิติ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมการบริหาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ในความเข้าใจในธุรกิจ SME ไม่ต่ำกว่า 2 ปี และมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของธนาคารที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าในกลุ่ม SMEเป็นอย่างดี (ลูกค้าที่มียอดขายมากกว่า 100 ล้านต่อปี)
 • มีประสบการณ์ใน การกำหนด KPI ของทีมขายเพื่อให้สายงานสามารถบรรลุเป้าหมายได้
 • มีประสบการณ์ใน การจัดทำ RM Incentive เพื่อกระตุ้นให้ RM แข่งขันกันบรรลุเป้าหมาย
 • มีประสบการณ์ใน การกระจายเป้าหมายลง RM ให้สอดคล้องกับนโยบายเพื่อให้สามารถแข่งขันกันอย่างยุติธรรม
 • มีทัศนคติที่ดีในการนำเสนอสิ่งที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานให้กับองค์กร
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS Excel, Power point และ Access ได้เป็นอย่างดี

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

 

  คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

 


บริหารช่องทางการขายและการแบ่งส่วนลูกค้า(Sales Management-Capacity)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ศึกษา และทำความเข้าใจการทำงานของ RM ในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนสนับสนุนการทำงานของ RM ให้มีประสิทธิภาพ

2. จัดสรรกำลังคนในแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสมกับเป้าหมาย รวมทั้งการขยายหรือเปลี่ยนแปลง ที่ตั้งสำนักงานธุรกิจ

3. จัดทำ Action Plan เพื่อปิดเป้าหมายร่วมกับ PM

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน สถิติ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมการบริหาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ในความเข้าใจในธุรกิจ SME ไม่ต่ำกว่า 2 ปี และมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของธนาคารที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าในกลุ่ม SMEเป็นอย่างดี (ลูกค้าที่มียอดขายมากกว่า 100 ล้านต่อปี)
 • มีความเข้าใจในกระบวนการทำงานของ RM จุดแข็งจุดอ่อน ของทีมขายเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
 • มีความสามารถในการคำนวณ work load ของ RM เปรียบเทียบในแต่ละพื้นที่ และระบุพื้นที่ที่เหมาะสมในการโยกย้าย หรือจัดตั้งทีมที่รับผิดชอบพื้นที่สำนักงานธุรกิจ
 • มีทัศนคติที่ดีในการนำเสนอสิ่งที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานให้กับองค์กร
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS Excel, Power point และ Access ได้เป็นอย่างดี

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป
 

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

 

  คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

 


บริหารช่องทางการขายและการแบ่งส่วนลูกค้า (Customer Relationship Management-Campaign & Lead Management)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าในการใช้ผลิตภัณฑ์และหาแนวทางในการเพิ่มยอดการใช้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

2. กำหนด Theme ของ Campaign ที่จะส่งเสริมให้ลูกค้ามาใช้ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น

3. รวบรวม Lead ของแต่ละ Action หรือ Product เป็นระดับ Customer พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูล ของการที่ธนาคารติดต่อลูกค้า (Customer contact table)

4. จัดทำสรุปผลการจัดการของ Lead หรือ Campaign และอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้งานประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว
 

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน สถิติ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมการบริหาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ในความเข้าใจในธุรกิจ SME ไม่ต่ำกว่า 2 ปี และมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของธนาคารที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าในกลุ่ม SMEเป็นอย่างดี (ลูกค้าที่มียอดขายมากกว่า 100 ล้านต่อปี)
 • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของลูกค้า เพื่อนำมาจัดทำ Campaign กระตุ้นการใช้งานของลูกค้า
 • มีประสบการณ์ในการจัดการ Lead รายชื่อลูกค้า เพื่อให้ธนาคารติดต่อลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
 • มีทัศนคติที่ดีในการนำเสนอสิ่งที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานให้กับองค์กร
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS Excel, Power point และ Access ได้เป็นอย่างดี

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

 

  คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

 


พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ(Supply Chain Manager)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดแผนการขายผลิตภัณฑ์ สื่อสารร่วมกับ RM ผู้จัดการเขต ผู้จัดการภาค ให้สามารถทำตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เป็นผู้นำในการหา Sponsor ทั้งที่เป็นลูกค้าภายในและภายนอกธนาคารที่เหมาะสม เพื่อจัดทำ Buyer หรือ Supplier Financing ให้ตรงความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

3. ติดตามผลงานของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ออกสู่ตลาด ในด้านของการสร้าง Value Chain และสามารถสร้างรายได้และค่าธรรมเนียมให้กับธนาคารได้อย่างเหมาะสม

4. วางแผนและวิเคราะห์ปรับปรุงพัฒนาการทำตลาดได้ ในกรณีผลิตภัณฑ์ที่ออกไม่สามารถทำตลาดได้อย่างที่คาดหวัง

5. พัฒนาระบบงาน IT เพื่อรองรับการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

6. ดำเนินการในนำผลิตภัณฑ์ Trade และ Cash Management มา Bundling ตามความเหมาะสมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

7. วิเคราะห์ข้อมูลทั้ง ปฐมภูมิ และ ทุติยภูมิ เพื่อใช้ในการสนับสนุนธุรกิจ SME

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านการวิเคราะห์สินเชื่อและลูกค้าสัมพันธ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้ง Credit และ Non Credit ให้กับกลุ่มลูกค้า SME อย่างน้อย 1 ปี (หากเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ Supply Chain จะพิจารณาเป็นพิเศษ )
 • มีความรู้ผลิตภัณฑ์ทางด้าน Cash management และ Trade finance ในเบื้องต้น และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้
 • มีประสบการณ์การทำงานร่วมกันเป็นทีม และมีผลงานของตนเองอย่างน้อย 1 ชิ้นที่สร้างผลเชิงบวกต่อการทำธุรกิจ

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

 

  คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

 


พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ (Supply Chain Officer)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ประสานงาน และสื่อสารร่วมกับ RM ผู้บริหารเขต ผู้บริหารกลุ่ม ให้มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และสามารถทำตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. วิเคราะห์ถึงโอกาสทางธุรกิจจาก Sponsor ต่างๆ ทั้งที่เป็นลูกค้าภายในและภายนอกธนาคารที่เหมาะสม และจัดลำดับความสำคัญเพื่อจัดทำBuyer หรือ Supplier Financing ให้ตรงความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

3. วางแผนและวิเคราะห์หาสาเหตุในกรณีผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดไม่เป็นไปตามเป้าหมายและรายงานต่อหัวหน้างานเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์

4. ประสานงานกับหน่วยงานที่ต้องพัฒนาระบบงาน IT เพื่อรองรับการออกผลิตภัณฑ์ Supply Chain ได้

5. ดำเนินการในการนำผลิตภัณฑ์ Trade และ Cash Management มา Bundling ตามความเหมาะสมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

6. วิเคราะห์ข้อมูลทั้ง ปฐมภูมิ และ ทุติยภูมิ เพื่อใช้ในการสนับสนุนธุรกิจ SME

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านการวิเคราะห์สินเชื่อและลูกค้าสัมพันธ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีประสบการณ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้ง Credit หรือ Non Credit ให้กับกลุ่มลูกค้า SME (หากเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ Supply Chain จะพิจารณาเป็นพิเศษ )
 • มีประสบการณ์การทำงานร่วมกันเป็นทีม และมีผลงานของตนเองหรือทีมงานที่ตนเองมีส่วนร่วมสำคัญที่สร้างผลเชิงบวกต่อการทำธุรกิจ
 • มีความรู้ผลิตภัณฑ์ทางด้าน Cash management และ Trade finance ในเบื้องต้น

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

 

  คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น


พัฒนากระบวนการ (Process Improvement Officer)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อ (Credit Products) และผลิตภัณฑ์อื่นๆ (Non-Credit Products)

2. ดูแลให้กระบวนการทำให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งด้านการลด waste / ลดความผิดพลาด หรือเพิ่มรายได้

3. เก็บรวบรวมข้อมูลและวัดผลในแต่ละโครงการ (Project)

4. เสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ และเป้าหมายของสายงาน

5. ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กระบวนการ ก่อนอนุมัติ และหลังอนุมัติสินเชื่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนา / ปรับปรุงกระบวนการทางด้านสินเชื่อ SME และผลิตภัณฑ์อื่นๆ (Credit and Non-Credit process) อย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์ในงานด้าน RM อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ทางด้านสินเชื่อ Cash Management และ Trade Finance เป็นอย่างดีและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการได้

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

 

  คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น


ส่งเสริมกิจกรรมการตลาด (Product Marketing)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ประสานงานกับทีมงาน Product ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารงานการตลาด ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ และหน่วยงานภายในธนาคารที่เกี่ยวข้อง เพื่อการวางกลยุทธ์ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SME

2. สนับสนุนทีมงาน Event ในการวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SME

3. ติดตามสื่อโฆษณาของคู่แข่ง เพื่อนำมาพัฒนาสื่อโฆษณาของธนาคารอย่างสม่ำเสมอ

4. วางแผน ประสานงาน และดำเนินการของบประมาณในการจัดทำสื่อโฆษณา

5. ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าทีมงานด้าน Marketing & Event

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคาร อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษย์สัมพันธ์ และมีทักษะด้านการติดต่อประสานงานที่ดี
 • สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี เช่น MS Office ,Graphic Design เป็นต้น
 • หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SME จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น


ฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและรายย่อย

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการตั้งวงเงินสินเชื่อสำหรับลูกค้า รวมทั้งบันทึกและดำเนินการแจ้งการตั้งวงเงินสินเชื่อบนระบบสารสนเทศ
 • จัดทำสัญญาสินเชื่อ สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และสัญญาหลักประกันประเภทจำนำ
 • บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายและการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายงาน
 • กำหนดนโยบายมาตรฐาน การเก็บรักษากรมธรรม์ การต่ออายุ และวางแผนจัดการด้านการประกันภัย
 • ติดตามและสอบทานข้อมูลหลักประกัน รวมทั้งดูแลฐานข้อมูลหลักประกันทุกประเภท ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • บันทึกข้อมูลปรับปรุงโครงสร้างหนี้(TDR) ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการ Loan Payment และการชำระค่าอากรสำหรับลูกค้ารายย่อย รวมทั้งดูแลการใช้แคชเชียร์เช็คเพื่อทำนิติกรรมจำนอง และรายการค้างบัญชีเพื่อให้มีความถูกต้อง
 • ตรวจสอบบันทึกอนุมัติ เงื่อนไข ความถูกต้องของข้อมูล/เอกสารต่างๆ จัดทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง การจัดทำ Check List เอกสารสัญญาตรวจสอบความถูกต้อง

 คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น         

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านการตลาด ด้านสินเชื่อ และวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีความรู้เกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา
 • มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน การวางแผน และการให้คำปรึกษา
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล และมีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

 การคัดเลือก

          ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

          ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

 

            คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :อินเตอร์เน็ต  

เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์
 • Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป
 • Firefox
 • Chrome

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments