กรมพลาธิการทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 29 เม.ย. -08 พ.ค. 2557  นายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก)


ฝากประชาสัมพันธ์

"กรมพลาธิการทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 29 เม.ย. -08 พ.ค. 2557  นายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก)"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13641 หรือ
ตำแหน่ง: นายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก)
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ปวช.  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 17
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพและต่างจังหวัด
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 เม.ย. – 08 พ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ประกาศกรมพลาธิการทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2557
กรมพลาธิการทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลอืกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 17 อัตรา ดังนี้
1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.1 ตำแหน่งคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างยนต์
1.1.1 ตำแหน่งช่างเครื่องยนต์ จำนวน 10 อัตรา
1.1.2 ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ จำนวน 2 อัตรา
1.2 ตำแหน่งคุณวุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
1.2.1 ตำแหน่ง เสมียนพิมพ์ดีด จำนวน 2 อัตรา
1.2.2 ตำแหน่ง นายสิบคลัง จำนวน 1 อัตรา
1.2.3 ตำแหน่ง พลขับรถ จำนวน 2 อัตรา
2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 เพศชาย มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดา,มารดา  มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2.2 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.3 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณื และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (ผ้ที่เกิดระหวา่ง พ.ศ.2527 ถึง พ.ศ.2534) งดรับบุคคลพลเรือนที่เกิด พ.ศ.2536-2537 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 เว้นผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 – ชั้นปีที่ 5 (งดรับทหารกองหนุนยศ จ่าสิบตรี ถึง จ่าสิบเอก และ งดรับบุคคลจำพวก 2,3,4)
2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือประพฤติตัวผิดศีลธรรมเป็นภัยต่อสังคม
2.5 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ หรือ เป็นโรคที่ไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (เฉพาะผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการมาแล้ว มีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร ขึ้นไป และขนาดรอบอกไม่ต่ำกว่า 76/79 เซนติเมตร ส่วนผู้ที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และขนาดรอบอกไม่ต่ำกว่า 75/78 เซนติเมตร)
2.6 ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการ หรือ เคยถูกออกจากราชการเพราะมีความผิด หรือมีมลทิน มัวหมอง และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
2.7 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุก ตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา หรืออยู่ในระหว่างดำเนินคดี โดยเฉพาะข้อหายาเสพติดทุกประเภท ยกเว้นวามผิดฐานประมาท หรือ ลหุโทษ
2.8 ผู้มีประวัติคดีอาญา หากไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการ และไม่แจ้งข้อเท็จจริงต่อหน่วยรับบรรจุตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลังจะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทัพบก ได้ในภายหลัง ดังนั้น กองทัพบกจะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุหรือ ยกเลิกเพิกถอน หรือระงับการบรรจุในภายหลังได้ รวมทั้งจะฟ้องร้องดำเนินคดีและเรียกชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย
3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 ตำแหน่ง ช่างเครื่องยนต์ และช่างยนต์ล้อ สำเร็จการศกึษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ช่างยนต์ ตามแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
3.2 ตำแหน่ง เสมียนพิมพ์ดีด และนายสิบคลัง สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เป็นอย่างต่ำ และมีความรู้ เรื่องระเบียบงานสารบรรณเป็นอย่างดี
3.3 ตำแหน่ง พลขับรถ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เป็นอย่างต่ำ
3.3.1 รับบรรจุเฉพาะทหารกองหนุนที่มีอยุไม่ต่ำกว่า 22 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (ถึง 30 มิถุนายน 2557)
3.3.2 สามารถขับรถยนต์ได้เป็นอย่างดี มีใบอนุญาตขับรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก หรือใบอนุญาตพิเศษสำหรับขับรถยนต์ทหารจาก กรมการขนส่งทหารบก หรือ มีหนังสือรับรองผลการทดสอบขับขี่รถยนต์ทหารจาก กรมการขนส่งทหารบก และมีความรู้ความสามารถในการซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
3.4 ตำแหน่งตามข้อ 3.1-3.3 ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์ในการบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่มิได้
3.5 ผู้สมัครสอบตำแหน่ง ช่างเครื่องยนต์ และ ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ จำนวน 16 อัตรา เมื่อได้รับการบรรจุเข้ารับราชการฯ แล้วต้องสามารถไปปฏิบัติราชการในหน่วยต่างๆ รายละเอียดด้านล่าง
 
 
 
 

สมัครงาน กรมพลาธิการทหารบก งานราชการ กรุงเทพและต่างจังหวัด กรมพลาธิการทหารบก รับสมัคร สอบ กรมพลาธิการทหารบก 2557 สอบ กรมพลาธิการทหารบก 57 กรมพลาธิการทหารบก เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมพลาธิการทหารบก :สมัครด้วยตนเอง  

ในวัน และเวลาราชการ ที่สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่: 14 พ.ค. 2557
ประกาศผลสอบ: 26 พ.ค. 2557

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments