งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

การรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 12 -22 พ.ค. 2557  28 ตำแหน่ง รวม 56 อัตรา

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

เอกสารแนบหมายเลขที่๑

หน่วยที่ ๑

ตำแหน่ง วิศวกร ๖ จำนวน ๒ อัตรา

คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก วิศวกรรมโยธา

สังกัด ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑. ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายจะต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหารแล้ว ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

๒. กรณีผู้สมัครเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือบุคคลภายนอกต้องมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร

๓. มีสายตาดีและสามารถเห็นสีได้สมบูรณ์

๔. คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

๕. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร ประเภทภาคีวิศวกรหรือสูงกว่า

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับบริษัทที่ปรึกษาในการสำรวจออกแบบรายละเอียด จัดการประกวดราคาและควบคุมงานก่อสร้าง

๒. ควบคุมการก่อสร้างของโครงการให้ถูกต้องตามแบบและรายละเอียดการก่อสร้าง

๓. คำนวณออกแบบก่อสร้างจัดทำรายการจำเพาะ รายละเอียดในการก่อสร้าง ตลอดจนประมาณการค่าใช้จ่ายตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. ช่วยดำเนินการจัดทำงบประมาณและแผนการจ่ายเงินโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๕. ตรวจสอบปริมาณงาน วัสดุก่อสร้าง การเบิกจ่ายวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในโครงการ

๖. รวบรวมสถิติข้อมูลเกี่ยวกับงานโครงการก่อสร้าง และช่วยวางแผนปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม

๗. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่โครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปได้ตามแผน

๘. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานก่อสร้างและรวบรวมจัดทำรายงานเสนอ

 

เอกสารแนบหมายเลขที่๒

หน่วยที่ ๒

ตำแหน่ง วิศวกร ๖ จำนวน ๑ อัตรา

คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก วิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมอุตสาหการ

สังกัด ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑. ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายจะต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหารแล้ว ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

๒. กรณีผู้สมัครเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือบุคคลภายนอกต้องมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร

๓. มีสายตาดีและสามารถเห็นสีได้สมบูรณ์

๔. คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้าหรือวิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมอุตสาหการ

๕. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร ประเภทภาคีวิศวกรหรือสูงกว่า

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ร่วมศึกษางานออกแบบและข้อกำหนดทางเทคนิคงานวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกลตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. ประสานงานและร่วมกับวิศวกรที่ปรึกษาในการตรวจแบบ และรายละเอียดทางเทคนิค และเอกสารประกวดราคางานวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกลของโครงการ

๓. ร่วมดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง และช่วยตรวจสอบข้อเสนอทางเทคนิคในงานวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ตามขั้นตอน และระเบียบที่กำหนด

๔. ร่วมกับวิศวกรที่ปรึกษาในการควบคุมการสร้าง การผลิต การประกอบติดตั้ง การตรวจสอบและทดสอบให้เป็นไปตามแบบและรายละเอียดทางเทคนิคที่กำหนด

๕. ประสานงานระหว่างวิศวกรที่ปรึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในการรถไฟฯ เพื่อให้งานสร้าง งานผลิต งานประกอบติดตั้งดำเนินไปได้ตามแผน

๖. รวบรวมข้อมูลรายละเอียดทางเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ผลการทดสอบใช้งานและอื่นๆ เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ติดตามประเมินผล

๗. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานเสนอ

เอกสารแนบหมายเลขที่ 3

หน่วยที่ 3

ตำแหน่ง พนักงานการบัญชี ๖ จำนวน ๑ อัตรา

คุณวุฒิ ปริญญาตรี

สาขาวิชา/วิชาเอก การบัญชี หรือการเงิน หรือสถิติ

สังกัด ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑. ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายจะต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหารแล้ว ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

๒. กรณีผู้สมัครเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือบุคคลภายนอกต้องมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร

๓. มีสายตาดีและสามารถเห็นสีได้สมบูรณ์ (ตาไม่บอดสี)

๔. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาการเงิน หรือสาขาสถิติ

๕. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. รวบรวม บันทึกค่าใช้จ่ายและจัดทำงบประมาณรายจ่ายทำการ งบประมาณลงทุนประจำปีและงบประมาณแผ่นดินของโครงการที่รับผิดชอบ

๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน และจัดทำเอกสารเกี่ยวข้องต่างๆ ในการตั้งเบิกเงินค่าจ้างให้แก่บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาและบริษัทรับเหมาก่อสร้างของโครงการที่รับผิดชอบ

๓. บันทึกรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ ตลอดจนการเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทางการเงินของโครงการที่รับผิดชอบ

๔. จัดทำรายงานเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายจริงและแผนการใช้เงินงบประมาณทำการ รวมทั้งจัดทำรายงานข้อมูลการเบิกจ่ายเงินและสถิติต่างๆ ภายในหน่วยงาน และงานโครงการที่รับผิดชอบ

๕. จัดทำใบจ่ายเงินเกี่ยวกับการจัดซื้อของใช้เบ็ดเตล็ดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ภายในหน่วยงาน

๖. บันทึกโต้ตอบ ประสานงานและติดตามเรื่องเกี่ยวข้องต่างๆ ทางด้านการเงินและการบัญชี

เอกสารแนบหมายเลขที่4

หน่วยที่ 4

ตำแหน่ง พนักงานการบัญชี ๖ จำนวน ๕ อัตรา

คุณวุฒิ ปริญญาตรี

สาขาวิชา/วิชาเอก การบัญชี

สังกัด ฝ่ายการเงินและการบัญชี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑. ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายจะต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหารแล้วตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

๒. กรณีผู้สมัครเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือบุคคลภายนอกต้องมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร

๓. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี

๔. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. การจัดทำประมาณการทางการเงินต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนทางการเงิน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

๒. จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณและวางแผนจัดหาเงิน เป็นรายเดือน รายไตรมาสและรายปี

๓. จัดทำงบการเงิน รายไตรมาส และประจำปี รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานการวิเคราะห์ฐานะการเงิน รายเดือน รายไตรมาส และประจำปี

๔. จัดทำรายงานคำนวณมูลค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ประจำปี และการเปลี่ยนแปลงมูลค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์

๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เอกสารแนบหมายเลขที่ 5

หน่วยที่ 5

ตำแหน่ง พนักงานการตลาดและทรัพย์สิน ๖ จำนวน ๓ อัตรา

คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทางพาณิชย์ศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ

หรือศิลปศาสตร์

สาขาวิชา/วิชาเอก การจัดการ หรือการตลาด หรือการเงิน หรือเศรษฐศาสตร์

สังกัด ฝ่ายการพาณิชย์

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑. ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายจะต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหารแล้วตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

๒. กรณีผู้สมัครเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือบุคคลภายนอกต้องมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

๓. คุณวุฒิปริญญาตรี ทางพาณิชย์ศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือศิลปศาสตร์สาขาวิชาการจัดการ หรือการตลาด หรือการเงิน หรือเศรษฐศาสตร์

๔. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

๕. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลได้

๖. มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการตลาดเป็นอย่างดี

๗. มีทักษะในการอ่าน พูด เขียน ฟัง ภาษาอังกฤษได้ดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ศึกษา/วิเคราะห์/วิจัยตลาดด้านการโดยสารและการสินค้า รูปแบบการให้บริการขนส่งทางรถไฟ สำรวจพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บริการขนส่ง รวมถึงการวิจัยการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

๒. เสนอกลยุทธ์การตลาด ปรับปรุงรูปแบบการขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้าทางรถไฟอัตราค่าใช้บริการ

๓. ศึกษา/วิเคราะห์ และจัดทำโครงการจัดหารถจักร และล้อเลื่อน รวมทั้งแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับปริมาณการขนส่งที่คาดการณ์ไว้

๔. ศึกษา/วิเคราะห์โครงการวิจัยร่วมกับผู้เกี่ยวข้องหรือผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ

๕. จัดทำรายงานแผน/โครงการการพัฒนาเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับองค์กรรถไฟระหว่างประเทศและหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นๆ

๖. รวบรวม/ติดตามและพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร ระเบียบและคำสั่งต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานด้านการตลาดทั้งด้านการโดยสารและการสินค้า

๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารแนบหมายเลขที่ 6

หน่วยที่ 6

ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบภายใน ๖ จำนวน ๓ อัตรา

คุณวุฒิ ปริญญาตรี

สาขาวิชา/วิชาเอก การบัญชี หรือการเงิน หรือการบริหาร หรือนิติศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์

หรือเศรษฐศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์

สังกัด ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑. ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายจะต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหารแล้วตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

๒. กรณีผู้สมัครเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือบุคคลภายนอกต้องมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร

๓. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือการเงิน หรือการบริหาร หรือนิติศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์

๔. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

๕. มีทักษะในการอ่าน พูด เขียน ฟัง ภาษาอังกฤษได้ดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ปฏิบัติเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน

๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการบัญชี การเงิน การปฏิบัติงานตามข้อบังคับ ระเบียบการและคำสั่งของการรถไฟฯ รวมทั้งข้อกำหนดของทางการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๓. การวางระบบ และประเมินผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงาน

๔. การจัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะการตรวจสอบอย่างมีอิสระ

เอกสารแนบหมายเลขที่ 7

หน่วยที่ 7

ตำแหน่ง พนักงานการเดินรถ ๔ (เสมียนสถานี) จำนวน ๒ อัตรา

คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สาขาวิชา/วิชาเอก ทางพาณิชย์

สังกัด สำนักงานขนส่งคอนเทนเนอร์

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑. ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายจะต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหารแล้วตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

๒. กรณีผู้สมัครเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือบุคคลภายนอกต้องมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร

๓. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางพาณิชย์

๔. สายตาดีและสามารถมองเห็นสีได้สมบูรณ์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ให้บริการด้านการสินค้าแก่ผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบการ และคำสั่งของการรถไฟฯ

๒. จัดทำสถิติการเดินรถ เพื่อกำหนดเวลาเดินรถ และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเวลาเดินรถ

๓. ให้บริการรับ/ส่งสินค้า การคิดค่าระวาง การออกใบส่งของ การคิดค่าระวางเพิ่ม การเก็บรักษาเงินการทำบัญชี รวบรวมเงินรายได้นำส่งผู้บังคับบัญชา

๔. รับ/ส่งโทรเลข หนังสือเอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ

๕. ให้บริการข้อมูลกับผู้ใช้บริการด้านการสินค้าเกี่ยวกับเวลา เส้นทางการเดินรถ รายละเอียดเกี่ยวกับการบริการด้านการรับ/ส่งสินค้า

๖. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารแนบหมายเลขที่ 8

หน่วยที่ 8

ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป ๔ จำนวน ๑ อัตรา

คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สาขาวิชา/วิชาเอก ทางพาณิชย์

สังกัด สำนักงานขนส่งคอนเทนเนอร์

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑. ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายจะต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหารแล้วตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

๒. กรณีผู้สมัครเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือบุคคลภายนอกต้องมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร

๓. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางพาณิชย์

๔. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดีลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ช่วยหัวหน้าหมวดปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านงานบุคคล/สารบรรณ/ธุรการ

๒. รวบรวมข้อมูลต่างๆ

๓. จัดทำรูปแบบข้อมูล/การเสนอรายงาน/ข้อเสนอแนะ พร้อมกับรายงานข้อเท็จจริงอื่นๆ

๔. ติดตามการดำเนินงานเรื่องต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องในงานบุคคล/สารบรรณ/ธุรการ พร้อมกับเสนอผลรายงานให้ทราบทุกระยะ

๕. ประสานงานกับหน่วยงานเกี่ยวข้องในกิจการของสำนักงาน

๖. จัดทำบัญชีพัสดุ และดูแลการเบิกจ่ายพัสดุ

๗. จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน วัสดุ อุปกรณ์ของสำนักงาน

๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารแนบหมายเลขที่ 9

หน่วยที่ 9

ตำแหน่ง พนักงานการตลาดและทรัพย์สิน ๔ จำนวน ๑ อัตรา

คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สาขาวิชา/วิชาเอก ทางพาณิชย์

สังกัด สำนักงานขนส่งคอนเทนเนอร์

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑. ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายจะต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหารแล้วตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

๒. กรณีผู้สมัครเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือบุคคลภายนอกต้องมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร

๓. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางพาณิชย์

๔. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูล สถิติ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าในระบบคอนเทนเนอร์

๒. รวบรวมและจัดเตรียมฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และจัดระเบียบในการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารต่างๆ

๓. จัดแยกประเภทหนังสือ/เอกสารต่างๆ เพื่อส่งให้หรือรับจากหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้อง

๔. ช่วยดำเนินเรื่องที่ต้องติดต่อกับฝ่ายอื่นๆ ในการแสวงหาข้อมูลและข่าวสารต่างๆ

๕. ติดตามและจัดเก็บปริมาณการขนส่ง และรายได้ประจำเดือนของการขนส่งคอนเทนเนอร์เปรียบเทียบกับประมาณการปริมาณและรายได้

๖. ช่วยดำเนินเรื่องที่ต้องติดต่อฝ่ายอื่นๆ เพื่อแก้ไขการให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งระบบคอนเทนเนอร์

๗. รวบรวมและติดตามผล และคุณภาพของบริการขนส่งระบบคอนเทนเนอร์

๘. รวบรวมและจัดเก็บเอกสาร คำสั่ง ระเบียบการข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการขนส่ง

๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารแนบหมายเลขที่ 10

หน่วยที่ 10

ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป ๔ จำนวน ๑ อัตรา

คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สาขาวิชา/วิชาเอก ทางพาณิชย์ หรือทางอาหารหรือโภชนาการ คหกรรมศาสตร์

สังกัด สำนักงานอาณาบาล

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑. ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายจะต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหารแล้วตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

๒. กรณีผู้สมัครเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือบุคคลภายนอกต้องมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร

๓. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางพาณิชย์ หรือทางอาหาร หรือโภชนาการคหกรรมศาสตร์

๔. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมแบบพิมพ์ศาลได้ดี

๕. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปและกฎหมายแรงงาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ หนังสือโต้ตอบ ลงทะเบียนเข้า/ออก จัดทำสำเนาเอกสาร เก็บรักษาและแจกจ่ายหน่วยงาน

๒. ติดตามเกี่ยวกับการสั่งการและคำสั่งในบันทึกประชุม

๓. บันทึกและแก้ไขประวัติพนักงาน ลูกจ้าง อดีตผู้ปฏิบัติงาน

๔. ตั้งเบิกเงินสวัสดิการและเงินสงเคราะห์ต่างๆ

๕. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ถอดถอน ลงโทษ และการจ้างแรงงานต่างๆ

๖. ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิใบเบิกทางทั้งส่วนราชการและเชิงบำเหน็จส่วนบุคคล

๗. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานฌาปนกิจ

๘. จัดทำงบประมาณประจำปี รวมทั้งจัดทำรายงานควบคุมค่าใช้จ่ายงบทำการและการของบประมาณกลางปี

๙. ตัดบัญชีทรัพย์สินและภาชนะถาวรทุกชนิด

๑๐. จัดทำบัญชีพัสดุ บัญชีรายงานค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วยบัญชีคอมพิวเตอร์

๑๑. การจัดเตรียมการรับรองและพิธีการต่างๆ

๑๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารแนบหมายเลขที่๑1

หน่วยที่ ๑1

ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป ๖ จำนวน ๑ อัตรา

คุณวุฒิ ปริญญาตรี

สาขาวิชา/วิชาเอก เศรษฐศาสตร์ หรือพาณิชยศาสตร์ หรือบัญชี หรือบริหารธุรกิจหรือศิลปศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์

สังกัด ศูนย์ประสานงานและเลขานุการคณะกรรมการรถไฟฯ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑. ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายจะต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหารแล้วตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

๒. กรณีผู้สมัครเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือบุคคลภายนอกต้องมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร

๓. คุณวุฒิปริญญาตรี ทางสาขาเศรษฐศาสตร์ หรือพาณิชยศาสตร์ หรือบัญชี หรือบริหารธุรกิจหรือศิลปศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์

๔. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

๕. มีทักษะในการอ่าน พูด เขียน ฟัง ภาษาอังกฤษได้ดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ ลงทะเบียนหนังสือรับเข้า/ส่งออก จัดทำสำเนาเอกสาร แจกจ่ายหน่วยงานเกี่ยวข้อง จัดเก็บเอกสาร ถ่ายเอกสาร เรียงหน้าเอกสาร และเย็บรวมเรื่อง

๒. ปฏิบัติงานด้านธุรการบุคคล จัดทำบัตรประจำตัวพนักงานและอดีตพนักงาน บันทึกแก้ไขประวัติพนักงาน ลูกจ้าง และอดีตผู้ปฏิบัติงาน

๓. ปฏิบัติงานด้านการสวัสดิการพนักงาน จัดทำใบเบิกทางทั้งส่วนราชการและบำเหน็จส่วนบุคคลทำเบิกค่ารักษาพยาบาลพนักงาน ลูกจ้าง และอดีตผู้ปฏิบัติงาน

๔. จัดทำรายงานควบคุมค่าใช้จ่ายงบทำการ

๕. ปฏิบัติงานเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ของหน่วยงาน

๖. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมการให้บริการการประชุม จัดทำรายงานการประชุม

๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารแนบหมายเลขที่๑2

หน่วยที่ ๑2

ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ ๖ จำนวน ๑ อัตรา

คุณวุฒิ ปริญญาตรี

สาขาวิชา/วิชาเอก คอมพิวเตอร์ หรือสถิติ หรือคณิตศาสตร์ หรือบัญชี หรือการเงิน หรือเศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์

สังกัด งานวิเคราะห์และโปรแกรม กองบริการเทคนิค ฝ่ายระบบข้อมูล

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑. ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายจะต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหารแล้วตาม พรบ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

๒. กรณีผู้สมัครเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือบุคคลภายนอกต้องมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

๓. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสถิติ หรือคณิตศาสตร์ หรือบัญชีหรือการเงินหรือเศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะต้องเรียนวิชาด้านการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ดำเนินการเขียนและพัฒนาโปรแกรม ตามความต้องการของผู้ใช้งาน รวมทั้งการทดสอบและการติดตั้งระบบงานตามที่ได้วิเคราะห์และออกแบบไว้

๒. ดำเนินการจัดทำโปรแกรม การจัดทำเอกสาร Operation Manual, Maintenance Manual และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายงาน โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไป ตามมาตรฐาน

๓. ดำเนินการ ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา อุปสรรค พร้อมให้ความช่วยเหลือแนะนำทางด้าน Hardware และ Software ของระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้

๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารแนบหมายเลขที่๑3

หน่วยที่ ๑3

ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ ๖ จำนวน ๔ อัตรา

คุณวุฒิ ปริญญาตรี

สาขาวิชา/วิชาเอก คอมพิวเตอร์ หรือสถิติ หรือคณิตศาสตร์ หรือบัญชี หรือการเงิน

หรือเศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์

สังกัด งานระบบสื่อสารข้อมูล กองบริการเทคนิค ฝ่ายระบบข้อมูล

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑. ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายจะต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหารแล้วตาม พรบ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

๒. กรณีผู้สมัครเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือบุคคลภายนอกต้องมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

๓. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสถิติ หรือคณิตศาสตร์ หรือบัญชี หรือการเงินหรือเศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะต้องเรียนวิชาด้านการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ดำเนินการ ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา อุปสรรค ทางด้านการสื่อสารข้อมูลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ตามความเหมาะสม

๒. รวบรวม เหตุการณ์ ข้อมูลผลการใช้งาน และอุปสรรคหรือข้อขัดข้องต่างๆ

๓. จัดทำรายงานสถิติ เหตุการณ์ในระบบสื่อสารข้อมูลของโครงการต่างๆ

๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารแนบหมายเลขที่๑4

หน่วยที่ ๑4

ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ ๖ จำนวน ๑ อัตรา

คุณวุฒิ ปริญญาตรี

สาขาวิชา/วิชาเอก คอมพิวเตอร์ หรือสถิติ หรือคณิตศาสตร์ หรือบัญชี หรือการเงิน

หรือเศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์

สังกัด งานบริการเทคนิค กองบริการเทคนิค ฝ่ายระบบข้อมูล

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑. ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายจะต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหารแล้วตาม พรบ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

๒. กรณีผู้สมัครเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือบุคคลภายนอกต้องมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

๓. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสถิติ หรือคณิตศาสตร์ หรือบัญชี หรือการเงิน หรือเศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะต้องเรียนวิชาด้านการประมวลผลด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ปฏิบัติงานด้านการจัดทำ ออกแบบ และปรับปรุงเว็บไซต์องค์กรและเว็บไซต์ภายใน (Intranet) ของการรถไฟฯ

๒. พิจารณาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้เว็บไซต์องค์กรและเว็บไซต์ภายใน (Intranet) ของการรถไฟฯ มีความน่าสนใจและสร้างความดึงดูดใจให้แก่ผู้เข้าชม

๓. บำรุงรักษา เครื่องแม่ข่าย (Server) ของเว็บไซต์การรถไฟฯ ทั้ง Hardware และ Software รวมถึงการป้องกันภัยคุกคามบนแม่ข่าย และการกำหนดการใช้พื้นที่บนเครื่องแม่ข่าย

๔. การบริหารจัดการฐานข้อมูลต่างๆ บนเครื่องแม่ข่าย และการสำรองข้อมูลของเครื่องแม่ข่าย

๕. การวางแผน และกำหนดระเบียบวิธีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์องค์กรและเว็บไซต์ภายใน (Intranet) ของการรถไฟฯ

๖. ประสานงาน ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าที่การรถไฟฯ ให้สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์องค์กร และเว็บไซต์ภายใน (Intranet) ของการรถไฟฯได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

๗. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์องค์กรและเว็บไซต์ภายใน (Intranet) ของการรถไฟฯ ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน

๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้องค์กรในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้

เอกสารแนบหมายเลขที่๑๕

หน่วยที่ ๑๕

ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ ๖ จำนวน ๑ อัตรา

คุณวุฒิ ปริญญาตรี

สาขาวิชา/วิชาเอก คอมพิวเตอร์ หรือสถิติ หรือคณิตศาสตร์ หรือบัญชี หรือการเงิน หรือเศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์

สังกัด งานฝึกอบรมและพัฒนา กองจัดการโครงการ ฝ่ายระบบข้อมูล

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑. ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายจะต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหารแล้วตาม พรบ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

๒. กรณีผู้สมัครเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือบุคคลภายนอกต้องมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๓. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสถิติ หรือคณิตศาสตร์ หรือบัญชี หรือการเงิน หรือเศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะต้องเรียนวิชาด้านการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมงาน การวางระบบงาน การเขียนโปรแกรมคำสั่งเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามความต้องการ

๒. ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน คู่มือโปรแกรม และคู่มือการฝึกอบรม

๓. ดำเนินการทดสอบข้อมูล การจัดทำแผนทดสอบระบบโปรแกรม การวางแผนปฏิบัติในการควบคุมการส่งข้อมูล

๔. การจัดทำและพัฒนาระบบงานและโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงานของระบบงานคอมพิวเตอร์

๕. ให้ความช่วยเหลือแนะนำทางด้านการพัฒนาระบบและโปรแกรม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๖. ตรวจสอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานตามคู่มือ

๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารแนบหมายเลขที่๑๖

หน่วยที่ ๑๖

ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ ๖ จำนวน ๒ อัตรา

คุณวุฒิ ปริญญาตรี

สาขาวิชา/วิชาเอก คอมพิวเตอร์ หรือสถิติ หรือคณิตศาสตร์ หรือบัญชี หรือการเงิน หรือเศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์

สังกัด งานวางแผนโครงการ กองจัดการโครงการ ฝ่ายระบบข้อมูล

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑. ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายจะต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหารแล้วตาม พรบ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

๒. กรณีผู้สมัครเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือบุคคลภายนอกต้องมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

๓. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสถิติ หรือคณิตศาสตร์ หรือบัญชี หรือการเงินหรือเศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะต้องเรียนวิชาด้านการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. สำรวจ ศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลตามความต้องการจากหน่วยงานภายในการรถไฟฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒. ศึกษาวิเคราะห์เทคโนโลยี เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงาน

๓. ศึกษา และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเทคนิค การปฏิบัติงาน และการเงิน

๔. จัดทำแผนงาน โครงการระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

๕. วิเคราะห์อัตราผลตอบแทนของแผนงานต่างๆ

๖. จัดทำข้อกำหนดทางเทคนิค

๗. กำหนดเงื่อนไขการประกวดราคา หรือจัดหา

๘. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกการรถไฟฯ ในการจัดทำแผน

๙. จัดทำงบประมาณโครงการ

๑๐. ปรับปรุงและแก้ไขแผนงานให้ทันสมัยตามสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป

๑๑. ปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนงานด้านการบริหารและคลังข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๒. ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารและคลังข้อมูลเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน

๑๓. ดำเนินการตรวจสอบการทำงานหรือข้อผิดพลาดของระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารและ

คลังข้อมูล ตรวจสอบสิทธิการใช้งาน ตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถใช้งานได้และถูกต้องตามที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ

๑๔. ดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารและคลังข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้ได้ทบทวนการใช้งานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

๑๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารแนบหมายเลขที่๑๗

หน่วยที่ ๑๗

ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ ๖ จำนวน ๒ อัตรา

คุณวุฒิ ปริญญาตรี

สาขาวิชา/วิชาเอก คอมพิวเตอร์ หรือสถิติ หรือคณิตศาสตร์ หรือบัญชี หรือการเงิน

หรือเศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์

สังกัด งานควบคุมโครงการ กองจัดการโครงการ ฝ่ายระบบข้อมูล

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑. ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายจะต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหารแล้วตาม พรบ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

๒. กรณีผู้สมัครเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือบุคคลภายนอกต้องมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

๓. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสถิติ หรือคณิตศาสตร์ หรือบัญชี หรือการเงินหรือเศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะต้องเรียนวิชาด้านการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. แสวงหาข้อมูลในด้านระเบียบ ข้อกำหนด เพื่อนำมาประกอบการตรวจรับงานซื้อและงานจ้างตลอดจน ควบคุมดูแล และการบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. รวบรวมและตรวจสอบเอกสารหลักฐานโดยการประสานผู้รับผิดชอบเพื่อขอเอกสารหลักฐานและตรวจสอบความเหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ศึกษาวิเคราะห์เทคโนโลยี เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงาน

๔. ประสานงานและดูแล เพื่อให้การดำเนินการโครงการระบบงานคอมพิวเตอร์ ลุล่วง ตามกำหนดระยะเวลา

๕. ดูแล ตรวจรับงาน และการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับ

๖. ศึกษาผลกระทบ ปัญหา เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขให้ทันสมัยตามสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป

๗. จัดเก็บรวบรวมข้อเสนอแนะ ปัญหา วิธีการแก้ไข และการป้องกัน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาแผนงานใหม่

๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารแนบหมายเลขที่๑๘

หน่วยที่ ๑๘

ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ ๔ จำนวน ๔ อัตรา

คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สาขาวิชา/วิชาเอก บัญชี หรือคอมพิวเตอร์ หรือช่างอิเล็กทรอนิคส์

สังกัด งานเตรียมข้อมูล กองปฏิบัติการประมวลผล ฝ่ายระบบข้อมูล

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑. ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายจะต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหารแล้วตาม พรบ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

๒. กรณีผู้สมัครเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือบุคคลภายนอกต้องมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

๓. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาบัญชี หรือคอมพิวเตอร์ หรือช่างอิเล็กทรอนิคส์

๔. ผ่านการอบรมหลักสูตรควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์และการใช้คำสั่งงานของเครื่องคอมพิวเตอร์

๕. มีความรู้เบื้องต้นในการดูแล ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

๖. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ปฏิบัติงานใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมข้อมูล และประมวลผลข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐาน วิธีการ และขั้นตอนให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด

๒. บำรุงรักษาห้องเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประมวลผล ตลอดจนวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ในความรับผิดชอบให้อยู่ในลักษณะที่สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สะอาดและเป็นระเบียบ

๓. บันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประมวลผล และระบบสื่อสารข้อมูลให้เป็นมาตรฐานที่เหมาะสม

๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารแนบหมายเลขที่๑9

หน่วยที่ ๑9

ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป ๖ จำนวน ๑ อัตรา

คุณวุฒิ ปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์

สาขาวิชา/วิชาเอก การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือบริหารธุรกิจ

สังกัด แผนกบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานบุคคล

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑. ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายจะต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหารแล้วตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

๒. กรณีผู้สมัครเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือบุคคลภายนอกต้องมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

๓. คุณวุฒิปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือบริหารธุรกิจ

๔. สามารใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี

๕. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ การพูด การอ่าน การแปล และการเขียนได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดแยกแฟ้มเอกสารเกี่ยวกับงานด้านบริหารงานบุคคลเสนอผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล หรือผู้บริหารการรถไฟฯ

๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลการรับ-ส่งหนังสือ การลงทะเบียน การติดตาม และการจัดเก็บรักษาเอกสารของฝ่ายฯ

๓. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกสั่งการจัดทำคำสั่งบรรจุ แต่งตั้งโยกย้าย ที่อยู่ในอำนาจของฝ่าย

๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบหนังสือทางราชการ การจัดทำรายงานการประชุม ตลอดจนติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกของการรถไฟฯ

๕. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร่างโต้ตอบบันทึกรายงานต่างๆ รวมทั้งบันทึก แยกเรื่องเพื่อส่งกองต่างๆ ในฝ่ายฯ ดำเนินการ

๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารแนบหมายเลขที่20

หน่วยที่ 20

ตำแหน่ง บุคลากร ๖ จำนวน ๒ อัตรา

คุณวุฒิ ปริญญาตรี

สาขาวิชา/วิชาเอก การบริหารงานบุคคล หรือบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือนิติศาสตร์

สังกัด กองพัฒนาบุคคล ฝ่ายบริหารงานบุคคล

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑. ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายจะต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหารแล้วตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

๒. กรณีผู้สมัครเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือบุคคลภายนอกต้องมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

๓. คุณวุฒิปริญญาตรี ทางสาขาวิชาการบริหารงานบุคคล หรือบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์หรือนิติศาสตร์

๔. สามารใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี

๕. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ช่วยดำเนินการจัดทำแผนในการฝีกอบรมเพื่อเลื่อนระดับ เลื่อนตำแหน่ง (Training Road Map)และเพื่อวางแผนจัดระบบการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน (Training Need) โดยศึกษารวบรวมข้อมูลและพิจารณาเสนอความเห็นเบื้องต้น

๒. ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานการรถไฟฯ

๓. จัดทำข้อมูลและสถิติด้านบุคคล

๔. ร่าง โต้ตอบ จัดพิมพ์หนังสือ ดำเนินการเกี่ยวกับงานประชุมที่เกี่ยวข้อง และจัดทำบัญชีภาชนะถาวร สถิติการลา

๕. จัดเก็บเอกสารต่างๆ อย่างเป็นระบบ

๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารแนบหมายเลขที่๒1

หน่วยที่ ๒1

ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป ๖ จำนวน ๑ อัตรา

คุณวุฒิ ปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์

สาขาวิชา/วิชาเอก การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือรัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์

หรือนิติศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สังกัด กองการบุคคล ฝ่ายบริหารงานบุคคล

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑. ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายจะต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหารแล้วตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

๒. กรณีผู้สมัครเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือบุคคลภายนอกต้องมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

๓. คุณวุฒิปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือรัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๔. สามารใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี

๕. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ การพูด การอ่าน การแปล และการเขียนได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำแฟ้มประวัติและปรับปรุงฐานข้อมูลประวัติของพนักงานทั้งการรถไฟฯ ด้วยโปรแกรมระบบบุคลากร (Client/Server)

๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลประวัติพนักงานเพื่อใช้สำหรับการแต่งตั้ง การโยกย้ายการเลื่อนตำแหน่ง และการออกจากงาน

๓. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำประวัติย่อผู้บริหารของการรถไฟแห่งประเทศไทย

๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบรับรองประวัติพนักงานเพื่อใช้สำหรับการขอใช้สิทธิและสวัสดิการต่างๆ รวมทั้งดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองการทำงาน

๕. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการโต้ตอบหนังสือทางราชการ การจัดทำรายงานการประชุม ตลอดจนติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกของการรถไฟฯ

๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารแนบหมายเลขที่๒2

หน่วยที่๒2

ตำแหน่ง บุคลากร ๖ จำนวน ๒ อัตรา

คุณวุฒิ ปริญญาตรี

สาขาวิชา/วิชาเอก การบริหารงานบุคคล หรือบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือนิติศาสตร์

สังกัด กองการบุคคล ฝ่ายบริหารงานบุคคล

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑. ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายจะต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหารแล้วตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

๒. กรณีผู้สมัครเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือบุคคลภายนอกต้องมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

๓. คุณวุฒิปริญญาตรี ทางสาขาวิชาการบริหารงานบุคคล หรือบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์หรือนิติศาสตร์

๔. สามารใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี

๕. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. โต้ตอบหนังสือภายใน และภายนอกการรถไฟฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๒. จัดทำสถิติ รายงานข้อมูล และเสนอแนะความเห็นในงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ

๓. จัดทำคำสั่งเกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ ออกจากงาน และตรวจสอบในกรณีต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจของการรถไฟฯ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนดไว้

๔. ดำเนินการจัดเตรียมกระบวนการ ขั้นตอน สรรหา และคัดเลือกบุคคลทั้งภายนอกและภายในการรถไฟฯ

๕. ติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอกการรถไฟฯ

๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารแนบหมายเลขที่๒3

หน่วยที่๒3

ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป ๖ จำนวน ๑ อัตรา

คุณวุฒิ ปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์

สาขาวิชา/วิชาเอก บัญชี หรือบริหารธุรกิจ หรือศิลปศาสตร์ หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือรัฐศาสตร์

สังกัด กองเงินเดือนและค่าจ้าง ฝ่ายบริหารงานบุคคล

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑. ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายจะต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหารแล้วตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

๒. กรณีผู้สมัครเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือบุคคลภายนอกต้องมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

๓. คุณวุฒิปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี หรือบริหารธุรกิจ หรือศิลปศาสตร์หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือรัฐศาสตร์

๔. สามารใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี

๕. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ การพูด การอ่าน การแปล และการเขียนได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ตรวจสอบการเบิก – จ่าย เงินเบี้ยเลี้ยงต่างๆ ค่าพาหนะ ค่าขนย้ายเครื่องเรือน ค่าเสี่ยงภัย ค่าเช่าที่พัก ที่สั่งจ่าย ณ กองการเงิน ของพนักงานฝ่าย/สำนักงานต่างๆ และตำรวจรถไฟส่วนกลาง

๒. ลงทะเบียนเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน

๓. ลงสมุดและผ่านจ่ายใบเบิก – จ่าย ไปยัง งานประมวลบัญชี เพื่อเก็บรายละเอียด และส่งไปยังกองการเงิน ต่อไป

๔. จัดเก็บสถิติจำนวนใบจ่ายเงินทั้งหมด และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

๕. ร่างหนังสือโต้ตอบ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เอกสารแนบหมายเลขที่๒4

หน่วยที่๒4

ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป ๖ จำนวน ๑ อัตรา

คุณวุฒิ ปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์

สาขาวิชา/วิชาเอก การเงิน หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือการจัดการทั่วไป

สังกัด กองพนักงานสัมพันธ์และสวัสดิการ ฝ่ายบริหารงานบุคคลคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑. ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายจะต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหารแล้วตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

๒. กรณีผู้สมัครเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือบุคคลภายนอกต้องมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

๓. คุณวุฒิปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเงิน หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือการจัดการทั่วไป

๔. สามารใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ดำเนินการด้านการเงินของกองทุนฌาปนกิจ เช่น ตรวจสอบการชำระเงินของสมาชิก และการนำส่งเงิน ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานสาขา ตรวจสอบยอดเงินฝากของกองทุนฌาปนกิจ

๒. ดำเนินการจัดส่งข้อมูลการหักชำระเงินให้ฝ่ายระบบข้อมูล พร้อมทั้งติดตามตรวจสอบความถูกต้อง ให้ครบถ้วน

๓. จัดทำทะเบียนสมาชิกที่ชำระเงิน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมควบคุมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนสมาชิก เมื่อมีการเพิ่ม ลด หรือโอนย้าย

๔. ทำหนังสือโต้ตอบ ทวงถามการจ่ายชำระเงินล่าช้าหรือไม่ถูกต้องครบถ้วน ตลอดจนถอดถอนชื่อสมาชิก กรณีค้างชำระโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

๕. ดำเนินการด้านธุรกรรมทางการเงิน กับธนาคาร และการจัดส่งเอกสารการเงินให้กับผู้รับเงินในส่วนภูมิภาค

๖. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของกองทุนฌาปนกิจเสนอคณะกรรมการฌาปนกิจ

๗. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และหน่วยงานภายนอก

๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เอกสารแนบหมายเลขที่๒5

หน่วยที่ ๒5

ตำแหน่ง พนักงานการบัญชี ๖ จำนวน ๒ อัตรา

คุณวุฒิ ปริญญาตรี

สาขาวิชา/วิชาเอก การบัญชี หรือการเงิน

สังกัด กองพนักงานสัมพันธ์และสวัสดิการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑. ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายจะต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหารแล้วตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

๒. กรณีผู้สมัครเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือบุคคลภายนอกต้องมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

๓. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือการเงิน

๔. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ตรวจสอบผ่านจ่ายค่าทำศพ

๒. ตรวจสอบผ่านจ่ายเงินค่าฌาปนกิจ

๓. ตรวจสอบผ่านจ่ายค่าคลอดบุตร ค่าทำหมัน ค่าเล่าเรียน ให้ถูกต้องตามระเบียบและหลักฐานต่างๆ

๔. ดำเนินการเปลี่ยนแปลงประวัติ ทสค. ตามรายงานของฝ่ายและสำนักงานต่างๆ

๕. ร่างหนังสือโต้ตอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เอกสารแนบหมายเลขที่๒6

หน่วยที่๒6

ตำแหน่ง บุคลากร ๖ จำนวน ๖ อัตรา

คุณวุฒิ ปริญญาตรี

สาขาวิชา/วิชาเอก นิติศาสตร์

สังกัด กองวินัยและสอบสวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑. ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายจะต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหารแล้วตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

๒. กรณีผู้สมัครเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือบุคคลภายนอกต้องมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

๓. คุณวุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์

๔. สามารใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดีลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. เป็นกรรมการสอบสวนเรื่องทางวินัย หรือกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามที่การรถไฟฯ หรือผู้มีอำนาจแต่งตั้ง

๒. สอบสวน ตรวจ พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ การอุทธรณ์และการวินิจฉัยปัญหาเรื่องทางวินัย และความรับผิดทางละเมิด

๓. รวบรวมข้อเท็จจริง และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนทางวินัย และความรับผิดทางละเมิดเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาดำเนินการ

๔. จัดทำสถิติทางด้านวินัย และความรับผิดทางละเมิดที่อยู่ในความรับผิดชอบ จัดเก็บสำนวนการสอบสวนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

๕. ร่าง ระเบียบ ข้อบังคับ ตอบข้อหารือของฝ่าย/สำนักงานต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิด

๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารแนบหมายเลขที่๒7

หน่วยที่๒7

ตำแหน่ง บุคลากร ๖ จำนวน ๑ อัตรา

คุณวุฒิ ปริญญาตรี

สาขาวิชา/วิชาเอก การบริหารงานบุคคล หรือบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์หรือนิติศาสตร์

สังกัด กองการอบรมด้านการบริหารงาน ฝ่ายบริหารงานบุคคลด้านฝึกอบรม

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑. ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายจะต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหารแล้วตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

๒. กรณีผู้สมัครเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือบุคคลภายนอกต้องมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

๓. คุณวุฒิปริญญาตรี ทางสาขาวิชาการบริหารงานบุคคล หรือบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์หรือนิติศาสตร์

๔. สามารใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office (World , Excele, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี

๕. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ การพูด การอ่าน การแปล และการเขียนได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดอบรมพนักงานทางด้านคอมพิวเตอร์ และจัดอบรมสัมมนาทั้งในหน่วยงาน และนอกสถานที่

๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงาน

๓. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำ Web site และระบบ Network ของหน่วยงานและห้องฝึกอบรม

๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลการแก้ปัญหาเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ในห้องอบรม และของหน่วยงาน

๕. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการโต้ตอบหนังสือทางราชการ การจัดทำรายงานการประชุม ตลอดจนติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกของการรถไฟฯ

๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารแนบหมายเลขที่๒8

หน่วยที่๒8

ตำแหน่ง บุคลากร ๖ จำนวน ๓ อัตรา

คุณวุฒิ ปริญญาตรี

สาขาวิชา/วิชาเอก การบริหารงานบุคคล หรือบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือนิติศาสตร์

สังกัด กองการฝึกอบรมด้านเทคนิคและปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารงานบุคคลด้านฝึกอบรม

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑. ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายจะต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหารแล้วตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

๒. กรณีผู้สมัครเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือบุคคลภายนอกต้องมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

๓. คุณวุฒิปริญญาตรี ทางสาขาวิชาการบริหารงานบุคคล หรือบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์หรือนิติศาสตร์

๔. สามารใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี

๕. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ การพูด การอ่าน การแปล และการเขียนได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตามเทคโนโลยี ด้านการเดินรถ ขนส่ง รถจักร การสื่อสารและอาณัติสัญญาณ ที่ใช้ในกิจการรถไฟฯ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคตเพื่อจัดทำโครงการฝึกอบรมพนักงาน

๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี โดยประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดการฝึกอบรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมดูแลรับผิดชอบบริหารหลักสูตรอบรม รวมถึงการจัดหาวิทยากรจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเป็นวิทยากรฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ

๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำ และบริหารงบประมาณการฝีกอบรม ตลอดจนงบประมาณในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ

๕. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรวบรวมและจัดทำเอกสาร ตำราการฝึกอบรม ตลอดจนทำรายงานต่างๆจัดพิมพ์หนังสือ และจัดเก็บเอกสารอย่างมีะบบ

๖. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรม เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ และผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คลิกเลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37