การรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 12 -22 พ.ค. 2557  28 ตำแหน่ง รวม 56 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

“การรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 12 -22 พ.ค. 2557 28 ตำแหน่ง รวม 56 อัตรา”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13534 หรือ
ตำแหน่ง: 28 ตำแหน่ง รวม 56 อัตรา
ระดับการศึกษา: ปวช. ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 7,010-9,580
อัตราว่าง: 56
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 – 22 พ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย

———————————–

ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าทำงาน ในการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน ๕๖ อัตรา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้.-

๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง และเงินเดือนที่ได้รับ สังกัดฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
๑.๑ วิศวกร ๖ ด้านวิศวกรรมโยธา อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๒ อัตรา
๑.๒ วิศวกร ๖ ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมอุตสาหการ อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๑ อัตรา
๑.๓ พนักงานการบัญชี ๖ อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๑ อัตรา

สังกัดฝ่ายการเงินและการบัญชี
๑.๔ พนักงานการบัญชี ๖ อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๕ อัตรา

สังกัดฝ่ายการพาณิชย์
๑.๕ พนักงานการตลาดและทรัพย์สิน ๖ อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๓ อัตรา

สังกัดฝ่ายตรวจสอบภายใน
๑.๖ พนักงานตรวจสอบภายใน ๖ อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๓ อัตรา

สังกัดสำนักงานขนส่งคอนเทนเนอร์
๑.๗ พนักงานการเดินรถ ๔ (เสมียนสถานี) อัตราเงินเดือน ๗,๐๑๐.- บาท จำนวน ๒ อัตรา
๑.๘ พนักงานบริหารงานทั่วไป ๔ อัตราเงินเดือน ๗,๐๑๐.- บาท จำนวน ๑ อัตรา
๑.๙ พนักงานการตลาดและทรัพย์สิน ๔ อัตราเงินเดือน ๗,๐๑๐.- บาท จำนวน ๑ อัตรา

สังกัดสำนักงานอาณาบาล
๑.๑๐ พนักงานบริหารงานทั่วไป ๔ อัตราเงินเดือน ๗,๐๑๐.- บาท จำนวน ๑ อัตรา

สังกัดศูนย์ประสานงานและเลขานุการคณะกรรมการรถไฟฯ
๑.๑๑ พนักงานบริหารงานทั่วไป ๖ อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๑ อัตรา

สังกัดฝ่ายระบบข้อมูล
๑.๑๒ พนักงานคอมพิวเตอร์ ๖ สังกัด งานวิเคราะห์และโปรแกรม กองบริการเทคนิค อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๑ อัตรา
๑.๑๓ พนักงานคอมพิวเตอร์ ๖ สังกัด งานระบบสื่อสารข้อมูล กองบริการเทคนิค อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๔ อัตรา
๑.๑๔ พนักงานคอมพิวเตอร์ ๖ สังกัด งานบริการเทคนิค กองบริการเทคนิค อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๑ อัตรา
๑.๑๕ พนักงานคอมพิวเตอร์ ๖ สังกัด งานฝึกอบรมและพัฒนา กองจัดการโครงการ อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๑ อัตรา
๑.๑๖ พนักงานคอมพิวเตอร์ ๖ สังกัด งานวางแผนโครงการ กองจัดการโครงการ อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๒ อัตรา
๑.๑๗ พนักงานคอมพิวเตอร์ ๖ สังกัด งานควบคุมโครงการ กองจัดการโครงการ อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๒ อัตรา
๑.๑๘ พนักงานคอมพิวเตอร์ ๔ สังกัด งานเตรียมข้อมูล กองปฏิบัติการประมวลผล อัตราเงินเดือน ๗,๐๑๐.- บาท จำนวน ๔ อัตรา

สังกัดฝ่ายบริหารงานบุคคล
๑.๑๙ พนักงานบริหารงานทั่วไป ๖ สังกัด แผนกบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานบุคคล อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒๐ บุคลากร ๖ สังกัด กองพัฒนาบุคคล ฝ่ายบริหารงานบุคคล อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๒ อัตรา

๑.๒๑ พนักงานบริหารงานทั่วไป ๖ สังกัด กองการบุคคล ฝ่ายบริหารงานบุคคล อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒๒ บุคลากร ๖ สังกัด กองการบุคคล ฝ่ายบริหารงานบุคคล อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๒ อัตรา
๑.๒๓ พนักงานบริหารงานทั่วไป ๖ สังกัด กองเงินเดือนและค่าจ้าง ฝ่ายบริหารงานบุคคล อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒๔ พนักงานบริหารงานทั่วไป ๖ สังกัด กองพนักงานสัมพันธ์และสวัสดิการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒๕ พนักงานการบัญชี ๖ สังกัด กองพนักงานสัมพันธ์และสวัสดิการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๒ อัตรา
๑.๒๖ บุคลากร ๖ สังกัด กองวินัยและสอบสวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๖ อัตรา
๑.๒๗ บุคลากร ๖ สังกัด กองการอบรมด้านการบริหารงาน ฝ่ายบริหารงานบุคคลด้านฝึกอบรม อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒๘ บุคลากร ๖ สังกัด กองการฝึกอบรมด้านเทคนิคและปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารงานบุคคลด้านฝึกอบรม อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๓ อัตรา

* หมายเหตุ ตำแหน่งเดิมที่ระบุไว้ในวงเล็บของบางหน่วย เพื่อสื่อความหมายให้ผู้สมัครเข้าใจง่ายทั่วกัน

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบ มีดังนี้.-
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศ
๒.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๒.๔ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย
โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
๒.๕ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ หรือถูกพักงานในรัฐวิสาหกิจใด ๆ
๒.๖ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๒.๗ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
๒.๘ ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๙ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหรืออาญาที่หนักกว่าจำคุก เว้นแต่
ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่กำหนดโทษขั้นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
๒.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษเพราะประพฤติชั่วถึงต้องออกจากราชการ หรือจากองค์การของรัฐบาล
องค์การสาธารณะ เทศบาลหรือสุขาภิบาล
๒.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกจากราชการ หรือ จากงานรัฐวิสาหกิจใดๆ เพราะกระทำผิดวินัย
๒.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษปลดออกจากราชการ หรือจากงานรัฐวิสาหกิจใดๆ
๒.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ หรือจากงานรัฐวิสาหกิจใดๆ
๒.๑๔ ต้องสามารถทำงานให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เต็มเวลา
๒.๑๕ ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

๓. สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร การรถไฟฯ ไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้าทำงานได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือ กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘

๔. การรับสมัครสอบ
๔.๑ การรถไฟแห่งประเทศไทยจะดำเนินการรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ผ่านเว็บไซต์
www.railway.co.th หรือ http://railway.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้.-
๔.๑.๑ ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย www.railway.co.th หัวข้อ
“กรอกใบสมัคร” หรือ http://railway.thaijobjob.com
๔.๑.๒ ให้กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะ
กำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
๔.๑.๓ ให้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินในกระดาษขนาด A๔ จำนวน ๑ แผ่น เพื่อนำไปชำระเงินหรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น สามารถเข้าระบบเพื่อจัดพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินได้ภายหลังผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินใหม่ได้อีก แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
๔.๒ ให้ผู้สมัครสอบนำแบบฟอร์มการชำระเงิน (ข้อ ๔.๑.๓) ไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบภายในวันและเวลาที่กำหนด
๔.๓ ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน ๑๘๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน ๑๕๐ บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต (Internet) จำนวน ๓๐ บาท (อัตรา
เดียวกันทั่วประเทศ) ทั้งนี้ เงินค่าธรรมเนียมการสอบเมื่อชำระแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๔.๔ ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมแล้วจะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบ
ตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ โดยสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัคร ที่มีเลขประจำตัวสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ http://railway.thaijobjob.com และสามารถพิมพ์ใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

ในกรณีผู้สมัครเป็นบุตรของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ขึ้นทะเบียนประวัติของการรถไฟแห่งประเทศไทยไว้แล้ว และกรณีผู้สมัครเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้รับการจ้างต่อเนื่องรวมแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) โดยนำหลักฐานการชำระเงินมาแสดงขอหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดตั้งแต่ระดับหัวหน้างาน/แผนกขึ้นไปลงนามรับรอง (หากหนังสือรับรองดังกล่าวเป็นเท็จ ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และมีความผิดทางวินัย) เสนอต่อฝ่าย/สำนักงานต้นสังกัดโดยตรง เพื่อให้ฝ่าย/สำนักงานรวบรวมนำส่งให้ กองการบุคคล ฝ่ายบริหารงานบุคคล ในวันทำการถัดไป โดยสิ้นสุดระยะเวลาการยื่น/นำส่งหนังสือรับรองฯ ภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๕. เงื่อนไขในการรับสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียว เมื่อเลือกคลิกปุ่ม “ส่งใบสมัคร”แล้วจะ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ และให้เข้าสอบตามเวลาที่กำหนดในแต่ละตำแหน่ง
๕.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขัน โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติของสถานศึกษานั้น ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติของสถานศึกษานั้น ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗) หากตรวจสอบแล้วพบว่คุณวุฒิการศึกษาคลุมเครือ ไม่ชัดเจน ไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศฯ การรถไฟแห่งประเทศไทย จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุ/แต่งตั้ง และไม่มีสิทธิเรียกร้องไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๕.๓ ผู้สมัครสอบเพศชาย จะต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหาร ตาม พรบ.รับราชการทหาร
พ.ศ.๒๔๙๗ (เอกสาร แบบ สด. ๔๓ หรือ สด. ๘ เท่านั้น)
๕.๔ การสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิคส์พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนั้นหากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ มีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากปลอมแปลงเอกสาร หรือการใช้เอกสารปลอมเป็นความผิดตามกฎหมายอาญามีโทษจำคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๕.๕ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าวการรถไฟแห่งประเทศไทยจะถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบแข่งขันครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

ในกรณีเลขประจำตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้น ในกรณีชื่อ – นามสกุล ของผู้สมัครสอบไม่ตรงกับข้อมูลหลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ ผู้สมัครสอบต้องมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ไปยืนยัน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ

๖. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต (สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป) และให้นำมายื่นในวันสอบภาคสัมภาษณ์พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ใช้ในการสมัคร ดังนี้
๖.๑ ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้ว (ขนาด ๒ นิ้ว) ซึ่งถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน
๖.๒ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรง
กับตำแหน่งที่สมัครสอบ โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติของสถานศึกษานั้น ภายในวันปิดรับสมัครสอบ (วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗) จำนวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือ
ระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติของสถานศึกษานั้น ภายในวันปิดรับสมัครสอบ (วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
๖.๓ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น ฉบับจริง และสำเนาภาพถ่ายบัตรดังกล่าว จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๕ สำเนาหลักฐานอื่นๆ ในกรณีหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบไม่ตรงกัน เช่น ใบสำคัญการ
สมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล อย่างละ ๑ ฉบับ
๖.๖ สำเนาใบสำคัญทหาร แบบ ส.ด. ๘ หรือแบบ ส.ด. ๔๓ จำนวน ๑ ฉบับ (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศชาย)
๖.๗ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกรประเภทภาคีวิศวกรหรือสูงกว่า
จำนวน ๑ ฉบับ โดยใบอนุญาตดังกล่าวจะต้องไม่หมดอายุ ก่อนวันปิดรับสมัคร (วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗) เฉพาะผู้สมัครสอบ ๑.๑ วิศวกร ๖ ด้านวิศวกรรมโยธา และ ๑.๒ วิศวกร ๖ ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัด ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วยพร้อมทั้งระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้ที่มุมบนด้านขวาของสำเนาหลักฐานและเอกสารทุกหน้า

อนึ่ง กรณีตรวจสอบพบภายหลังว่า เอกสารการสมัครสอบและหลักฐานต่างๆ เช่น ระเบียนแสดงผลการเรียนใบสำคัญทางทหาร, ผลการตรวจสอบลายนิ้วมือ ฯลฯ มีข้อบกพร่องและขัดต่อข้อบังคับ/ระเบียบ/คำสั่งที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ การรถไฟแห่งประเทศไทยจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุ/แต่งตั้ง และไม่มีสิทธิเรียกร้องไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

๗. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบการรถไฟแห่งประเทศไทยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ทราบใน วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่เว็บไซต์www.railway.co.th หรือhttp://railway.thaijobjob.com

๘. วิธีการสอบคัดเลือก

๘.๑ การสอบภาคข้อเขียน คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน
– วิชาความรู้ทั่วไป (ความรู้ทั่วไป, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ)
๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที ๗๐ คะแนน
– วิชาความรู้ทั่วไป (ด้านแรงงานสัมพันธ์) ๔๕ นาที ๓๐ คะแนน
– วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ๓ ชั่วโมง ๑๐๐ คะแนน

๙. เกณฑ์การตัดสิน

๙.๑ ผู้สมัครสอบที่ผ่านการสอบข้อเขียน จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของคะแนนเต็มของแต่ละวิชา โดยจะคัดเลือกตัวบุคคลที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละตำแหน่งไว้จำนวนไม่เกิน ๕ เท่าของจำนวนที่เปิดรับสมัคร จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบภาคสัมภาษณ์
๙.๒ ผู้สมัครสอบที่ผ่านการสอบภาคสัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของคะแนน
เต็มแต่ละภาค จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบได้ โดยจะคัดเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนทุกภาครวมกันสูงสุดเป็นอันดับแรก และลดระดับลงมาจนกระทั่งได้บุคคลเข้าทำงานในการรถไฟฯ ครบตามจำนวน
๙.๓ ในกรณีที่ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้สอบได้คะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ก็ให้ผู้สอบได้คะแนน วิชาความรู้ทั่วไป (ความรู้ทั่วไป, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ) รวมกับวิชาความรู้ทั่วไป (ด้านแรงงานสัมพันธ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนวิชาความรู้ทั่วไปเท่ากัน ก็ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

๑๐. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะขึ้นบัญชีสำรองไว้ ๑ ปีนับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันในตำแหน่งอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว การขึ้นบัญชีสำรองไว้เป็นอันยกเลิก การรถไฟฯ ดำเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้นหากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้เข้าเป็นพนักงานการรถไฟฯ หรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกัน โปรดอย่าได้หลงเชื่อเป็นอันขาด

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครสอบ โปรดติดต่อโดยตรงที่งานวางแผนและสรรหา กองการบุคคล ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร. ๐๒-๖๒๑-๘๗๐๑ ต่อ ๕๒๕๔

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลงนาม) คำนวน ทองนาค
( นายคำนวน ทองนาค )
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

 

สมัคร งาน การรถไฟแห่งประเทศไทย งานราชการ การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัคร สอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย 2557 สอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย 57 การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดสอบ

 


 

วิธีการสมัครงานพนักงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย :อินเตอร์เน็ต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 10 มิ.ย. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์สมัครสอบงานราชการ การรถไฟแห่งประเทศไทย คลิกที่นี่
คลิกเลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments