กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 -26 พ.ค. 2557  นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการพาณิชย์,นักประชาสัมพันธ์


ฝากประชาสัมพันธ์

"กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 -26 พ.ค. 2557  นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการพาณิชย์,นักประชาสัมพันธ์"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13526 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการพาณิชย์,นักประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี,สงขลา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 – 26 พ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการเงินการธนาคาร หรือวุฒิทางสังคมศาสตร์อื่นๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน ในหน้าที่
2.มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1.ด้านการปฏิบัติการ
(1) จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ
(2) รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
(3) จัดทำ และจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
(4) ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำและจัดสรรงบประมาณ
(5) ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ-จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติการของราชการ
(6) ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน ร่างโครงการ เป็นต้น

2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องได้รับการประเมินสมรรถนะจากการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 1 การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) (ความรู้ทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่ง ความสามารถ/ทักษะ) – เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ของทางราชการ – เกี่ยวกับความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง – เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ – เกี่ยวกับการสื่อสาร – เกี่ยวกับการวางแผน – เกี่ยวกับการคิดเชิงวิเคราะห์ – เกี่ยวกับการแก้ปัญหา – เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 6.2 การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) (คุณลักษณะส่วนบุคคล) – ความรับผิดชอบ – การทำงานเป็นทีม – มนุษยสัมพันธ์ที่ดี – ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ – ความซื่อสัตย์ – ด้านคุณธรรม – ความเสียสละ – ความอดทน
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : 1 ผู้สมัครที่ผ่านและถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 แต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (การสอบสัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากว่าคะแนนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (การสอบสัมภาษณ์) เท่ากัน จะให้ผู้สมัครที่ได้รับเลขประจำตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 4 การจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปจะเป็นไปตามลำดับที่สอบได้ โดยบรรจุตามที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเห็นสมควร


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่ สำนักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิ ในสาขาวิชาทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การคลัง กฎหมาย บริหารธุรกิจ และวิศวกรรมศาสตร์ (เฉพาะสาขา โยธา/ไฟฟ้า/คอมพิวเตอร์) หรือวุฒิทางสังคมศาสตร์อื่นๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะงานในหน้าที่
2.มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานพัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1.ด้านการปฏิบัติการ
(1) การรวบรวม และศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
(3) การจัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆ ได้โดยสะดวก
(4) ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุฯ ในครอบครอง เพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
(5) การจำหน่ายพัสดุ เมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์แก่ทางราชการได้มากที่สุด
(6) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานนิติกรรม สัญญา ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ
(7) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

2.ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ พร้อมดำเนินการวางแผนการทำงาน ของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3.ด้านการประสานงาน
(1)ประสานการทำงานร่วมกันภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2)ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4.ด้านการบริการ
(1)ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
(2)จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานพัสดุเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องได้รับการประเมินสมรรถนะจากการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 1 การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) (ความรู้ทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่ง ความสามารถ/ทักษะ) – เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ของทางราชการ – เกี่ยวกับความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง – เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ – เกี่ยวกับการสื่อสาร – เกี่ยวกับการวางแผน – เกี่ยวกับการคิดเชิงวิเคราะห์ – เกี่ยวกับการแก้ปัญหา – เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 2 การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) (คุณลักษณะส่วนบุคคล) – ความรับผิดชอบ – การทำงานเป็นทีม – มนุษยสัมพันธ์ที่ดี – ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ – ความซื่อสัตย์ – ด้านคุณธรรม – ความเสียสละ – ความอดทน
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ทักษะ

– สมรรถนะ

เกณฑ์การประเมิน : 1 ผู้สมัครที่ผ่านและถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 แต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (การสอบสัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากว่าคะแนนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (การสอบสัมภาษณ์) เท่ากัน จะให้ผู้สมัครที่ได้รับเลขประจำตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 4 การจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปจะเป็นไปตามลำดับที่สอบได้ โดยบรรจุตามที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเห็นสมควร


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ ปฏิบัติงานที่สำนักในภูมิภาค อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่ สำนักงาน ก.พ. รับรอง สาขา
– บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป การตลาด การจัดการธุรกิจบริการ การบัญชี การเงินและธนาคาร ธุรกิจระหว่างประเทศ
– เศรษฐศาสตร์
– ศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
2. ได้รับปริญญาหรือวุฒิอย่างอื่น ที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่งนี้ได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการพาณิชย์ ภายใต้การกำกับดูแล แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษารวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการตลาด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงทางการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนงาน โครงการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(2) ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการตลาด การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งอำนวยความสะดวก การบริหารจัดการด้านการค้าระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจและขยายโอกาสในการแข่งขันทางการค้า
(3) ศึกษาวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ วิธีการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
(4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

2. ด้านการวางแผน
วางแผนการดำเนินงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการค้าระหว่างประเทศในเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับบริการได้ข้อมูล และสามารถดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
(2) ให้บริการข้อมูลวิชาการ สถิติการค้า การตลาดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตอบข้อหารือต่างๆ ในเบื้องต้น แก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลด้านการพาณิชย์เป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินงานของผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องได้รับการประเมินสมรรถนะจากการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 1 การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) (ความรู้ทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่ง ความสามารถ/ทักษะ) – เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ของทางราชการ – เกี่ยวกับความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง – เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ – เกี่ยวกับการสื่อสาร – เกี่ยวกับการวางแผน – เกี่ยวกับการคิดเชิงวิเคราะห์ – เกี่ยวกับการแก้ปัญหา – เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 2 การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) (คุณลักษณะส่วนบุคคล) – ความรับผิดชอบ – การทำงานเป็นทีม – มนุษยสัมพันธ์ที่ดี – ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ – ความซื่อสัตย์ – ด้านคุณธรรม – ความเสียสละ – ความอดทน
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์


ชื่อตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่ สำนักงาน ก.พ. รับรอง สาขาวิชาประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ อักษรศาสตร์ บริหารธุรกิจ วรรณคดีทางภาษาต่างประเทศ
2.มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการประชาสัมพันธ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการประชาสัมพันธ์ และการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้การกำกับดูแล แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) จัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
(2) สำรวจความคิดเห็นของประชาชน และรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ และสรุปผล เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์
(3) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการวิจัย วางแผนการประชาสัมพันธ์และติดตามผล
(4) จัดทำเอกสาร และผลิตบทความ เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
(5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
2. ด้านการวางแผน ร่วมวางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องได้รับการประเมินสมรรถนะจากการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 1 การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) (ความรู้ทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่ง ความสามารถ/ทักษะ) – เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ของทางราชการ – เกี่ยวกับความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง – เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ – เกี่ยวกับการสื่อสาร – เกี่ยวกับการวางแผน – เกี่ยวกับการคิดเชิงวิเคราะห์ – เกี่ยวกับการแก้ปัญหา – เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 2 การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) (คุณลักษณะส่วนบุคคล) – ความรับผิดชอบ – การทำงานเป็นทีม – มนุษยสัมพันธ์ที่ดี – ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ – ความซื่อสัตย์ – ด้านคุณธรรม – ความเสียสละ – ความอดทน
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์

สมัครงาน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ งานราชการ นนทบุรี,สงขลา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัคร สอบ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2557 สอบ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 57 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ :สมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 30 พ.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments