การไฟฟ้านครหลวง (กฟน) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 7 -16 พ.ค. 2557  รวม 33 ตำแหน่ง 449 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

“การไฟฟ้านครหลวง (กฟน) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 7 -16 พ.ค. 2557  รวม 33 ตำแหน่ง 449 อัตรา”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13497 หรือ
ตำแหน่ง: รวม 33 ตำแหน่ง 449 อัตรา
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 499
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 – 16 พ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศที่ ฝทม. 4/2557 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

การไฟฟ้านครหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 33 คุณวุฒิ

ประกาศที่ ฝทม. 4/2557 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
การ ไฟฟ้านครหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 33 คุณวุฒิ โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้
1. คุณวุฒิการศึกษา คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และจำนวน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
2. การรับสมัคร
สมัคร ผ่านทางใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 07.30 น. ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เวลา 15.30 น. ตามขั้นตอน ดังนี้
2.1 เข้าเว็บไซต์ www.mea.or.th หัวข้อรับสมัครงาน
2.2 ให้ผู้สมัครอ่านประกาศและคำแนะนำสำหรับผู้สมัครโดยละเอียดก่อนกรอกใบสมัคร
2.3 กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่แบบฟอร์มกำหนด และตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันเพื่อส่งใบสมัคร
2.4 ให้ผู้สมัครส่งหลักฐานประกอบการสมัครงาน ด้วย PDF File ขนาดไม่เกิน 1 เมกกะไบต์ ทางเว็บไซต์ ดังนี้:-
– สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript/ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา) สำหรับผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปี 2556 และยังไม่ได้ัรบใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ อนุโลมให้ใช้หนังสือรับรองภาคการศึกษาสุดท้ายระบุคุณวุฒิ และสาขาวิชาก่อนสำเร็จการศึกษามาใช้ในการสมัครสอบได้ และหากเป็นผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ จะต้องนำหลักฐานการศึกษา (ใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์) มาแสดงในวันรายงานตัว จึงจะได้รับการทดลองปฏิบัติงาน
– หลักฐานการพ้นพันธะทางทหาร สด.8 หรือ สด.43 (เฉพาะเพศชาย)
– รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป (JPEG)
โดย ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ หากตรวจสอบและพบคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ การไฟฟ้านครหลวง จะตัดสิทธิ์ทันที
2.5 ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งผุ้สมัครสามารถพิมพ์แบบฟอร์มได้หลังจากยืนยันการสมัคร (หากไม่มีเครื่องพิมพ์ให้บันทึกเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์และจัดพิมพ์ในภายหลัง)
2.6 นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2557 และการรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบ ร้อยแล้ว
2.7 ค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการ internet 30 บาท รวมเป็นเงิน 280 บาท (ค่าธรรมเนียมทั้งสองส่วนจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)
3. เงื่อนไขการสมัครสอบ
3.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตาม พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 มาตรา 9(5) คือ “ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกิน 5 ปี” นับถึงวันบรรจุและตามข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย การบรรจุ การแต่งตั้ง และการถอดถอนพนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
3.2 ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ กฟน. สงวนสิทธิ์ กรณีที่ตรวจสอบในภายหลังพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครแจ้งไว้ ไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้น สำหรับผู้สมัครเพศชายต้องพ้นพันธะทางทหารแล้ว
3.3 ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง การไฟฟ้านครหลวง สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารต่างๆ ย้อนหลังได้ทุกกรณี กรณีผู้สมัครกรอกข้อมูลเป็นเท็จและไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอมหรือเอกสาร ที่มิใช่ที่ทางราชการออกให้ การไฟฟ้านครหลวง จะถือว่าการสอบคัดเลือกของผู้สมัครในครั้งนี้เป็นโมฆะ และจำดำเนินการยกเลิกการจ้างโยดทันที และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หรือ ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (คุณวุฒิลำดับที่ 33) กำหนดการสอบ วิชาที่สอบ และสถานที่สอบ ทาง website การไฟฟ้านครหลวง www.mea.or.th ดังนี้:-
4.1 คุณวุฒิลำดับที่ 1-32 ในัวนที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 น.
4.2 คุณวุฒิลำดับที่ 33 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30 น.
5. กำหนดการสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 14 หรือ วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2557
เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบข้อเขียน คือ บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเลขประจำตัวสอบ
6. ประกาศผลการสอบข้อเขียน และกำหนดการทดสอบภาคปฏิบัติ ทาง website การไฟฟ้านครหลวง www.mea.or.th ดังนี้
6.1 คุณวุฒิลำดับที่ 1-32 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 คุณวุฒิลำดับที่ 33 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 น.
6.2 คุณวุฒิลำดับที่ 1-15 ผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ Mea Career Workshop ก่อนเข้ารับการสัมภาษณ์ 1 วัน ในช่วงระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2557 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ การแสดงความคิดเห็น การทำงานเป็นทีม และการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร
6.3 คุณวุฒิลำดับที่ 16-19 ต้องเข้ารับการทดสอบการใช้คอมพิวเตอร์ ในวันที่ 26 หรือ 27 กรกฎาคม 2557
6.4 คุณวุฒิลำดับที่ 25 และ 29 ต้องเข้ารับการทดสอบความสามารถในการปฏิบัิงานบนที่สูง
6.5 คุณวุฒิลำดับที่ 31 และ 32 ต้องเข้ารับการทดสอบการขับรถยนต์ชนิดที่ 2 (รถบรรทุก 6 ล้อ) และทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายต่อการตอบสนองของสัญญาณไฟ ตรวจสายตา ในวันที่ 22 หรือ 23 กรกฎาคม 2557
6.6 คุณวุฒิลำดับที่ 33 ต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ในระหว่างวันที่ 2-6 มิถุนายน 2557 และต้องเข้ารับการทดสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง (การปีนเสาสูง และการดึงคอนสาย) ในระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2557 ตามลำดับเลขประจำตัวสอบ
7. การเข้าสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในัวนสัมภาษณ์ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเลขประจำตัวสอบ มาแสดง
8. เงื่อนไขการประกาศผลการสอบคัดเลือก
8.1 การไฟฟ้านครหลวง จะประกาศผลการสอบคัดเลือก โดยมีการประกาศรายชื่อสำรองตามจำนวนที่เหมาะสมเพื่อทดแทนในกรณีที่ผู้ผ่าน การคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวสละสิทธิ์หรือไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานกับการ ไฟฟ้านครหลวงได้
8.2 ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ต้องสามารถเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้านครหลวงได้ ตามวัน เวลา ที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
9. การรายงานตัว ผู้สอบได้ ต้องนำหลักฐานต้นฉบับพร้อมสำเนา 1 ชุด แสดงต่อเจ้าหน้าที่ (วัน เวลา และสถานที่ จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลการสอบ) ดังนี้:-
9.1 หลักฐานการศึกษา (Transcript/ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา) สำหรับผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปี 2556 และยังไม่ได้รับใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ต้องรอจนกว่าจะได้รับใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ จึงจะได้รับการทดลองปฏิบัติงาน
9.2 คุณวุฒิลำดับที่ 9 ต้องมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
9.3 คุณวุฒิลำดับที่ 11 ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
9.4 คุณวุฒิลำดับที่ 12 ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์
9.5 คุณวุฒิลำดับที่ 13 และ 14 ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระัดบ ภาคีวิศวกร สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในวันที่สมัคร หากสอบได้จะต้องนำใบอนุญาตฯ าแสดงภายใน 10 เดือน นับตั้งแต่วันเริ่มทดลองปฏิบัติงาน หากพ้นกำหนดไม่สามารถนำมาแสดงได้ การไฟฟ้านครหลวง จะเลิกจ้าง
9.6 คุณวุฒิลำดับที่ 23,24,26-30 ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ และคุณวุฒิลำดับที่ 25 ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์
9.7 คุณวุฒิลำดับที่ 31 และ 32 ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ชนิดที่ 2 และ/หรือชนิดที่ 3 (ปฏิบัติงานขับรถยนต)
9.8 หลักฐานการพ้นพันธะทางทหาร สด.8 หรือ สด.43 (เฉพาะเพศชาย)
10. สำหรับพนักงานการไฟฟ้านครหลวงที่มีความประสงค์จะสมัครสอบพร้อมกับบุคคลภาย นอกต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยการสรรหาบุคคล พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538 คือ ต้องมีอายุงานในการไฟฟ้านครหลวงไม่น้อยกว่า 2 ปี หากเคยได้รับการเปลี่ยนตำแหน่ง เนื่องจากการสอบตามอัตราว่างที่เป็นอัตราแรกบรรจุจะต้องมีอายุงานในตำแหน่ง นั้น ไม่น้อยกว่า 2 ปี กรณีลดวุฒิการศกึษามาสอบเมื่อแรกบรรจุ จะต้องมีอายุงานในการไฟฟ้านครหลวงไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีคุณสมบัติตามประกาศ ไม่จำกัดอายุโดยสมัครทาง website การไฟฟ้านครหลวง www.mea.or.th เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 07.30 น. ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เวลา 15.30 น. กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขยีน กำหนดการสอบวิชาที่สอบ สถานที่สอบ และประกาศผลการสอบข้อเขียน ในวันเดียวกับบุคคลภายนอก พร้อมส่งหลักฐานประกอบการสมัครงาน ด้วย PDF File ทางเว็บไซต์ ดังนี้ :-
– สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript / ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา) สำหรับผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปี 2556 และยังไม่ได้รับใบแสดงผลการศึกษาแบับสมบูรณ์ อนุโลมให้ใช้หนังสือรับรองภาคการศึกษาสุดท้ายระบุคุณวุฒิ และสาขาวิชาก่อนสำเร็จการศึกษามาใช้ในการสมัครสอบได้ และหากเป็นผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์จะต้องนำหลักฐานการศึกษา (Transcript / ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา) มาแสดงภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงจะไ้ดรับการเปลี่ยนตำแหน่ง
– แบบขออนุญาตสมัรสอบ ซึ่งได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว
– บัตรประจำตัวพนักงาน
11. พนักงานการไฟฟ้านครหลวง ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันสัมภาษณ์ต้องนำบัตรประจำตัวพนักงาน พร้อมเลขประจำตัวสอบ มาแสดง
12. การรายงานตัวผู้สอบได้ สำหรับพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ต้องนำหลักฐานต้นฉบับพร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด แสดงต่อ เจ้าหน้าที่ (วัน เวลา และสถานที่ จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลการสอบข้อเขียน) ดังนี้:-
12.1 หลักฐานการศึกษา (Transcript/ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา) สำหรับผูที่คาดว่าจะสำเร้จการศึกษา ปี 2556 และยังไม่ได้รับใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรร์ ต้องรอจนกว่าจะได้รับใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ จึงจะได้รับการเปลี่ยนตำแหน่ง
12.2 คุณวุฒิลำดับที่ 9 ต้องมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
12.3 คุณวุฒิลำดับที่ 11 ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
12.4 คุณวุฒิลำดับที่ 12 ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์
12.5 คุณวุฒิลำดับที่ 13 และ 14 ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระัดบ ภาคีวิศวกร สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในวันที่สมัคร หากสอบได้จะต้องนำใบอนุญาตฯ าแสดงภายใน 10 เดือน นับตั้งแต่วันเริ่มทดลองปฏิบัติงาน หากพ้นกำหนดไม่สามารถนำมาแสดงได้ การไฟฟ้านครหลวง จะเลิกจ้าง
12.6 คุณวุฒิลำดับที่ 23,24,26-30 ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ และคุณวุฒิลำดับที่ 25 ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์
12.7 คุณวุฒิลำดับที่ 31 และ 32 ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ชนิดที่ 2 และ/หรือชนิดที่ 3 (ปฏิบัติงานขับรถยนต)
12.8 หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถ้ามี)
12.9 แบบขออนุญาตสมัครสอบ ซึ่งได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว
ผู้ ที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานต้องเป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกตามหลัก เกณฑ์ที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด จากนั้น การไฟฟ้านครหลวง จะตรวจสอบคุณสมบัติ ดังนี้:-
1. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ กฟน. ว่าด้วย การบรรจุ การแต่งตั้ง และการถอดถอนพนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และ พรบ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 มาตรา 9(5)
2. การไฟฟ้านครหลวงได้รับทราบผลการตรวจสอบ
2.1 คุณวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษา
2.2 หลักฐานการพ้นพันธะทางทหาร สด.8 หรือ สด.43 (เฉพาะเพศชาย)
2.3 ประวัติและความประพฤติจากสถานีตำรวจท้องที่ ไม่พบประวัติที่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกิน 5 ปี นับถึงวันบรรจุ หรืออยู่ระหว่างต้องหาคดีอาญา
2.4 การตรวจสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิต มีอนามัยสมบูรณ์
ทั้งนี้ ผู้สอบได้ต้องผ่านการทดลองปฏิบัิตงานระหว่างการจ้างทดลองงาน เป็นเวลา 90 วัน
หากพบว่าผลการตรวจสอบอย่างใดอย่างไนึ่ง ไม่เป็นไปตามที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น จะต้องถูกให้ออกจากงานทันที

ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2557

เพ็ญจันทร์ ทรรศนกุลพันธ์
(นางเพ็ญจันทร์ ทรรศนกุลพันธ์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ทำการแทนผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียด คุณวุฒิการศึกษา คุณสมบัติที่รับสมัคร ตามประกาศที่ ฝทม. 4/2557

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลำดับ คุณวุฒิการศึกษา จำนวน
(อัตรา)
คุณสมบัติ ตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1 ปริญญาโททางการตลาด โดยมีคุณวุฒิพื้นฐานปริญญาตรีทางการตลาด หรือทางบริหารธุรกิจ 1 -ไม่จำกัดเพศ
-อายุไม่เกิน 32 ปี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office,Excel,และ Powerpoint สำหรับปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
-สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
นักวิชาการ 5 (ด้านแผนงาน) ประสานงาน และดำเนินการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงองค์กรตามกรอบ และหลักการของระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) และรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย (TQA) รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสม เพื่อนำระบบคุณภาพ (Quality System) ใหม่ๆ ที่ทันสมัยเข้ามาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
2 ปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ โดยมีคุณวุฒิพื้นฐานปริญญาตรี ทางการตลาด ทางการเงิน การบริหารธุรกิจ ทางเศรษฐศาสตร์ หรือทางวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้ากำลัง) 1 -ไม่จำกัดเพศ
-อายุไม่เกิน 32 ปี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office,Excel,และ Powerpoint สำหรับปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
-สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
นักวิชาการ 5 (ด้านแผนงาน)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์แผนธุรกิจ จัดตั้งธุรกิจ ติดตามและประเมินผลการดำเนินธุรกิจ พัฒนาธุรกิจให้มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3 ปริญญาโททางการบัญชี โดยมีคุณวุฒิพื้นฐานปริญญาตรีทางการบัญชี 1 -ไม่จำกัดเพศ
-อายุไม่เกิน 32 ปี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office,Excel,และ Powerpoint สำหรับปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
-สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
นักบัญชี 5  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ เสนอสมมติฐาน จัดทำข้อูลประกอบการพิจารณาเพื่อการกำหนดนโยบายงบประมาณและกรอบวงเงินงบประมาณของแผนปฏิบัติและงบประมาณประจำปี
4 ปริญญาตรี
ทางบริหารธุรกิจ
ทางเศรษฐศาสตร์
ทางการเงิน
1 -ไม่จำกัดเพศ
-อายุไม่เกิน 28 ปี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office,Excel,และ Powerpoint สำหรับปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
-สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
นักวิชาการ 4 (ด้านแผนงาน)  เก็บรวบรวมข้อมูลธุรกิจ ศึกษา และวิเคราะห์การดำเนินธุรกิจ จัดเตรียมข้อมูลเพื่อการจัดตั้งธุรกิจ ติดตามและประเมินผลการดำเนินธุรกิจ
5 ปริญญาตรี ทางการบัญชี 2 -ไม่จำกัดเพศ
-อายุไม่เกิน 28 ปี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office,Excel,และ Powerpoint สำหรับปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
-สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
ถ้ามีใบรับรองเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA) หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) หรือผู้ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอนุญต (CISA) หรือ ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร (TAX Auditor) หรือได้รับประกาศนียบัตรการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CCSA) หรือ ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) หรือเป็นผู้ที่เคยปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในไม่น้อยกว่า 6 เดือน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
นักวิชาการ 4 (ด้านตรวจสอบ)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ ประเมิน ทบทวนและออกแบบระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ เพื่อการพัฒนางานตรวจสอบให้สามารถรองรับกระบวนการทำงานในด้านต่างๆ ขององค์กร
6 ปริญญาตรี ทางการบัญชี 14 -ไม่จำกัดเพศ
-อายุไม่เกิน 28 ปี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office,Excel,และ Powerpoint สำหรับปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
-สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
นักบัญชี 4
(12 อัตรา)——–นักการเงิน 4
(2 อัตรา)
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง ประเมินผล เกีย่วกับงานด้านการบัญชี การจัดทำงบประมาณประเภทต่างๆ ขององค์กร
——————–
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน และอำนาจการอนุมัติสั่งจา่ยเงิน ให้ถูกต้องเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือบันทึกสั่งการ กฎการค้าระหว่างประเทศ (UCP 600) ของสภาหอการค้านานาชาติ และกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง ชี้แจง แนะนำหน่วยงานหรือผู้ที่เกีย่วข้องเกี่ยวกับหลักการการจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงิน เพื่อดำเนินการปฏิบัติให้ถูกต้อง
7 ปริญญาตรีทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร 1 -ไม่จำกัดเพศ
-อายุไม่เกิน 28 ปี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office,Excel,และ Powerpoint สำหรับปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
-สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
-ถ้ามีความรู้ด้านการวิเคราะห์การเงิน ะจได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
นักการเงิน 4  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ตรวจสอบ จัดทำข้อมูลรายละเอียดทางการเงิน
8 ปริญญาตรี ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ 1 -ไม่จำกัดเพศ
-อายุไม่เกิน 28 ปี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office,Excel,และ Powerpoint สำหรับปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
-สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
บุคลากร 4  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และประสานงาน เพื่อการจัดทำ ตรวจสอบ เสนอแนะทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้กับหน่วยงานที่สังกัด
9 ปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์ 3 -ไม่จำกัดเพศ
-อายุไม่เกิน 28 ปี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office,Excel,และ Powerpoint สำหรับปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
-สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
-มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
นิติกร 4  ปฏิบัติเกี่ยวกับการเป็นทนายความเข้าดำเนินการว่าความฟ้อง หรือแก้ต่างในคดีที่เกี่ยวกับกรณีละเมิด คดีแรงงาน รวมถึงดำเนินการบังคับคดีตามคำสั่งศาล
10 ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 2 -ไม่จำกัดเพศ
-อายุไม่เกิน 28 ปี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office,Excel,และ Powerpoint สำหรับปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
-สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
นักการตลาด  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อการวิจัย การวางแผน การส่งเสริมและพัมนาการตลาดเพื่อรองรับงานด้านผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ขององค์กร
11  ปริญญาตรี ทางเภสัชศาสตร์ 1 -ไม่จำกัดเพศ
-อายุไม่เกิน 28 ปี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office,Excel,และ Powerpoint สำหรับปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
-สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
-มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
เภสัชกร 4  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม ตรวจสอบ จ่ายยาและเวชภัณฑ์ตามใบสั่งแพทย์หรือใบเบิกเวชภัณฑ์ รวมทั้งการให้คำปรึกษา แนนำเกี่ยวกับการใช้ยา
12  ปริญญาตรีทางการพยาบาล 2 -ไม่จำกัดเพศ
-อายุไม่เกิน 28 ปี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office,Excel,และ Powerpoint สำหรับปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
-สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
 พยาบาลวิชาการ 4  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการช่วยแพทย์ในการตรวจ ให้การรักษาตามแผนการรักษาของแพทย์ ให้บริการการพยาบาลตลอดจนให้คำแนะนำในการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแก่ผู้ป่วยหรือญาติ
13  ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 29 -ไม่จำกัดเพศ
-อายุไม่เกิน 28 ปี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office,Excel,และ Powerpoint สำหรับปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
-สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร
วิศวกรไฟฟ้า 4  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับารวิเคราะห์ คำนวณ ออกแบบ กำหนดรายละเอียด ทดสอบ ติดตั้ง ตรวจสอบ ค้นคว้าและพัฒนา งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าทางด้านระบบส่งและจำหน่ายพลังไฟฟ้า
14  ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมโยธา 4 -เพศชาย
-อายุไม่เกิน 28 ปี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office,Excel,และ Powerpoint สำหรับปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
-สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร
 วิศวกรโยธา 4  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสำนรวจ ออกแบบ คำนวณ ประมาณการ กำหนดมาตรฐานและรายลเอียด ทดสอบ ดัดแปลงและควบคุมการก่อสร้างทั้งในส่วนงานโยธาและงานโครงสร้าง
15  ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  2 -ไม่จำกัดเพศ
-อายุไม่เกิน 28 ปี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office,Excel,และ Powerpoint สำหรับปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
-สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
 วิศวกรคอมพิวเตอร์ 4  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ออกแบบ กำหนดรายละเอียด ประเมินผล ทดสอบระบบเพื่อการตรวจสอบและดูแลความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศขององค์กร
16 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ทางการบัญชี
ทางเลขานุการ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 33 -ไม่จำกัดเพศ
-อายุไม่เกิน 25 ปี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office,Excel,และ Powerpoint สำหรับปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
-สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
 พนักงานธุรการ 3  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและสารบรรณทั่วไปภายในหน่วยงาน
17 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ทางการบัญชี
ทางเลขานุการ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 3  -ไม่จำกัดเพศ
-อายุไม่เกิน 25 ปี
-ตาไม่บอดสี ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยิน
-มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office สำหรับปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
-มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
-มีจิตวิทยาในการติดต่อสื่อสาร มีปฏิภาณไฟวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีน้ำเสียงนุ่มนวล อ่อนโยน สุภาพ
-มีทักษะในการพูดและการฟังได้เป็นอย่างดี
-สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 พนักงานธุรการ 3
(Call Center)
 ปฏิบัติงานรับเรื่องและตอบปัญหาให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าผ่านทางระบบ MEA Call Center
18  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ทางการบัญชี
 1 -ไม่จำกัดเพศ
-อายุไม่เกิน 25 ปี
-มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office สำหรับปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
-มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
พนักงานตรวจสอบ 3  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง ติดตาม ประเมินผล เสนอแนะ และจัดทำรายงาน
19 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ทางการบัญชี
ทางการจัดการโลจิสตกิกส์
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 9 -ไม่จำกัดเพศ
-อายุไม่เกิน 25 ปี
-มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office สำหรับปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
-มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ—————-
เฉพาะ พนักงานพัสดุ 3 (1 อัตรา)
-เพศชาย
-ตาไม่บอดสี
-อายุไม่เกิน 25 ปี
-มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office สำหรับปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
-มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 พนักงานจัดหาพัสดุ 3
(5 อัตรา)พนักงานพัสดุ 3
(3 อัตรา)————
พนักงานพัสดุ 3
(1 อัตรา) 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยการรวบรวมข้อมูล ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อ พิจารณาเงื่อนไข ทำสัญญาออกของ ติดตามและรายงานผลการจัดหาพัสดุ———–

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการพัสดุและงานคลังพัสดุ โดยการรวบรวมข้อมูล เก็บ รักษา ปรับปรุง เบิก-จ่าย ควบคุม ตวจสอบ ติดตาม และรายงานผลเกี่ยวกับพัสดุ

———-

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการพัสดุและงานคลังพัสดุ โดยการรวบรวมข้อมูล เก็บ รักษา ปรับปรุง เบิก-จ่าย ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และรายงานผลเกี่ยวกับพัสดุ

20 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ทางเทคโนโลยีการถ่ยภาพและวีดิทัศน์
 1 -ไม่จำกัดเพศ
-อายุไม่เกิน 25 ปี
-ตาไม่บอดสี
-มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office สำหรับปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
-มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
-มีความรู้ความสามารถในการถ่ายภาพ ถ่ายวีดิทัศน์ ตัดต่อวีดิทัศน์ และสามารถใช้โปรแกรม Photoshop เป็นอย่างดี
พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ 3  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการถ่ายภาพ ถ่ายวีดิทัศน์ ตัดต่อวีดิทัศน์ ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพื่การเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
21 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ทางช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์
 1 -ไม่จำกัดเพศ
-อายุไม่เกิน 25 ปี
-ตาไม่บอดสี
-มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office สำหรับปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
-มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
-มีความรู้ความสามารถทางด้านโสตทัศนูปกรณ์ และการควบคุมระบบสื่อดิจิตอลเป็นอย่างดี
-มีประสบการณ์ด้านเผยแพร่สื่อหรือคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ 3  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับควบคุม ดูแล แก้ปัญหาการใช้งาน โสตทัศนูปกรณ์และระบบสื่อดิจิตอลของหน่วยงาน และห้องประชุมต่างๆ
22 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขา  8 -เพศชาย
-อายุไม่เกิน 25 ปี
-ต้องเคยเข้ารับราชการทหาร/ตำรวจ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
-มีบุคลิกภาพ รูปร่าง ท่าทางเหมาะสมที่จะทำงานด้านรักษาความปลอดภัย
-หากผ่านการอบรม รปภ. มาแล้วจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
พนักงานรักษาความปลอดภัย 3  ปฏิบัติงานเกีย่วกับการดูแลระบบความปลอดภัยและระบบป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร
23 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ทางช่างไฟฟ้ากำลัง
 114 -เพศชาย
-อายุไม่เกิน 25 ปี
-ตาไม่บอดสี
-มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office สำหรับปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
-มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
-สามารถขับรถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
ช่างเทคนิคไฟฟ้า 3
(69 อัตรา)ช่างเทคนิคสายอากาศ
(32 อัตรา)ช่างเทคนิคสายใต้ดิน 3
(13 อัตรา)
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ตรวจสอบประมาณการ กำหนดรายละเอียด ติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษา รื้อถอนเกี่ยวกับไฟฟ้าที่เป็นระบบสายอากาศและที่เกี่ยวเนื่องกับระบบสายใต้ดิน——–

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบ เขียนแบบ ตรวจสอบประมาณการ กำหนดรายละเอียด ปรับปรุง บำรุงรักษา รื้อถอนเกี่ยวกับไฟฟ้าที่เป็นระบบสายใต้ดิน

24 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ทางช่างกลโรงงาน
ทางช่างเขียนแบบเครื่องกล
 5 -เพศชาย
-อายุไม่เกิน 25 ปี
-ตาไม่บอดสี
-มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office สำหรับปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
-มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
-สามารถขับรถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
 ช่างเทคนิคเครื่องกล 3  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมและบำรุงรักษา ทดสอบและแก้ไขข้อขัดข้อง ทางด้านเทคนิคของเครื่องกล เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง เครื่องมือเครื่องใช้
25 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์
 4 -เพศชาย
-อายุไม่เกิน 25 ปี
-ตาไม่บอดสี
-มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office สำหรับปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
-มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
-สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถยนต์
-สามารถปฏิบัติงานบนที่สูงได้
 ช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อม ทดสอบ บำรุงรักษา ออกแบบ รายงานและประเมินผลในงานทางด้านเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์และระบบสื่อสาร
26 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางช่างโยธา/ช่างสถาปัตยกรรม/ช่างก่อสร้าง/ช่างสำรวจ  26 -เพศชาย
-อายุไม่เกิน 25 ปี
-ตาไม่บอดสี
-มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office สำหรับปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้ Auto CAD ได้
-มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
-สามารถขับรถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
 ช่างเทคนิคโยธา 3  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ กำหนดรายละเอียด ทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับงานก่อสร้าง โยธาและแผนที่
27 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทางช่างโลหะ/
ช่างเชื่อมโลหะแผ่น
 1 -เพศชาย
-อายุไม่เกิน 25 ปี
-ตาไม่บอดสี
-มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office สำหรับปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
-มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
-สามารถขับรถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
 ช่างเทคนิคโลหะ 2  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิต ดัดแปลง ซ่อมแซมชิ้นส่วนอุปกรณ์ และรูปพรรณโลหะ
28 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ทางช่างยนต์
ทางช่างกลโรงงาน
ทางช่างเขียนแบบเครื่องกล
 5 -เพศชาย
-อายุไม่เกิน 25 ปี
-ตาไม่บอดสี
-มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office สำหรับปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
-มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
-สามารถขับรถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
 ช่างเทคนิคเครื่องกล 2  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อม บำรุงรักษา ตรวจ ปรับแต่ง ทดสอบ แก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องกล เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง เครื่องมือเครื่องใช้
29  ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางช่างไฟฟ้ากำลัง  46 -เพศชาย
-อายุไม่เกิน 25 ปี
-ตาไม่บอดสี
-มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office สำหรับปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
-มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
-สามารถขับรถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
-สามารถปฏิบัติงานบนที่สูงได้
 ช่างเทคนิคไฟฟ้า 2
(30 อัตรา)ช่างเทคนิคสายอากาศ
(5 อัตรา)ช่างเทคนิคสายใต้ดิน
(11 อัตรา)
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจ รวบรวมข้อมูล เขียนแบบ ติดตั้ง รื้ถอน ตรวจซ่อม บำรุงรักษา ทดสอบ ในงานเดินสาย งานอุปกรณ์ไฟฟ้า งานเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า งานอุปกรณ์สถานีย่อยและงานระบบไฟฟ้าปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้ง ตรวจสอบ และตั้งเทียบเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า เพื่อติดตามผลและคำนวณค่าความผิดพลาดของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวาง ต่อ และทำหัวสายไฟฟ้าระบบสายใต้ดิน ทดสอบ ตรวจซ่อม ดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุงรื้อถอนระบบสายใต้ดิน

30  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทางช่างโยธา/ช่างสถาปัตยกรรม/ชา่งก่อสร้าง/ช่างสำรวจ  5 -เพศชาย
-อายุไม่เกิน 25 ปี
-ตาไม่บอดสี
-มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office สำหรับปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
-มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
-สามารถขับรถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
 ช่างเทคนิคโยธา 2  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจ รวบรวมสถิติและรายละเอียดต่างๆ ร่างแผนผัง ออกแบบ เกี่ยวกับงานก่อสร้าง โยธาและแผนที่
31  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น  2 -เพศชาย
-อายุไม่เกิน 30 ปี
-ตาไม่บอดสี
-มีใบอนุญาตขับรถยนต์ชนิดที่ 2 และ/หรือ ชนิดที่ 3 (ปฏิบัติงานขับรถยนต์)
-ถ้ามีใบประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลลำน้ำชั้นที่ 2 จากกรมเจ้าท่า (ปฏิบัติงานขับเรือ) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 พนักงานใช้เครื่องมือกล  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้และควบคุมเครื่องมือกล ยานพาหนะ ที่ติดตั้งเครื่องมือกล ตลอดจนรถยกของหนัก (Forklift) เพื่อบริการและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานขององค์กร
32  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น  5 -เพศชาย
-อายุไม่เกิน 30 ปี
-ตาไม่บอดสี
-มีใบอนุญาตขับรถยนต์ชนิดที่ 2 และ/หรือ ชนิดที่ 3 (ปฏิบัติงานขับรถยนต์)
-ถ้ามีใบประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลลำน้ำชั้นที่ 2 จากกรมเจ้าท่า (ปฏิบัติงานขับเรือ) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 พนักงานขับยานพาหนะ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับรถยนต์เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน
33  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น  166 -เพศชาย
-อายุไม่เกิน 25 ปี
-ตาไม่บอดสี ไม่ส่วมแว่นตา
-ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และต้องมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI ระหว่าง 21-25)
-สุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานบนที่สูงได้ ว่ายน้ำได้
-ยกของหนักได้
 พนักงานสนาม 1
(ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ)
(118 อัตรา)พนักงานสนาม 1
(ทำหน้าที่ช่างสายใต้ดิน
(35 อัตรา)พนักงานสนาม 1
(ทำหน้าที่ช่างโยธา)
(13 อัตรา
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้พลังกายในการ ยก แบก หาม ดึง ติดตั้ง ขนย้าย คัดแยก เคลื่อนย้ายพัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้

 

สมัครงาน การไฟฟ้านครหลวง (กฟน) งานราชการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน) รับสมัคร สอบ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน) 2557 สอบ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน) 57 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน) เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน การไฟฟ้านครหลวง (กฟน) :อินเตอร์เน็ต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 23 พ.ค.,6 มิ.ย. 57
สอบวันที่: 15 มิ.ย. 2557
ประกาศผลสอบ: 11 มิ.ย.,18 ก.ค.57
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์สมัครสอบงานราชการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน) คลิกที่นี่
คลิกเลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments