สกย. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 17 เม.ย. -2 พ.ค. 2557  พนักงานด้านการเกษตร,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,บุคลากร,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม,นิติกร,เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์


ฝากประชาสัมพันธ์

“สกย. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 17 เม.ย. -2 พ.ค. 2557  พนักงานด้านการเกษตร,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,บุคลากร,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม,นิติกร,เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13496 หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานด้านการเกษตร,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,บุคลากร,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม,นิติกร,เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: หลายอัตรา
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 เม.ย. – 2 พ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ด้วยสำนักงานกงอทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง มีความประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ระดับ 3 อัตราจ้างเดือนละ 10,150 บาท และรวมค่าครองชีพเป็นจำนวนเงินเดือนละ 15,000 บาท เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (กรุงเทพมหานคร) และสำนักงานในส่วนภูมิภาค จำนวน 10 ตำแหน่ง (หลายอัตรา) โดยแบ่งตามสังกัดเขตพื้นที่การปฏิบัติงานของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง มีรายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัครสอบตามเขตพื้นที่ และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับแต่ละตำแหน่ ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบตามเขตพื้นที่ และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ตำแหน่งที่รับ สมัครและบรรจุตามสังกัดเตพื้นที่ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. พนักงานด้านการเกษตร 1.ภาคกลาง และภาคตะวันออก
2. ภาคเหนือ
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. ภาคใต้
5. เขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
ได้รับปริญยาตรีทางการเกษตร เศรษฐศาสตร์การเกษตร เทคโนโลยี อุตสาหกรรม บริหารธุรกิจการเกษตร เทคโนโลยีและการจัดการ สาขาอุตสาหกรรมไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1.ภาคกลาง และภาคตะวันออก
2. ภาคเหนือ
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. ภาคใต้
5. เขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ (ทุกสาขาวิชา)
3.นักวิชาการเงินและบัญชี 1.ภาคกลาง และภาคตะวันออก
2. ภาคเหนือ
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. ภาคใต้
5. เขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ทางการบัญชี หรือ ทางการเงิน หรือทางการเงินและธนาคาร)
4.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1.ภาคกลาง และภาคตะวันออก
2. ภาคเหนือ
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. ภาคใต้
5. เขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเศรษฐศาสตร์ บัญชี สถิติ พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ การศึกษา วารสารศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิจัยสังคมศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ม. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
5.บุคลากร สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (กรุงเทพมหานคร) ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหาร การบริหารธุรกิจ การบริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ม. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
6.นักวิชาการพัสดุ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (กรุงเทพมหานคร) ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหกรรม หรือทางอื่นที่ ก.ม.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
7.เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (กรุงเทพมหานคร) ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ เทคโนโลยีทางการศึกษาจิตวิทยา ริหารธุรกิจ หรือทางอื่นที่ ก.ม.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
8.นิติกร สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (กรุงเทพมหานคร) วุฒิปริญญาตรีทางนิติศาสตร์
9.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (กรุงเทพมหานคร) วุฒิปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ ศึกษาวิชาด้านคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
10.เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (กรุงเทพมหานคร) วุฒิปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ ศึกษาวิชาด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต วิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) วิศวกรมคอมพิวเตอร์

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

2.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

ก. คุณสมบัติทั่วไป

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีอายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

(3) ผู้สมัครชายต้องผ่านการตรวจเลือกทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารจากการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

(4) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ข. ลักษณะต้องห้าม

(1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 หรือตามกฎหมายอื่น

(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชดอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(6) เป็นบุคคลล้มละลาย

(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุดทษ

(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 หรือตามกฎหมายอื่น

(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 หรือตามกฎหมายอื่น

(11) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

ผู้ที่จะเข้าเป็นพนักงานสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอาจพิจารณายกเว้นให้เข้าเป็นพนักงานได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตในหน้าที่

3. การรับสมัครสอบและค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

3.1 เปิดรับสมัครผ่านระบบ Online ระหว่างวันที่ 17 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

3.2 สมัครทาง Online Website http://reg.registrar.ku.ac.th/rubber แล้วพิมพ์เอกสารการสมัครมายื่นรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

4. การชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ (ชำระผ่านทางธนาคารเท่านั้น)

4.1 หลังจากกรอกใบสมัครทาง Online ให้ผู้สมัครพิมพ์เอกสารการชำระเงิน เพื่อนำไปชำรเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

4.2 อัตราค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 250 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคารจำนวน 10 บาท ภายหลังจากชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว ผู้สมัครจะขอเปลี่ยนแปลงตำแหน่งในภายหลังหรือจะขอคืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบมิได้

4.3 ชะรำเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบผ่านธนาคาร ระหว่างวันที่ 17 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

4.4 ผู้สมัครสอบที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมในการสอบ และให้ผู้สมัครสอบเข้าพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2557 (การพิมพ์ใบสมัครสอบสามารถพิมพ์ได้จนถึงวันก่อนสอบสัมภาษณ์ 1 วัน)

ทั้งนี้ สำหรับผู้ประสงค์สมัครสอบเพื่อบรรจุในเขตพื้นที่ใดจะต้องมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านที่ตนเองมีชื่ออยู่ในจังหวัดตามเขตพื้นที่ (เอกสารแนบ 1) ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันปิดรับสมัคร

ส่วนผู้ประสงค์สมัครสอบตำแหน่ง บุคลากร นักวิชาการพัสดุ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม นิติกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อบรรจุในสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร) ไม่กำหนดเขตพื้นที่

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วัน เวลาและสถานที่สอบ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ทาง http://reg.registrar.ku.ac.th/rubber หรือ http://www.rubber.co.th

6. สอบข้อเขียน

สอบข้อเขียน ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2557

ข้อปฏิบัติในวันสอบข้อเขียน

(1) ผู้สมัครแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

(2) ผู้สมัครวรไปถึงห้องสอบก่อนเริ่มสอบไม่น้อยกว่า 15 นาที ผู้ที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนด 15 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

(3) ผู้สมัครต้องตรวจสอบรายชื่อ และเข้าสอบ ตามวันเวลา สถานที่ ที่กำหนด

(4) ผู้สมัครสอบต้องนำ บัตรประจำตัวประชาชน เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

(4) ห้ามนำอุปกรณ์อิเลคทรนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังจะถือว่าผู้สมัครมีเจตนาทุจริต และจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันโดยเด็ดขาด

(5) ผู้สมัครสอบต้องเตรียมดินสอ 2B และปากกาสีน้ำเงิน มาในวันสอบข้อเขียน

7. การสอบแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ภาค (รายละเอียดเอกสารแนบ 2) ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

7.1 ภาคข้อเขียน สอบแข่งขัน 2 วิชา

(ก) ความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน)

(ข) ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (200 คะแนน)

7.2 ภาคสัมภาษณ์ (100 คะแนน)

(ก) จะต้องสอบผ่านการสอบภาคข้อเขียนแล้ว จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

(ข) ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนและมีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันภาคสัมภาษณ์ ให้ไปรายงานตัวที่ กองสรรหา บรรจุแต่งตัง้และทะเบียนประวัติ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (อาคาร 2 ชั้น 1) ภายในวันและเวลาที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางกำหนด พร้อมทั้งยื่นสำเนาหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม และแสดงหลักฐานเอกสารฉบับจริงประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ ดังนี้

(1) ใบสมัครที่พิมพ์จากการสมัครผ่านระบบ Online พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

(2) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcrip) ฉบับสมบูรณ์ 1 ฉบับ

(3) สำเนาปริญญาบัตร และ/หรือ ในกรณียังไม่ได้รับปริญญาบัตร ให้นำหนังสือรับรองว่าสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยระบุวันสำเร็จการศึกษา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

(4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

(5) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

(6) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานผ่านการตรวจเลือกทหาร (สด.8 หรือ สด.43) หรือหลักฐานที่แสดงว่าได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหาร (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ

(7) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ

(8) ใบรับรองแพทย์ (ตัวจริง) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (นับถึงวันสอบสัมภาษณ์) และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม

ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบหรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งเป้นผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ มาตั้งแต่ต้นและขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

8. การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

วันที่ 20 มิถุนายน 2557 ทาง http://www.rubber.co.th

9. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ

10. การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการสอบแข่งขัน

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจะประกาศผลการสอบแข่งขันโดยการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันซึ่งเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ และบัญชีผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ประกาศผลการสอบแข่งขัน ทั้งนี้ ผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการสอบแข่งขัน ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีไว้ในบัญชีผู้สอบผ่านการสอบแข่งขัน

(1) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้แล้ว

(2) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

(3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุภายในเวลาที่ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันกำหนด แต่ทั้งนี้ ต้องให้เวลาผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันมารายงานตัวไม่น้อยกว่า 10 วัน นับแต่วันที่มีหนังสือให้รายงานตัว

(4) ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

11. การบรรจุและแต่งตั้ง

11.1 ผู้สอบผ่านการสอบแข่งขัน จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันฯ การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารับการบรรจุนั้น สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจะมีหนังสือแจ้งไปตามที่อยู่ที่ผู้สอบแข่งขันได้ให้ไว้ในใบสมัคร เพื่อให้ไปรายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนด หากไม่ไปตามวันเวลาดังกล่าวจะถือว่าผูนั้นไม่ประสงค์จะรับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง และจะถูกยกเลิกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทันที ดังนั้นผู้ใดเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่จะต้องแจ้งให้กองสรรหา บรรจุแต่งตั้งและทะเบียนประวัติ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางทราบทันที

11.2 ผู้ที่ได้รับการบรรจุเพื่อทดลองปฏิบัติงาน หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแล้วสำนักงานฯ มีสิทธิ์ที่จะโอน ย้ายไปปฏิบัตงานอื่น หรือให้ไปดำรงตำแหน่งในส่วนงานใดก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร และตามความจำเป็นแก่การปฏิบัติงาน

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ทาง Online Website http://reg.registrar.ku.ac.th/rubber หรือ http://www.rubber.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ กองสรรหา บรรจุแต่งตั้งและทะเบียนประวัติ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 (อาคาร 2 ชั้น 1) โทรศัพท์ 0 2433 2222 ต่อ 254-256 ทั้งนี้ หากสมัครผ่าน Online Website หากมีเหตุขัดข้องโปรดติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0 2942 8200 ต่อ 8038, 8041

ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2557

——————-

รายชื่อจังหวัดตามเขตพื้นที่

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน

ภาคกลาง และภาคตะวันออก

กรุงเทพมหานคร, กาญจนบุรี, จันทบุรี, ระยอง, ตราด, ฉะเชิงเทรา, ชัยนาท, สิงห์บุรี, ลพบุรี, อ่างทอง, สระบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี, นครนายก, นนทบุรี, ปราจีนบุรี, นครปฐม, สระแก้ว, ราชบุรี, สมุทรสาคร, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, ชลบุรี, เพชรบุรี

ภาคเหนือ

ตาก, เชียงใหม่, พะเยา เชียงราย อุทัยธานี แพร่ พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน น่าน ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย บึงกาฬ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร หนองบังลำภู มหาสารคาม อำนาจเจริญ ชัยภูมิ

ภาคใต้

ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต ระนอง พังงา ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร พัทลุง สงขลา สตูล

พื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้

ยะลา ปัตตานี นราธิวาส

———————-

ตารางสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน สกย.
(เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น.

ก ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน)

ผู้สมัครสอบทุกตำแหน่งทดสอบความู้ความสามารถในการศึกษาวิเคราะหห์ และสรุปเหตุผลโดยให้วิเคราะห์จับประเด็นจากข้อมูลหรือข้อความทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การคิดวิเคราะห์ หาเหตุผลแล้วให้สรุปความ อุปมาอุปไมย โดยอาศัยความรู้ทั่วไป คิดหาเหตุผลด้วยตัวเลข และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft office (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (200 คะแนน)

1) ตำแหน่งพนักงานด้านการเกษตร ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัิงานในหน้าที่ และความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการเกษตร ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับเรื่องยางพารา

2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การเลขานุการ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

3) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีทางบัญชี

4) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ตามหลักสูตรการศกึษาระดับปริญญาตรีเกี่ยวกับนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ การจัดทำแผน โครงการ การวางแผน การบริหารโครงการ หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

5) ตำแนห่งบุคลากร ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และองค์การ

6) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549

7) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และองค์การ

8) ตำแหน่งนิติกร ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ตามหลักสูตรการศกึษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมาย

9) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย การนำ IT มาใช้ในหน่วยงาน การพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

10) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์

ภาค ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เฉพาะผู้สอบผ่านการสอบ 2 ภาค แรก วันและเวลาสอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

สมัครงาน สกย. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง งานราชการ ทั่วประเทศ สกย. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง รับสมัคร สอบ สกย. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 2557 สอบ สกย. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 57 สกย. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน สกย. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง :อินเตอร์เน็ต

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) 67/25 ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.024332222 ต่อ 254-256

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 16 พ.ค. 2557
สอบวันที่: 25 พ.ค. 2557
ประกาศผลสอบ: 20 มิ.ย. 2557
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์สมัครสอบงานราชการ สกย. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments