กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 เม.ย. -2 พ.ค. 2557  เจ้าพนักงานพัสดุ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักจัดการงานทั่วไป,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์


ฝากประชาสัมพันธ์

"กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 เม.ย. -2 พ.ค. 2557  เจ้าพนักงานพัสดุ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักจัดการงานทั่วไป,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13453 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัสดุ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักจัดการงานทั่วไป,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 13,800-19,500
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: นครสวรรค์,นนทบุรี,ขอนแก่น,เชียงใหม่,ราชบุรี,นครราชสีมา,สงขลา,ยะลา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 เม.ย. – 2 พ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป 

ตำแหน่ง

อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1) พัฒนาและดูแลโปรแกรมระบบฐานข้อมูลและการจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน และที่เกี่ยวข้อง
2) พัฒนาระบบงานการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)
3) ติดตั้ง บำรุงรักษา ตรวจสอบ Hardware, Software, Database
4) ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และการใช้ในห้องประชุมและสำนักงาน
5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป (40 คะแนน) 1) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 4) นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข 1.2 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (60 คะแนน) – ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ – การใช้งานและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1) ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นำส่งการซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน
2) จัดทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุเพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน
3) ร่างและตรวจซื้อสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุเพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินงาน
4) รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดทำรายงาน และนำเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
5) ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อร่วมพัฒนาให้ระเบียบการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
6) ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใสตรวจสอบได้
7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ภาคความรู้ ความสามารถ 1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป (40 คะแนน) 1) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 4) นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข 1.2 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (60 คะแนน) – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายของ ส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงในระดับประเทศ รวมถึงประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการของส่วนราชการ หรือใช้เป็นข้อมูลสำหรับกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับประเทศแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ภาคความรู้ ความสามารถ 1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป (40 คะแนน) 1) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 4) นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข 1.2 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (60 คะแนน) 1) การวิเคราะห์ ประเมินผลและสรุปผลแผนงาน โครงการ 2) งบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี 3) การรวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์


ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ
2) การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้สะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
3) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เอกสาร แฟ้มข้อมูล หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหาและเป็นหลักฐานทางราชการ
4) ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งาน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
5) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
6) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
7) งานช่วยอำนวยการทั่วไป
8) ผลิตและจัดเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
9) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ภาคความรู้ ความสามารถ 1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป (40 คะแนน) 1) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 4) นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข 1.2 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (60 คะแนน) – ความรู้เกี่ยวกับการบริหารสำนักงาน งานพัสดุ งานธุรการ ระบบงานสารบรรณ การบริหารแผนงาน การบริหาร งบประมาณและความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์


ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1) หมายเหตุความเคลื่อนไหวต่างๆ ใน จ. 18
2) ตรวจสอบคำสั่งทุกคำสั่ง (ยกเว้นคำสั่งดำเนินการทางวินัย)
3) จัดทำคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และการให้ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนทุกระดับ ยกเว้นระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป
4) จัดทำคำสั่งเลื่อนเงินเดือนกรณีเกษียณอายุ และเกษียณก่อนกำหนดทุกระดับ ยกเว้นระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป
5) จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินรางวัลประจำปี (ถ้ามี)
6) จัดทำบัญชีสรุปจำนวนเงินและจำนวนผู้ได้รับการเลื่อนเงินเดือนประจำปี ส่งให้กรมบัญชีกลางเพื่อนำไปใช้ประกอบการทำบัญชีถือจ่ายฯ ประจำปีของข้าราชการ
7) ดูแลฐานข้อมูลของข้าราชการ
8) บันทึกข้อมูลบุคคลในระบบ DPIS
9) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
1) งานเผยแพร่ประมวลจริยธรรม
2) งานเสริมสร้างจริยธรรม
3) งานปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
4) งานเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม
5) งานเลขานุการคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส
6) งานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ภาคความรู้ ความสามารถ 1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป (40 คะแนน) 1) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 4) นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข 1.2 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (60 คะแนน) – ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาและ การบริหารงานบุคคล
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1) ตรวจสอบและวิเคราะห์ความครบถ้วนถูกต้องของหลักฐานทางการเงินและบัญชี หากพบข้อผิดพลาด ประสานงานเพื่อทราบรายการที่เกิดขึ้นจริง และทำการปรับปรุงให้ถูกต้อง
2) จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณรายบัญชี
3) จัดทำบัญชีในงบทดลองรายเดือนของส่วนราชการพร้อมรายละเอียดประกอบงบฯ
3.1 ตรวจสอบและวิเคราะห์รายการบัญชี งบทดลองจากระบบ GFMIS
3.2 หากพบข้อผิดพลาด ประสานงานเพื่อทราบรายการที่เกิดขึ้นจริง และทำการปรับปรุงบัญชี
3.3 จัดทำรายงานงบทดลองเสนอหัวหน้ากลุ่มฯ
4) ตรวจสอบและวิเคราะห์รายการบัญชี เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ รายได้ และค่าใช้จ่าย
5) จัดทำทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา/ซอง
6) จัดทำทะเบียนคุมเงินหลักผลงาน
7) จัดทำทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้าภายนอก เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ
8) งานบริการด้านเอกสาร ค้นหาเอกสาร ลงทะเบียน
9) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ภาคความรู้ ความสามารถ 1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป (40 คะแนน) 1) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 4) นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข 1.2 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (60 คะแนน) – ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการจัดทำบัญชี สำหรับหน่วยงาน ภาครัฐ – ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษา เงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1) ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ จัดทำรายงาน ใบ PO ของทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม
2) ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น จัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจรับ ให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
3) จำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป
4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ภาคความรู้ ความสามารถ 1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป (40 คะแนน) 1) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 4) นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข 1.2 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (60 คะแนน) – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

สมัครงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ งานราชการ นครสวรรค์,นนทบุรี,ขอนแก่น,เชียงใหม่,ราชบุรี,นครราชสีมา,สงขลา,ยะลา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัคร สอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2557 สอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 57 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ :อินเตอร์เน็ต  

รายละเอียดเฉพาะตำแหน่ง คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 12 พ.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments