รัฐสภา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการรัฐสภา 9 -23 พ.ค. 2557  รวม 40 อัตรา ปวช.-ป.ตรี


ฝากประชาสัมพันธ์

“รัฐสภา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 -23 พ.ค. 2557  รวม 40 อัตรา ปวช.-ปริญญาตรี”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13433 หรือ
ตำแหน่ง: รวม 40 อัตรา ปวช.-ปริญญาตรี
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,000
อัตราว่าง: 40
ปฏิบัติงานที่: กทม.
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 – 23 พ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ครั้งที่ 1/2557

รายละเอียดตำหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน สอบ รัฐสภา 2557

  1. เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน จำนวน 11 อัตรา (ปวช.)
  2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา (ปวช.)
  3. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา (ปวช.)
  4. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา (ปวช.)
  5. นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา (ปวช.)
  6. นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา (ปริญญาตรี)
  7. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา (ปริญญาตรี)

 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการรัฐสภาสามัญ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ครั้งที่ 1/2557

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญจะดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ.2554 และหนังสือคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาที่ 26/2555 (ว 9) ลงวันที่ 20 มีนาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภา สามัญ จึงประกาศรับสมัครสอบ รัฐสภา สอบแข่งขันโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

1.1 ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งตามแนบท้ายประกาศนี้

1.2 อัตราเงินเดือน

1.2.1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 9,400 บาท

1.2.2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

3.1  ผู้สมครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ.2554 ดังต่อไปนี้

ก. คุณสมบัติทั่วไป

(1) มีสัญชาติไทย

(2) อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี (นับถึงวันปิดรับสมัครคือวันที่ 23 พฤษภาคม 2557)

(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

-2-

ข.ลักษณะต้องห้าม

(1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

(2) เป็นกรรมการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(3) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ร.

(4) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

(5) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

(6) เป็นบุคคลล้มละลาย

(7) เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

(11) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข.(5) (6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.ร. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่

กรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (1) หรือ (2) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง แล้วแต่กรณี

สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

3.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งและการสอบ แนบท้ายประกาศนี้

4. การสมัครสอบ

4.1 เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1) เข้าไปที่เว็บไซต์ www.parliament.go.th หัวข้อการรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ หรือที่ http://job.parliament.go.th

2) กรอกข้อความในใบสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะออกใบสมัครพร้อมเลขประจำตัวสอบ บัตรประจำตัวสอบ และแบบฟอร์มการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ

3) ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียง 1 ระดับ และไม่เกิน 3 ตำแหน่ง ในระดับนั้น ในกรณีที่ผู้สมัครเลือกสมัครมากกว่า 1 ตำแหน่ง ผู้สมัครจะได้รับจำนวนแบบฟอร์มการชำระเงินเท่ากับจำนวนตำแหน่งที่เลือกสมัคร

4) ให้พิมพ์ใบสมัคร บัตรประจำตัวสอบ และแบบฟอร์มลงในกระดาษขนาด A4 หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทำการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น CD หรือ Flash drive เพื่อพิมพ์ในภายหลัง

5) ในกรณีไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลได้ให้กลับไปค้นหาใบสมัครเพื่อพิมพ์ใบสมัคร หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีกที่ปุ่มตรวจสอบใบสมัครที่สมัครสอบ แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลทีไ่ด้กรอกไว้ในใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

หากผู้สมัครมีข้อขัดข้องในการดำเนินการให้สอบถามได้ที่สำนักงานเลขานุการ ก.ร.อาคารทิปโก้ ชั้น 19 ถนนพระราม 6 โทร. 023573100 ต่อ 3190-3192, 3188 ในวันและเวลาราชการ

4.2 ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

1) นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่ประเทศ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ภายในเวลาทำการของธนาคารจึงจะถือว่าการสมัครสมบูรณ์

2) ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมสอบ ดังนี้

– ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งละ 100 บาท

– ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งละ 200 บาท

ทั้งนี้ นอกจากค่าธรรมเนียมสอบแล้ว ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ตในการสมัครสอบตำแหน่งละ 30 บาท โดยผู้สมัครสอบต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบให้ครบทุกตำแหน่งที่สมัครจึงจะมีสิทธิเข้าสอบ และเมื่อสมัครสอบและชำระเงินแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

4.3 ในใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายในครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และไม่มีรอยประทับตราใดๆ บนรูปถ่าย โดยใช้กระดาษอัดรูปภาพถ่ายโดยเฉพาะเท่านั้น จำนวน 2 รูป ให้ติดในใบสมัคร 1 รูป และบัตรประจำตัวสอบ 1 รูป

การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้นถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือ และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จอาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน

-4-

5. หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในการสอบ

5.1 ให้ผู้สมัครสอบนำหลักฐานมาแสดงในวันสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ตามลำดับ ดังนี้

(1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(2) บัตรประจำตัวสอบที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว (ต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบ)

(3) ใบเสร็จรับเงินของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบในตำแหน่งที่สมัครสอบ

หากไม่นำหลักฐานดังกล่าวมาให้ครบถ้วน อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

5.2 หลักฐานที่ต้องส่งเมื่อมีรายชื่อสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

ให้ผู้สมัครส่งหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ โดยลงทะเบียนทางไปรษณีย์มาที่สำนักงานเลขานุการ ก.ร.ตู้ ปณ.75 ปณฝ. รัฐสภา กทม. 10305 โดยให้จัดส่งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 (ให้ถือวันที่ที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับลงทะเบียน) ซึ่งหลักฐานและเอกสารมีดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(1) ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตตามข้อ 3.1 โดยให้ผู้สมัครสอบลงลายมือชื่อให้ตรงตามบัตรประจำตัวสอบและหลักฐานอื่นๆ

(2) สำเนาประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ อย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในเวลาปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศกึษาในระดับปริญญาตรีที่ศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ให้ยื่นสำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับ ปวท. ปวส. หรืออนุปริญญาที่เกี่ยวเนื่องกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบด้วย และในกรณีที่สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาต่างประเทศจะต้องเป็นสถานศึกษาและสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง

(3) สำเนาทะเบียนบ้านและหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) อยา่งละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ พร้อมทั้งระบุเลขประจำตัวสอบไว้ที่มุมบนด้านขวาด้วย

กรณีมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการ ก.ร.อาคารทิปโก้ ชั้น 19 ถนนพระราม 6 โทร. 023573100 ต่อ 3190-3192, 3188 ในวันและเวลาราชการ

6. เงื่อนไขในการสมัครสอบ

6.1 ผู้สมัครสามารถสมัครสอบได้เพียง 1 ระดับ และไม่เกิน 3 ตำแหน่ง ในระดับนั้น และเมื่อสมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบให้ครบทุกตำแหน่งที่สมัครสอบ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบ

6.2 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และผู้สมัครสอบต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาด อันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบหรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบให้ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมสอบ ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการทางอินเตอร์เน็ตไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

7. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ

คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมถูกต้องแล้ว กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2557 ทางเว็บไซต์ของรัฐสภา ที่ www.parliament.go.th หรือที่ http://job.parliament.go.th

8. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

ทดสอบความรู้ความสามารถ ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน

1. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

(1) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ

(2) ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความหรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์หรือแบบจำลองต่างๆ

2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

(1) ความเข้าใจภาษา ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความหรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย

(2) การใช้ภาษา ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

ผู้สมัครสอบในตำแหน่งใดต้องสอบวิชาเฉพาะตำแหน่งนั้น โดยวิธีสอบข้อเขียนหรือวิธีสอบปฏิบัติ ซึ่งผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) แล้ว จึงจะมีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฎทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ความสามารถที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม การปรับตัว ปฎิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

9. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยคำนึงถึงหลักวิชาการวัดผล

10. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงลำดับจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแนห่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแนห่งเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าได้ะคแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

11. การบรรจุและแต่งตั้ง

(1) ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และหากไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ ถือว่าสละสิทธิ์ในบัญชีที่สอบแข่งขันได้

(2) กรณีผู้สอบแข่งขันได้เป็นผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง เมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งใดไปแล้ว จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในทุกบัญชีของการสอบครั้งเดียวกัน

(3) ผู้สอบแข่งขันได้ที่มีวุฒิการศึกษาสุงกว่าที่ได้กำหนดไว้ จะนำมาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้

ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2557

(นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย)

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เลขานุการ ก.ร.

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน

รายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน

ลำดับ ตำแหน่ง จำนวน
อัตราว่าง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน 11 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชี หรือพณิชยการ หรือเลขานุการ หรือภาษาต่างประเทศ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ 2. มีความสามารถใช้โปรแกรมประมวลผลโปรแกรมฐานข้อมูล และ 3.สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่านาทีละ 45 คำ
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 2 1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชี หรือพณิชยการ หรือเลขานุการ หรือบริหารธุรกิจ หรือการจัดการทั่วไป
3. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 1 1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือชา่งยนต์ หรือช่างกลโรงงาน หรือช่างวิทยุและโทรคมนาคม หรือคอมพิวเตอร์
4. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 2 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า หรือช่างวิทยุ หรือช่างภาพ หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิจิตรศิลป์ หรือศิลปประยุกต์
5. นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาทางศิลปกรรม หรือวิจิตรศิลป์ หรือศิลปประยุกต์ หรือออกแบบผลิตภัณฑ์
6. นิติกรปฏิบัติการ 20 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
7. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 3 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านต่อในประกาศรับสมัครสอบ รัฐสภา ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่างรัฐสภา เปิดสอบ

สมัครงาน งานราชการ กทม. รับสมัคร สอบ 2557 สอบ 57 เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการรัฐสภา  :อินเตอร์เน็ต

รายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รัฐสภา : 13 มิ.ย. 2557
สอบ รัฐสภา วันที่:
ประกาศผลสอบ รัฐสภา :
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ รัฐสภา คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ สมัครสอบ รัฐสภาคลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments