Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -20 เม.ย. 2557  ด้านยุทธศาสตร์ธนาคาร

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -20 เม.ย. 2557  ด้านยุทธศาสตร์ธนาคาร"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13420 หรือ
ตำแหน่ง: ด้านยุทธศาสตร์ธนาคาร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 เม.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


 หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายยุทธศาสตร์ธนาคาร ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ (อาคารนานาเหนือ) โดยมีหน้าที่หลักดังนี้

    จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เพื่อให้มีทิศทางและรูปแบบการดำเนินการ (Business Model) ที่ชัดเจน รวมทั้งรักษาและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้เจริญเติบโต

    สื่อสารแผนกลยุทธ์ให้เป็นที่ยอมรับ พร้อมทั้งติดตามประเมินผลลัพธ์ เพื่อนำข้อมูลจากการดำเนินงานมาวิเคราะห์และประเมินผลสำเร็จหรือเพื่อการแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งนำมาปรับปรุงและสร้างกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพ

    วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยทางธุรกิจเพื่อหาโอกาสทางธุรกิจ และศึกษารูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของโครงการ เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการแก่ลูกค้า เพิ่มโอกาสในการแข่งขัน การสร้างความพึงพอใจของลูกค้า การรักษาและขยายฐานลูกค้า การสร้างผลตอบแทนให้กับธนาคาร บรรลุถึงกลยุทธ์และแผนธุรกิจ เช่น ธุรกิจต่างประเทศ การร่วมทุน Partnership Merger & Acquisition

    ติดตามวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของธนาคารและบริษัทในเครือ

    นำเสนอการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับกลยุทธ์ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของธนาคาร

    เป็นที่ปรึกษาและให้ความช่วยเหลือทุกสายงานในการดำเนินการเปรียบเทียบ (Benchmarking) กับธนาคารคู่เทียบ เพื่อมุ่งเน้นการเป็นธนาคารแสนสะดวก (Convenience Bank)

    สนับสนุนและผลักดันให้แผนกลยุทธ์ธุรกิจของทุกสายงาน สามารถดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลในการเสนอทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงกลยุทธ์ให้กับผู้บริหารของทุกสายงาน ให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งสายงานและองค์กร

คุณสมบัติ

    วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้นบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

    มีทักษะในการนำเสนอ การให้คำปรึกษา และการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์

    มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของธนาคาร

    มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

    มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร

    มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

            คุณสมบัติ ของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต้นที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

วิธีการสมัคร

           ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัคร online ได้ตามแบบฟอร์มสมัครงานด้านล่างนี้ โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เบิกค่าที่พักอาศัยจากธนาคาร

วิธีการคัดเลือก

    ทดสอบข้อเขียน

    สอบสัมภาษณ์

         รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2557

          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :อินเตอร์เน็ต  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์ ธนาคารกรุงไทย คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments