กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบ -26 เม.ย. 2557  อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน (ชาย/หญิง)


ฝากประชาสัมพันธ์

"กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบ -26 เม.ย. 2557  อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน (ชาย/หญิง)"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13416 หรือ
ตำแหน่ง: อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน (ชาย/หญิง)
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: จันทบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: – 26 เม.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เพศชาย
1.1.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา-มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันบรรจุ (เกิดตั้งแต่ 1 พ.ค.27 – 1 พ.ค.39)
1.1.2 เป็นทหารกองหนุน หรือทหารกองเกิน
1.1.3 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกในคดีใด ๆ (เว้นคดีลหุโทษหรือคดีที่กระทำผิดโดยประมาท)
1.1.4 มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้
1.1.5 วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป
1.1.6 ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกร่มผ้า (เมื่อแต่งกายชุดกีฬา)
1.1.7 ไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน (ยกเว้นผู้ลาออกไปรับราชการทหารกองประจำการ)
1.1.8 ต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถโอนย้ายทะเบียนบ้าน เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินได้
1.1.9 ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และไม่ติดยาเสพติดหรือสารเสพติด
1.1.10 ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง เมื่อได้รับการคัดเลือก
1.1.11 มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป

1.2 เพศหญิง
1.2.1 มีสัญชาติไทย มีสถานภาพโสด บิดา-มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันบรรจุ (เกิดตั้งแต่ 1 พ.ค.32 – 1 พ.ค.39)
1.2.2 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกในคดีใด ๆ (เว้นคดีลหุโทษหรือคดีที่กระทำผิด โดยประมาท)
1.2.3 มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนัก 40 กิโลกรัมขึ้นไป
1.2.4 มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้
1.2.5 วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป
1.2.6 ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และไม่ติดยาหรือสารเสพติด
1.2.7 ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง เมื่อได้รับการคัดเลือก
1.2.8 ต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถโอนย้ายทะเบียนบ้าน เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินได้
1.2.9 ไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน
1.2.10 ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1.2.11 ว่ายน้ำได้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

2. เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร
2.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบแทน ฉบับจริงและสำเนา
2.2 หนังสือสำคัญทหารกองเกิน หรือสมุดประจำตัวทหารกองหนุน ฉบับจริงและสำเนา
2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ของผู้สมัคร และของบิดามารดาผู้ให้กำเนิด ฉบับจริงและสำเนา
2.4 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุล ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล
2.5 ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือใบประกาศนียบัตรตามสาขาวิชาชีพที่รับสมัคร ฉบับจริงและสำเนา
2.6 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน) ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2.7 หนังสือยินยอมของบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง กรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ
2.8 หลักฐานรับรองความสามารถทางด้านกีฬา

3. การรับสมัคร คัดเลือก และประกาศผล
3.1 การรับสมัครด้วยตนเอง ในวันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 0800 – 1000 ณ สนามหน้า กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
3.2 วันคัดเลือกและประกาศผล ในวันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2557 ผู้สมัครต้องมาถึงสถานที่รับสมัครและคัดเลือก ก่อนเวลา 0800 เพื่อฟังคำชี้แจงและรายละเอียดการปฏิบัติ จากคณะกรรมการ และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในเวลา 2000
3.3 การคัดเลือก
3.3.1 การทดสอบร่างกาย (ชาย)
3.3.1.1 ดึงข้อ เกณฑ์ผ่าน 6 ครั้ง
3.3.1.2 ยึดพื้น เกณฑ์ผ่าน 28 ครั้ง
3.3.1.3 ลุกนั่ง ภายใน 2 นาที เกณฑ์ผ่าน 42 ครั้ง
3.3.1.4 วิ่งระยะทาง 800 เมตร เกณฑ์ผ่าน 3 นาที 30 วินาที
3.3.2 การทดสอบร่างกาย (หญิง)
3.3.1 โหนตัว เกณฑ์ผ่าน 50 วินาที
3.3.2 ลุกนั่ง เกณฑ์ผ่าน 30 ครั้ง
3.3.3 วิ่งระยะทาง 800 เมตร เกณฑ์ผ่าน 6 นาที
3.3.4 ว่ายน้ำระยะทาง 50 เมตร
3.3.3 การสอบข้อเขียน
– ทดสอบความรู้ทั่วไป และความรู้ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น

4. วันรายงานตัวเข้ารับการฝึก ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2557 เวลา 0900 ณ สนามหน้า กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

5. รายละเอียดสอบถามได้ที่ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โทร. 039-326292 หรือ tpmarines.com

สมัครงาน กองทัพเรือ งานราชการ จันทบุรี กองทัพเรือ รับสมัคร สอบ กองทัพเรือ 2557 สอบ กองทัพเรือ 57 กองทัพเรือ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงาน  กองทัพเรือ :สมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments