สอบท้องถิ่น ประกาศวันสอบ-สถานที่สอบ สอบ 27 เม.ย. 56


ฝากประชาสัมพันธ์

“สอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ –  ประกาศวันสอบ-สถานที่สอบ สอบ 27 เม.ย. 56”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13387 หรือ
ตำแหน่ง: ประกาศวันสอบ-สถานที่สอบ สอบ 27 เม.ย. 56
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี

ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานสว่นท้องถิ่น

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 8 ของประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2555 ประกาศ ก.พ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล พ.ศ.2555 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2555 และข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 พ.ย. 2556 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25556 คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานสว่นท้องถิ่น (กสถ.) จึงกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังต่อไปนี้

ก.กำนหดวัน เวลาและสถานที่สอบ

1. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน ถ้าผู้ใดสอบได้คะแนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) สำหรับวันเวลา และสถานทีส่อบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) จะประกาศ ภายในัวนที่ 23 พ.ค. 57

2. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) ในวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557 ตามเวลา ดังนี้

– เวลา 09.00 – 11.00 น. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

– เวลา 13.00-15.30 น. สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.)

โดยผู้ที่สมัครสอบในภาค/เขตใด จะต้องเข้าสอบในภาค/เขต นั้น ณ สถานที่สอบตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (กรณีเป็นสถานที่สอบที่ตั้งอยู่นอกเขตอำเภอเมือง ผู้เข้าสอบควรไปดูสถานที่สอบก่อนวันสอบ 1 วัน)

3. ให้ผู้สมัครสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบ 30 นาที และจะเรียกผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบประมาณ 15 นาที เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ และให้ผู้เข้าสอบนำดินสอดำ เบอร์ 2 หรือ 2 บีขึ้นไป และยางลบเท่านั้น เข้าห้องสอบ

ข. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

1. การสอบแข่งขัน จะใช้วิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) ตามที่กำนหดไว้ในหลักสูตรวิธีการสอบแข่งขันตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ทั้งนี้ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบโดยเคร่งครัด

2. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

2.1 การแต่งกายในวันสอบแข่งขัน ผู้เข้าสอบทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ต้องใส่เสื้อยืด ไม่มีปก ไม่มีกระดุม ไม่มีกระเป๋า สวมกางเกงวอร์มขายาว ไม่อนุญาตให้สวมนาฬิกาหรือเครื่องประดับใดๆ และห้ามสวมรองเท้าและถุงเท้าเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

2.2 ผู้เข้าสอบทั้งสุภาพสตรี และบุรุษที่ผมยาวปิดใบหูจะต้องรวบผมให้เรียบร้อย

2.3 เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบเลขประจำตัวสอบ วัน เวลา สถานที่ และห้องสอบ

2.4 ต้องนำใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ทีติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครเรียบร้อยแล้ว และบัตรประจำตัวประชาชน ไม่หมดอายุ หรือหากหมดอายุจะต้องไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสอบ ซึ่งปรากฎรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักที่ชัดเจน มาแสดงต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบเพื่อเข้าสอบ หากไม่นำมาแสดงกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด

สำหรับผู้ที่มีกาเรปลี่ยนชื่อตัว หรือ ชื่อสกุล หลังจากสมัครสอบแข่งขันแล้ว ต้องนำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว หรือ ชื่อสกุล มาแสดงต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบเพื่อเข้าสอบด้วย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

2.5 ในวันสอบห้ามบุคคลอื่น นอกจากผู้เข้าสอบและเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับงานสอบเข้าภายในบริเวณสถานที่สอบ (มหาวิทยาลัย/โรงเรียน) โดยผู้เข้าสอบจะต้องแสดงใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ที่ติดรูปถ่ายหน้าตรง (ตามข้อ 2.4) ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนเข้าบริเวณสถานที่สอบ

2.6 ห้ามผู้เข้าสอบ นำรถยนต์หรือยานพาหนะอื่นใดเข้าภายในบริเวณสถานที่สอบ (มหาวิทยาลัย/โรงเีรยน) อย่างเด็ดขาด

2.7 ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว

2.8 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบไปแล้ว 15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

2.9 ห้ามผู้เข้าสอบนำตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ โทรศัพท์มือถือ วิทยุติดตามตัว และเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดวัสดุอุปกรณ์อื่นใด (นอกจากดินสอดำ และยางลบ ที่ใช้สำหรับทำข้อสอบ) เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากมีการฝ่าฝืนกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะสั่งให้ออกจากห้องสอบ และถูกปรับให้ตกในการสอบครั้งนี้

2.10 ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามตำแหน่งที่สมัครสอบและตามวัน เวลาที่กำหนด ผู้ที่เข้สอบผิดตำแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในตำแหน่งที่สมัครสอบ

2.11 ผู้เข้าสอบต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบตามที่กำหนดไว้สำหรับผู้เข้าสอบนั้น ผู้ใดนั่งสอบผิดที่หรือผิดห้องสอบจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

2.12 ผู้เข้าสอบต้องจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ ดินสอดำเบอร์ 2 หรือ 2 บีขึ้นไป และยางลบไปเอง

2.13 ผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด

2.14 ระหว่างเวลาสอบ ผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้ทุกกรณี

2.15 ผู้เข้าสอบจะต้องเขียนชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวสอบในที่ที่กำหนดให้เท่านั้น หากฝ่าฝืนจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

2.16 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก หากฝ่าฝืนกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ อาจสั่งให้ยุติการสอบ และปรับให้ตกในการสอบครั้งนี้ แต่ผู้เข้าสอบต้องนั่งอยู่ ณ ที่นั่งสอบจนหมดเวลาสอบ

2.17 ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ

2.18 ถ้าสอบเสร็จก่อนหมดเวลาสอบ หรือไม่ประสงค์จะสอบต่อไป ต้องนั่งอยู่ ณ ที่นั่งสอบจนหมดเวลาอสบ จึงจะออกจาห้องสอบได้ และไม่ทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ หากฝ่าฝืนจะถูกปรับให้ตกในการสอบครั้งนี้

2.19 ห้ามนำข้อสอบ และกระดาษคำตอบ ที่ใช้ในการสอบออกจาห้องสอบไม่ว่ากรณีใดๆ หากฝ่าฝืนจะถูกปรับให้ตกในการสอบครั้งนี้

2.20 เมื่อหมดเวลา และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทำคำตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้วหากฝ่าฝืนอาจถูกปรับให้ตกในการสอบครั้งนี้

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือมีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะรายงานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เืพ่อพิจารณาปรับให้ตกในการสอบครั้งนี้ โดยการรายงานของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะแจ้งให้ผู้เข้าสอบทราบ และเมื่อผู้นั้นถูกปรับตกในการสอบครั้งนี้แล้ว จะถูกตัดสิทธิในการสอบเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดไป และจะดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ทุจริต หากผู้ทุจริตเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจะแจ้งต้นสังกัดเพื่อดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงด้วย

ปรกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2557

(นายอัษฎางค์ ปาณิกบุตร)

ประธานกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น

 

 

สมัครงาน สอบท้องถิ่น งานราชการ สอบท้องถิ่น รับสมัคร สอบ สอบท้องถิ่น 2557 สอบ สอบท้องถิ่น 57 สอบท้องถิ่น เปิดสอบ


สอบวันที่: 27 เม.ย. 2557
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศเรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ คลิกที่นี่!!
 ตรวจสอบสถานที่สอบคลิกที่ีนี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments