กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 -26 พ.ค. 2557  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


ฝากประชาสัมพันธ์

"กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 -26 พ.ค. 2557  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13386 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 26 พ.ค. 2557
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยความในมาตรา 53 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่องการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก และเงินเดือนที่จะได้รับ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา (วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี)

*หมายเหตุ: เป็นตำแหน่งที่ปฏิบัติราชการในประเทศ (home-based) จะไม่ได้รับมอบหมายให้ไปประจำการในต่างประเทศ

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท หรือตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงการต่างประเทศ และ ก.พ. กำหนด

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ทักษะ ความรู้ และสมรรถนะ

สำหรับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ

———————————————

๑. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน การพัฒนาระบบราชการ งานตรวจราชการ

และงานบูรณาการทีมประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวล

แผน พิจารณา เสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ การพัฒนาระบบราชการ การพัฒนาการ

บริหารภารกิจของทีมประเทศไทย หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือ

ความมั่นคงในระดับประเทศ รวมถึงประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ

ประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการของส่วนราชการ หรือใช้เป็นข้อมูลสำหรับกำหนดยุทธศาสตร์

การพัฒนาในระดับประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ และยุทธศาสตร์การบูรณาการทีมประเทศไทย

แล้วแต่กรณี รวมทั้งติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการ การพัฒนาระบบราชการ สนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจ

ราชการและการบูรณาการทีมประเทศไทย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๑. ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหาร

รัฐกิจ(หรือรัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาชาวิชาการจัดการ

๒. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

๓. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได้ดี มีทักษะการบริหารจัดการ การ

ประสานงาน การดำเนินโครงการ การผลิตสื่อเพื่อนำเสนอผลงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

๓. คุณลักษณะและทักษะที่ผู้สมัครควรมี

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ

ทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ

มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาล นโยบายการพัฒนาระบบ

บริหาร นโยบายการบูรณาการทีมประเทศไทย และสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ

เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการ

ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง

(๒) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลัก แผนกลยุทธ์ของ

ส่วนราชการ แผนการพัฒนาระบบบริหาร แผนการบูรณาการทีมประเทศไทย หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม

การเมือง เพื่อวางแผนกำหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้

(๓) วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ นโยบายการพัฒนาระบบบริหารและการบูรณาการ

ทีมประเทศไทย หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และ

เสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทำแผน การปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

(๔) สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายการพัฒนาระบบ

บริหารและการบูรณาการทีมประเทศไทย และประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและ

ต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงาน หรือกำหนดยุทธศาสตร์อย่างมุ่งผลสัมฤทธิ์

(๕) ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล เพื่อ

ประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย การพัฒนาระบบราชการ และการบูรณา

การทีมประเทศไทย ตลอดจนการติดตามประเมินผลให้ดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องไปในแนวทาง

เดียวกัน

(๖) สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะผู้ตรวจราชการของส่วนราชการ ในการตรวจราชการ

หน่วยงานของส่วนราชการทั้งในและนอกประเทศ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและ

ประเมินผลภาคราชการ ในการติดตามและประเมินผลหน่วยงานของส่วนราชการให้ดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพและ

มุ่งผลสัมฤทธิ์

๓.๒ ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ

โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

๓.๓ ด้านการประสานงาน

(๑) บูรณาการการปฏิบัติงานกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์การอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก

ทีมงานหรือหน่วยงาน โดยเฉพาะภายใต้กรอบทีมประเทศไทย เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง ของการพัฒนาระบบบริหาร การ

บูรณาการทีมประเทศไทย และการตรวจราชการ แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความ

ร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๔ ด้านการบริการ

(๑) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ แก่หน่วยงานราชการ เอกชน

ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหาร การบูรณาการทีม

ประเทศไทย และการตรวจราชการ เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้งเพื่อแก้ไข

ปัญหาในการปฏิบัติงาน

(๒) ให้บริการข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหาร

การบูรณาการทีมประเทศไทย และการตรวจราชการ เพื่อสนับสนุนภารกิจของบุคคลหรือหน่วยงาน และใช้

ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่าง ๆ

(๓) ดำเนินการจัดสวัสดิการ และการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบที่ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดด้านล่าง

4. การรับสมัครสอบให้สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Internet) เท่านั้น ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม – วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ อย่างไรก็ดี วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 17.00 น. โดยการสมัครทางอินเตอร์เน็ต มีขั้นตอน ดังนี้

(1) เปิดเว็บไซต์ http://job.mfa.go.th หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ"

(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ

(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ file ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Thumb drive เป็นต้น ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกขอ้มูลได้ ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกทีสมบูรณ์แล้วได้

4.2 การชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สามารถชำระได้ 3 ช่องทาง คือ

(1) การชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (Teller Payment) ให้ผู้สมัครสอบนำแบบฟอร์มการชำระเงินตามข้อ 4.1(3) ไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม-วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย

(2) การชำระเงินผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ผ่าน KTB online

ผู้สมัครสอบซึ่งมีบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ได้ลงทะเบียน (register) ขอใช้บริการ KTB online แล้ว สามารถเลือกชำระเงินผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตได้ โดยคลิกเลือกชำระเงินผ่าน ระบบ "KTB online" และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ โดยชำระเงินได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม – วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 ภายในเวลา 22.00 น. และให้พิมพ์หน้ายืนยันการชำระเงินจากเว็บไซต์เก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย

(3) การชำระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ผู้สมัครสอบที่มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย สามารถเลือกชำระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย โดยคลิกเลือกชำระเงินผ่านตู้ "ATM" พิมพ์คู่มือการชำระเงินผ่านตู้ ATM และนำไปทำรายการชำระเงินได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม – วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 ภายในเวลา 22.00 น. และให้เก็บ Slip ไว้เป็นหลักฐานด้วย

4.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท ประกอบด้วย

(1) ค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 300 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร จำนวน 30 บาท
รวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต
*หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมธนาคารเป็นอัตราเดียวกันทั่วประเทศและกระทรวงการต่างประเทศจะไม่จ่ายคืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.4 ผู้สมัครสอบที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบของตำแหน่งที่สมัครสอบนั้น

4.5 ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป ให้ผู้สมัครสอบที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว เปิดเว็บไซต์ http://job.mfa.go.th เลือก icon ด้านซ้าย หัวข้อ "ค้นหาใบสมัคร" แล้วกรอกเลขประจำตัวประชาชน จากนั้น สั่งพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวประสอบ และติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายเอาไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1×1.5 นิ้ว พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน และนำมายื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

5. เงื่อนไขการสมัครสอบ

5.1 ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และเมื่อกดยืนยันส่งใบสมัครสอบแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลไม่ได้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

5.2 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลอาญามาตรา 137

5.3 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบในข้อ 3.2 โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบคือ วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

5.4 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบ ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบของกระทรวงการต่างประเทศ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

6. กาประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ กระทรวงการต่างประเทศจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557
– ทางเว็บไซต์ http://www.mfa.go.th เลือกแถบรายการด้านบนในหัวข้อ "ประกาศและอื่นๆ" คลิ๊กเลือก "ประกาศกระทรวง" จากนั้นคลิกที่หัวข้อ "ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง "รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ" และ
– ทางเว็บไซต์ http://job.mfa.go.th หัวข้อ "รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตัั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ"

7. หลักสูตรและวิธีการสอบ
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน มี 2 ส่วน ดังนี้

7.1 การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 200 คะแนน
โดยวิธีการสอบข้อเขียน ประกอบด้วย 2 วิชา ดังนี้
– วิชาภาษาอังกฤษ 50 คะแนน
– วิชาหลักการพัฒนาระบบบริหาร 150 คะแนน

7.2 การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง 100 คะแนน
เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฎของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่นๆ เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่งด้วย

ทั้งนี้ จะสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่านแล้ว โดยได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งต่อไป โดยกระทรวงการต่างประเทศจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หลังจากผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งได้มายื่นหลักฐานต่างๆ เพื่อให้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้ว (ดูข้อ 9)

8. หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

8.1 ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบ และติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1×1.5 นิ้ว พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน (ดูข้อ 4.5)

8.2 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน

9. หลักฐานที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

เมื่อกระทรวงการต่างประเทศประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบที่ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 แล้ว จะกำหนดให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว นำเอกสารฉบับจริงและสำเนาที่เขียน "รับรองสำเนาถูกต้อง" และลงลายมือชื่อกำกับไว้ พร้อมระบุเลขประจำตัวสอบไว้ที่มุมบนด้านขวาในทุกหน้าของสำเนาเอกสาร อย่างละ 1 ฉบับมายื่นที่กระทรวงการต่างประเทศ ดังนี้

9.1 ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบ และติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1×1.5 นิ้ว พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน (ดูข้อ 4.5)

9.2 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน

9.3 ทะเบียนบ้าน

9.4 ปริญญาบัตร และ ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครสอบของกระทรวงการต่างประเทศ โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 ในกรณียังไม่ได้รับปริญญาบัตร ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ไดรับอนมุัติปริญญาบัตรซึ่งอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นพร้อมระเบียนแสดงผลการศึกษาได้

9.5 หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยผู้สมัครสอบต้องนำหนังสือรับรองผลมายื่นให้กระทรวงการต่างประเทศ ภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป)

9.6 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 คือ วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฎอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด

9.7 ในกรณีที่ชื่อ นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล มาแสดงด้วย และหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)

10. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยได้คะแนนในแต่ละส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย

11. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

11.1 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

11.2 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุไปแล้วก่อนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะมีอายุเกิน 2 ปี หรือก่อนมีการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี ก็ให้การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนนั้นยังคงมีผลใช้ได้ต่อไป แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบ 2 ปี หรือวันที่ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่กรณี

12. การบรรจุและแต่งตั้ง

12.1 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 ทั้งนี้การจะได้รับเงินเดือนเท่าใดในช่วงเงินเดือนตามคุณวุฒินั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กระทรวงการต่างประเทศกำหนด

12.2 กรณีข้าราชการที่ไดรับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตีร โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการนตำแหน่งดังกล่วา หากได้รับวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ก่อนวันปิดรับสมัครสอบแข่งขัน โดยไม่ได้ใช้วุฒิที่สูงขึ้นในการสมัครสอบแข่งขัน จะไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นโดยใช้วุฒิที่สูงกว่าวุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบดังกล่าว ทั้งนี้ ตามที่ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการบรรจุ การเลื่อนตำแหน่ง และการรับโอนข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2544 กำหนด

12.3 กระทรวงการต่างประเทศจะรับโอนข้าราชการผู้สอบแข่งขันได้มาแต่งตั้งเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ โดยได้รับเงินเดือนในอัตราตามคุณวุฒิที่กำหนดไว้เป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 ของประกาศนี้ และตามนัยที่ปรากฎในระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการบรรจุ การเลื่อนตำแหน่ง และการรับโอนข้าราชการ พ.ศ.2541 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2541

13. กรณีนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น

กรณีส่วนราชการอื่นมีตำแหน่งว่างในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซึ่งต้องการบุคคลที่วุฒิการศึกษาอย่างเดียวกัน และมีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่เหมือนหรือใกล้เคียงกันกับตำแหน่งที่ได้มีการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีไว้ ส่วนราชการที่มีตำแหน่งว่างสามารถนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งที่สอบครั้งนี้ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่นได้ การนำรายชื่อไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการสอบครั้งเดียวกันกับการสอบครั้งนี้ โดยผู้สอบแข่งขันได้มีสิทธิที่จะรับการบรรจุได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2557

(นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว)

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

สมัครงาน กระทรวงการต่างประเทศ งานราชการ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัคร สอบ กระทรวงการต่างประเทศ 2557 สอบ กระทรวงการต่างประเทศ 57 กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงการต่างประเทศ :อินเตอร์เน็ต  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 13 มิ.ย. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กระทรวงการต่างประเทศ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments