ศูนย์การศึกษาพิเศษ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 -25 เม.ย. 2557  ครูผู้สอน


ฝากประชาสัมพันธ์

"ศูนย์การศึกษาพิเศษ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 -25 เม.ย. 2557  ครูผู้สอน"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13378 หรือ
ตำแหน่ง: ครูผู้สอน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,960
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครพนม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 – 25 เม.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

…………………………………….……………..

ด้วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป  เพิ่มเติมตามตำแหน่งอัตราที่ว่าง  อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข  การสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552  ประกาศ ณ วันที่  11  กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน  และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ประกาศ  ณ  วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2554 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1626/2551 สั่ง  ณ  วันที่  22  ธันวาคม  2551  เรื่อง  มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ว่าด้วยการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งพนักงานราชการ กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 

1.1 ชื่อตำแหน่ง   ครูผู้สอน 

1.2  กลุ่มงาน บริหารทั่วไป    วิชาเอก  ทั่วไป

1.3 อัตราว่าง จำนวน  1  อัตรา  ค่าตอบแทน     15,960   บาท

1.4 ระยะเวลาจ้าง  นับแต่วันทำสัญญาจ้าง  ถึงวันที่ 30  กันยายน  พ.ศ. 2557

1.5 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ   

(1)  การจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียน 

                               เป็นสำคัญตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)

(2)  การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

(3)  การจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

(4)  การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ (5)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

คุณสมบัติทั่วไป

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18  ปี

(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(4) ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน  

ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่  ในพรรคการเมือง

(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เพราะกระทำความผิดทางอาญา  

เว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

  (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ของรัฐ

 

-2-

 

ทั้งนี้  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

                    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  (ครูผู้สอน)

     (1) ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

(2) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนด

(3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2546  หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา

3. การรับสมัคร

3.1 วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร  ผู้ประสงค์จะสมัคร เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม  ตั้งแต่วันที่  17 – 25  เมษายน  2557  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

3.2 ค่าธรรมเนียมการสมัคร ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท  

3.3 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

(1) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน    

(นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

(2) สำเนาแสดงผลการศึกษา  เช่น ปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนหรือหนังสือรับรองของสถานศึกษาที่มีข้อความระบุว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ”จำนวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(3) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์แสดงว่าเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา จำนวน 1 ฉบับ

(4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

(5) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น  ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล       ในหลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

(6) หนังสือรับรองการผ่านงาน    จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วย

                          (7) ใบรับรองแพทย์สถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน      

3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

 

 

 

 

-3-

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ในวันที่  25 เมษายน  2557   เวลา  17.00  น.  เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม และ  ทางเว็บไซด์ www.nakhonphanomspecial.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-4251-6290   และประเมินสมรรถนะ ในวันที่   27  เมษายน  2557  ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

ผู้สมัครต้อง  ได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ  ดังนี้

 

ว/ด/ป

เวลา สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

27   เม.ย.  57

เวลา  09.00 –  12.00 น. ( ภาค ก.)  ความรู้

       1.1  ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

       1.2   ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

       1.3   ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการและ               ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

        1.4   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 50 สอบข้อเขียน

27    เม.ย.  57

เวลา 13.00  น.  เป็นต้นไป ( ภาค ข. ) สอบสัมภาษณ์  

    2.1 คุณลักษณะบุคคล  เช่นความซื่อสัตย์  มนุษย์สัมพันธ์  บุคลิกภาพ  ความรับผิดชอบ  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  ความอดทน  เสียสละ  การมีจิตสำนึกในการบริการที่ดี  การประสานงานการให้บริการ   และการทำงานเป็นทีม

    2.2 ความสามารถในการปฏิบัติงาน

20

 

 

 

 

30

 

 

 สัมภาษณ์

รวม 100

 

6. เกณฑ์การตัดสิน

การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็น            ผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินตามหลักเกณฑ์ แต่ละภาค ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 และรวมทุกภาค ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60  โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ  ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้จัดเรียงลำดับที่จากคะแนนสอบ ดังนี้ ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนภาค ก. ความรู้มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า                 หากคะแนนภาค ก. ความรู้เท่ากัน  ให้พิจารณาลำดับที่ก่อนหลัง ในการสมัคร

 

 

 

 

 

-4-

 

7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร                   ในวันที่   28 เมษายน  2557  ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนมและทางเว็บไซด์สถานศึกษา www.nakhonphanomspecial.com โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปในวันที่  30 กันยายน2557  นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี

8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร

ผู้ผ่านการเลือกสรรลำดับที่ 1  จะต้องมารายงานตัว  ในวันที่  30  เมษายน  2557  เวลา 08.30 น.               เป็นต้นไป  เพื่อจัดทำสัญญาจ้างและปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 1  พฤษภาคม  2557  ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม 

9. สิทธิประโยชน์

เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  3   เมษายน   พ.ศ.  2557

  

(นายสุพจน์    ชะพินใจ)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม

สมัครงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ งานราชการ นครพนม ศูนย์การศึกษาพิเศษ รับสมัคร สอบ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 2557 สอบ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 57 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ :สมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 25 เม.ย. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments