งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 17 เม.ย. -12 พ.ค. 2557  นักวิชาการ 6

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

"การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 17 เม.ย. -12 พ.ค. 2557  นักวิชาการ 6"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13363 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการ 6
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 9,040
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 เม.ย. – 12 พ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ด้วยการท่าเรือแห่งประเทศไทยประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 (2) แห่งพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494 ประกอบข้อ 5 ของข้อบังคับว่าด้วยการแต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนและลดขั้นเงินเดือน และกำหนดอัตราเงินเดือนพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2498 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกรับระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ตำแหน่ง จำนวน อัตราเงินเดือน และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครสอบ 

ตำแหน่งนักวิชาการ 6 แผนกติดตามและประเมินผลโครงการ กองแผนวิสาหกิจ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการ 6 แผนกวิจัยและพัฒนา กองวิจัยและพัฒนาองค์กร จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 กองประเมินผลองค์กร จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายนโยบายและแผน รวม 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,040 บาท

ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ (สาขาการเงิน หรือากรตลาด หรือการจัดการทั่วไป หรือธุรกิจระหว่างประเทศ หรือการขนส่ง หรือโลจิสติกส์ หรือสถิติ) หรือวิทยาศาสตร์ (สาขาบริหารจัดการท่าเรือ หรือการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี) และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้

ทั้งนี้ บุคคลผู้สอบคัดเลือกได้และเข้าทดลองปฏิบัติงานในการท่าเรือแห่งประเทศไทยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สอบคัดเลืกได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงจะสามารถย้ายสายงานได้ เว้นแต่เป็นกรณีการเลื่อนระดับตำแหน่งในสายงานเดียวกัน

ข้อ 2 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้

2.1 มีสัญชาติไทย

2.2 อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบุรณ์ หากเป็นชายต้องผ่าน หรือพ้นการเกณฑ์ทหารหรือพ้นภาระทางทหารแล้ว

2.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ

2.4 ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคเรื้อน หรือวัณโรคในระยะอันตราย หรือโรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฎอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

2.5 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ หรือถูกพักงาน หรืออยู่ในระหว่างต้องหาคดีอาญา ซึ่งมิใช่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

2.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

2.7 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย

2.8 ไม่เคยถูกไล่ออก หรือปลดออก หรือให้ออก หรือเลิกจ้างเพราะมีความผิด

2.9 ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณี เกินห้าปี

2.10 ไม่เคยต้องคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

2.11 ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่ง หรือเงินเดือนประจำ รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเท่า พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาผู้แทน หรือสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้บริหารท้องถิ่น

2.12 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร การท่าเรือแห่งประเทศไทยไม่รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

ข้อ 3 เงื่อนไขและวิธีการรับสมัคร

3.1 ผู้สมัครสอบจะต้องสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่ www.port.co.th หรือ http://job.port.co.th ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน-12 พฤษภาคม 2557 โดยพิมพ์รายละเอียดในแบบใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบตามข้อ 4

3.2 กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคสอบไม่ว่ากรณีใด หรือเหตุผลใด หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแห่งที่สมัครสอบอันมีผลให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครสอบนี้ การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะถือว่าการสมัครสอบและการได้เข้าสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

3.3 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบในแต่ละตำแหน่งได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ซึ่งเมื่อสมัครแล้วจะแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้ และให้เข้าสอบตามเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่ง

3.4 การสมัครสอบตามประกาศนี้ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่วาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พงศ.2544 ดังนั้น หากผู้สมัครสอบคนใดจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ จะมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137

3.5 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัครสอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

3.6 ผู้สมัครสอบต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยระบบจะออกแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้โดยอัตโนมัติ

3.7 ผู้สมัครสอบต้องเก็บหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบไว้เป็นหลกัฐานและนำไปยื่นเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบในวันทำการสอบ

ข้อ 4 ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

4.1 ให้นำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2557 ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร

4.2 ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบจำนวน 300 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ประกอบด้วย

4.2.1 ค่าธรรมเนียมสมัครสอบจำนวน 270 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

4.2.2 ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) จำนวน 30 บาท (สามสิบบาทถ้วน) อัตราเดียวกันทั่วประเทศ

ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบภายในวันและเวลาที่กำหนด และเมื่อชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ 5 การประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวผู้สมครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครสอบแล้ว การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบและเลขประจำตัวผู้สมัครสอบให้แก่ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อและเลขประจำตัวสอบได้ที่ www.port.co.th หรือ http://job.port.co.th ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2557

สำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อ หรือเลขประจำตัวสอบ ให้นำหลักฐานการชำระเงินไปติดต่อได้ที่แผนกบรรจุและแต่งตั้ง กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารสำนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ชั้น 11 ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 และหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้สมัครสอบสละสิทธิ์ในการสอบในครั้งนี้

ทั้งนี้วัน เวลา สถานที่สอบ จะแจ้งให้ทราบในภายหลังที่ www.port.co.th และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-22695430, 022695436-7

ข้อ 6 หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (200 คะแนน ให้เวลา 3 ชั่วโมง)
วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ภาควิชาการ (200 คะแนน ให้เวลา 3 ชั่วโมง)
วิชาพิเศษเฉพาะหน้าที่ ความรู้หรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนั้น

ภาคปฏิบัติการ (100 คะแนน เวลาตามความเหมาะสม)

สัมภาษณ์ (100 คะแนน)

ข้อ 7 เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบคัดเลือก

7.1 หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

7.2 บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบแทนบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งมีรูปถ่าย (ใบเหลือง) หรือบัตรข้าราชการ แล้วแต่กรณี

ข้อ 8 เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

ผู้สมัครสอบต้องสอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาควิชาการ ภาคปฏิบัติการและสัมภาษณ์ โดยคะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไปจะไม่นำมารวมกับคะแนนภาควิชาการ ภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์ และผู้สมัครสอบต้องสอบได้คะแนนในภาควิชาการและภาคปฏิบัติการอย่างละไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ซึ่งเมื่อรวมกับคะแนนการสัมภาษณ์แล้วได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าสอบได้

ข้อ 9 การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ที่ www.port.co.th โดยผู้ที่สอบคัดเลืกได้แต่ยังไม่ได้รับการบรรจุในโอกาสแรก การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะขึ้นบัญชีไว้พิจารณารอการบรรจุเมื่อมีตำแหน่งว่าง มีระยะเวลาการขึ้นบัญชี 2 ปี นับแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือก

ข้อ 10 เอกสารหลักฐานที่ผู้สอบคัดเลือกได้ต้องนำมาแสดงเพื่อเข้ารับการบรรจุ

10.1 คุณวุฒิการศึกษา (ต้นฉบับ) พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ

10.2 บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบแทนบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งมีรูปถ่าย (ใบเหลือง) หรือบัตรข้าราชการ แล้วแต่กรณี พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ

10.3 ทะเบียนบ้าน (ต้นฉบับ) พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ

10.4 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

10.5 หลักฐานการผ่าน หรือพ้นการเป็นทหาร ในกรณีผู้สอบคัดเลือกได้ที่เป็นชาย (ต้นฉบับ สด.8 หรือ สด.43 เท่านั้น) พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ

10.6 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล

ข้อ 11 การบรรจุและแต่งตั้ง

การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะบรรจุผู้สอบคัดเลือกได้ซึ่งมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเข้าทดลองปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ และเมื่อผ่านการทดลองปฏิบัติงานตามระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแล้ว จะดำเนินการแต่งตั้งเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2557

(นางอัฌนา พรหมประยูร)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารทรัพยากรบุคคลและการเงิน

ปฏิบัติการแทน

ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย

สมัครงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย งานราชการ กรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัคร สอบ การท่าเรือแห่งประเทศไทย 2557 สอบ การท่าเรือแห่งประเทศไทย 57 การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย :อินเตอร์เน็ต  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 23 พ.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments