งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กสท เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 21 เม.ย. -2 พ.ค. 2557  นักบริหารงานทั่วไป,วิศวกร,พนักงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

"กสท เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 21 เม.ย. -2 พ.ค. 2557  นักบริหารงานทั่วไป,วิศวกร,พนักงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13360 หรือ
ตำแหน่ง: นักบริหารงานทั่วไป,วิศวกร,พนักงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 17
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 เม.ย. – 2 พ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

ด้วยบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาต่างๆ จำนวน 17 อัตรา จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครดังประกาศรับสมัครสอบ

1. รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาต่างๆ แนบท้ายประกาศบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 11 เมษายน 2557

วิศวกร 4 / พนักงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4
จำนวน 10 อัตรา (ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีสารนเทศเพื่อสนับสนุนธุรกิจ)
คุณวุฒิ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ คุณวุฒิปริญญาตรี วิศกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิศวกร 4
จำนวน 5 อัตรา (ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนธุรกิจ)
คุณวุฒิ ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

นักบริหารงานทั่วไป 4
จำนวน 2 อัตรา (ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนธุรกิจ)
คุณวุฒิ ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ/ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์/ระบบสารสนเทศ/เทคโนโลยีทางสารสนเทศทางธุรกิจ/สารสนเทศและคอมพิวเตอร์

2. คุณสมบัติสำหรับผู้สมัคร

2.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้

2.1.1 มีสัญชาติไทย

2.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

2.1.3 สามารถทำงานให้แก่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้เต็มเวลา

2.1.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

2.1.5 ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษแล้วแต่กรณี เกินห้าปี

2.1.6 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

2.1.7 ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

2.1.8 ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเท่าพนักงานส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือสภากรุงเทพมหานคร และผู้บริหารท้องถิ่น (เมื่อได้รับการบรรจุเข้าทำงาน)

2.1.9 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

2.1.10 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่

2.2 สำเร็จการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา เกรดเฉลี่ยตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครเท่านั้นหากไม่ตรงตามกำหนดถือว่าขาดคุณสมบัติ โดยต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ดังนี้

ระดับคุณวุฒิ ปริญญาตรี  คะแนนเฉลีย่สะสมตลอดหลักสูตร สถาบันของรัฐ ไม่น้อยกว่า 2.5 สถาบันของเอกชน ไม่น้อยกว่า 2.75

2.3 ผู้สมัครที่เป็นชายต้องพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว โดยมีหลักฐานของทางราชการรับรองว่าพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการ หรือพ้นจากการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้ว และไม่ต้องเป็นทหารหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหาร ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่ายังไม่พ้นจากการรับราชการทหาร จะให้ออกจากงานทันที เนื่องจากเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามที่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กำหนด

2.4 ผู้สมัครที่นำเอกสารปลอมมายื่นเพื่อประกอบการสมัครคัดเลือก หากตรวจสอบพบภายหลังจะให้ออกจากงานทันที เนื่องจากเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กำหนด และจะพิจารณาดำเนินคดีอาญาตามความเหมาะสมต่อไป

2.5 ผู้สมัครที่คัดเลือกได้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 2.1 และข้อ 2.2 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะให้ออกจากงานทันที

2.6 ผู้สมัครที่เป็นพนักงาน และลูกจ้าง (มีกำหนดเวลาจ้าง) ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้รับการ ยกเว้นไม่ใช้บังคับในกรณีดังนี้

2.6.1 คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร

2.6.2 อายุของผู้สมัคร

2.6.3 พนักงาน และลูกจ้าง (มีกำหนดเวลาจ้าง) ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ที่สำเร็จการศึกษาปริญยาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมศาสตร์ สามารถยื่นใบสมัครได้ในกรณีการรับสมัครที่กำหนดคุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ โดยต้องมีสาขาวิชาตรงตามที่กำหนด

2.7 ผู้ที่คัดเลือกได้ที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานสังกัดส่วนกลาง จะต้องปฏิบัติงาน ณ สถานที่ที่ได้รับการบรรจุเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงจะมีสิทธิยื่นความจำนงขอย้ายได้

3. หลักฐานประกอบการสมัครงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

3.1 สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ชุด กรณีผู้สมัครที่สำเร็จการศกึษาในปี 2556 แล้ว แต่ยังไม่ได้รับเอกสารหลักฐานการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ ให้นำใบรับรองผลการศึกษาที่ออกโดยสถาบันการศึกษาซึ่งระบุว่าเป็นผู้ที่เรียนครบตามหลักสูตรในคุณวุฒิและสาขาวิชาที่สมัครคัดเลือกพร้อมระบุเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสุตรและอยู่ระหว่างรอหลักฐานการศึกษา สมัครคัดเลือกพร้อมระบุเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรและอยู่ระหว่างรอหลักฐานการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ ใช้ประกอบการยื่นใบสมัครได้ ทั้งนี้ เมื่อเป็นผู้คัดเลือกได้แล้ว และ กสท. จะบรรจุเข้าทำงานจะต้องนำหลักฐานการศกึษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์มายื่นในวันที่มารายงานตัว หากไม่สามารถจัดหามาได้ให้ถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิเรียกร้องใดๆ ในการคัดเลือกตลอดจนสิทธิต่งาๆ เมื่อได้รับการคัดเลือกด้วย

3.2 กรณีการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล สมรส หย่า ให้แนบสำเนาหลักฐานจำนวน 1 ชุด

3.3 หลักฐานทงาทหารตามข้อ 2.3 (กรณีเพศชาย โดยแนบเฉพาะ สด.8 หรือ สด.43 ที่ระบุว่าพ้นจากการตวรจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร แล้วแต่กรณีเท่านั้น)

3.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องบนเอกสารตามข้อ 3.1-3.3

4. การรับสมัคร

4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 021043481, 021043322,021044256 หรือดุรายละเอียดทาง www.cattelecom.com

4.2 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครด้วยระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์ ทาง www.cattelecom.com ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 08.30 น. ได้ตลอดเวลา จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.00 น. โดยในการกรอกใบสมัคร ผู้สมัครต้องระบุข้อ และคุณวุฒิที่ต้องการสมัครคัดเลือกให้ชัดเจนและสมัครได้เพียงข้อเดียวเท่านั้น หากไม่ระบุข้อที่ต้องการสมัคร หรือระบุเกินกว่า 1 ข้อ หรือไม่แนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามที่กำหนดจะถือว่าขาดคุณสมบัติ และจะไม่ได้รับการพิจารณา

4.3 ผู้สมัครต้องแนบเอกสารปะกอบการสมัครในแต่ละหัวข้อให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และครบถ้วนในช่อง Browse โดยเอกสารตามข้อ 3.1-ข้อ 3.3 แนบเป็น PDF File เท่านั้น สำหรับข้อ 3.4 (รูปถ่าย แนบเป็น File รูปภาพ (gif หรือ jpeg)

4.4 ผู้สมัครจะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า แล้วแต่กรณี โดยให้แนบเอกสาดังกล่าวมาในช่องของ Transcript ช่องใดช่องหนึ่ง

4.5 หากเอสการประกอบการสมัครทั้งหมดสมบูรณ์ครบถ้วนจะมีคำว่า View Data ขึ้นต่อท้ายจากช่อง Browse โดยขอให้ผู้สมัครตรวจสอบและจัดพิมพ์เอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงด้วย

4.6 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ทาง www.cattelecom.com โดยผู้สมัครไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากประกาศฯ ได้ในทุกกรณี

5. การคัดเลือก

5.1 ภาคเฉพาะตำแหน่ง – สอบวิชาความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งตามคุณวุฒิและข้อที่สมัครคัดเลือก (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

5.2 ภาคทั่วไป – สอบวิชาความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test) / การกำกับดูและกิจการที่ดีและภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

5.3 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง – สอบสัมภาษณ์ (จะดำเนินการภายหลังจากการประกาศผลการสอบข้อเขียนตามข้อ 5.1 และ 5.2 แล้ว) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

6. เกณฑ์การตัดสิน การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้คัดเลือกได้ ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ได้คะแนนภาคเฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ คะแนนรวมภาคทั่วไปกับภาคเฉพาะตำแหน่งรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และเมื่อรวมคะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งแล้วต้องได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ

7. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเท่านั้น เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียนและหรือสัมภาษณ์ ตามที่เห็นสมควร และให้ถือเป็นข้อยุติ โดยผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบิรษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ไม่ได้

8. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานในตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่คัดเลือกได้ตามข้อกำหนดบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เรื่องการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกเข้าทำงานตามคุณวุฒิ พ.ศ.2555 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2555

9. ผู้ได้รับการคัดเลือกและประสงค์ที่จะได้รับการบรรจุเข้าทำงาน ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กำหนด และให้ถือว่าการพิจารณาของบริาํท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นข้อยุติ จะเรียกร้องสิ่งใดๆ เพิ่มไม่ได้

ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2557

(นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สมัครงาน กสท งานราชการ กรุงเทพ กสท รับสมัคร สอบ กสท 2557 สอบ กสท 57 กสท เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน กสท :อินเตอร์เน็ต  

ใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โทร. 021043481,021043322,021044256

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments