Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 เม.ย. -02 พ.ค. 2557  พนักงานผังเมือง

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

"กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 เม.ย. -02 พ.ค. 2557  พนักงานผังเมือง"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13348 หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานผังเมือง
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พิจิตร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 เม.ย. – 02 พ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราเงินเดือน : 13800 บาท

ประเภท : บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ

และการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การบันทึกบัญชี ทำรายงานการบัญชี การตรวจสอบความถูกต้องของใบสำคัญ

คู่จ่าย รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ – รายจ่าย ประจำปี ปฏิบัติงานธุรการ

และงานสารบรรณ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการ

ประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม ชี้แจงและตอบปัญหาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

 

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และภารกิจ เป้าหมายของกรมส่งเสริมการเกษตร 1.2 ความรู้ด้านงบประมาณ ด้านการเงินและบัญชี และด้านพัสดุ 1.3 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ 1.4 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวกับพนักงาน ราชการ และเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (ปรนัย 100 ข้อ)

 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ทักษะ

 

– สมรรถนะ

2.1 ความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ 2.2 มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน 2.3 การคิดวิเคราะห์ 2.4 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 2.5 การสื่อสารโดยการพูด 2.6 บุคลิกภาพและการปรับตัว

วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : 8.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 8.2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 8.3 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่มีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน ลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 

สมัครงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง งานราชการ พิจิตร กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัคร สอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง 2557 สอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง 57 กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง :สมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 15 พ.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments