กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 21 -27 เม.ย. 2557  133 อัตรา,นายทหารสัญญาบัตร,นายทหารประทวน


ฝากประชาสัมพันธ์

"กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 21 -27 เม.ย. 2557  133 อัตรา,นายทหารสัญญาบัตร,นายทหารประทวน"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13345 หรือ
ตำแหน่ง: 133 อัตรา,นายทหารสัญญาบัตร,นายทหารประทวน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 133
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 – 27 เม.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศคณะกรรมการรับสมัครบุคคลพลเรือน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2557

1. กล่าวนำ

กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 133 อัตรา

2. ตำแหน่งที่รับสมัคร

2.1 นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 20 อัตรา (ตามผนวก ก)

2.2 นายทหารประทวน จำนวน 113 อัตรา (ตามผนวก ข)

คุณสมบัติของผุ้มีสิทธิสมัครสอบ

3.1 เป็นบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง พลอาสาสมัคร หรือพนักงานราชการ ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2557 และ

– มีอายุไม่เกิน 35 ปี สำหรับผู้สมัครสอบตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2522 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ.2539)

– มีอายุไม่เกิน 30 ปี สำหรับผู้สมัครสอบตำแหน่งนายทหารประทวน (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2527 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ.2539) เว้นผู้ที่สมัครในกลุ่มงานพลขับรถ รหัส 2709 จะต้องมีอายุ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์และเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2527 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ.2535)

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 หรือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557

3.3 เป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษา/สาขาวิชา เพศ คุณลักษณะเฉพาะ และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ทางราชการกำหนดไว้ในตำแหน่งที่จะสมัครสอบ

3.4 มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

3.5 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารและไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ว่าด้วยการรับราชการทหาร (ตามผนวก ค)

3.6 ผู้สมัครสอบเพศชาย จะต้องมีวามสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และผู้สมัครสอบเพศหญิงจะต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

3.7 มีดัชนีความหนาของร่างกาย (Body Mass index) ไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

3.8 ไม่เป็นโรคเท้าบวม

3.9 ไม่เป็นโรคตาบอดสี

3.10 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม

3.11 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล

3.12 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดฐานลหุโทษ หรือความผิดอันเป็นการกระทำโดยประมาท

3.13 ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ

3.14 ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ

3.15 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ

3.16 สำหรับนายทหารประทวน ลูกจ้าง พลอาสาสมัครหรือพนักงานราชการในสังกัดของส่วนราชการ กระทรวงกลาโหม ที่สมัครสอบจะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด (ให้นำหลักฐานมาประกอบการรายงานตัวในรอบสุดท้าย)

3.17 พระภิกษุหรือสามเณร กองบัญชาการกองทัพไทย ไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2538

4. การสมัครสอบ มี 2 วิธี คือ สมัครด้วยตนเองหรือสมัครทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งผู้สมัครสอบสามารถเลือกได้เพียงวิธีเดียวเท่านั้น และเมื่อยืนยันการสมัครสอบแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกลุ่มตำแหน่งใหม่ได้อีก โดยขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

4.1 การสมัครทางอินเตอร์เน็ต สามารถสมัครได้ระหว่างวันที่ 21 ถึงวัน 27 เมษายน พ.ศ.2557 ที่ www.rtarf.mi.th หรือ http://application.rtarf.mi.th ตลอด 24 ชม. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ลงรายละเอียดให้ครบถ้วน และชำระค่าธรรมเนียมการสอบให้เรียบร้อย

4.2 การสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 21 ถึงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ โดยสามารถซื้อระเบียบการสอบคัดเลือกพร้อมใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 ถึงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ซึ่งผู้สมัครสอบจะต้องปฏิบัติดังนี้

4.2.1 อ่านและพิจารณาระเบียบการสอบคัดเลือกโดยละเอียดให้เข้าใจเสียก่อน พร้อมทั้งเตรียมหลักฐานต่างๆ ที่คณะกรรมการรับสมัครต้องการให้พร้อม และติดต่อกับหน่วยรับสมัครด้วยตนเอง

4.2.2 เขียนใบสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องและชัดเจน ตามตัวอย่างการเขียนใบสมัครที่ติดไว้ ณ สถานที่รับสมัคร

4.2.3 เขียนชื่อ นามสกุล อายุของผู้สมัครไว้หลังรูปถ่ายทั้ง 3 รูป

4.2.4 ติดรูปถ่าย 1 รูปในใบสมัครและติดรูปถ่ายที่เหลืออีก 2 รูป ที่บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ

4.2.5 ยื่นหลักฐานตามข้อ 5 พร้อมใบสมัครต่อคณะกรรมการรับสมัคร ชำระค่าธรรมเนียมการสอบตามที่กำหนด

4.3 ผู้สมัครที่มีรายชื่อตามประกาศผลสอบภาควิชาการที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษ (ตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2557) ให้ยื่นขอคะแนนเพิ่มพิเศษพร้อมหลักฐานขอรับคะแนนเพิ่มพิเศษต่อคณะกรรมการรับสมัคร ในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ หากพ้นกำหนดตามวันและเวลาดังกล่าว คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะถือว่าผู้สมัครสอบได้สละสิทธิ์ในการขอรับคะแนนเพิ่มพิเศษ

4.4 ค่าธรรมเนียมการสอบ

4.4.1 การสมัครด้วยตนเองเสียค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 300 บาท ในวันที่ยื่นใบสมัคร และค่าระเบียบการสอบพร้อมใบสมัคร จำนวน 60 บาท

4.4.2 การสมัครทางอินเตอร์เน็ตเสียค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 300 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท การชำระเงินสามารถชำระได้ที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 21 ถึงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2557 ภายในเวลาทำการของธนาคาร

4.4.3 เมื่อสมัครสอบแล้ว ค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้ทุกกรณี

4.5 ผู้สมัครสอบจะมีสิทธิเข้าสอบก็ต่อเมื่อมีรหัสหมายเลขประจำตัวผู้สอบพร้อมติดรูปถ่าย และมีลายมือชื่อของประธานกรรมการรับสมัครบุคคลพลเรือนที่บัตรประจำตัวผู้สอบแล้วเท่านั้น

4.6 ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบประกาศยืนยัน สถานที่สอบ ห้องสอบ และรหัสหมายเลขประจำตัวผู้สอบทาง www.rtarf.mi.th ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2557 โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอด 24 ชม. หรือตวรจสอบได้ในวันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต

5. หลักฐานการสมัคร (กรณีสมัครด้วยตนเอง) ผู้สมัครสอบจะต้องยื่นหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการรับสมัครดังต่อไปนี้

5.1 ใบสมัคร

5.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายในครั้งเดียวกัน และต้องเป็นรูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 3 รูป

5.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

6. เงื่อนไขในการสมัครสอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

6.1 ผู้สมัครสอบต้องรับรองเอกสารทุกฉบับที่นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในทุกขั้นตอนว่าเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้จริง หากตรวจสอบแล้วปรากำว่าเป็นเอกสารที่มิใช่ทางราชการออกให้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

6.2 ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบกลุ่มตำแหน่งที่สมัครสอบ และรับรองว่าตนเองเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครจริง หากปรากฏในภายหลังว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน และ/หรือ ไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบและการบรรจุเข้ารับราชการทันที

6.3 ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกรายละเอียดข้อมูล ลงในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้แก่คณะกรรมการ กรณีมีข้อผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบเอง คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะมีสิทธิ์ในการสมัครสอบหรือไม่

6.4 ผู้สมัครสอบจะต้องอ่านระเบียบการสอบคัดเลือกอย่างละเอียดทุกขั้นตอนและติดตามประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของกองบัญชาการกองทัพไทย ตลอดจนประกาศของคณะกรรมการอย่างใกล้ชิด

7. การสอบภาควิชาการ

กำหนดสอบ ในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

– เวลา 13.00 น. – 14.30 น. วิชาพื้นฐานความรู้

– เวลา 15.00 น. – 16.30 น. วิชาเฉพาะตำแหน่ง

สถานที่สอบ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต หรือสถานที่อื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนดโดยจะแจ้งให้ทราบตามข้อ 4.6

8. การประกาศผลสอบภาควิชาการ

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 09.00 น. ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ และทาง www.rtart.mi.th โดยประกาศผลผู้ที่สอบผ่านภาควิชาการ เรียงลำดับตามหมายเลขประจำตัวสอบ

สำหรับรายละเอียดในการปฏิบัติหลังจากสอบผ่านภาควิชาการให้ดูรายละเอียดจากระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2557

9. การติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม

– การจำหน่ายระเบียบการสอบ และการรับสมัครสอบ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.025321826,025756359,0923674102 และ 0923674103

– การตรวจสอบคุณวุฒิในการสมัครสอบ, การสอบภาควิชาการ, การสอบภาคปฏิบัติ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และการประกาศผลสอบ (เฉพาะเวลาราชการ) กรมกำลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.025756073,0942349931

– การตรวจโรค (เฉพาะเวลาราชการ) สำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร.025867360 และ 029636106

ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2557

พลโท (บัณฑิตย์ บุณยะปาน)

เจ้ากรมสารบรรณทหาร/ประธานกรรมการรับสมัครบุคคลพลเรือน


ผนวก ก บัญชีกลุ่มตำแนห่งที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรจากบุคคลพลเรือน

รหัสกลุ่มตำแหน่ง กลุ่มตำแหน่ง จำนวน อัตรา เพศ คุณวุฒิ
0101 กลุ่มการเงิน (1) 2 ร.อ. ชาย ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี การบัญชีการเงิน พาณิชยศาสตร์ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ การบริหารการเงิน การธนาคารและธุรกิจการเงิน การเงินการคลัง การบริหารทั่วไปหรือธุรกิจ
0102 กลุ่มการเงิน (2) 2 ร.อ. ชาย/หญิง ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การตลาด
0203 กลุ่มงานสถาปัตยกรรม 1 ร.อ. ชาย/หญิง ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม
0304 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ (1) 2 ร.อ. ชาย/หญิง ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
0305 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ (2) 3 ร.อ. ชาย ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
0406 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 1 ร.อ. ชาย/หญิง ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
0507 กลุ่มงานการข่าวและรักษาความปลอดภัย 2 ร.อ. ชาย ปริญญาตรี ทุกสาขา
0608 กลุ่มงานแผนที่ 1 ร.อ. ชาย/หญิง ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
0709 กลุ่มงานพยาบาล 1 พ.ต. ชาย/หญิง ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
0810 กลุ่มงานภาษาอังกฤษ 1 ร.อ. ชาย/หญิง ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวภาษาอังกฤษหรือการสอนภาษาอังกฟษ
0911 กลุ่มงานพลศึกษา 1 ร.อ. ชาย ปริญญาตรี พลศึกษา
1012 กลุ่มงานพลาธิการ 1 ร.อ. ชาย/หญิง ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ ด้านอาหาร
1113 กลุ่มงานบรรณารักษ์ 1 ร.อ. ชาย ปริญญาตรี สาขาวิชา บรรณารักษ์ศาสตร์
1214 กลุ่มงานคณิตศาสตร์ 1 ร.อ. ชาย ปริญญาตรี สาขาวิชา คณิตศาสตร์
  รวมทั้งสิ้น 20      

ผนวก ข บัญชีกลุ่มตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารประทวนจากบุคลคพลเรือน

รหัสกกลุ่มตำแหน่ง กลุ่มตำแหน่ง จำนวน อัตรา เพศ คุณวุฒิ
2101 กลุ่มงานสารบรรณ (1) 13 ส.อ. ชาย ม.3-ม.6, ปวช.-ปวส. พาณิชยการ และบริหารธุรกิจทุกสาขา
2102 กลุ่มงานสารบรรณ (2) 36 ส.อ. ชาย/หญิง ม.3-ม.6, ปวช.-ปวส. พาณิชยการ และบริหารธุรกิจทุกสาขา
2203 กลุ่มงานการเงิน (1) 6 ส.อ. ชาย ปวช.-ปวส. สาขาบัญชี การเงินการธนาคาร การขาย การตลาด
2204 กลุ่มงานการเงิน (2) 6 ส.อ. ชาย/หญิง ปวช.-ปวส. สาขาบัญชี การเงินการธนาคาร การขาย การตลาด
2305 กลุ่มงานสถาปัตยกรรม 2 ส.อ. ชาย/หญิง ปวช.-ปวส. ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างสถาปัตยกรรม
2406 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ 3 ส.อ. ชาย ปวช.-ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สารสนเทศ
2507 กลุ่มงานถ่ายภาพและวิดีทัศน์ 1 ส.อ. ชาย ปวช.-ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดิทัศน์ ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ และคอมพิวเตอร์
2608 กลุ่มงานการสัตว์ 12 ส.อ. ชาย ปวส.สาขาสัตวบาล สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
2709 กลุ่มงานพลขับรถ 29 ส.อ. ชาย ม.3-ม.6 มีใบอนุญตขับขี่รถยนต์ อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1
2810 กลุ่มงานบริการ 5 ส.อ. หญิง ม.3-ม.6
  รวมทั้งสิ้น 113      

ผนวก ค บัญชีชื่อโรคที่ขัดต่อการเข้ารับราชการทหาร (ตามประกาศรับสมัครสอบ)

สมัครงาน กองบัญชาการกองทัพไทย งานราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัคร สอบ กองบัญชาการกองทัพไทย 2557 สอบ กองบัญชาการกองทัพไทย 57 กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย :สมัครด้วยตนเอง  อินเตอร์เน็ต  

สมัครด้วยตนเองหรือสมัครทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งผู้สมัครสอบสามารถเลือกได้เพียงวิธีเดียวเท่านั้น และเมื่อยืนยันการสมัครสอบแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกลุ่มตำแหน่งใหม่ได้อีก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 9 พ.ค. 2557
สอบวันที่: 11 พ.ค. 2557
ประกาศผลสอบ: 15 มิ.ย. 2557
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กองบัญชาการกองทัพไทย คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments