กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 เม.ย. -20 พ.ค. 2557  ครั้งที่ 1/2557 158 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

“กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 25 เม.ย. -20 พ.ค. 2557  ครั้งที่ 1/2557 158 อัตรา”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13337 หรือ
ตำแหน่ง: ครั้งที่ 1/2557 158 อัตรา
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,000
อัตราว่าง: 158
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 เม.ย. – 20 พ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2557

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 (9) มาตรา 29 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 และ มติ ก.ก. ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 14 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

1.1 ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (ปวช.-ปวส.)

 1. สัตวแพทย์ปฏิบัติงาน 2 อัตรา
 2. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 20 อัตรา
 3. เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน 30 อัตรา
 4. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 10 อัตรา
 5. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 10 อัตรา
 6. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 25 อัตรา iqepi.com

1.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 4 อัตรา
 2. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 15 อัตรา
 3. นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 1 อัตรา
 4. นักวิชาการตวจสอบภายในปฏิบัติการ 2 อัตรา
 5. นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 1 อัตรา
 6. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 35 อัตรา
 7. นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ 2 อัตรา
 8. นักพัฒนากีฬาปฏิบัติการ 1 อัตรา

2. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจะได้รับเงินเดือนดังนี้

2.1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

2.1.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 9,400 บาท หรือ ตามที่ ก.ก. กำหนด

2.1.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และอนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 10,840 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

2.1.3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 11,500 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

2.2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

2.2.1 ปริญญาตรีที่มีหลักสุตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

2.2.2 ปริญญาตรีสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

2.2.3 ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ. กำหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

 

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

4. คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

/4.1 ผู้สมัครสอบ…

4.1 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 ดังนี้

ก. คุณสมบัติทั่วไป

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี

3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ข. ลักษณะต้องห้าม

1. เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ก.

2. เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

3. เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

 

4. เป็นบุคคลล้มละลาย

5. เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

6. เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจาส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

7. เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพระากระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น

8. เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

9. เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (3) (4) (5) (6) (7) (8) หรือ (9) ก.ก. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (6) หรือ (7) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (8) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่

/ผู้ที่จะเข้ารับ…

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครผู้ใดเป็นผู้ดำรงตแหน่งทางการเมืองหรือเป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้นั้นต้องลาออกจากการดำรงตำแหน่งหรือการประกอบอาชีพนั้นและการลาออกต้องมีผลก่อนวันบรรจุเข้ารับราชการ

4.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิตรงตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครสอบท้ายประกาศนี้ ครบถ้วนอยู่กอนหรือในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

4.3 พระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

 

5. เงื่อนไขการสมัครสอบ

5.1 ผู้สมัครสอบ สมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อส่งใบสมัครสอบแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อความใดๆ ได้อีก

5.2 ผู้สมัครสอบต้องเลือกสมัครในตำแหน่งระดับปฏิบัติงาน หรือระดับปฏิบัติการเพียงระดับเดียวและสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่งของระดับที่เลือกนั้น เมื่อสมัครสอบแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้

5.3 การสมัครสอบตามประกาศนี้ ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จอาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน

5.4 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแนห่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบโดยผู้สมัครสอบต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครสอบให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารและหรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ให้ถือว่าผูสมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

5.5 ผู้สมัครสอบแข่งขันทุกคนต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบ พร้อมติดรูปถ่ายที่มุมบนด้านขวามือของใบสมัครสอบด้วย จึงจะถือว่าเป็นใบสมัครสอบที่สมบูรณ์

5.6 ผู้สมัครสอบที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต หลังวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ให้ถือว่าไม่ได้สมัครสอบในครั้งนี้และจะไม่คืนเงินให้

/6. วิธีการรับ…

 

6. วิธีการรับสมัครสอบ

เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยเปิดที่เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th หรือ http://www.bangkok.go.th/exam หรือ http://offic๒.bangkok.go.th/csc หรือ http://www.bangkok.go.th หัวข้อประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้

6.1 ขั้นตอนการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต

(1) อ่านและทำความเข้าใจเกีย่วกับประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ และขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบให้ถี่ถ้วนก่อนทำการกรอกใบสมัครสอบ

(2) กรอกข้อความในใบสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยผู้สมัครสอบจะต้องเข้าไปกรอกใบสมัครที่ปุ่ม สมัครสอบ ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ระบบจะออกแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ

(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบลงในกระดาษขนาด A4 หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบแฟ้มข้อมูล (File) ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น แผ่นบันทึก (Diskette หรือ Flash Drive) เป็นต้น เพื่อพิมพ์ในภายหลัง

(4) ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบได้ให้กลับไปค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบเพื่อพิมพ์ที่ปุ่ม ค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงิน แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลหรือเปลี่ยนตำแหน่งที่กรอกไว้ในครั้งแรกในใบสมัครสอบ

6.2 ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

(1) นำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบไปชำระเงิน จำนวน 300 บาท ที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ระวห่างวันที่ 25 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ในเวลาทำการของธนาคาร

ทั้งนี้ การสมัครสอบจะถือว่ามีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครสอบได้ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนภายในวัน เวลาที่กำหนด

(2) ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต (Internet) จำนวน 30 บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ) ต่อหนึ่งรหัสประจำตัวสอบนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมสอบ

เมื่อผู้สมัครสอบได้สมัครและชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้วจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

(3) สำนักงาน ก.ก. จะกำหนดเลขประจำตัวสอบให้ผู้สมัครสอบที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว ตามลำดับของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

6.3 ขั้นตอนการพิมพ์ใบสมัครสอบพร้อมเลขประจำตัวสอบ

หลังจากที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปแล้ว 2 วันทำการ ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th หรือ http://www.bangkok.go.th/exam ที่ปุ่ม พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ แล้วพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบลงในกระดาษ A4 ผู้สมัครสอบต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบ พร้อมติดรูปถ่ายที่มุมบนด้านขวามือของใบสมัครสอบ เพื่อนำไปยื่นและส่งมอบให้เจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเลขประจำตัวสอบให้นำหลักฐานการชำระเงินไปติดต่อกลุ่มงานดำเนินการสอบ กองสรรหาบุคคล สำนักงาน ก.ก. ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 หากพ้นกำหนดให้ถือว่าผู้สมัครสอบสละสิทธิในการสอบครั้งนี้

6.4 ผู้สมัครสอบที่มีความพิการทางการมองเห็น ทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย หรือทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2537) สำนักงาน ก.ก. จะพยายามจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้ในวันสอบตามที่แจ้งไว้วในใบสมัครสอบ และตามที่สำนักงาน ก.ก. เห็นสมควร

 

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขัน

สำนักงาน ก.ก. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเฉพาะผู้สมัครสอบที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบถูกต้องแล้ว พร้อมประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขัน ในวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ผู้เข้าสอบแข่งขันต้องเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ก่อน จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และจะประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ทางเว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th หรือ http://www.bangkok.go.th/exam หรือ http://office๒.bangkok.go.th/csc หรือ http://www.bangkok.go.th

สำนักงาน ก.ก. กำหนดสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในวันที่ 15 มิถุนายน 2557 และสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2557 ซึ่งผู้สมัครสอบต้องเข้าสอบทั้งสองภาค คือ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ทั้งนี้ ผู้ที่ขาดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ไม่มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และสำนักงาน ก.ก. อาจเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา ข้างต้นได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนกำหนดเวลาดังกล่าว

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 

8. หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำไปในวันสอบข้อเขียน

8.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

(1) หลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ

บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และมีรูปถ่าย พร้อมลายมือชื่อของผู้สมัครสอบ

(2) หลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบและต้องยื่นและส่งมอบให้เจ้าหน้าที่คุมสอบ

ใบสมัครสอบพร้อมติดรูปถ่ายที่มุมบนด้านขวามือของใบสมัครสอบ (รูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 15×2 นิ้ว โดยใช้กระดาษอัดภาพถ่ายโดยเฉพาะ) และลงลายมือชื่อผู้สมัครสอบ จึงจะถือว่าใบสมัครสอบสมบูรณ์

***หากขาดหลักฐานข้อใดข้อหนึ่งตามข้อ 8.1 (1) และ (2) ไม่มีสิทธิเข้าสอบ

(3) หลักฐานการศึกษาและหลักฐานอื่นๆ ที่ต้องยื่นและส่งมอบให้เจ้าหน้าที่คุมสอบ

(3.1) สำเนาวุฒิการศึกษาทีระบุสาขาวิชาเอกที่ใช้สมัครสอบ เช่น ปริญญาบัตร หรืออนุปริญญาบัตร หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือวุฒิการศึกษาอื่นๆ พร้อมสำเนาใบรายงานผลหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา อย่างละ 1 ฉบับ และรับรองสำเนาเอกสารทุกหน้าด้วยตนเองพร้อมเขียนชื่อตำแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจำตัวสอบไว้ที่มุมบนด้านขวามือ โดยผู้สมัครสอบแข่งขันฯ จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศกึษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 20 พฤษภาคม 2557

 

อนึ่ง หลักฐานการศึกษาถ้าปริญญบัตรมิได้ระบุสาขาวิชาไว้ ให้ยื่นสำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ฉบับภาษาไทย และถ้าเป็นหลักฐานการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ จะต้องมีเอกสารฉบับแปลโดยผู้ที่มีใบอนุญาตในการแปลด้วย

 

(3.2) หลักฐานอื่นๆ กรณีชื่อตัว-ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเป็นเพศหญิง) เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ

สำหรับผู้สมัครสอบที่ไม่ได้นำสำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานอื่นๆ ตามข้อ 8.1 (3) ไปยื่นและส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ให้นำหลักฐานและเอกสารดังกล่าวส่งที่กลุ่มงานดำเนินการสอบ กองสรรหาบุคคล สำนักงาน ก.ก. ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ด้วยตนเอง ในเวลาราชการภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันถัดจากวันสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) หากพ้นกำหนดให้ถือว่าผู้สมัครสอบสละสิทธิในการสอบครั้งนี้

8.2 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

หลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ

(1) หลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ

บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และมีรูปถ่าย พร้อมลายมือชื่อของผู้สมัครสอบ

(2) หลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบและต้องยื่นและส่งมอบให้เจ้าหน้าที่คุมสอบ

ใบสมัครสอบพร้อมติดรูปถ่ายที่มุมบนด้านขวามือของใบสมัครสอบ (รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1.5×2 นิ้ว โดยใช้กระดาษอัดภาพถ่ายโดยเฉพาะ และต้องเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายในคราวเดียวกันกับข้อ 8.1 (2)) และลงลายมือชื่อผู้สมัครสอบจึงจะถือว่าใบสมัครสอบสมบูรณ์

***หากขาดหลักฐานข้อใดข้อหนึ่งตามข้อ 8.2(1) และ (2) ไม่มีสิทธิเข้าสอบ

 

9. เงื่อนไขการเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

9.1 ผู้เข้าสอบแข่งขันต้องนำหลักฐานและเอกสารตามข้อ 8.1 ไปแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบและยื่นและส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และหลักฐานตามข้อ 8.2 ไปแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบในวันสอบข้อเขยีนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

9.2 ผู้เข้าสอบแข่งขัยนต้องลงลายมือชื่อในบัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบ ตามที่กำหนด

9.3 ในการสอบข้อเขียน ห้ามผู้เข้าสอบนำตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ เอกสารใดๆ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ เครื่องคำนวณ อุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้ หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุติตดามตัว วิทยุสื่อสาร่ เป็นต้น เข้าห้องสอบเด็ดขาดและห้ามผู้เข้าสอบนำกระเป๋าสะพาย กระเป๋าเอกสารเข้าไปยังที่นั่งสอบ จะอนุญาตให้นำสิ่งของติดตัวเข้าห้องสอบได้เฉพาะกระเป๋าสตางค์ขนาดเล็กและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ ดินสอดำ 2B ปากกา ที่เหลาดินสอ เท่านั้น หากพบว่าผู้ใดฝ่าฝืนจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบและหมดสิทธิการสอบในครั้งนี้ทุกภาควิชา ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ไม่มีบริการรับฝากอุปกรณ์ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายไม่ว่ากรณีใด

9.4 ผู้เข้าสอบแข่งขันยินยอมให้เจ้าหน้าทาี่คุมสอบหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ประธานอำนวยการสอบ ตรวจค้นร่างกายก่อนเข้าห้องสอบ หรือขณะทำการสอบ กรณีมีเหตุสงสัย และยินยอมให้ถ่ายภาพหรือบันทึกภาพกรณีมีการทุจริตในการสอบหรือส่อไปในทางทุจริตในการสอบ

9.5 ห้ามผู้เข้าสอบแข่งขันคัดลอกข้อสอบและหรือคำตอบ และห้ามนำข้อสอบ ตลอดจนกระดาษคำตอบออกจาห้องสอบโดยเด็ดขาด หากพบว่าผู้ใดกระทำสิ่งที่ห้าม  ผู้นั้นจะต้องยุติการทำข้อสอบทันที และจะออกจากห้องสอบได้เมื่อหมดเวลาการสอบแล้ว รวมทั้งจะไม่ได้รับการตรวจกระดาษคำตอบ

9.6 เมื่อหมดเวลาอสบหรือเมื่อทำข้อสอบเสร็จแล้ว ผู้เข้าสอบประสงค์จะส่งกระดาษคำตอบและข้อสอบ ให้นั่งประจำที่แล้วยกมือเพื่อแจ้งต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ โดยจะต้องลงลายมือชื่อส่งกระดาษคำตอบและข้อสอบในบัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบ ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบทุกคนจะออกจากห้องสอบได้เมื่อหมดเวลาสอบ และต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าห้องสอบด้วย หากมิได้ปฏิบัติตามที่กำหนดจะไม่ได้รับการตรวจกระดาษคำตอบ

9.7 ผู้เข้าสอบแข่งขันต้องเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ก่อนจึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เนื่องจากหลักสูตรการสอบกำหนดให้ผู้สมัครสอบต้องสอบทุกภาค

***รายละเอียดวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขันให้ดูจากประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขัน ซึ่งจะประกาศให้ทราบพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน


10. หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำไปยื่นหลังประกาศผลการสอบข้อเขียน ผู้สอบข้อเขียนได้ต้องยื่นหลกัฐานและเอกสารด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ดังนี้

10.1 ต้นแบับใบคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงกับสำเนาฉบับที่ยื่น ณ วันสอบข้อเขียน พร้อมสำเนา 2 ฉบับ

10.2 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

10.3 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ก. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2554 คือ

10.4 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ก. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2554 คือ

– วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ

– โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
– โรคติดยาเสพติดให้โทษ
– โรคพิษสุราเรื้อรัง
– โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฎอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.ก. กำหนด

10.5 สด.9 และ สด.8 หรือ สด.43 (กรณีผู้สมัครสอบเป็นเพศชาย) พร้อมสำเนาอย่างละ 2 ฉบับ

10.6 หลักฐานอื่นๆ กรณีชื่อตัว-ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเป็นเพศหญิง) พร้อมสำเนาอย่างละ 2 ฉบับ

**ให้ผู้สมัครสอบรับรองสำเนาเอกสารทุกหน้าด้วยตนเอง พร้อมเขียนชื่อตำแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจำตัวสอบไว้ที่มุมบนด้านขวามือทุกแผ่น

***บุคคลใดไม่ยื่นหลักฐานและเอกสาร และหรือไม่เข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดถือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือเป็นผู้ขาดสอบและไม่มีสิทธิเข้าสอบในขั้นตอนต่อไป และผู้ที่สอบไม่ผ่านในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจะไม่มีสิทธิเข้าสอบในขั้นตอนต่อไปเช่นกัน


1.1 หลักสูตรและวิธีการสอบ

ผู้สมัครสอบจะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาค โดยจะต้องสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน เมื่อสอบผ่านทั้ง 2 ภาคแล้วจะต้องยื่นหลักฐาน และเข้ารับการทดสอบสุขภาพจิต วัดคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตำแหน่งและทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งก่อนการสัมภาษณ์ ในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ยกเว้น ตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ ผู้สมัครสอบต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) โดยวิธีสอบข้อเขยีนและวิธีทดสอบภาคปฏิบัติ และเมื่อสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) แล้วจะต้องยื่นหลักฐาน และเข้ารับการทดสอบสุขภาพจิต วัดคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตำแหน่งและทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งก่อนการสัมภาษณ์ในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)


***รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

12. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้สอบแข่งขันได้ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย

13. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีกก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก


14. การบรรจุและแต่งตั้ง

ผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนจะไ้ดรับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามจำนวนอัตราตำแหน่งที่ว่าง โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

14.1 กรุงเทพมหานครไม่รับโอนข้าราชการหรือพนักงนาทุกประเภทที่มีความประสงจะโอนโดยผลการสอบแข่งขัน

14.2 ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งต้องปฏิบัติราชการให้กรุงเทพมหานครเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง โดยห้ามโอนไปหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นเว้นแต่ลาออกจากราชการ


15. การขอดูคะแนนสอบ

การประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของสำนักงาน ก.ก. ให้ถือเป็นที่สุด ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิขอให้ทบทวนแต่ประการใด กรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการสอบ สามารถขอดูผลคะแนนสอบได้ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้


อนึ่ง ถ้าปรากฎว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการสอบแข่งขัยน อาจพิจารณาให้ยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมดหรือยกเลิกเฉพาะตำแหน่ง หรือยกเลิกการสอบเฉพาะวิชา หรือเฉพาะภาคที่เกิดการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควรได้ สำหรับผู้ที่ทุจริตและผู้ที่มีส่วนวเกี่ยวข้องกับการทุจริต จะไม่มีสิทธิเข้าสอบอีก และไม่มีสิทธิสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครอีกต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2557

(นายพรเทพ อัครวรกุลชัย)

หัวหน้าสำนักงาน ก.ก.

ผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน

สมัครงาน กทม. งานราชการ กรุงเทพ กทม. รับสมัคร สอบ กทม. 2557 สอบ กทม. 57 กทม. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กทม. :อินเตอร์เน็ต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ กทม. ภาค ก. : 05 มิ.ย. 2557
สอบภาค ก. วันที่ 15 มิ.ย. 2557
ประกาศวันเวลาสถานที่สอบ กทม. ภาค ข. :  27 มิ.ย.2557
สอบภาค ข. วันที่ 6 ก.ค. 2557

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (สมัครตำแหน่งอะไรได้บ้าง) คลิกที่นี่

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
หลักสูตรและวิธีการสอบประเภททั่วไป

เว็บไซต์ กทม. คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments