กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 -22 เม.ย. 2557  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม


ฝากประชาสัมพันธ์

"กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 -22 เม.ย. 2557  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13331 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 – 22 เม.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ประเภท : ลูกจ้างเหมาบริการ

เงินเดือน : 15,000 บาท

ลักษณะของงาน : 1.สนับสนุนการดำเนินงานในฐานะผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการคณะทำงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของกรมควบคุมมลพิษ

2.สนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการ SCP4LCE ในการจัดทำเกณฑ์สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3.สนับสนุนการดำเนินงานในฐานะผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์ช่วยเหลือให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม

4.การจัดทำกลไกหรือระบบเพื่อหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ ปัญหา อุปสรรค และกรณีศึกษา ระหว่างเครือข่าย และศูนย์ช่วยเหลือให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม และรวบรวมเป็นข้อมูลในฐานข้อมูลองค์ความรู้ใน ?ศูนย์ข้อมูลช่วยเหลือให้ปฏิบัติตามกฎหมาย (CAC Information Center)?

5.การจัดทำเครือข่ายทางวิชาการ และเครือข่ายสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

6.ไปปฏิบัติงานจัดเตรียมการฝึกอบรมของศูนย์ช่วยเหลือให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ประกอบการ

7.จัดทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานทั้ง 3 โครงการ และรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี

คุณสมบัติ : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. อายุไม่ต่ำกว่า20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน45ปีบริบูรณ์ เพศหญิงหรือชาย

3. มีคุณลักษณะเหมาะสมทั้งบุคลิกภาพและความประพฤติ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสามารถปฏิบัติงานตามเงื่อนไขได้

4. มีประสบการณ์ในการทำงานการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการจัดทำแผนงานและมาตรการต่างๆ และการติดตามประเมินผล

5. ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

6. หากมีความจำเป็นต้องสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

วิธีสมัคร : 1.สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 อาคารกรมควบคุมมลพิษ

2.สมัครทางอีเมลล์ที่ jeeraporn.t@pcd.go.th

สมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ งานราชการ กรุงเทพ กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร สอบ กรมควบคุมมลพิษ 2557 สอบ กรมควบคุมมลพิษ 57 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมควบคุมมลพิษ :สมัครด้วยตนเอง  อีเมล์  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments