กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 เม.ย. -14 พ.ค. 2557  นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการพาณิชย์


ฝากประชาสัมพันธ์

"กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 เม.ย. -14 พ.ค. 2557  นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการพาณิชย์"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13314 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการพาณิชย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 18,000-21,000
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 เม.ย. – 14 พ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


กรมทรัพย์สินทางปัญญา 44/100 ม.1 ถ.นนทบุรี 1 สนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ระดับปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หรือศาสตร์คอมพิวเตอร์) ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
ทางการพัฒนาซอฟร์แวร์ ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทางการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย/ติดตั้งชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
2. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป – ความรู้ทั่วไปทางด้านคอมพิวเตอร์ (50 คะแนน) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง – ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ (50 คะแนน)
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน

– ทักษะ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน โดยพิจารณาความเหมาะสมด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความลับทางราชการ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น
วิธีการประเมิน : การสอบสัมภาษณ์

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : จะทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนก่อน ผู้ที่สอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ต่อไป


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ (ปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ระดับปริญญาตรี) ด้านวิศวกรรม
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
1. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ และทางวัสดุศาสตร์

ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ระดับปริญญาตรี) ด้านเคมี
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางเคมีเทคนิค ทางปิโตรเคมี ทางเทคโนโลยีปิโตรเคมี
3. สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช (หรือเทคโนโลยีการเกษตร – การผลิตพืช)
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางเทคโนโลยีการหมัก ทางเทคโนโลยีชีวเคมี ทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (หรือเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร)
ทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีทางโรคพืช และทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
6. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร (หรือเทคโนโลยีการอาหาร หรือเทคโนโลยีทางอาหาร) และทางวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ระดับปริญญาตรี) ด้านวิศวกรรม
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรด้านวิศวกรรมภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ตรวจสอบและพิจารณารับจดทะเบียนคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรด้านวิศวกรรม
(2) ให้การพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/ อนุสิทธิบัตรด้านวิศวกรรม
(3) เป็นพยานศาลเกี่ยวกับการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร ด้านวิศวกรรม
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้รับบริการเกี่ยวกับการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรด้านวิศวกรรมและคำขออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับบริการดำเนินการได้ถูกต้องตามกฏ ระเบียบ และด้วยความสะดวกรวดเร็ว

ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ระดับปริญญาตรี) ด้านเคมี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรด้านเคมีภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ตรวจสอบและพิจารณารับจดทะเบียนคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรด้านเคมี
(2) ให้การพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/ อนุสิทธิบัตรด้านเคมี
(3) เป็นพยานศาลเกี่ยวกับการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร ด้านเคมี
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้รับบริการเกี่ยวกับการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรด้านเคมีและคำขออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับบริการดำเนินการได้ถูกต้องตามกฏ ระเบียบ และด้วยความสะดวกรวดเร็ว

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ระดับปริญญาตรี) ด้านวิศวกรรม การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป – ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา (50 คะแนน) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง – ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านวิศวกรรม และฟิสิกส์ (50 คะแนน) ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ระดับปริญญาตรี) ด้านเคมี การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป – ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา (50 คะแนน) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง – ความรู้ทั่วไปทางด้านเคมี (50 คะแนน)
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน

– ทักษะ
ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ระดับปริญญาตรี) ด้านวิศวกรรม การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน โดยพิจารณาความเหมาะสมด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความลับทางราชการ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ระดับปริญญาตรี) ด้านเคมี การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน โดยพิจารณาความเหมาะสมด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความลับทางราชการ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น
วิธีการประเมิน : การสอบสัมภาษณ์


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ (ปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. วิเคราะห์เสนอแนะท่าทีการเจรจาและเข้าร่วมเจรจา จัดทำความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศของไทย
2. ประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญาและประเทศคู่ค้าของไทยในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา
3. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในประเทศของไทยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา (25 คะแนน) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง – ความรู้ทั่วไปด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศและทรัพย์สินทางปัญญา (75 คะแนน)
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน

– ทักษะ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน โดยพิจารณาความเหมาะสมด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความลับทางราชการ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น
วิธีการประเมิน : การสอบสัมภาษณ์

สมัครงาน กรมทรัพย์สินทางปัญญา งานราชการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัคร สอบ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2557 สอบ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 57 กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา :อินเตอร์เน็ต  

  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ระดับปริญญาตรี)
  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการนักวิชาการพาณิชย์ (ระดับปริญญาตรี)
  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ระดับปริญญาโท)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 26 พ.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments