สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 -28 เม.ย. 2557  พนักงานเทคนิค,พนักงานบริการ,พนักงานบริหารทั่วไป


ฝากประชาสัมพันธ์

"สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 -28 เม.ย. 2557  พนักงานเทคนิค,พนักงานบริการ,พนักงานบริหารทั่วไป"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13312 หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานเทคนิค,พนักงานบริการ,พนักงานบริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 – 28 เม.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 • กลุ่มงานที่ 1 กลุ่มงาน เทคนิค

  • ตำแหน่ง พนักงานเทคนิค (ด้านโยธา) จำนวน 1 อัตรา
 • กลุ่มงานที่ 2 กลุ่มงาน บริการ

  • ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ด้านสารสนเทศ) จำนวน 1 อัตรา
 • กลุ่มงานที่ 3 กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

  • ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) จำนวน 4 อัตรา
  • ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานบุคคล) จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี) จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ) จำนวน 2 อัตรา
  • ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย) จำนวน 4 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานเทคนิค (ด้านโยธา)
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑) ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาใดสาขาวิชาหนึ่ง
๒) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑) ปฏิบัติงานด้านการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงานและงบประมาณที่ได้รับ เป็นต้น
๒) ปฏิบัติงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการเพื่อให้ การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๓) ปฏิบัติงานด้านการถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคา ค่าก่อสร้าง
๔) ปฏิบัติงานด้านการควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
๕) ปฏิบัติงานรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง
๖) ประสานงานให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานโยธา แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริการ (ด้านสารสนเทศ)
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑) ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ พาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่มีวิชาเกี่ยวข้องกับลักษณะงานตามตำแหน่ง (ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต)
๒) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ในระดับเบื้องต้นของหน่วยงาน เช่น การจัดระบบ การใช้งานชุดคำสั่งระบบ ชุดคำสั่งประยุกต์ เป็นต้น
๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูลในระดับเบื้องต้นของหน่วยงาน เช่น การจัดทำฐานข้อมูล การบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล การถ่ายโอนข้อมูล การใช้ระบบเครือข่ายในหน่วยงาน การแก้ไขข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การพัฒนาข้อมูล เป็นต้น
๓) ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับเบื้องต้นของหน่วยงาน เช่น การออกแบบ และจัดทำสื่อสารสนเทศ รวบรวม เผยแพร่ และให้บริการด้านสารสนเทศ รวมทั้งการออกแบบ จัดทำปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์ เป็นต้น
๔) การติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้ปฏิบัติงาน
๕) ประสานงาน การให้บริการข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑) ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

๒) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานสำนักงาน


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานบุคคล)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑) ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นๆที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยากรมนุษย์
๒) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนงานบุคคลและระบบงาน
๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานมาตรฐานตำแหน่งและอัตรากำลัง
๓) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่างๆ
๔) ปฏิบัติงานในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การควบคุม และส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติราชการ
๕) ปฏิบัติงานสารสนเทศเกี่ยวกับงานบุคคล
๖) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม ชุดคำสั่ง ในการดำเนินการทางข้อมูลของคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานบุคคล เช่น การบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกทางคอมพิวเตอร์หรือที่มีลักษณะการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การแก้ไขการบันทึกข้อมูล การพัฒนาข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การรายงานข้อมูล เป็นต้น
๗) ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๘) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑) ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นๆที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ทางคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่มีวิชาเกี่ยวข้องกับลักษณะงานตามตำแหน่ง (ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต)
๒) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน เช่น การศึกษา วิเคราะห์ กำหนดคุณลักษณะของเครื่อง การจัดระบบ ติดตั้ง เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ การใช้งาน การเขียนโปรแกรม เพื่อการบริหารจัดการ การพัฒนาโปรแกรมอย่างง่าย การออกแบบวางแผนวิเคราะห์ระบบเครือข่าย เป็นต้น
๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูลของหน่วยงาน เช่น การศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทำฐานข้อมูล การบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล การถ่ายโอนข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การพัฒนาข้อมูล การวิเคราะห์ จัดทำรายงานในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น
๓) ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน เช่น การออกแบบและจัดทำสื่อสารสนเทศ รวบรวม เผยแพร่ และให้บริการด้านสารสนเทศ รวมทั้งการออกแบบ จัดทำ ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ เป็นต้น
๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม ชุดคำสั่ง ในการบันทึกข้อมูลของคอมพิวเตอร์ เช่น การบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกทางคอมพิวเตอร์หรือที่มีลักษณะการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน การตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูล การแก้ไข การบันทึกข้อมูล การพัฒนาข้อมูล การประมวลผลข้อมูล เป็นต้น
๕) การติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ปฏิบัติงาน
๖) ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑) ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นๆที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
๒) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาการอาชีวศึกษา ตลอดจนการติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ
๒) ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานความร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา ให้คำแนะนำ ออกแบบและพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม ชุดคำสั่ง ในการดำเนินทางการข้อมูลของคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ เช่น การบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกทางคอมพิวเตอร์หรือที่มีลักษณะการใช้งาน ที่คล้ายคลึงกัน การตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูล การแก้ไขการบันทึกข้อมูล การพัฒนาข้อมูล การรายงานข้อมูล เป็นต้น
๔) ให้บริการข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕) เป็นผู้แทนกลุ่มหรือสำนักในคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑) ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ.พิจารณารับรองแล้วสาขานิติศาสตร์
๒) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานสำนักงาน
๓) สามารถเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัดได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑) ดำเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริง สอบสวนวินัยข้าราชการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิด ทางละเมิดของลูกจ้างและข้าราชการ
๒) ดำเนินการฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายในกรณีเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ เรียกค่าเสียหาย ตามสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
๓) ดำเนินการในการดำเนินคดีชั้นอนุญาโตตุลาการ ตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ ตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕
๔) เป็นผู้ตรวจสำนวนการสืบสวนหาข้อเท็จจริง สำนวนการสอบวินัยข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู และลูกจ้าง และเสนอความเห็นให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโทษทางวินัย
๕) เป็นผู้ตรวจสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และเสนอความเห็นให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา และรายงานกระทรวงการคลังตามระเบียบกฎหมาย
๖) ดำเนินการบังคับคดีทางปกครองในการยึด อายัด ทรัพย์ของผู้กระทำผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๗) ดำเนินการตรวจสอบสัญญาการลาศึกษาของข้าราชการไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
๘) ดำเนินการเบิกความในชั้นศาลเกี่ยวกับการดำเนินการในชั้นศาลแพ่ง ศาลอาญา ศาลปกครอง และในชั้นอนุญาโตตุลาการ
๙) ให้คำปรึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาทางกฎหมายของส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
๑๐) ดำเนินการพิจารณาการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ (เฉพาะเรื่องวินัย/ละเมิด) ของข้าราชการที่ไม่ได้รับ ความเป็นธรรม

๑๑) การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑) ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นๆที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ทางการบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานตามตำแหน่ง (ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต)
๒) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานสำนักงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑) จัดทำงานด้านบัญชี บันทึกรายการเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงิน การนำส่งเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ
๒) สามารถวิเคราะห์รายการข้อมูลทางบัญชีได้อย่างถูกต้องตามหลักการทางบัญชี
๓) ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกบัญชีด้านรับ-จ่ายเงิน และนำส่งเงิน ได้อย่างถูกต้อง
๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง เช่น โปรแกรมสำเร็จรูป ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
๕) บันทึกข้อมูลการรับ-จ่ายเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
๖) จัดทำรายงานทางการเงินของส่วนราชการได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
๗) ติดต่อประสานงาน ให้บริการโดยให้คำปรึกษา แนะนำ สามารถตอบปัญหา และแก้ไขเกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
๘) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัคร สอบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2557 สอบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 57 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :สมัครด้วยตนเอง  

สำนักอำนวยการ (ชั้น 1) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ+ใบสมัคร คลิกที่นี่ (อยู่ส่วนท้ายประกาศรับสมัครสอบ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 20 พ.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments