งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 8 -17 เม.ย. 2557  จพ.งานทันตสาธารณสุข,จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์,จพ.รังสีการแพทย์,เภสัชกรรม,นักเวชศาสตร์การแพทย์,นักเทคนิคการแพทย์,นักรังสีการแพทย์,พยาบาลวิชาชีพ,นายแพทย์

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

"กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 8 -17 เม.ย. 2557  จพ.งานทันตสาธารณสุข,จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์,จพ.รังสีการแพทย์,เภสัชกรรม,นักเวชศาสตร์การแพทย์,นักเทคนิคการแพทย์,นักรังสีการแพทย์,พยาบาลวิชาชีพ,นายแพทย์"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13303 หรือ
ตำแหน่ง: จพ.งานทันตสาธารณสุข,จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์,จพ.รังสีการแพทย์,เภสัชกรรม,นักเวชศาสตร์การแพทย์,นักเทคนิคการแพทย์,นักรังสีการแพทย์,พยาบาลวิชาชีพ,นายแพทย์
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 10,840-21,610
อัตราว่าง: 31
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 – 17 เม.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดง ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ จากแพทยสภา

ชื่อตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน)
อัตราเงินเดือน : 21610 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดง ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ จากแพทยสภา


ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง))
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง


ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน)
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง


ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่)
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง


ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี)
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง


ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง


ชื่อตำแหน่ง : เภสัชกรปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง))
อัตราเงินเดือน : 15800 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

อัตราเงินเดือน
๑. ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๕,๘๐๐ – ๑๗,๓๘๐ บาท
๒. ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๗,๕๐๐ – ๑๙,๒๕๐ บาท

โดยให้เป็นไปตามประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิของกรมการแพทย์ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖


ชื่อตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน)
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค


ชื่อตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน)
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์


ชื่อตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี)
อัตราเงินเดือน : 1 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์


ชื่อตำแหน่ง : นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี)
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชศาสตร์การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ

สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลราชวิถี)
อัตราเงินเดือน : 10840 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือ
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราเงินเดือน
๑. ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๐,๘๔๐ – ๑๑,๙๓๐ บาท
๒. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท
โดยให้เป็นไปตามประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ

ของกรมการแพทย์ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลเลิดสิน)
อัตราเงินเดือน : 10840 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือ
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

อัตราเงินเดือน
๑. ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๐,๘๔๐ – ๑๑,๙๓๐ บาท
๒. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท

โดยให้เป็นไปตามประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ

ของกรมการแพทย์ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
อัตราเงินเดือน : 10840 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือ
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

อัตราเงินเดือน
๑. ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๐,๘๔๐ – ๑๑,๙๓๐ บาท
๒. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท

โดยให้เป็นไปตามประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ

ของกรมการแพทย์ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)
อัตราเงินเดือน : 10840 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางรังสีวิทยา ทางรังสีการแพทย์ หรือทางรังสีเทคนิค
 

อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๐,๘๔๐ – ๑๑,๙๓๐ บาท โดยให้เป็นไปตามประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิของกรมการแพทย์ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน (สถาบันโรคทรวงอก)
อัตราเงินเดือน : 10840 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางรังสีวิทยา ทางรังสีการแพทย์ หรือทางรังสีเทคนิค
 

อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๐,๘๔๐ – ๑๑,๙๓๐ บาท โดยให้เป็นไปตามประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิของกรมการแพทย์ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลราชวิถี)
อัตราเงินเดือน : 9400 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
 

อัตราเงินเดือนระหว่าง ๙,๔๐๐ – ๑๐,๓๔๐ บาท โดยให้เป็นไปตามประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิของกรมการแพทย์ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลเลิดสิน)
อัตราเงินเดือน : 9400 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
 

อัตราเงินเดือนระหว่าง ๙,๔๐๐ – ๑๐,๓๔๐ บาท โดยให้เป็นไปตามประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิของกรมการแพทย์ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน (สถาบันประสาทวิทยา)
อัตราเงินเดือน : 9400 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
 

อัตราเงินเดือนระหว่าง ๙,๔๐๐ – ๑๐,๓๔๐ บาท โดยให้เป็นไปตามประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิของกรมการแพทย์ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลราชวิถี)
อัตราเงินเดือน : 10840 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ๑. ได้รับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปีต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข

อัตราเงินเดือน
๑. ประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปีต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ อัตราเงินเดือน ๑๐,๘๔๐ – ๑๑,๕๐๐ บาท
๒. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท
โดยให้เป็นไปตามประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ

ของกรมการแพทย์ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลเลิดสิน)
อัตราเงินเดือน : 10840 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ๑. ได้รับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปีต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข

อัตราเงินเดือน
๑. ประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปีต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ อัตราเงินเดือน ๑๐,๘๔๐ – ๑๑,๕๐๐ บาท
๒. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท
โดยให้เป็นไปตามประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ

ของกรมการแพทย์ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

สมัครงาน กรมการแพทย์ งานราชการ กรมการแพทย์ รับสมัคร สอบ กรมการแพทย์ 2557 สอบ กรมการแพทย์ 57 กรมการแพทย์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการแพทย์ :สมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 25 เม.ย. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments